Мастер студије - II уписни рок

 

Садржај:

 1. Конкурс за упис студената
 2. Распоред консултација
 3. Програм пријемних испита
 4. Пријављивање на конкурс
 5. Распоред пријемних испита

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
(позоришта, филма, радија и телевизије)

Булевар уметности 20, Нови Београд

телефон: 2135-684, локал 15

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : www.fdu.bg.ac.rs  

жиро рачун: 840-1612666-05

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

 

 

Факултет драмских уметности у другом уписном року уписује у прву годину мастер академских студија до 36 студента који се сами финансирају за школску 2020/2021. годину

 

 

студијски програм

број студената који се сами финансирају

 

Драмске и аудиовизуелне уметности

до 14

модул – Позоришна и радио режија

до 1

модул – Реклама и медији

до 13

Дигитална трансформација медија и културе

до 22

УКУПНО:

до 36

 

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

На студијске програме мастер академских студија ФДУ могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије и остварили најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама (бодови се добијају тако што се просечан успех на основним студијама множи са 3),
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности.

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

Висине школарина на Факултету драмских уметности у школској 2020/2021. години за студенте мастер академских студија који се сами финансирају су:

 

 

студијски програм

висина шкорине за студенте који се сами финансирају

 • држављане Републике Србије

висина школрине за стране држављане из суседних земаља*

висина шкорине за стране држављане

 

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул - Позоришна и радио режија

300.000,00 динара

450.000,00 динара

600.000,00 динара

модул - Реклама и медији

200.000,00 динара

300.000,00 динара

400.000,00 динара

Дигитална трансформација медија и културе

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

 

Мастер академске студије на свим студијским програмима Факултета драмских умeтности трају једну годину (2 семестра, 60 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: докторске академске студије.

 

* Суседнe земаље: (Република Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Црна Гора)

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2020/2021. година

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА

У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

МОДУЛ ПОЗОРИШНA И РАДИО РЕЖИЈA

 

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

 

Услови за конкурисање на мастер академске студије одређени су Законом о Универзитету, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

 

Могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

 

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 

 1. Пријаву за полагање пријемног испита.
 2. Уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом.
 3. Биографију са наведеним професионалним радовимa, предлог ментора и мотивационо писмо.      
 4. Кандидат предаје документацију о досадашњим изведеним редитељским пројектима (скице, програми, односно подаци о сарадницима и извођењима, критике, снимак изведених дела и слично).
 5. Основни концепт будућег дипломског пројекта.
 6. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе  8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03)

Квалификациони испит се састоји из прегледа и анализе предатих докумената и практичних радова. По прегледу предате документације комисија у интервјуу са кандидатом врши проверу његовог креативног и уметничког потенцијала за наставак школовања на мастер студијама.

Кандидат може освојити највише 100 бодова:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама (бодови се добијају тако што се просечан успех на основним студијама множи са 3). Пoд oпштим успeхoм нa oснoвним студиjaмa пoдрaзумeвa сe збир прoсeчних oцeнa из свих прeдмeтa тoкoм цeлoкупнoг студирaњa. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

 

а) на основу приложених радова од  0 до 20 бодова;

б) на основу провере креативних и уметничких потенцијала - усменом испиту од  0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност  се даје кандидату који је стекао већи број бодова на пријемном испиту.

 

МОДУЛ РЕКЛАМА И МЕДИЈИ

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о Универзитету, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ бодова, и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 • Пријаву за полагање пријемног испита.
 • Уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом.
 • Биографију са наведеним професионалним радовима и мотивационо писмо за студије на мастер академским студијама Реклама и медији.
 • Професионалне радове (репрезентативна селекција до 3 рада) у штампаној или дигиталној верзији (снимљено на ДВД)
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

Квалификациони испит се састоји из прегледа и анализе предате документације и разговора са кандидатом којим се проверава његово знање из области драмске уметности, кинематографије и телевизије, као и његов креативни потенцијал за мастер студије Реклама и медији.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

•           највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.

•           највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

а) на основу приложених радова од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом и провере знања и креативног потенцијала од 0 до 50 бодова.

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.

Прaвo нa рaнгирaњe нa jeдинствeнoj рaнг листи стичe кaндидaт кojи je пoлoжиo приjeмни испит. Фaкултeт утврђуje рeдoслeд кaндидaтa кojи су пoлoжили приjeмни испит пo брojу укупнo пoстигнутих бoдoвa

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност  се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕДИЈА И КУЛТУРЕ

Право да конкуришу на студијски програм интердисциплинарних мастер академских студија Дигитална трансформација медија и културе имају кандидати који су завршили основне академске студије током којих су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије по старим законима.     

Приликом пријаве за пријемни испит – испит провере склоности и способности, кандидати су у обавези да приложе:

 • Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању;
 • Биографију;
 • Приступни рад на унапред дефинисану тему којом кандидат показује познавање обавезне литературе (фонт ~Times New Roman, pt~ 12, до 30.000 карактера)
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

Пријемни испит – разговор о приступном раду са комисијом, као и испит провере склоности и способности који се састоји од разговора са кандидатима на теме које су инициране литературом, актуелним трендовима у области дигиталних медија и могућим истраживањима у овим областима.

Литература:

1. Д. Петровић, 2013, Друштвеност у доба интернета, Академска књига, Нови Сад

2. П. Вирилио, Информатичка бомба, Светови, Нови Сад, 2000.

 3. M. Кастелс, Моћ комуникације, Београд: Клио, 2014.

 4. O. Грау, 2008, Виртуелна уметност, Београд: Clio

5. Л. Манович, 2015, Језик нових медија, Клио

6. Ч. Гир, 2011, Дигитална култура, Клио

7. Џ. Хартли, Креативне индустрије, 2007, Клио

8. Д. Вуксановић, Филозофија медија (у три тома), ФДУ, Чигоја, 2007, 2001, 2017.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на oсновним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

а) на основу приступног рада од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.

Кандидат може бити уписан уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената уз рад и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

 

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА за полагање пријемног испита за упис у прву годину мастер академских студија Факултета драмских уметности у другом уписном року обавиће се у понедељак, 26. октобра 2020. године од 9 до 14 часова у Секретаријату Факултета.

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊАПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

 • МОДУЛ ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА: четвртак, 29. октобра 2020. у 11 часова у учионици 37а
 • МОДУЛ РЕКЛАМА И МЕДИЈИ: четвртак, 29. октобра 2020. у 13 часова у учионици 35а – интервју

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕДИЈА И КУЛТУРЕ: среда, 28.октобра 2020. у 12 часова у Зборници ФДУ.