Filmska i televizijska režija

Naziv studijskog programa - Modul

MAS Dramske i audiovizuelne umetnosti – Filmska i televizijska režija

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 10 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Dramske i audiovizulne umetnosti- modul Filmska i televizijska režija mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Uslovi za upis na master akademske studije određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz razgovora sa komisijom, te pregleda i analize urađenih, a pre svega prijavljenih praktičnih radova i projekata.

 

Položen prijemni ispit.

Svrha

Svrha programa je obezbeđivanje najviših akademskih standarda i sticanje vrhunskih praktičnih umetničkih i opštih - teorijskih znanja i veština, u skladu sa potrebama institucija umetnosti, kulture i medija, tržišta rada i društva u celini, povezivanje procesa učenja (teorija i praksa) sa umetničko-istraživačkim radom koji nalazi puni obuhvat u izradi završnog rada (zajednički i samostalni radovi studenata) pod nadzorom mentora.

Pored toga, svrha je formiranje autonomne kreativne ličnosti sposobne da stvara najsloženije projekte bilo koje audiovizuelne forme, kako u procesu kreativnog nastajanja tako i tokom tehnološke izvedbe, po završetku studija uklapanje u profesionalno okruženje.

Ciljevi

Osnovni ciljevi su razvijanje znanja i veština u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti; razvijanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti studenata na najvišem praktičnom nivou uz odgovarajuću teorijsku nadgradnju, unapređenje obrazovnog i umetničko-istraživačkog rada, projektovanje i realizovanje umetničkih projekata, posebno kroz završne radove studenata, u svim aspektima dramskog i audiovizuelnog stvaralaštva.

Takođe, detaljno i stručno usavršavanje i savladavanje svih složenih tehnoloških i kreativnih, stvaralačkih zadataka u rediteljskom poslu, stručnost u obavljanju rediteljskih poslova na dugom igranom filmu, televizijskom umetničkom programu (drama, TV film, serija, zabavno-muzički program), režiji programa uživo, dokumentarnom filmu, namenskom filmu i drugim audiovizuelnim formama (komercijalni film, video art, interaktivna forma, animacija...).

Kompetencije

Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da na odgovarajući način primene kreativno-umetničke, tehničko-tehnološke i produkcione inovacije.

Student je razvio individualne, kreativne sposobnosti i sklonosti za lični doprinos i autorski rukopis u oblasti režije dugog i kratkog igranog filma, režije kulturno-umetničkog i dramskog, igranog televizijskog programa, režije živog programa, režije celovečernjeg dokumentarnog filma i drugih audiovizuelnih formi, sposoban je da učestvuje u timu ili kao samostalan kreator ideja i predložaka za bilo koji oblik audio vizualnog izražavanja.

Ishodi

Student poseduje visoko specijalizovana akademska znanja koja se odnose na principe i procese u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu učenja i rada kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti;

Takođe, uspešno primenjuje veštine rešavanja složenih problema na inovativan način čime doprinosi razvoju u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, upravljanja složenom komunikacijom, interakcijom i saradnjom, te primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za sferu dramskih i audiovizuelnih umetnosti.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti filmske i televizijske režije)

Mogućnost nastavka studija

Specijalističke akademske studije (II stepen studija)
Doktorske akademske studije (III stepen studija)