Gluma

Naziv studijskog programa - Modul

MAS Dramske i audiovizuelne umetnosti - Gluma

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 12 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Dramske i audiovizulne umetnosti – modul Gluma mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB na studijskom programu/modulu Gluma, Pozorišna i radio režija ili Filmska i TV režija, kao  i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju studijskom programu Gluma, Pozorišna i radio režija ili Filmska i TV režija. Uslovi za upis na master akademske studije određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

 

Položen prijemni ispit.

Svrha

Svrha programa je obezbeđivanje najviših akademskih standarda i sticanje vrhunskih praktičnih umetničkih i opštih - teorijskih znanja i veština u skladu sa potrebama institucija umetnosti, kulture i medija, tržišta rada i društva u celini, povezivanje procesa učenja (teorija i praksa) sa umetničko-istraživačkim radom koji nalazi puni obuhvat u izradi završnog rada (zajednički i samostalni radovi studenata) pod nadzorom mentora.

Pored toga, svrha je prepoznavanje i razvijanje lične osobenosti u glumi, profilisanje dara u odnosu na obim i kvalitet glumačkih sredstava koja odlikuju talenat; fokusiranje na pojedine oblasti koje student bira za predmet dubljeg izučavanja, u skladu sa svojim mogućnostima i glumačkim afinitetima.

Ciljevi

Osnovni ciljevi su razvijanje znanja i veština u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, razvijanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti studenata na najvišem praktičnom nivou uz odgovarajuću teorijsku nadgradnju, unapređenje obrazovnog i umetničko-istraživačkog rada, projektovanje i realizovanje umetničkih projekata, posebno kroz završne radove studenata, u svim aspektima dramskog i audiovizuelnog stvaralaštva.

Takođe, razvoj aktivnog znanja i sposobnost korišćenja glumačkih sredstava i veština, usavršavanje glumačke tehnike i izražajnih sredstava, prilagodljivost u odnosu na izabrani medij  i raznovrsne scenske i druge prezentacije, profilisanje sopstvenog glumačkog bića i izraza kroz razvijanje stvaralačkog i kritičkog mišljenja i formiranje načela zajedničkog stvaranja i profesionalne etike.

Kompetencije

Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da na odgovarajući način primene kreativno-umetničke, tehničko-tehnološke i produkcione inovacije.

Student vlada teorijskim znanjima i praktičnim veštinama, osposobljen je da bude svesni, oslobođeni i autentični činilac glumačke igre, prilagođen je grupnom radu i ostvaruje neophodnu i dobru stvaralačku komunikaciju sa svim činiocima u procesu rada u bilo kom mediju. Postiže visok stepen samostalnosti u analizi i obradi teksta i fabule, kreira autentičan i moderan glumački stil, povezuje teorijska i praktična znanja.

Ishodi

Student poseduje visoko specijalizovana akademska znanja koja se odnose na principe i procese u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu učenja i rada kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti;

Takođe, uspešno primenjuje veštine rešavanja složenih problema na inovativan način čime doprinosi razvoju u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, upravljanja složenom komunikacijom, interakcijom i saradnjom, te primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za sferu dramskih i audiovizuelnih umetnosti.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti glume)

Mogućnost nastavka studija

Specijalističke akademske studije (II stepen studija)
Doktorske akademske studije (III stepen studija)

 

Fajlovi