Master studije uz rad

 

Sadržaj:

 1. Konkurs za upis studenata
 2. Program prijemnog ispita
 3. Raspored konsultacija
 4. Prijavljivanje na konkurs
 5. Raspored polaganja prijemnih ispita

 

 

K  O  N  K  U  R  S

FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
(pozorišta, filma, radija i televizije)

Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd

telefon: 2135-684, lokal 15

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : www.fdu.bg.ac.rs  

žiro račun: 840-1612666-05


ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

 

 

Fakultet dramskih umetnosti upisuje do 22 studenta u prvu godinu master akademskih studija uz rad za školsku 2020/2021. godinu u statusu studenata koji se sami finansiraju.

 

 

studijski program

ukupan broj

studenata

Dramske i audiovizuelne umetnosti

    do 11

modul - Filmska i

televizijska režija

do 3

modul - Filmska i televizijska produkcija

do 5

modul - Kamera

do 3

Menadžment kulture i medija

do 5

Teorija dramskih umetnosti i medija

do 6

UKUPNO:

do 22

 

 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Na studijske programe master akademskih studija uz rad FDU mogu konkurisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 • Kandidat je obavezan da priloži dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).
 • Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

 

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija uz rad rangiraju se prema uspehu na osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama (bodovi se dobijaju tako što se prosečan uspeh na osnovnim studijama množi sa 3),
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti.

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Visine školarina na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2020/2021. godini za studente master akademskih studija koji se sami finansiraju su:

 

 

studijski program

visina škorine za studente

 • državljane Republike Srbije

visina školrine za strane državljane iz susednih zemalja*

visina škorine za strane državljane

 

Dramske i audiovizuelne umetnosti

 

modul - Filmska i

televizijska režija

385.000,00 dinara

577.000,00 dinara

770.000,00 dinara

modul - Filmska i televizijska produkcija

220.000,00 dinara

330.000,00 dinara

440.000,00 dinara

modul - Kamera

525.000,00 dinara

780.000,00 dinara

780.000,00 dinara

Menadžment kulture i medija

180.000,00 dinara

270.000,00 dinara

360.000,00 dinara

Teorija dramskih umetnosti i medija

180.000,00 dinara

270.000,00 dinara

360.000,00 dinara

 

Master akademske studije na svim studijskim programima Fakulteta dramskih umetnosti traju jednu godinu (2 semestra, 60 ESPB).

Mogućnost nastavka studija: doktorske akademske studije.

 

* Susedne zemalje: (Republika Mađarska, Rumunija, Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Crna Gora)

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD

U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI

 

STUDIJSKI PROGRAM DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

 

 • MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA
 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kvalifikacioni ispit se sastoji iz pregleda i analize predatih praktičnih radova i projekata koje je kandidat dužan da preda prilikom prijave.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

 1. scenario i rediteljsku eksplikaciju diplomskog projekta (igrana, dokumentarna ili televizijska forma) u 5 (pet) štampanih primeraka i u elektronskom formatu
 2. jedan ili više radova (igrani film, kratki igrani film, dokumentarni film, TV dramu ili epizodu igrane serije) u minimalnom trajanju od 15 minuta. Radovi moraju imati najavnu ili odjavnu špicu u kojima su navedeni producent i saradnici, a kandidat potpisan kao reditelj, u prilogu treba da stoji kad i gde je rad javno prikazivan, a ukoliko nije bio javno prikazivan, potrebna je overena izjava producenta o autentičnosti podataka navedenih na špici. Kvalitet slike i tona ne može biti ispod standarda televizijskog emitovanja.
 3. biografiju sa navedenim profesionalnim radovima
 4. motivaciono pismo do 2 strane, otkucano fontom veličine 12, u Arielu.
 5. uverenje fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 6. dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

 

Po pregledu radova komisija u intervjuu sa kandidatom vrši proveru njegovog kreativnog i umetničkog potencijala za nastavak školovanja na diplomskim studijama. Komisija će analitički razmatrati sve aspekte priloženih praktičnih radova kao i priložene dokumente, biografiju, motivaciono pismo i predloženi projekt.

