Master studije

 

Sadržaj:

 1. Konkurs za upis studenata
 2. Raspored konsultacija
 3. Program prijemnih ispita
 4. Prijavljivanje na konkurs
 5. Raspored prijemnih ispita

 

K  O  N  K  U  R  S

FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
(pozorišta, filma, radija i televizije)

Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd

telefon: 2135-684, lokal 15

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : www.fdu.bg.ac.rs  

žiro račun: 840-1612666-05

 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

 

 

Fakultet dramskih umetnosti upisuje do 118 studenta u prvu godinu master akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu i to: do 60 studenta koji se finansiraju iz budžeta i do 58 studenta koji se sami finansiraju.

 

 

studijski program

ukupan broj

studenata

broj budžetskih

studenata

broj studenata koji se sami finansiraju

 

Dramske i audiovizuelne umetnosti

    do 91

  do 48

 do 43

modul – Gluma

do 12

do 10

do 2

modul – Pozorišna i radio režija

do 5

do 3

do 2

modul – Dramaturgija

do 10

do 7

do 3

modul – Filmska i

televizijska režija

do 7

do 5

do 2

modul – Filmska i televizijska produkcija

do 12

do 7

do 5

modul – Kamera

do 7

do 5

do 2

modul – Montaža

do 8

do 5

do 3

modul – Snimanje i dizajn zvuka

do 10

do 6

do 4

modul – Reklama i mediji

do 20

/

do 20

Menadžment kulture i medija

do 15

do 8

do 7

Teorija dramskih umetnosti i medija

do 12

do 4

do 8

UKUPNO:

do 118

do 60

do 58

 

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Na studijske programe master akademskih studija FDU mogu konkurisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama (bodovi se dobijaju tako što se prosečan uspeh na osnovnim studijama množi sa 3),
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti.

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor Dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od objavljivanja Jedinstvene rang liste.

Visine školarina na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2022/2023. godini za studente master akademskih studija koji se sami finansiraju su:

 

 

studijski program

visina škorine za studente koji se sami finansiraju

 • državljane Republike Srbije

visina školrine za strane državljane iz susednih zemalja*

visina škorine za strane državljane

 

Dramske i audiovizuelne umetnosti

 

modul - Gluma

220.000,00 dinara

330.000,00 dinara

440.000,00 dinara

modul - Pozorišna i radio režija

300.000,00 dinara

450.000,00 dinara

600.000,00 dinara

modul - Dramaturgija

220.000,00 dinara

330.000,00 dinara

440.000,00 dinara

modul - Filmska i

televizijska režija

350.000,00 dinara

525.000,00 dinara

700.000,00 dinara

modul - Filmska i televizijska produkcija

220.000,00 dinara

330.000,00 dinara

440.000,00 dinara

modul - Kamera

350.000,00 dinara

525.000,00 dinara

700.000,00 dinara

modul - Montaža

220.000,00 dinara

330.000,00 dinara

440.000,00 dinara

modul - Snimanje i dizajn zvuka

400.000,00 dinara

   500.000,00

dinara

   600.000,00

dinara

modul - Reklama i mediji

200.000,00 dinara

300.000,00 dinara

400.000,00 dinara

Menadžment kulture i medija

180.000,00 dinara

270.000,00 dinara

360.000,00 dinara

Teorija dramskih umetnosti i medija

180.000,00 dinara

270.000,00 dinara

360.000,00 dinara

 

Master akademske studije na svim studijskim programima Fakulteta dramskih umetnosti traju jednu godinu (2 semestra, 60 ESPB).

Mogućnost nastavka studija: doktorske akademske studije.

 

* Susedne zemalje: (Republika Mađarska, Rumunija, Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Crna Gora)

 

 

 

 

 

RASPORED KONSULTACIJA ZA PRIJEMNE ISPITE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

školska 2022/2023. godina

 

STUDIJSKI PROGRAM

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI:

 

MODUL GLUMA

 

MODUL POZORIŠNA I RADIO REŽIJA

 

 

MODUL DRAMATURGIJA

 

 

MODUL FILMSKA I TV REŽIJA

 

 

MODUL FILMSKA I TV PRODUKCIJA

četvrtak, 01. jun, od 14.00 časova, u uč. br. 35, mr Marina Fafulić Milosavljević, v. um. sar.

