Filmska i televizijska produkcija

Naziv studijskog programa - Modul

MAS Dramske i audiovizuelne umetnosti – Filmska i televizijska produkcija

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 12 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Dramske i audiovizulne umetnosti mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Uslovi za upis na master akademske studije određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

 

Položen prijemni ispit.

Svrha

Svrha programa je obezbeđivanje najviših akademskih standarda i sticanje vrhunskih praktičnih umetničkih i opštih - teorijskih znanja i veština, u skladu sa potrebama institucija umetnosti, kulture i medija, tržišta rada i društva u celini, povezivanje procesa učenja (teorija i praksa) sa umetničko-istraživačkim radom koji nalazi puni obuhvat u izradi završnog rada (zajednički i samostalni radovi studenata) pod nadzorom mentora.

Pored toga, svrha je osposobljavanje studenata za visoko profesionalni i kreativni producentski rad, sa jasnom umetničkom, ali i tržišnom vizijom i misijom u oblasti filma, televizije, videa i multimedijalnih projekata, pripremanje studenata da zauzmu svoje mesto na savremenom tržištu medija.

Ciljevi

Osnovni ciljevi su razvijanje znanja i veština u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, razvijanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti studenata na najvišem praktičnom nivou uz odgovarajuću teorijsku nadgradnju, unapređenje obrazovnog i umetničko-istraživačkog rada, projektovanje i realizovanje umetničkih projekata, posebno kroz završne radove studenata, u svim aspektima dramskog i audiovizuelnog stvaralaštva.

Takođe, osposobljavanje studenata da se samostalno, kreativno i odgovorno uključe u savremene uslove filmske produkcije, odnosno kreativno koncipiraju, realizuju i plasiraju televizijske sadržaje na tržištu, ovladavanje tehnološkim procesima savremene kreativne filmske i televizijske produkcije, tehnikama i metodama medijske produkcije kao i tehnikama i metodama programiranja i tržišnog nadmetanja medija.

Kompetencije

Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da na odgovarajući način primene kreativno-umetničke, tehničko-tehnološke i produkcione inovacije.

Student poseduje znanja iz filmske i televizijske produkcije, temeljna teorijska i empirijska znanja iz oblasti umetnosti, sposobnost suočavanja sa etičkim dilemama profesionalnog i teorijskog bavljenja umetničkom filmskom i televizijskom produkcijom, nezavisnost, samostalnost  i originalnost u osmišljavanju, planiranju i izvođenju projekata medijske produkcije kao i ostalih formi umetničke produkcije.

Ishodi

Student poseduje visoko specijalizovana akademska znanja koja se odnose na principe i procese u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu učenja i rada kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti;

Takođe, uspešno primenjuje veštine rešavanja složenih problema na inovativan način čime doprinosi razvoju u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, upravljanja složenom komunikacijom, interakcijom i saradnjom, te primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za sferu dramskih i audiovizuelnih umetnosti.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti filmske i televizijske produkcije)

Mogućnost nastavka studija

Specijalističke akademske studije (II stepen studija)
Doktorske akademske studije (III stepen studija)