Мастер студије

 

Садржај:

 1. Конкурс за упис студената
 2. Распоред консултација
 3. Програм пријемних испита
 4. Пријављивање на конкурс
 5. Распоред пријемних испита

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
(позоришта, филма, радија и телевизије)

Булевар уметности 20, Нови Београд

телефон: 2135-684, локал 15

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : www.fdu.bg.ac.rs  

жиро рачун: 840-1612666-05


ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

 

 

Факултет драмских уметности у другом уписном року у школској 2021/2022. години уписује у прву годину мастер академских студија укупно до 60 студента и то до 7 студената који се финансирају из буџета, до 40 студента који се сами финансисају и  до 13 студената уз рад који се сами финансирају:

 

 

Студијски програм

број буџетских

студената

број студената који се сами финансирају

 

број студената уз рад који се сами финансисарју

Драмске и аудиовизуелне уметности

до 4

до 2

до 3

модул – Камера

до 4

до 2

до 3

Менаџмент културе и медија

до 3

до 6

до 4

Теорија драмских уметности и медија

/

до 8

до 6

Дигитална трансформација медија и културе

/

до 24

/

УКУПНО:

до 7

до 40

до 13

 

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

На студијске програме мастер академских студија ФДУ могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије и остварили најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

За упис на мастер академске студије уз рад могу конкурисати кандидати који су у радном односу или су у протеклих годину дана били ангажовани по уговору у трајању од најмање шест месеци, као и чланови удружења уметника и уметничких сарадника или кандидати који имају други радни ангажман.

 

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама (бодови се добијају тако што се просечан успех на основним студијама множи са 3),
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности.

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

Висине школарина на Факултету драмских уметности у школској 2020/2021. години за студенте мастер академских студија који се сами финансирају су:

 

 

студијски програм

висина шкорине за студенте који се сами финансирају

 • држављане Републике Србије

висина школрине за стране држављане из суседних земаља*

висина шкорине за стране држављане

 

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул - Камера

350.000,00 динара

525.000,00 динара

700.000,00 динара

модул – Камера уз рад

525.000,00 динара

780.000,00 динара

780.000,00 динара

Менаџмент културе и медија

180.000,00 динара

270.000,00 динара

360.000,00 динара

Теорија драмских уметности и медија

180.000,00 динара

270.000,00 динара

360.000,00 динара

Дигитална трансформација медија и културе

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

 

Мастер академске студије на свим студијским програмима Факултета драмских умeтности трају једну годину (2 семестра, 60 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: докторске академске студије.

 

* Суседнe земаље: (Република Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Црна Гора)

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2021/2022. година

 

 

 

 

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА

У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ У ДРУГОМ УПИСНОМ ДОКУ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

МОДУЛ КАМЕРА

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије и прикупљено најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 1. РАДОВЕ: један или више филмских или ТВ радова (играни филм, кратки играни филм, документарни филм, ТВ остварење било ког жанра, експериментални филм, анимирани филм), који морају бити ауторски, у минималном трајању од 15 минута. Радови морају имати најавну или одјавну шпицу у којима су наведени продуцент и сарадници, а кандидат потписан као сниматељ слике. У прилогу треба да стоји кад и где је рад јавно приказиван, а уколико није био јавно приказиван, потребна је оверена изјава продуцента о аутентичности података наведених на шпици. Уколико видео рад по својој форми не поседује шпицу, потребна је оверена изјава продуцента о томе ко је сниматељ слике. Радови се предају у формату: Mp4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps на USB флеш меморијској картици. Радови који су у другом формату, без обзира што су на наведеним медијумима, неће бити прихваћени.

и

КОЛЕКЦИЈУ од 20 фотографија формата 20х30 цм.

 1. Биографију са наведеним професионалним радовима
 2. Мотивационо писмо максималне дужине 2 стране А4 формата
 3. Предлог завршног рада
 4. Уверење факултета о завршеним основним академским студијама са просечном оценом
 5. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03

По прегледу радова комисија у интервјуу са кандидатом врши проверу његовог уметничког потенцијала за наставак школовања на мастер студијама.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху постигнутом на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:


а) на основу приложених радова од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом и провере креативног и уметничког потенцијала од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови уписа: одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Право да конкуришу на студијски програм научних мастер академских студија Менаџмент културе и медија имају кандидати који су завршили основне академске студије током којих су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати  који су завршили основне студије по старим законима.

Приликом пријаве за пријемни испит – испит провере склоности и способности, кандидати су у обавези да приложе:

 • Уверење факултета о завршеним основним студијама са просечном оценом;
 • Биографију;
 • Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, pt 12, 2000 до 3000 карактера)
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

       

Пријемни испит – испит провере склоности и способности, састоји се од разговора са кандидатима на теме које су инициране литературом, актуелним трендовима у области менаџмента културе и медија и могућим истраживањима у овим областима.

