Master studije

 

Sadržaj:

 1. Konkurs za upis studenata
 2. Raspored konsultacija
 3. Program prijemnih ispita
 4. Prijavljivanje na konkurs
 5. Raspored prijemnih ispita

 

K  O  N  K  U  R  S

FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
(pozorišta, filma, radija i televizije)

Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd

telefon: 2135-684, lokal 15

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : www.fdu.bg.ac.rs  

žiro račun: 840-1612666-05


ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI U DRUGOM UPISNOM ROKU

 

 

Fakultet dramskih umetnosti u drugom upisnom roku u školskoj 2021/2022. godini upisuje u prvu godinu master akademskih studija ukupno do 60 studenta i to do 7 studenata koji se finansiraju iz budžeta, do 40 studenta koji se sami finansisaju i  do 13 studenata uz rad koji se sami finansiraju:

 

 

Studijski program

broj budžetskih

studenata

broj studenata koji se sami finansiraju

 

broj studenata uz rad koji se sami finansisarju

Dramske i audiovizuelne umetnosti

do 4

do 2

do 3

modul – Kamera

do 4

do 2

do 3

Menadžment kulture i medija

do 3

do 6

do 4

Teorija dramskih umetnosti i medija

/

do 8

do 6

Digitalna transformacija medija i kulture

/

do 24

/

UKUPNO:

do 7

do 40

do 13

 

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Na studijske programe master akademskih studija FDU mogu konkurisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.

 

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama (bodovi se dobijaju tako što se prosečan uspeh na osnovnim studijama množi sa 3),
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti.

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Visine školarina na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2020/2021. godini za studente master akademskih studija koji se sami finansiraju su:

 

 

studijski program

visina škorine za studente koji se sami finansiraju

 • državljane Republike Srbije

visina školrine za strane državljane iz susednih zemalja*

visina škorine za strane državljane

 

Dramske i audiovizuelne umetnosti

 

modul - Kamera

350.000,00 dinara

525.000,00 dinara

700.000,00 dinara

modul – Kamera uz rad

525.000,00 dinara

780.000,00 dinara

780.000,00 dinara

Menadžment kulture i medija

180.000,00 dinara

270.000,00 dinara

360.000,00 dinara

Teorija dramskih umetnosti i medija

180.000,00 dinara

270.000,00 dinara

360.000,00 dinara

Digitalna transformacija medija i kulture

220.000,00 dinara

330.000,00 dinara

440.000,00 dinara

 

Master akademske studije na svim studijskim programima Fakulteta dramskih umetnosti traju jednu godinu (2 semestra, 60 ESPB).

Mogućnost nastavka studija: doktorske akademske studije.

 

* Susedne zemalje: (Republika Mađarska, Rumunija, Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Crna Gora)

 

 

 

 

 

RASPORED KONSULTACIJA ZA PRIJEMNE ISPITE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

školska 2021/2022. godina

 

 

 

 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA

U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI U DRUGOM UPISNOM DOKU

 

STUDIJSKI PROGRAM DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

MODUL KAMERA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i prikupljeno najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. RADOVE: jedan ili više filmskih ili TV radova (igrani film, kratki igrani film, dokumentarni film, TV ostvarenje bilo kog žanra, eksperimentalni film, animirani film), koji moraju biti autorski, u minimalnom trajanju od 15 minuta. Radovi moraju imati najavnu ili odjavnu špicu u kojima su navedeni producent i saradnici, a kandidat potpisan kao snimatelj slike. U prilogu treba da stoji kad i gde je rad javno prikazivan, a ukoliko nije bio javno prikazivan, potrebna je overena izjava producenta o autentičnosti podataka navedenih na špici. Ukoliko video rad po svojoj formi ne poseduje špicu, potrebna je overena izjava producenta o tome ko je snimatelj slike. Radovi se predaju u formatu: Mp4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps na USB fleš memorijskoj kartici. Radovi koji su u drugom formatu, bez obzira što su na navedenim medijumima, neće biti prihvaćeni.

i

KOLEKCIJU od 20 fotografija formata 20h30 cm.

 1. Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima
 2. Motivaciono pismo maksimalne dužine 2 strane A4 formata
 3. Predlog završnog rada
 4. Uverenje fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03

Po pregledu radova komisija u intervjuu sa kandidatom vrši proveru njegovog umetničkog potencijala za nastavak školovanja na master studijama.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu postignutom na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:


a) na osnovu priloženih radova od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom i provere kreativnog i umetničkog potencijala od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi upisa: određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Pravo da konkurišu na studijski program naučnih master akademskih studija Menadžment kulture i medija imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije tokom kojih su ostvarili najmanje 240 ESPB bodova i kandidati  koji su završili osnovne studije po starim zakonima.

Prilikom prijave za prijemni ispit – ispit provere sklonosti i sposobnosti, kandidati su u obavezi da prilože:

 • Uverenje fakulteta o završenim osnovnim studijama sa prosečnom ocenom;
 • Biografiju;
 • Motivaciono pismo (font Times New Roman, pt 12, 2000 do 3000 karaktera)
 • Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

       

Prijemni ispit – ispit provere sklonosti i sposobnosti, sastoji se od razgovora sa kandidatima na teme koje su inicirane literaturom, aktuelnim trendovima u oblasti menadžmenta kulture i medija i mogućim istraživanjima u ovim oblastima.

