Филмскa и тeлeвизијскa прoдукцијa

Нaзив студијскoг прoгрaмa - Модул

Драмске и аудиовизуелне уметности – Филмска и телевизијска продукција

Научна, стручна или уметничка област

Дрaмскe и aудиoвизуeлнe умeтнoсти

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

4 гoдинe (8 сeмeстaрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

дo 12 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

Диплoмa o зaвршeнoм срeдњем образовању у четворогодишњем трајању, a зa лицe кoјe нeмa зaвршeнo срeдњe oбрaзoвaњe, пoлoжeн дoпунски испит прeмa Прoгрaму oбрaзoвaњa зa срeдњe шкoлe друштвeнo-јeзичкoг смeрa (Стaтут ФДУ); пoлoжeн испит зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти.

Сврха

Сврха студијског програма јесте школовање  студената у пољу уметности за обављање бројних послова у области драмских и аудиовизуелних уметности, обезбеђивање највиших академских стандарда и стицање уметничких и општих - теоријских знања и вештина, у складу са потребама институција уметности, културе и медија, тржишта рада и друштва у целини, као и обједињавање основних аспеката у савременом образовању уметника: знања, вештина, способности и ставова.

Поред тога - формирање експерата са јасном уметничком и тржишном визијом и мисијом у области филма, телевизије, видеа и мултимедијалних пројеката; оспособљавање студената да креирају и управљају медијским системима и институцијама у области културе и уметности.

Циљеви

Основни циљеви студијског програмА су: развијање знања и вештина у области драмских и аудиовизуелних уметности; развијање креативних и интелектуалних способности студената; развијање образовног и уметничко-истраживачког рада; пројектовање и реализовање уметничких пројеката у свим аспектима драмског и аудиовизуелног стваралаштва у циљу педагошког формирања креативно и стручно оспособљених професионалаца за уметнички и стручно-уметнички рад на кључним пословима у области драмских и аудиовизуелних уметности, као и културе. Дугорочни циљеви су: откривање и школовање талената, неговање креативних и интелектуалних способности студената, подстицање слободног изражавања идеја и права на комуникацију, учење и усавршавање током читавог живота, очување највиших вредности дугогодишње традиције, усклађивање са програмима институција сличног профила у европском окружењу, отварање ка новим трендовима у образовању уметника.

Такође, циљеви су и стицање знања и овладавање вештинама из области продукције на филму и телевизији; оспособљавање за учешће у организовању и вођењу уметничких продукција и примену техника и вештина у раду на савременој продукцији; развијање креативности; уметничка концептуализација филмских, телевизијских, видео и мултимедијалних пројеката; стратегијско управљање филмском и телевизијском делатношћу.

Компетенције

Студијски програм обезбеђује студентима стицање општих и предметно-специфичних компетенција неопходних за рад у области драмских и аудиовизуелних уметности као и да, поред овладавања практичним и уметничким елементима сложеног уметничког процеса стварања на одговарајући начин примене креативно-уметничке, техничко-технолошке и продукционе иновације. Студенти развијају и комуникацијске и интерперсоналне вештине, критичко размишљање, правилно организовање времена, тимски рад, одговорност и флексибилност.

Студент је стекао општа и специфична знања из делатности филма и телевизије и уметничке продукције, могућност за самосталну анализу свих ситуација у продукцији, дистрибуцији и маркетингу, способност за тимски рад, способност за примену стечених знања у креативном обликовању и продукционој реализацији различитих филмских и телевизијских пројеката;

Исходи

Студент влада креативним знањима и вештинама којима може да свој таленат (склоности и способности, које су утврђене већ на пријемном испиту) оптимално употреби у процесу концептуализације и реализације уметничких остварења у области драмских и аудиовизуелних уметности; влада теоријским знањима и вештинама из области драмских и аудио-визуелних уметности; стечена знања и вештине успешно примењује у обављању професионалне делатности;  представља у јавности своје уметничке и теоријске радове, чиме они постају део релевантне уметничке, научне и стручне друштвене праксе;  поштује универзалне људске и националне вредности (културне и грађанске компетенције); развија комуникацијске и професионалне вештине; поседује одређене личне особине (аутономност, иницијативност, посвећеност позиву, отвореност за сарадњу, креативност, ...); развија и примењује етички кодекс струке. 

Назив дипломе (додатак дипломе)

Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник (из области филмске и телевизијске продукције)

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Mастер aкaдeмскe студијe (II степен студија)

Литература за припрему пријемног испита на ОАС Филмска и телевизијска продукција:
 
  1. Сретен Јовановић - ОСНОВИ ФИЛМСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ
  2. Зоран Поповић - ОСНОВИ ТВ ДЕЛАТНОСТИ