FLIM – Female leadership in music

Факултет драмских уметности у сарадњи са Факултетом музичке уметности као носиоцем пројекта, током 2020, 2021 и 2022. године спроводиће пројекат “Женско лидерство у музици” уз подршку Фонда за науку Републике Србије кроз програм ПРОМИС за подршку изузетним младим истраживачима.

Са ФДУ у овом пројекту учествује истраживач приправник Татјана Николић. Ово је за сада једини пројекат који Фонд за науку подржавава на Универзитету уметности и један од само 6 пројеката у области друштвено хуманистичких наука који су подржани кроз програм ПРОМИС. Руководилац пројекта је доц. др Ива Ненић, а у пројекту учествују још и ред. проф. др Мирјана Закић, ванр. проф. Др Сања Ранковић и асистенткиња Ана Петровић са Катедре за етномузикологију Факултета музичке уметности.

Питање женског лидерства и утицаја у музичким праксама представља важан истраживачки проблем који у овдашњој научној пракси до сада није адекватно третиран. Научно бављење женским лидерством допринеће сагледавању улоге и места жена као актерки у музичким мрежама, као и разумевању стратегија вођства, препрека поводом рода и колаборативне динамике музичких заједница у светлу одрживости и родне равноправности. Проучавањем женског лидерства у музици допринеће се и разумевању процеса измене владајућих родних режима у савременој српској култури.

Основни циљ пројекта “Женско лидерство у музици: крос-жанровско проучавање женских улога, моћи деловања и колаборативних пракси стварања музике у Србији” јесте да се понуди боље разумевање историјске маргинализације музичарки и да опише и протумачи текуће стање женског музичког лидерства у локалном културалном и економском контексту. Други пројектни циљеви укључују оснаживање музичарки на сцени традиционалне, алтернативне и world музике, и опсежну дисеминацију резултата и закључака пројекта академској и широј публици.

Методолошки оквир пројекта ослања се на интензиван етнографски истраживачки рад, као и на критичко превреднвање објављених и архивских извора о женском музицирању. Такође, пројекат укључује и примењену научну димензију, у форми акционог истраживања (колаборативни подаци, јавни разговори, писање предлога практичних политика), које би требало да допринесе побољшању статуса данашњих и будућих лидерки на домаћим музичким сценама, као и одрживости и разноликости српске музичке културе. Сама тема родно одређеног лидерства у музици и интердисциплинарни приступ који се једновремено ослања на етномузикологију, културалне студије и културни менаџмент заснован на вредностима, представљају новину у овдашњој научној продукцији. Резултати овог истраживања требало би да помогну бољем разумевању и препознавању женског креативног доприноса, утицаја и потенцијала у српској култури.