četvrtak, 15 jun, od 14.00 časova u uč. br. 35, Ognjen Rakčević, docent


 

MODUL KAMERA

 

 

 

MODUL MONTAŽA

 

 

 

MODUL SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

https://www.facebook.com/groups/prijemnisnimanjeidizajnzvuka/

 

MODUL REKLAMA I MEDIJI

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI  I MEDIJA

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA

U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

 

STUDIJSKI PROGRAM DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

 

MODUL GLUMA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene:

 1. osnovne akademske studije sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB bodova na studijskom programu: Gluma; Pozorišna i radio režija ili Filmska i TV režija;
 2. osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju na smeru: Gluma; Pozorišna i radio režija ili Filmska i TV režija.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. Prijavu za polaganje prijemnog ispita.
 2. Overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
 3. Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima i motivaciono pismo
 4. Kandidati su obavezni da prilože eksplikaciju svog master rada na najmanje 2 kucane strane
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 10.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03)

 

Kandidat je dužan da  pripremi raznovrsnu prezentaciju svojih glumačkih radova po sopstvenom izboru, u trajanju od 15 minuta i izvede je pred komisijom za prijemni ispit, na sceni „Mata Milošević“. Komisija može, nakon prikazanog programa, postaviti kandidatu i naknadne zadatke (improvizacije), radi provere i sticanja što potpunijeg suda o sposobnostima kandidata.

Komisija pregleda i ustanovljava rezultate provere sposobnosti svakog kandidata po sledećim osnovama:

a) Komisija ocenjuje potencijale i kvalitete glasa, govora i pokreta kandidata;
b)  Komisija ocenjuje stepen sposobnosti kandidata da ostvari osoben glumački izraz.

 

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a) na osnovu procene potencijala i kvaliteta glasa, govora i pokreta kandidata od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu procene stepena sposobnosti kandidata da ostvari osoben glumački   izraz od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

 

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

MODUL POZORIŠNA I RADIO REŽIJA

 

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

 

Uslovi za konkurisanje na master akademske studije određeni su Zakonom o Univerzitetu, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

 

Mogu konkurisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 

 1. Prijavu za polaganje prijemnog ispita.
 2. Overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
 3. Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima, predlog mentora i

      motivaciono pismo.      

 1. Kandidat predaje dokumentaciju o dosadašnjim izvedenim rediteljskim projektima (skice, programi, odnosno podaci o saradnicima i izvođenjima, kritike, snimak izvedenih dela i slično).
 2. Osnovni koncept budućeg diplomskog projekta.
 3. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose  8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03)

Kvalifikacioni ispit se sastoji iz pregleda i analize predatih dokumenata i praktičnih radova. Po pregledu predate dokumentacije komisija u intervjuu sa kandidatom vrši proveru njegovog kreativnog i umetničkog potencijala za nastavak školovanja na master studijama.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama (bodovi se dobijaju tako što se prosečan uspeh na osnovnim studijama množi sa 3). Pod opštim uspehom na osnovnim studijama podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta tokom celokupnog studiranja. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a) na osnovu priloženih radova od  0 do 20 bodova;

b) na osnovu provere kreativnih i umetničkih potencijala - usmenom ispitu od  0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na prijemnom ispitu.

 

MODUL DRAMATURGIJA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o Univerzitetu, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB bodova, i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i da su autori izvedenih ili objavljenih dela iz oblasti pozorišta, radija, filma i televizije.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. Prijavu za polaganje prijemnog ispita.
 2. Overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
 3. Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima (kreativnim i teorijskim) i motivaciono pismo za studije na master akademskim studijama Dramaturgije.
 4. Profesionalne radove (kreativne i teorijske) u štampanoj ili digitalnoj verziji (snimljeno na USB-u)
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

 