 

Literatura:

 

 1. Maričić, Nikola: ANATOMIJA RADIJA, FDU, Beograd, 2007.
 2. Đukuć, Vesna: DRŽAVA I KULTURA: studija savremene kulturne politike, drugo izdanje, FDU, Beograd, 2012.
 3. Ristić, Maja: MENADŽMENT POZORIŠTA: ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave, Beograd, 2020.
 4. Martinoli, Ana: PRVIH 15 GODINA PODKASTINGA: od eksperimenta do održivog medijskog biznis modela, FDU, Beograd, 2020.

 

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • od 0 do 70 bodova na osnovu razgovora sa Komisijom - intervjua.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis kandidata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

 

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

STUDIJSKI PROGRAM TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI I MEDIJA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i prikupljeno najmanje 240 ESPB ili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 • Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
 • Uverenje o položenim ispitima ili overenu fotokopiju dodatka diplomi
 • Motivaciono pismo
 • Biografiju
 • Pristupni rad – jedan primerak diplomskog (završnog rada) sa osnovnih studija ili, u slučaju da je kandidat završio umetničke studije ili studije kojima nije predviđena izrada završnog rada, jedan primerak teorijskog rada obima do 10 strana (ili 12000 znakova) u kome će pokazati svoje interesovanje za naučno istraživanje i spremnost za upoznavanje teorijskih metoda u analizi umetničkog dela. Radove dostaviti u štampanom i elektronskom obliku (štampani radovi dostavljaju se uz prijavu na konkurs, a elektronski se dostavljaju ne mejl teorija@fdu.bg.ac.rs ).
 • Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03)

 

Za usmeni deo prijemnog ispita preporučuje se sledeća literatura:

 1. Aristotel: O pesničkoj umetnosti
 2. Čezare Molinari: Istorija pozorišta
 3. Žan Divinjo: Sociologija pozorišta

Odnosno:

 1. Dejvid Kuk: Istorija filma I i II
 2. Žak Omon: Estetika filma

Prijemni ispit se sastoji od razgovora - intervjua Komisije za prijemni ispit i kandidata na teme koje inicira njegov pristupni rad i pročitana literatura.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a) na osnovu pristupnog rada od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

STUDIJSKI PROGRAM DIGITALNA TRANSFORMACIJA MEDIJA I KULTURE

Pravo da konkurišu na studijski program interdisciplinarnih master akademskih studija Digitalna transformacija medija i kulture imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije tokom kojih su ostvarili najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po starim zakonima.     

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Prilikom prijave za prijemni ispit – ispit provere sklonosti i sposobnosti, kandidati su u obavezi da prilože:

 • Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju;
 • Biografiju;
 • Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

Prijemni ispit – ispit provere sklonosti i sposobnosti koji se sastoji od razgovora sa kandidatima na teme koje su inicirane literaturom, aktuelnim trendovima u oblasti digitalnih medija i mogućim istraživanjima u ovim oblastima.

Literatura:

1. D. Petrović, 2013, Društvenost u doba interneta, Akademska knjiga, Novi Sad

2. P. Virilio, Informatička bomba, Svetovi, Novi Sad, 2000.

 3. M. Kastels, Moć komunikacije, Beograd: Klio, 2014.

 4. O. Grau, 2008, Virtuelna umetnost, Beograd: Clio

5. L. Manovič, 2015, Jezik novih medija, Klio

6. Č. Gir, 2011, Digitalna kultura, Klio

7. Dž. Hartli, Kreativne industrije, 2007, Klio

8. D. Vuksanović, Filozofija medija (u tri toma), FDU, Čigoja, 2007, 2001, 2017.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

a) na osnovu pristupnog rada od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

 

 

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

 

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu master akademskih studija Fakulteta dramskih umetnosti u drugom upisnom roku obaviće se u četvrtak, 28. oktobra 2021. godine od 10 do 14 časova u Sekretarijatu Fakulteta.

 

 

 

 

 

 

RASPORED POLAGANJAPRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI U DRUGOM UPISNOM ROKU

 

 

STUDIJSKI PROGRAM

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

 

 • MODUL KAMERA: utorak, 2. novembra 2021. godine u 12 časova u učionici FA-1

 

STUDIJSKI PROGRAM

MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA: ponedeljak, 1. novembra 2021. u 10 časova u Zbornici FDU

 

STUDIJSKI PROGRAM

TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI I MEDIJA: petak, 5. novembra 2021. u 13 časova u učionici 37

 

 

STUDIJSKI PROGRAM

DIGITALNA TRANSFORMACIJA MEDIJA I KULTURE: petak, 5. novembra 2021. u 13 časova u Zbornici FDU

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE KOJI SU STUDIJE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

 

Svi kandidati koji su završili osnovne akademske studije u inostranstvu treba da obave nostrifikaciju (priznavanje) strane visokoškolske isprave (diplome).

Nostrifikacija diploma iz oblasti umetnosti obavlja se na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Kosančićev venac 29, više informacija potražiti na linku  https://www.arts.bg.ac.rs/studije/priznavanje-isprava/

 

Nostrifikacija diploma iz ostalih oblasti obavlja se na Univerzitetu u Beogradu, više informacija potražiti na linku  http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu master akademskih studija FDU, a imaju završene osnovne akademske studije u inostranstvu, uz ostala dokumenta koja se podnose uz prijavu, predaju i rešenje o nostrifikaciji ili potvrdu od odgovarajućeg univerziteta da je proces nostrifikacije u toku.