Снимање и дизајн звука

Информације у вези са условима конкурса за упис на прву годину основних студија, терминима пријава за пријемни испит и распореду пријемних испита

Програм испита за проверу склоности и способности

 

 

Сви кaндидaти кoји кoнкуришу зa упис, пoлaжу пријeмни испит кao нeoпхoдaн услoв зa упис.

Фотографија, коју кандидат прилаже уз обавезна документа, треба да јасно показује лице кандидата. Препорука је да фотографија не буде старија од 6 (шест) месеци.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе и аудио минијатуру у трајању до два минута.  Тема аудио драмске минијатуре је „Аутобиографија“ која може бити реализована у форми документарне радио драме, игране радио драме, саундскејпа, мјузик конкрита, новинарских жанрова  или комбинацијом свих наведених техника.

Циљ задатка је да кандидаткиња/кандидат представи себе, своје успомене, сећања, осећања и личне ставове изражавајући се искључиво звуком.  Дело треба да се обликује  у  драмску форму  са уводом, кулминацијом и закључком, не нужно тим редом, која би била интересантна и пре свега разумљива слушаоцу,  али да се никако не запостави  централна тема, на коју назив минијатуре упућује. Сценослед не мора да буде хронолошки представљен (од детињства до данас), оцењује се креативност у начину презентације звучним изражајним средствима, а не фактографија.

Аудио драмска минијатура може, а и не мора да садржи сва изражајна средства звука: говор, музику, звучне ефекте и амбијенте, уколико кандидаткиња/кандидат сматра да му одређени елементи нису неопходни за експресивност и разумевање приче.

Током пријемног испита, вреднују се: идеја, способност изражавања и естетски осећај за стварање звучне слике, а није пресудан технички квалитет записа. Снимак се прилаже на USB меморији у WAV формату, 44.1kHz или 48kHz, 16 или 24 бита, стерео. У писаној форми доставити техничке податке о снимку (назив рада, трајање, 44.1kHz или 48kHz, 16 или 24 бита, број канала (моно или стерео)) као и листу технике о софтвера који су коришћени приликом израде рада.

Кандидат мора да приложи опште лекарско уверење и посебно уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом издатим од званичне специјализоване лекарске установе, не старијим од 6 (шест) месеци.

 

 

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

 

Први део

Писани тест којим се проверавају основна знања из области опште културе и информисаности, филма, телевизије, радија, позоришта, музике и аудио технике. Тест се састоји од 60 питања. Решавање теста траје 30 минута.

Кандидат који тачно одговори на најмање 38 питањa стиче право да настави са полагањем другог дела пријемног испита.

 

Бодовање првог дела

Кандидат може да оствари највише 3 бода. Кандидат који оствари најмање 1 бод, стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита. Кандидати који одговоре тачно на мање од 38 питања добијају 0 бодова.

 

 

Други део

а) Провера музикалности.

б) Писана анализа звучне слике филмског инсерта који ће бити приказан на самом испиту.

Кандидат који је успешно положио проверу музикалности, стиче право да приступи трећем делу испита.

 

Бодовање другог дела

 Кандидат може да оствари највише  3 бода. Кандидат који оствари најмање 2 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

 

Трећи део

а) Провера способности распознавања звукова, музичких инструмената и музичких састава.
б) Провера склоности и основних знања из области аудио технике и рачунара.

 

Бодовање трећег дела

Кандидат може да оствари највише  4 бода. Кандидат који оствари најмање 3 бода стиче право да приступи четвртом елиминаторном делу испита.

 

 

Четврти део

а) Интервју - током разговора испитују се склоности, способности, особине личности и општа интересовања кандидата за студијски програм.

б) Анализа обавезног практичног рада приложеног на USB меморији.

в) Практична провера креативних способности кандидата.

 

Бодовање четвртог дела

Кандидат може остварити највише 70 бодова.

 

 

Литература

 

 

1. Дејвид А. Кук: Историја филма 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
2. Зоран Симјановић: Примењена музика, Бикић Студио, Београд, 1996.
3. Иво Блаха: Драматургија звука у филмском и телевизијском делу, ДКСГ, Београд, 2008.
4. Лексикон филмских и телевизијских појмова 1, Научна књига, Универзитет уметности у Београду, 1993.
5. Лексикон филмских и телевизијских појмова 2, Универзитет уметности у Београду, 1997. (Види појмове из индекса области: "Снимање и обрада звука", "Звук", "Занимања").
6. Љубинко Гордић, Здравко Маљевић: Стереофонија, теорија и пракса, РТС издаваштво, 2016. (Први део књиге о акустици и аудио техници).

7. Миомир Филиповић: Аудио техника за III разред Електротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1955.
8. Рихард Мерц: А,Б,Ц... звука у аудио визуелним медијима, РТС, 2013.
9. Х. В. Џенсон: Историја уметности, Прометеј, Нови Сад, 2006.
10. ЦД-РOМ Лексикон филмских и телевизијских појмова 1 и 2.

 

Кандидати се могу служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у онлајн књижари „Макарт“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

Консултације

Термини:

  • 30. март 2023, 12 часова, Биоскопска сала
  • 27. април 2023, 12 часова, Биоскопска сала
  • 25. мај 2023, 12 часова, Биоскопска сала

 

 

Друштвене мреже

Фејсбук

Снимање и дизајн звука ФДУ Београд - пријемни испит 2023. 

 

Инстаграм

https://www.instagram.com/snimanje_i_dizajn_zvuka_fd