FLIM – Female leadership in music

Fakultet dramskih umetnosti u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti kao nosiocem projekta, tokom 2020, 2021 i 2022. godine sprovodiće projekat “Žensko liderstvo u muzici” uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije kroz program PROMIS za podršku izuzetnim mladim istraživačima.

Sa FDU u ovom projektu učestvuje istraživač pripravnik Tatjana Nikolić. Ovo je za sada jedini projekat koji Fond za nauku podržavava na Univerzitetu umetnosti i jedan od samo 6 projekata u oblasti društveno humanističkih nauka koji su podržani kroz program PROMIS. Rukovodilac projekta je doc. dr Iva Nenić, a u projektu učestvuju još i red. prof. dr Mirjana Zakić, vanr. prof. Dr Sanja Ranković i asistentkinja Ana Petrović sa Katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti.

Pitanje ženskog liderstva i uticaja u muzičkim praksama predstavlja važan istraživački problem koji u ovdašnjoj naučnoj praksi do sada nije adekvatno tretiran. Naučno bavljenje ženskim liderstvom doprineće sagledavanju uloge i mesta žena kao akterki u muzičkim mrežama, kao i razumevanju strategija vođstva, prepreka povodom roda i kolaborativne dinamike muzičkih zajednica u svetlu održivosti i rodne ravnopravnosti. Proučavanjem ženskog liderstva u muzici doprineće se i razumevanju procesa izmene vladajućih rodnih režima u savremenoj srpskoj kulturi.

Osnovni cilj projekta “Žensko liderstvo u muzici: kros-žanrovsko proučavanje ženskih uloga, moći delovanja i kolaborativnih praksi stvaranja muzike u Srbiji” jeste da se ponudi bolje razumevanje istorijske marginalizacije muzičarki i da opiše i protumači tekuće stanje ženskog muzičkog liderstva u lokalnom kulturalnom i ekonomskom kontekstu. Drugi projektni ciljevi uključuju osnaživanje muzičarki na sceni tradicionalne, alternativne i world muzike, i opsežnu diseminaciju rezultata i zaključaka projekta akademskoj i široj publici.

Metodološki okvir projekta oslanja se na intenzivan etnografski istraživački rad, kao i na kritičko prevrednvanje objavljenih i arhivskih izvora o ženskom muziciranju. Takođe, projekat uključuje i primenjenu naučnu dimenziju, u formi akcionog istraživanja (kolaborativni podaci, javni razgovori, pisanje predloga praktičnih politika), koje bi trebalo da doprinese poboljšanju statusa današnjih i budućih liderki na domaćim muzičkim scenama, kao i održivosti i raznolikosti srpske muzičke kulture. Sama tema rodno određenog liderstva u muzici i interdisciplinarni pristup koji se jednovremeno oslanja na etnomuzikologiju, kulturalne studije i kulturni menadžment zasnovan na vrednostima, predstavljaju novinu u ovdašnjoj naučnoj produkciji. Rezultati ovog istraživanja trebalo bi da pomognu boljem razumevanju i prepoznavanju ženskog kreativnog doprinosa, uticaja i potencijala u srpskoj kulturi.