 

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a) na osnovu priloženih radova od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu intervjua sa kandidatima i provera kreativnog i umetničkog potencijala od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled studenata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

 

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

 • MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA
 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Tokom master akademskih studija studenti su u obavezi da realizuju završni  umetnički projekat – film ili televizijsku emisiju u trajanju od 15 do 30 minuta. Pri podnošenju dokumentacije za prijemni ispit kandidati prilažu eksplikaciju kreativnog koncepta navedenog umetničkog projekta.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

 1. Uverenje fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 2. Biografiju sa navedenim profesionalnim iskustvom i umetničkim radovima i motivaciono pismo
 3. Eksplikaciju kreativnog koncepta završnog diplomskog projekta - filma ili televizijske emisije u trajanju od 15 do 30 minuta
 4. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

Prijemni ispit se sastoji iz pregleda i analize eksplikacije kreativnog koncepta koji treba da sadrži:

 • radni naslov;
 • koncept - jasno predstavljenu ideju i viziju budućeg projekta;
 • preciznu argumentaciju ličnih ciljeva (Zašto se kandidat opredeljuje za određeni koncept? Kakav značaj za njega ima projekat?);
 • definisane ciljeve umetničkog projekta (Koja je svrha određenog filma ili programa? Šta kandidat želi da postigne sa programom? Kojoj publici je projekat namenjen?);
 • dodatne informacije (Podaci koji su od značaja za razumevanje kreativnog koncepta. Ove informacije treba da pruže uvid da je kandidat obavio odgovarajuće istraživanje teme svog projekta. Takođe, ovi podaci treba da posvedoče o izvodljivosti – procena neophodnih elemenata za realizaciju budućeg projekta).

Nakon izvršenog progleda dokumentacije kandidat pred komisijom usmeno izlaže koncept umetničkog projekta, i komisija u razgovoru sa kandidatom utvrđuje kreativno produkcioni potencijal njegovog rada kao i potencijal kandidata za školovanje na master studijama

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija uz rad rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a)na osnovu eksplikacije kreativnog koncepta od 0 do 20 bodova;

b)na osnovu razgovora sa kandidatom od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

 

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

 

 • MODUL KAMERA
 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i prikupljeno najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

 1. RADOVE: jedan ili više filmskih ili TV radova (igrani film, kratki igrani film, dokumentarni film, TV ostvarenje bilo kog žanra, eksperimentalni film, animirani film), koji moraju biti autorski, u minimalnom trajanju od 15 minuta. Radovi moraju imati najavnu ili odjavnu špicu u kojima su navedeni producent i saradnici, a kandidat potpisan kao snimatelj slike. U prilogu treba da stoji kad i gde je rad javno prikazivan, a ukoliko nije bio javno prikazivan, potrebna je overena izjava producenta o autentičnosti podataka navedenih na špici. Ukoliko video rad po svojoj formi ne poseduje špicu, potrebna je overena izjava producenta o tome ko je snimatelj slike. Radovi se predaju u jednom od formata: BLU-RAY VIDEO disk ili .Mp4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps na USB fleš memorijskoj kartici (za radove u HD rezoluciji) i DVD VIDEO disk (za radove u SD rezoluciji). Radovi koji su u drugom formatu, bez obzira što su na navedenim medijumima, neće biti prihvaćeni.

 

i

 

KOLEKCIJU od 20 fotografija formata 20h30 cm.

 

 1. Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima
 2. Motivaciono pismo maksimalne dužine 2 strane A4 formata
 3. Predlog završnog rada
 4. Uverenje fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03)

Po pregledu radova komisija u intervjuu sa kandidatom vrši proveru njegovog umetničkog potencijala za nastavak školovanja na master studijama.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu postignutom na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:


a) na osnovu priloženih radova od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom i provere kreativnog i umetničkog potencijala od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA​​​​​​

 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi upisa: određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Pravo da konkurišu na studijski program naučnih master akademskih studija Menadžment kulture i medija imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije tokom kojih su ostvarili najmanje 240 ESPB bodova i kandidati  koji su završili osnovne studije po starim zakonima.

Prilikom prijave za prijemni ispit – ispit provere sklonosti i sposobnosti, kandidati su u obavezi da prilože:

 1. dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

 1. Uverenje fakulteta o završenim osnovnim studijama sa prosečnom ocenom;
 2. Biografiju;
 3. Motivaciono pismo (font Times New Roman, pt 12, 2000 do 3000 karaktera)
 4. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

       

Prijemni ispit – ispit provere sklonosti i sposobnosti, sastoji se od razgovora sa kandidatima na teme koje su inicirane literaturom, aktuelnim trendovima u oblasti menadžmenta kulture i medija i mogućim istraživanjima u ovim oblastima.