Kvalifikacioni ispit se sastoji iz pregleda i analize predate dokumentacije i razgovora sa kandidatom kojim se proverava njegovo znanje iz oblasti svetske i domaće dramske umetnosti, svetske i domaće kinematografije, dramske i filmske teorije, i njegov kreativni potencijal za master studije.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a) na osnovu priloženih radova od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom i provere znanja i kreativnog potencijala od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis kandidata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kvalifikacioni ispit se sastoji iz pregleda i analize predatih praktičnih radova i projekata koje je kandidat dužan da preda prilikom prijave. Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. scenario i rediteljsku eksplikaciju diplomskog projekta (igrana, dokumentarna ili televizijska forma) štampanu u jednom primeraku,  a u elektronskom formatu dostavlja se na mejl prijemnimasterftvrezija@fdu.bg.ac.rs
 2. jedan ili više radova (igrani film, kratki igrani film, dokumentarni film, TV dramu ili epizodu igrane serije) u minimalnom trajanju od 15 minuta. Radovi moraju imati najavnu ili odjavnu špicu u kojima su navedeni producent i saradnici, a kandidat potpisan kao reditelj, u prilogu treba da stoji kad i gde je rad javno prikazivan, a ukoliko nije bio javno prikazivan, potrebna je overena izjava producenta o autentičnosti podataka navedenih na špici. Kvalitet slike i tona ne može biti ispod standarda televizijskog emitovanja. Linkove sa radovima dostaviti na mejl prijemnimasterftvrezija@fdu.bg.ac.rs
 3. biografiju sa navedenim profesionalnim radovima štampanu u jednom primeraku, a u elektronskom formatu dostavlja se na mejl prijemnimasterftvrezija@fdu.bg.ac.rs
 4. motivaciono pismo do 2 strane, otkucano fontom veličine 12, u Arielu štampanu u jednom primeraku,  a u elektronskom formatu dostavlja se na mejl prijemnimasterftvrezija@fdu.bg.ac.rs
 5. overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
 6. dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

Po pregledu radova komisija u intervjuu sa kandidatom vrši proveru njegovog kreativnog i umetničkog potencijala za nastavak školovanja na diplomskim studijama. Komisija će analitički razmatrati sve aspekte priloženih praktičnih radova kao i priložene dokumente, biografiju, motivaciono pismo i predloženi projekt.

 

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a) na osnovu priloženih radova od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu intervjua sa kandidatima i provera kreativnog i umetničkog potencijala od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled studenata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

 

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA

Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Tokom master akademskih studija studenti su u obavezi da realizuju završni  umetnički projekat – film ili televizijsku emisiju u trajanju od 15 do 30 minuta. Pri podnošenju dokumentacije za prijemni ispit kandidati prilažu eksplikaciju kreativnog koncepta navedenog umetničkog projekta.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. Prijavu za polaganje prijemnog ispita
 2. Overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
 3. Biografiju sa navedenim profesionalnim iskustvom i umetničkim radovima i motivaciono pismo
 4. Eksplikaciju kreativnog koncepta završnog diplomskog projekta - filma ili televizijske emisije u trajanju od 15 do 30 minuta
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

Prijemni ispit se sastoji iz pregleda i analize eksplikacije kreativnog koncepta koji treba da sadrži:

 • radni naslov;
 • koncept - jasno predstavljenu ideju i viziju budućeg projekta;
 • preciznu argumentaciju ličnih ciljeva (Zašto se kandidat opredeljuje za određeni koncept? Kakav značaj za njega ima projekat?);
 • definisane ciljeve umetničkog projekta (Koja je svrha određenog filma ili programa? Šta kandidat želi da postigne sa programom? Kojoj publici je projekat namenjen?);
 • dodatne informacije (Podaci koji su od značaja za razumevanje kreativnog koncepta. Ove informacije treba da pruže uvid da je kandidat obavio odgovarajuće istraživanje teme svog projekta. Takođe, ovi podaci treba da posvedoče o izvodljivosti – procena neophodnih elemenata za realizaciju budućeg projekta).

