Снимaњe и дизaјн звукa

Нaзив студијскoг прoгрaмa - Модул

МАС Драмске и аудиовизуелне уметности – Снимање и дизајн звука

Научна, стручна или уметничка област

Дрaмскe и aудиoвизуeлнe умeтнoсти

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

1 гoдинa (2 сeмeстрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

Дo 20 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

На мастер академске студије на студијском програму Драмске и аудиовизулне уметности могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије  са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Услови за упис на мастер академске студије одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

 

Положен пријемни испит.

Сврха

Сврха програма је обезбеђивање највиших академских стандарда и стицање врхунских практичних уметничких и општих - теоријских знања и вештина, у складу са потребама институција уметности, културе и медија, тржишта рада и друштва у целини, повезивање процеса учења (теoрија и пракса) са уметничко-истраживачким радом који налази пуни обухват у изради завршног рада (заједнички и самостални радови студената) под надзором ментора.

Поред тога, сврха је образовање уметника у области снимања и дизајна звука те оспособљавање за високи степен професионалног рада у области дизајна звука за драмске и аудиовизуелне уметности, који подразумева иновативно коришћење креативних и техничко-технолошких могућности сложених аудио-система, владање новим технологијама, те стварање звучне слике/простора у складу са драматуршким и стилским захтевима постављеног задатка и одабраним медијем, формом и уметничким циљем.

Циљеви

Основни циљеви су развијање знања и вештина у области драмских и аудиовизуелних уметности; развијање креативних и интелектуалних способности студената на највишем практичном нивоу уз одговарајућу теоријску надградњу, унапређење образовног и уметничко-истраживачког рада, пројектовање и реализовање уметничких пројеката, посебно кроз завршне радове студената, у свим аспектима драмског и аудиовизуелног стваралаштва.

Такође, оспособљавање студената за висок степен уметничког израза у области дизајна звука за драмске и аудиовизуелне уметности, који обухвата темељно разумевање и интеграцију савремених уметничких тенденција и сложених техничко-технолошких система у областима филма, телевизије и онлајн стриминг платформи, радија, сценских догађаја и уметности звука, видео игара и осталих облика интерактивних уметности, као и креативне музичке продукције.

Компетенције

Стечена знања и вештине омогућавају студентима да на одговарајући начин примене креативно-уметничке, техничко-технолошке и продукционе иновације.

Студент самостално обавља комплексне послове везане за уметничко обликовање звучне слике и звучног простора у оквиру дела из области филма, телевизије и онлајн стриминг платформи, радија, сценских догађаја и уметности звука, видео игара и интерактивних уметности као и креативне музичке продукције; примењује новине у струци; користи информационо-комуникационе технологије.

Исходи

Студент поседује високо специјализована академска знања која се односе на принципе и процесе у области драмских и аудиовизуелних уметности, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену учења и рада као основу за научна и примењена истраживања у области драмских и аудиовизуелних уметности;

Такође, успешно примењује вештине решавања сложених проблема на иновативан начин чиме доприноси развоју у области драмских и аудиовизуелних уметности, управљања сложеном комуникацијом, интеракцијом и сарадњом, те примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за сферу драмских и аудиовизуелних уметности.

Назив дипломе (додатак дипломе)

Мастер драмски и аудиовизуелни уметник (из области снимања и дизајна звука)

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Специјалистичке академске студије (II степен студија)
Докторске академске студије (III степен студија)