 

 

Literatura:

 

 1. Đukuć, Vesna: DRŽAVA I KULTURA, studija savremene kulturne politike, drugo izdanje, Institut FDU, Beograd, 2012.
 2. Ristić, Maja: PUBLIKA MJUZIKLA, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2014.
 3. Martinoli, Ana: STRATEGIJE PROGRAMIRANJA KOMERCIJALNOG RADIJA, Samizdat B92 i Institut FDU, Beograd, 2015.
 4. Zbornik ANATOMIJA RADIJA (urednik Nikola Maričić), RTS – Radio Beograd i Institut FDU, Beograd, 2007.

 

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • od 0 do 70 bodova na osnovu razgovora sa Komisijom - intervjua.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

STUDIJSKI PROGRAM TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI I MEDIJA

 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i prikupljeno najmanje 240 ESPB ili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. Kandidat je obavezan da priloži dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

 1. Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
 2. Prepis ocena (Uverenje o položenim ispitima)
 3. Motivaciono pismo
 4. Biografiju
 5. Pristupni rad – jedan primerak diplomskog (završnog rada) sa osnovnih studija ili, u slučaju da je kandidat završio umetničke studije ili studije kojima nije predviđena izrada završnog rada, jedan primerak teorijskog rada obima do 10 strana (ili 12000 znakova) u kome će pokazati svoje interesovanje za naučno istraživanje i spremnost za upoznavanje teorijskih metoda u analizi umetničkog dela
 6. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03)

 

Za usmeni deo prijemnog ispita preporučuje se sledeća literatura:

 1. Aristotel: O pesničkoj umetnosti
 2. Čezare Molinari: Istorija pozorišta
 3. Žan Divinjo: Sociologija pozorišta

Odnosno:

 1. Dejvid Kuk: Istorija filma I i II
 2. Žak Omon: Estetika filma

Prijemni ispit se sastoji od razgovora - intervjua Komisije za prijemni ispit i kandidata na teme koje inicira njegov pristupni rad i pročitana literatura.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a) na osnovu pristupnog rada od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

 

 

 

 

RASPORED KONSULTACIJA ZA PRIJEMNE ISPITE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE UZ RAD

školska 2020/2021. godina

 

STUDIJSKI PROGRAM

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI:

 

MODUL FILMSKA I TV REŽIJA

četvrtkom u 13 časova u učionici 58

(4. juna, 18. juna. i 24. septembra)

 

MODUL FILMSKA I TV PRODUKCIJA

četvrtkom u 13 časova u učionici 35

(28. maja, 4. juna; 3. septembra i 24. septembra 2020. godine)

 

MODUL KAMERA

u  kabinetu 16

sreda,16. septembra 2020. godine u 13 časova i

sreda, 30. septembra 2020. godine u 13 časova

 

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA

u učionici 36

petak, 19. juna 2020. godine u 16 časova;

ponedeljak 21. septembra 2020. godine u 17 časova;

ponedeljak 28. septembra 2020. godine u 17 časova i

ponedeljak 5. oktobra 2020. godine u 17 časova

 

STUDIJSKI PROGRAM TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI  I MEDIJA

 u učionici 37

petak, 18.septembra 2020. godine u 11,30 časova

petak, 25.septembra 2020. godine u 11,30 časova

utorak, 29.septembra 2020. godine u 10,30 časova

petak, 2.oktobra 2020. godine u 11,30 časova

 

 

 

 

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

 

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu master akademskih studija uz rad Fakulteta dramskih umetnosti obaviće se u ponedeljak i utorak, 5. i 6. oktobra 2020. godine od 9 do 14 časova u Sekretarijatu Fakulteta.

 

 

 

 

 

 

RASPORED POLAGANJA

PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD

U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI

 

STUDIJSKI PROGRAM

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

 

 • MODUL FTV REŽIJA: četvrtak, 8. oktobra 2020. u 10 časova u učionici 58
 • MODUL FTV PRODUKCIJA: petak, 9. oktobra 2020. u 10 časova u učionici 35a – intervju
 • MODUL KAMERA: petak, 9. oktobra 2020. u 10 časova u učionici FA-1

 

STUDIJSKI PROGRAM

MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA: četvrtak, 8. oktobra 2020. u 10 časova u Zbornici FDU

 

STUDIJSKI PROGRAM

TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI I MEDIJA: četvrtak, 8. oktobra 2020. u 10 časova u učionici 37