Nakon izvršenog progleda dokumentacije kandidat pred komisijom usmeno izlaže koncept umetničkog projekta, i komisija u razgovoru sa kandidatom utvrđuje kreativno produkcioni potencijal njegovog rada kao i potencijal kandidata za školovanje na master studijama

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a)na osnovu eksplikacije kreativnog koncepta od 0 do 20 bodova;

b)na osnovu razgovora sa kandidatom od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

 

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

 

MODUL KAMERA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i prikupljeno najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. RADOVE: jedan ili više filmskih ili TV radova (igrani film, kratki igrani film, dokumentarni film, TV ostvarenje bilo kog žanra, eksperimentalni film, animirani film), koji moraju biti autorski, u minimalnom trajanju od 15 minuta. Radovi moraju imati najavnu ili odjavnu špicu u kojima su navedeni producent i saradnici, a kandidat potpisan kao snimatelj slike. U prilogu treba da stoji kad i gde je rad javno prikazivan, a ukoliko nije bio javno prikazivan, potrebna je overena izjava producenta o autentičnosti podataka navedenih na špici. Ukoliko video rad po svojoj formi ne poseduje špicu, potrebna je overena izjava producenta o tome ko je snimatelj slike. Radovi se predaju u formatu: Mp4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps na USB fleš memorijskoj kartici. Radovi koji su u drugom formatu, bez obzira što su na navedenim medijumima, neće biti prihvaćeni.

i

KOLEKCIJU od 20 fotografija formata 20h30 cm.

 1. Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima
 2. Motivaciono pismo maksimalne dužine 2 strane A4 formata
 3. Predlog završnog rada
 4. Overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03

Po pregledu radova komisija u intervjuu sa kandidatom vrši proveru njegovog umetničkog potencijala za nastavak školovanja na master studijama.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu postignutom na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:


a) na osnovu priloženih radova od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom i provere kreativnog i umetničkog potencijala od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

MODUL  MONTAŽA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o Univerzitetu, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB bodova, i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. Popunjenu prijavu za polaganje prijemnog ispita
 2. Overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
 3. Motivaciono pismo, maksimalne dužine dve stranice u A4 formatu sa proredom 1.5 i veličinom slova 12, latiničnim ili ćiriličnim pismom.
 4. Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima
 5. Reprezentativan rad iz oblasti audio-vizuelnih formi (u kom je kandidat montažer) u minimalnom trajanju od 10 minuta. Radovi se predaju isključivo u h.264 kodeku, mp4, mkv ili mov kontejneru na DVD disku i na USB fleš memoriji. Radovi moraju imati najavnu ili odjavnu špicu sa navedenim imenima reditelja, producenta i saradnika. Kandidati koji predaju tehnički neispravne radove će biti diskvalifikovani bez razmatranja. Tehnički neispravnim radovima se smatraju oni radovi koji ne zadovoljavaju standarde emitovanja ili prikazivanja na mediju za koji su namenjeni.
 6. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

Kvalifikacioni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti se sastoji iz dva dela:

 1. Pregled i analiza podnetih dokumenata i praktičnih radova.
 2. Razgovora sa kandidatom u cilju provere kreativnog i umetničkog potencijala za nastavak školovanja na master studijama. 

Na prijemnom ispitu, kandidat može da osvoji najviše 100 bodova, i to:

 • Najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • Najviše 70 bodova na kvalifikacionom ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, i to:

a) na osnovu priloženog reprezentativnog rada od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom i provere kreativnih i umetničkih potencijala od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na kvalifikacionom ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

MODUL SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na diplomske studije određeni su Zakonom o Univerzitetu, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku upisa kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Na studijski program master akademskih studija Katedre za snimanje i dizajn zvuka, mogu konkurisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kvalifikacioni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti se sastoji iz tri dela:

 

1 - Provere muzikalnosti i znanja iz akustike i audio-tehnike (eliminacioni deo - kandidat koji ostvari minimalno 3 bodova, može pristupiti nastavku kvalifikacionog ispita)

2 - Realizacije i odbrane praktičnog rada za vreme trajanja kvalifikacionog ispita

3 - Odbrane priloženog reprezentativnog samostalnog autorskog rada iz oblasti dizajna zvuka i razgovora sa kandidatom

 

Literatura:

1. Rihard Merc: A,B,C... ZVUKA U AUDIO VIZUELNIM MEDIJIMA, RTS, 2013.
2. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1, Naučna knjiga, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1993.
3. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 2, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1997. (Vidi pojmove iz indeksa oblasti: "Snimanje i obrada zvuka", "Zvuk", "Zanimanja").
4. Ljubinko Gordić, Zdravko Maljević: STEREOFONIJA, TEORIJA I PRAKSA, RTS izdavaštvo, 2016. (Prvi deo knjige o akustici i audio tehnici).

