Filmska i televizijska režija

Naziv studijskog programa - Modul

MAS Dramske i audiovizuelne umetnosti – Filmska i televizijska režija

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 7 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Dramske i audiovizulne umetnosti- modul Filmska i televizijska režija mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Uslovi za upis na master akademske studije određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz razgovora sa komisijom, te pregleda i analize urađenih, a pre svega prijavljenih praktičnih radova i projekata.

 

Položen prijemni ispit.

Svrha

Svrha programa je obezbeđivanje najviših akademskih standarda i sticanje vrhunskih praktičnih umetničkih i opštih - teorijskih znanja i veština, u skladu sa potrebama institucija umetnosti, kulture i medija, tržišta rada i društva u celini, povezivanje procesa učenja (teorija i praksa) sa umetničko-istraživačkim radom koji nalazi puni obuhvat u izradi završnog rada (zajednički i samostalni radovi studenata) pod nadzorom mentora.

Pored toga, svrha je formiranje autonomne kreativne ličnosti sposobne da stvara najsloženije projekte bilo koje audiovizuelne forme, kako u procesu kreativnog nastajanja tako i tokom tehnološke izvedbe, po završetku studija uklapanje u profesionalno okruženje.

Ciljevi

Osnovni ciljevi su razvijanje znanja i veština u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti; razvijanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti studenata na najvišem praktičnom nivou uz odgovarajuću teorijsku nadgradnju, unapređenje obrazovnog i umetničko-istraživačkog rada, projektovanje i realizovanje umetničkih projekata, posebno kroz završne radove studenata, u svim aspektima dramskog i audiovizuelnog stvaralaštva.

Takođe, detaljno i stručno usavršavanje i savladavanje svih složenih tehnoloških i kreativnih, stvaralačkih zadataka u rediteljskom poslu, stručnost u obavljanju rediteljskih poslova na dugom igranom filmu, televizijskom umetničkom programu (drama, TV film, serija, zabavno-muzički program), režiji programa uživo, dokumentarnom filmu, namenskom filmu i drugim audiovizuelnim formama (komercijalni film, video art, interaktivna forma, animacija...).

Kompetencije

Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da na odgovarajući način primene kreativno-umetničke, tehničko-tehnološke i produkcione inovacije.

Student je razvio individualne, kreativne sposobnosti i sklonosti za lični doprinos i autorski rukopis u oblasti režije dugog i kratkog igranog filma, režije kulturno-umetničkog i dramskog, igranog televizijskog programa, režije živog programa, režije celovečernjeg dokumentarnog filma i drugih audiovizuelnih formi, sposoban je da učestvuje u timu ili kao samostalan kreator ideja i predložaka za bilo koji oblik audio vizualnog izražavanja.

Ishodi

Student poseduje visoko specijalizovana akademska znanja koja se odnose na principe i procese u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu učenja i rada kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti;

Takođe, uspešno primenjuje veštine rešavanja složenih problema na inovativan način čime doprinosi razvoju u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, upravljanja složenom komunikacijom, interakcijom i saradnjom, te primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za sferu dramskih i audiovizuelnih umetnosti.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti filmske i televizijske režije)

Mogućnost nastavka studija

Specijalističke akademske studije (II stepen studija)
Doktorske akademske studije (III stepen studija)