Katedra za teoriju i istoriju

 

Školovanje na Fakultetu dramskih umetnosti, bar na osnovnim studijama, usmereno je prevashodno na formiranje posebnih umetničkih profesija u oblasti pozorišta, filma, radija i televizije, a koje funkcionišu u okviru složenih i najčešće timskih stvaralačkih procesa. Međutim, od samog osnivanja Akademije za pozorišnu umetnost i Visoke filmske škole, bilo je prisutno, a kasnije i dodatno razvijano uverenje da je ova škola, kao univerzitetska ustanova, dužna da svojim studentima, osim praktičnog umetničkog obrazovanja, pruža i najšire estetičke, teorijske i istorijske osnove za analitički i sintetički pristup različitim pozorišnim i filmskim disciplinama, kao i temeljno i opšte humanističko obrazovanje.

Teorijsko obrazovanje omogućava studentima koji se pripremaju za pojedinačna umetnička zanimanja da fenomen dramskog, pozorišnog, filmskog ili medijskog dela, kao i svoj udeo u procesu njihovog stvaranja, sagledaju sa šireg, interdisciplinarnog aspekta, a koji je i nužan s obzirom na izvornu sinkretičnost ovih umetnosti. Zbog toga teorijski predmeti, u sistemu školovanja profesija za dramske umetnosti, zauzimaju posebno mesto, iako u okviru osnovnih studija ne postoji posebna studijska grupa za teoretska usmerenja. S druge strane, master i doktorske studije na Fakultetu dramskih umetnosti su teorijski profilisane: u okviru njih se izučavaju naučne discipline i subdiscipline kao što su studije pozorišta i izvođačkih umetnosti, studije filma, studije medija i kulture. Najveći deo nastave na ovim studijama drže profesori s naše Katedre.

Kao što su profesori na umetničkim katedrama bili, u većini slučajeva, vrhunski jugoslovenski pozorišni i filmski umetnici, tako su i članovi Katedre za teoriju i istoriju bili renomirni naučnici u odgovarajućim oblastima, doktori nauka i akademici, vodeći umetnički kritičari. Tu se izdvajaju imena kao što su: dr Miloš Đurić, Dušan Matić, dr Dušan Stojanović, Stanislav Bajić, dr Vladimir Petrić, dr Mirjana Miočinović, Vladimir Pogačić, dr Petar Marjanović, dr Petar Volk, dr Dragan Klaić, dr Sreten Petrović, dr Milan Ranković, dr Milan Damnjanović, dr Hugo Klajn, dr Predrag Ognjanović, dr Radoslav Đokić, dr Nikola Stojanović, dr Aleksandra Jovićević, dr Ljiljana Bogoeva Sedlar, dr Tijana Mandić.

Sadašnji članovi Katedre za teoriju i istoriju uspešno afirmišu naučni pristup u bavljenju dramskim umetnostima, zbog čega su aktivno uključeni u sitem naučnih projekata koje podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Članovi Katedre čine jezgro naučno-istraživačkog rada na Fakultetu, a u okviru Instituta za pozorište, film, radio i televiziju: kroz izdavačku delatnost FDU, učešće u naučnim projektima i organizovanje naučnih skupova, u kojima uzimaju učešće i neki od vodećih svetskih eksperata za nauke o pozorištu i filmu. Takođe, svojim radovima i prilozima značajno doprinose naučnim skupovima i stručnoj periodici u zemlji i inostranstvu. Mnogi od njih su gostovali i na nekim od vodećih svetskih univerziteta.

Članovi Katedre za teoriju i istoriju, uz pomoć i nekih kolega s drugih katedara, uspevaju da opovrgnu ukorenjenu predrasudu da umetničko stvaralaštvo i naučno istraživanje ne idu zajedno i da potvrde činjenicu da najznačajnijoj umetničkoj praksi prethodi, ali iz nje i proističe, bogato teorijsko promišljanje.

 

Članovi Katedre za teoriju i istoriju FDU:


Dr Nevena Daković, red. prof.
Dr Nebojša Romčević, red. prof.
Dr Divna Vuksanović, red. prof.
Dr Ivan Medenica, red. prof.
Dr Enisa Uspenski, red. prof.
Dr Aleksandar Janković, vanr. prof.
Dr Irena Ristić, vanr. prof.
Dr Ksenija Radulović, vanr. prof.
Dr Aleksandra Milovanović, vanr. prof.
Dr Vlatko Ilić, vanr. prof.
Ognjen Obradović, asist.