5. CD-ROM LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1 i 2

6. Ivo Blaha: DRAMATURGIJA ZVUKA U FILMSKOM I TELEVIZIJSKOM DELU, DKSG, Beograd, 2008.
7. Mišel Šion: AUDIOVIZIJA, Clio, Beograd, 2007.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 

1. Popunjenu prijavu za polaganje prijemnog ispita

2. Overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.

3. Motivaciono pismo, maksimalne dužine dve stranice u A4 formatu sa proredom 1.5 i veličinom slova 12, latiničnim ili ćiriličnim pismom.

4. Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima

5. Reprezentativan samostalni autorski rad iz oblasti dizajna zvuka u minimalnom trajanju od 10 minuta. Radovi se predaju na prenosnoj USB memoriji u formatu: QuickTime (.mov), rezolucije 1920x1080, kompresija .H264; odnosno zvuk u formatu: nekomprimovani PCM WAV od 44.1 do 192kHz, 24 bita. Opciono, radovi se mogu predati na DVD ili CD disku i to: u DVD-VIDEO formatu (po specifikaciji DVD-video book for Read Only Disc part 3, odnosno, video MPEG-2, PAL ili NTSC, audio AC3 ili PCM), DVD-AUDIO (po specifikaciji DVD- video book for Read Only Disc part 4, odnosno višekanalni audio zapis PCM) ili CD-audio formatu (format CD AUDIO, 44.1kHz, 16 bita, stereo). Radove iz oblasti video igara i interaktivnih umetnosti potrebno je predati u formi samostalne računarske aplikacije za Windows ili Android/iOS platforme, uz dodatak snimljenog "prolaza" kroz interaktivno iskustvo u video formatu koji zadovoljava prethodno opisane kriterijume po pitanju slike i zvuka.

6. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

7. Uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom izdatim od zvanične specijalizovane lekarske ustanove ili ordinacije, ne starijim od 3 (tri) meseca.

Na prijemnom ispitu, kandidat može da osvoji najviše 100 bodova, i to:

 

 • Najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha. Poeni se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • Najviše 70 bodova na kvalifikacionom ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, i to:

1. Maksimalno 5 bodova na osnovu provere muzikalnosti i znanja iz akustike i audio tehnike

2. Maksimalno 10 bodova, na osnovu priloženog reprezentativnog samostalnog autorskog rada iz oblasti dizajna zvuka,

3. Maksimalno 15 bodova, na osnovu realizacije i odbrane praktičnog rada

4. Maksimalno 40 bodova, na osnovu razgovora sa kandidatom i provere kreativnih i umetničkih potencijala

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to kao:

- studente koji se finansiraju iz budžeta i

- samofinansirajuće studente.

 

Student može biti finansiran iz budžeta ukoliko je rangiran do broja odobrenog za upis kandidata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova na prijemnom ispitu.

 

Kandidat može biti upisan kao student koji plaća školarinu ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata i koji je određen ovim konkursom, a ima osvojenih najmanje 60 bodova na prijemnom ispitu.

 

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na kvalifikacionom ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

MODUL REKLAMA I MEDIJI

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o Univerzitetu, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB bodova, i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 • Prijavu za polaganje prijemnog ispita.
 • Overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
 • Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima i motivaciono pismo za studije na master akademskim studijama Reklama i mediji.
 • Kandidat može da priloži umetničke radove sa prethodnih studija ili profesionalne radove iz oblasti oglašavanja (reprezentativna selekcija do 3 rada). Radove predati u digitalnoj formi (snimljeno na USB).
 • Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

Kvalifikacioni ispit se sastoji iz pregleda i analize predate dokumentacije i razgovora sa kandidatom kojim se proverava njegovo znanje iz oblasti dramske umetnosti, kinematografije i televizije, kao i njegov kreativni potencijal za master studije Reklama i mediji.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

•           najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.

