Пријемни испит 2023

Вредновање државне матуре на пријемном испиту

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
(позоришта, филма, радија и телевизије)

Булевар уметности 20, Нови Београд

телефон: 2135-684

е-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : www.fdu.bg.ac.rs

жиро рачун: 840-1612666-05


ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

 

 

Факултет драмских уметности уписује до 105 студента у прву годину основних академских студија за школску 2023/2024. годину и то: до 63 студента који се финансирају из буџета и до 42 студенaта који се сами финансирају.

 

 

Студијски програм

укупан број студената

број буџетских студената

број студената који се сами финансирају

Глума

до 12

до10

до 2

Позоришна режија

до 5

до 3

до 2

Драмске и аудиовизуелне уметности

до 47

до 28

до 19

    модул – Драматургија

до 10

до 6

до 4

    модул – Филмска и ТВ режија

до 7

до 5

до 2

    модул – Филмска и ТВ продукција

до 15

до 8

до 7

    модул – Камера

до 7

до 4

до 3

    модул – Монтажа

до 8

до 5

до 3

       

Снимање и дизајн звука

до 10

до 6

до 4

Менаџмент културе и медија и продукција позоришта

 

до 15

 

до 10

 

до 5

Визуелни ефекти, анимација и гејм арт

до 16

до 6

до 10

УКУПНО

до 105

до 63

до 42

 

1. Сви кандидати који конкуришу за упис полажу испит за проверу склоности и способности, као неопходан услов за упис. Испит за проверу склоности и способности, посебно за сваки студијски програм, садржи: проверу талента, то јест, неопходног знања из области матичних и сродних предмета; проверу психичких и физичких способности, склоности и особина личности неопходних за бављење уметничким радом, односно одређеним занимањем из области драмских уметности које се образују на Факултету драмских уметности. Провера се врши кроз практичне задатке, усмене испите, писмене радове, тестове и интервјуе.

2. У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и лице које нема завршено средње образовање ако положи посебни допунски испит према програму образовања за средње школе друштвено-језичког смера из предмета: а) српски језик и књижевност, б) историја, в) страни језик (енглески, француски, немачки или руски) и г) уметност (ликовна и музичка).

3. Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

4. Под општим успехом у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. Општи успех у средњем образовању рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу, кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 бодова.

Резултат који кандидат постиже на испиту за проверу склоности и способности оцењује се од 0 до 80 бодова.

5. Право на рангирање на јединственој ранг-листи стиче кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности по броју укупно постигнутих бодова и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

6. Студент може бити финансиран из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис кандидата који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има најмање 51 бод.

 Кандидат може бити уписан као студент који се сам финансира, уколико се на јединствeној ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и који је одређен овим конкурсом, а има више од 30 бодова.

7. У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

8. Факултет утврђује и објављује редослед кандидата који је основ за упис кандидата у складу са општим одредбама заједничког конкурса за упис студената за школску 2023/2024.

 

Висина школарине на Факултету драмских уметности у школској 2023/2024. години за студенте основних академских студија, који се сами финансирају и стране држављане износи:

 

студијски програм

висина школарине за студенте који се сами финансирају

држављане Републике Србије

висина школарине за стране држављане из суседних земаља

висина школарине за стране држављане

 

Глума

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

Позоришна режија

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул - Драматургија

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска режија

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска продукција

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Камера

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Монтажа

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

Снимање и дизајн звука

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

Менаџмент културе и медија и продукција позоришта

240.000,00 динара

350.000,00 динара

460.000,00 динара

Визуелни ефекти, анимација и гејм арт

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

 

Кандидат који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор Декану Факултета у року од 24 сата од објављивања Јединствене ранг листе.

 

Основне академске студије на студијским програмима Факултета драмских умтности трају четири године (8 семестара, 240 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: мастер академске студије, а затим докторске академске студије.

 

 

 

ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

Кандидати подносе пријаву са потребним документима 14. и 15. јуна 2023. године, од 9 до 14 часова у секретаријату Факултета.

Кандидати подносе:

 • пријаву за конкурс - формулар се добија на ФДУ на дан предаје докумената,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих разреда средњег образовања (оверене фотокопије или неоверене фотокопије уз оригинале на увид)
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оверену фотокопију или неоверену фотокопију уз оригинал на увид)
 • биографију,
 • фотографију - формата дописне карте (9x13cm),
 • лекарско уверење о здравственом стању за упис на факултет (за све кандидате),
 • за Филмску и телевизијску продукцију и видео мотивационо писмо на УСБ-у у вертикалном формату трајања до 3 мин, упаковано у коверту са читко написаним именом и презименом на коверти
 • за Камеру и лекарско уверење од офталмолога,
 • за Монтажу и лекарско уверење од ОРЛ-а о здравственом стању чула вида и слуха,
 • за Снимање и дизајн звука и лекарско уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом,
 • потврду о уплати накнаде за полагање испита за проверу склоности на жиро рачун Факултета 840-1612666-05, шифра плаћања 189, модел 97, позив на број 51-07029799-03, за студијске програме:

студијски програм

Висина накнаде

Глума

12.000,00 динара

Позоришна режија

8.000,00 динара

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул - Драматургија

1.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска режија

8.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска продукција

8.000,00 динара

модул - Камера

8.000,00 динара

модул - Монтажа

8.000,00 динара

   

Снимање и дизајн звука

8.000,00 динара

Менаџмент културе и медија и продукција позоришта

9.000,00 динара

Визуелни ефекти, анимација и гејм арт

8.000,00 динара

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ:

 • Глума: од 19. јуна 2023. у  9 часова - усмени испит.
 • Позоришна режија: 19. јуна 2023. у 10 часова – писмени испит.
 • Драматургија:  19. јуна  2023. у 9 часова – пројекција филма.
 • Менаџмент културе и медија и продукција позоришта: 23. јуна 2023. у 10 часова – тест опште културе.
 • Филмска и ТВ режија: 19. јуна 2023. у  10 часова.
 • Филмска и ТВ продукција: 20. јуна 2023. у 10 часова – тест.
 • Камера: 19. јуна 2023. у 9 часова.
 • Монтажа: 19. јуна 2023. у 10 часова – писмени тест.
 • Снимање и дизајн звука: 18. јуна 2023. у 9 часова – тест опште културе.
 • Визуелни ефекти, анимација и гејм арт: 18.6.2023. у 11 часова – анализа радова и тест.

 

Сви други услови конкурисања за упис биће усклађени са општим одредбама заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних студија.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Кандидати могу за конкурс подносити оверене фотокопије докумената или неоверене фотокопије уз оригинале на увид, а за упис само оригинална документа.