Teorija dramskih umetnosti, medija i kulture

Naziv studijskog programa

Teorija dramskih umetnosti, medija i kulture

Naučna ili umetnička oblast

Nauke o umetnostima

Trajanje studijskog programa

3 godine (6 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

180

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 8

Uslovi za upis na studijski program

Master diploma iz oblasti društveno-humanističkih nauka i umetnosti, 300 ESPB ili završene osnovne studije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Minimalni prosek ocena 8,50 (osam 50/100) na osnovnim i master akademskim studijama i ocena 9 iz diplomskog rada. Izuzetno, kandidati sa prosekom manjim od 8,50 mogu konkurisati pod uslovima propisanim Pravilnikom o upisu na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umentosti.

Položen prijemni ispit.

Naziv diplome (dodatka diplome)

Doktor nauka – Nauke o umetnostima (iz oblasti dramskih umetnosti, medija i kulture)

Mogućnost nastavka studija

Postdoktorske studije