•           najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

a) na osnovu priloženih radova od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom i provere znanja i kreativnog potencijala od 0 do 50 bodova.

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi upisa: određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Pravo da konkurišu na studijski program naučnih master akademskih studija Menadžment kulture i medija imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije tokom kojih su ostvarili najmanje 240 ESPB bodova i kandidati  koji su završili osnovne studije po starim zakonima.

Prilikom prijave za prijemni ispit – ispit provere sklonosti i sposobnosti, kandidati su u obavezi da prilože:

 • Overenu kopiju uverenja ili diplome fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
 • Biografiju;
 • Motivaciono pismo (font Times New Roman, pt 12, 2000 do 3000 karaktera)
 • Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

       

Prijemni ispit – ispit provere sklonosti i sposobnosti, sastoji se od razgovora sa kandidatima na teme koje su inicirane literaturom, aktuelnim trendovima u oblasti menadžmenta kulture i medija i mogućim istraživanjima u ovim oblastima.

 

Literatura:

 

 1. Maričić, Nikola: ANATOMIJA RADIJA, FDU, Beograd, 2007.
 2. Đukuć, Vesna: DRŽAVA I KULTURA: studija savremene kulturne politike, drugo izdanje, FDU, Beograd, 2012.
 3. Ristić, Maja: MENADŽMENT POZORIŠTA: ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave, Beograd, 2020.
 4. Martinoli, Ana: PRVIH 15 GODINA PODKASTINGA: od eksperimenta do održivog medijskog biznis modela, FDU, Beograd, 2020.

 

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • od 0 do 70 bodova na osnovu razgovora sa Komisijom - intervjua.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis kandidata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

 

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

STUDIJSKI PROGRAM TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI I MEDIJA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i prikupljeno najmanje 240 ESPB ili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 • Overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenom prethodnom školovanju
 • Uverenje o položenim ispitima ili overenu fotokopiju dodatka diplomi
 • Motivaciono pismo
 • Biografiju
 • Pristupni rad – jedan primerak diplomskog (završnog rada) sa osnovnih studija ili, u slučaju da je kandidat završio umetničke studije ili studije kojima nije predviđena izrada završnog rada, jedan primerak teorijskog rada obima do 10 strana (ili 12000 znakova) u kome će pokazati svoje interesovanje za naučno istraživanje i spremnost za upoznavanje teorijskih metoda u analizi umetničkog dela. Radove dostaviti u štampanom i elektronskom obliku (štampani radovi dostavljaju se uz prijavu na konkurs, a elektronski se dostavljaju ne mejl teorija@fdu.bg.ac.rs ).
 • Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03)

 

Za usmeni deo prijemnog ispita preporučuje se sledeća literatura:

 1. Aristotel: O pesničkoj umetnosti
 2. Čezare Molinari: Istorija pozorišta
 3. Žan Divinjo: Sociologija pozorišta

Odnosno:

 1. Dejvid Kuk: Istorija filma I i II
 2. Žak Omon: Estetika filma

Prijemni ispit se sastoji od razgovora - intervjua Komisije za prijemni ispit i kandidata na teme koje inicira njegov pristupni rad i pročitana literatura.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a) na osnovu pristupnog rada od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

 

 

 

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED POLAGANJAPRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

STUDIJSKI PROGRAM

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

 

 

STUDIJSKI PROGRAM

 

 

STUDIJSKI PROGRAM

 

 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE KOJI SU STUDIJE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

 

Svi kandidati koji su završili osnovne akademske studije u inostranstvu treba da obave nostrifikaciju (priznavanje) strane visokoškolske isprave (diplome).

Nostrifikacija diploma iz oblasti umetnosti obavlja se na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Kosančićev venac 29, više informacija potražiti na linku  https://www.arts.bg.ac.rs/studije/priznavanje-isprava/

Nostrifikacija diploma iz ostalih oblasti obavlja se na Univerzitetu u Beogradu, više informacija potražiti na linku  http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu master akademskih studija FDU, a imaju završene osnovne akademske studije u inostranstvu, uz ostala dokumenta koja se podnose uz prijavu, predaju i rešenje o nostrifikaciji ili potvrdu od odgovarajućeg univerziteta da je proces nostrifikacije u toku.