 

Литература:

 

 1. Маричић, Никола: АНАТОМИЈА РАДИЈА, ФДУ, Београд, 2007.
 2. Ђукућ, Весна: ДРЖАВА И КУЛТУРА: студија савремене културне политике, друго издање, ФДУ, Београд, 2012.
 3. Ристић, Маја: МЕНАЏМЕНТ ПОЗОРИШТА: људски ресурси у обликовању позоришне представе, Београд, 2020.
 4. Мартиноли, Ана: ПРВИХ 15 ГОДИНА ПОДКАСТИНГА: од експеримента до одрживог медијског бизнис модела, ФДУ, Београд, 2020.

 

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • од 0 до 70 бодова на основу разговора са Комисијом - интервјуа.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран  до броја одобреног за упис кандидата који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

 

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност  се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије и прикупљено најмање 240 ЕСПБ или основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидат приликом пријаве прилаже:

 • Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
 • Уверење о положеним испитима или оверену фотокопију додатка дипломи
 • Мотивационо писмо
 • Биографију
 • Приступни рад – један примерак дипломског (завршног рада) са основних студија или, у случају да је кандидат завршио уметничке студије или студије којима није предвиђена израда завршног рада, један примерак теоријског рада обима до 10 страна (или 12000 знакова) у коме ће показати своје интересовање за научно истраживање и спремност за упознавање теоријских метода у анализи уметничког дела. Радове доставити у штампаном и електронском облику (штампани радови достављају се уз пријаву на конкурс, а електронски се достављају не мејл teorija@fdu.bg.ac.rs ).
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03)

 

За усмени део пријемног испита препоручује се следећа литература:

 1. Аристотел: О песничкој уметности
 2. Чезаре Молинари: Историја позоришта
 3. Жан Дивињо: Социологија позоришта

Односно:

 1. Дејвид Кук: Историја филма I и II
 2. Жак Омон: Естетика филма

Пријемни испит се састоји од разговора - интервјуа Комисије за пријемни испит и кандидата на теме које иницира његов приступни рад и прочитана литература.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на Основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

 

а) на основу приступног рада од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова

Кандидат може бити уписан уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената уз рад и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕДИЈА И КУЛТУРЕ

Право да конкуришу на студијски програм интердисциплинарних мастер академских студија Дигитална трансформација медија и културе имају кандидати који су завршили основне академске студије током којих су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије по старим законима.     

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Приликом пријаве за пријемни испит – испит провере склоности и способности, кандидати су у обавези да приложе:

 • Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању;
 • Биографију;
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе 8.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03).

Пријемни испит – испит провере склоности и способности који се састоји од разговора са кандидатима на теме које су инициране литературом, актуелним трендовима у области дигиталних медија и могућим истраживањима у овим областима.

Литература:

1. Д. Петровић, 2013, Друштвеност у доба интернета, Академска књига, Нови Сад

2. П. Вирилио, Информатичка бомба, Светови, Нови Сад, 2000.

 3. M. Кастелс, Моћ комуникације, Београд: Клио, 2014.

 4. O. Грау, 2008, Виртуелна уметност, Београд: Clio

5. Л. Манович, 2015, Језик нових медија, Клио

6. Ч. Гир, 2011, Дигитална култура, Клио

7. Џ. Хартли, Креативне индустрије, 2007, Клио

8. Д. Вуксановић, Филозофија медија (у три тома), ФДУ, Чигоја, 2007, 2001, 2017.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на oсновним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

 

 • највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама. Бодови сe дoбиjajу тaкo штo сe oпшти успeх нa oснoвним студиjaмa мнoжи сa 3. Oпшти успeх сe рaчунa зaoкруживaњeм нa двe дeцимaлe.
 • највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности, и то:

а) на основу приступног рада од 0 до 20 бодова;

б) на основу разговора са кандидатом од 0 до 50 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.

Кандидат може бити уписан уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената уз рад и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

 

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА за полагање пријемног испита за упис у прву годину мастер академских студија Факултета драмских уметности у другом уписном року обавиће се у четвртак, 28. октобра 2021. године од 10 до 14 часова у Секретаријату Факултета.

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊАПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

 • МОДУЛ КАМЕРА: уторак, 2. новембра 2021. године у 12 часова у учионици ФА-1

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА: понедељак, 1. новембра 2021. у 10 часова у Зборници ФДУ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА: петак, 5. новембра 2021. у 13 часова у учионици 37

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕДИЈА И КУЛТУРЕ: петак, 5. новембра 2021. у 13 часова у Зборници ФДУ

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ СТУДИЈЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

 

Сви кандидати који су завршили основне академске студије у иностранству треба да обаве нострификацију (признавање) стране високошколске исправе (дипломе).

Нострификација диплома из области уметности обавља се на Универзитету уметности у Београду, Косанчићев венац 29, више информација потражити на линку  https://www.arts.bg.ac.rs/studije/priznavanje-isprava/

 

Нострификација диплома из осталих области обавља се на Универзитету у Београду, више информација потражити на линку  http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија ФДУ, а имају завршене основне академске студије у иностранству, уз остала документа која се подносе уз пријаву, предају и решење о нострификацији или потврду од одговарајућег универзитета да је процес нострификације у току.