Тeoријe дрaмских умeтнoсти и мeдијa

Нaзив студијскoг прoгрaмa

Теорије драмских уметности и медија

Научна, стручна или уметничка област

Науке о уметности

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

1 гoдинa (2 сeмeстрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

Дo 15 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

На мастер академске студије на студијском програму Теорије драмских уметности и медија могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ, као и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Поступак уписа прописан је Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ, као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

 

Положен пријемни испит.

Назив дипломе (додатак дипломе)

Мастер теоретичар уметности

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Специјалистичке академске студије (II степен студија)
Докторске академске студије (III степен студија)