Master studije uz rad

 

Sadržaj:

 1. Konkurs za upis studenata
 2. Program prijemnog ispita
 3. Raspored konsultacija
 4. Prijavljivanje na konkurs
 5. Raspored polaganja prijemnih ispita

 

 

K  O  N  K  U  R  S

FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
(pozorišta, filma, radija i televizije)

Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd

telefon: 2135-684, lokal 15

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : www.fdu.bg.ac.rs  

žiro račun: 840-1612666-05


ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

 

 

Fakultet dramskih umetnosti upisuje do 14 studenta u prvu godinu master akademskih studija uz rad za školsku 2022/2023. godinu u statusu studenata koji se sami finansiraju.

 

 

studijski program

ukupan broj

studenata

Dramske i audiovizuelne umetnosti

    do 8

modul - Filmska i televizijska produkcija

do 5

modul - Kamera

do 3

Teorija dramskih umetnosti i medija

do 6

UKUPNO:

do 14

 

 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Na studijske programe master akademskih studija uz rad FDU mogu konkurisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 • Kandidat je obavezan da priloži dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).
 • Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

 

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija uz rad rangiraju se prema uspehu na osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama (bodovi se dobijaju tako što se prosečan uspeh na osnovnim studijama množi sa 3),
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti.

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor Dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od objavljivanja Jedinstvene rang liste.

Visine školarina na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2022/2023. godini za studente master akademskih studija koji se sami finansiraju su:

 

 

studijski program

visina škorine za studente

 • državljane Republike Srbije

visina školrine za strane državljane iz susednih zemalja*

visina škorine za strane državljane

 

Dramske i audiovizuelne umetnosti

 

modul - Filmska i televizijska produkcija

220.000,00 dinara

330.000,00 dinara

440.000,00 dinara

modul - Kamera

525.000,00 dinara

780.000,00 dinara

780.000,00 dinara

Teorija dramskih umetnosti i medija

180.000,00 dinara

270.000,00 dinara

360.000,00 dinara

 

Master akademske studije na svim studijskim programima Fakulteta dramskih umetnosti traju jednu godinu (2 semestra, 60 ESPB).

Mogućnost nastavka studija: doktorske akademske studije.

 

* Susedne zemalje: (Republika Mađarska, Rumunija, Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Crna Gora)

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD

U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

 

STUDIJSKI PROGRAM DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

 

MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA

 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Tokom master akademskih studija studenti su u obavezi da realizuju završni  umetnički projekat – film ili televizijsku emisiju u trajanju od 15 do 30 minuta. Pri podnošenju dokumentacije za prijemni ispit kandidati prilažu eksplikaciju kreativnog koncepta navedenog umetničkog projekta.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju

 1. Overenu fotokopiju diplome ili uverenja fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 2. Biografiju sa navedenim profesionalnim iskustvom i umetničkim radovima i motivaciono pismo
 3. Eksplikaciju kreativnog koncepta završnog diplomskog projekta - filma ili televizijske emisije u trajanju od 15 do 30 minuta
 4. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03).

Prijemni ispit se sastoji iz pregleda i analize eksplikacije kreativnog koncepta koji treba da sadrži:

 • radni naslov;
 • koncept - jasno predstavljenu ideju i viziju budućeg projekta;
 • preciznu argumentaciju ličnih ciljeva (Zašto se kandidat opredeljuje za određeni koncept? Kakav značaj za njega ima projekat?);
 • definisane ciljeve umetničkog projekta (Koja je svrha određenog filma ili programa? Šta kandidat želi da postigne sa programom? Kojoj publici je projekat namenjen?);
 • dodatne informacije (Podaci koji su od značaja za razumevanje kreativnog koncepta. Ove informacije treba da pruže uvid da je kandidat obavio odgovarajuće istraživanje teme svog projekta. Takođe, ovi podaci treba da posvedoče o izvodljivosti – procena neophodnih elemenata za realizaciju budućeg projekta).

Nakon izvršenog progleda dokumentacije kandidat pred komisijom usmeno izlaže koncept umetničkog projekta, i komisija u razgovoru sa kandidatom utvrđuje kreativno produkcioni potencijal njegovog rada kao i potencijal kandidata za školovanje na master studijama

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija uz rad rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a)na osnovu eksplikacije kreativnog koncepta od 0 do 20 bodova;

b)na osnovu razgovora sa kandidatom od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

MODUL KAMERA

 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i prikupljeno najmanje 240 ESPB bodova i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

 1. RADOVE: jedan ili više filmskih ili TV radova (igrani film, kratki igrani film, dokumentarni film, TV ostvarenje bilo kog žanra, eksperimentalni film, animirani film), koji moraju biti autorski, u minimalnom trajanju od 15 minuta. Radovi moraju imati najavnu ili odjavnu špicu u kojima su navedeni producent i saradnici, a kandidat potpisan kao snimatelj slike. U prilogu treba da stoji kad i gde je rad javno prikazivan, a ukoliko nije bio javno prikazivan, potrebna je overena izjava producenta o autentičnosti podataka navedenih na špici. Ukoliko video rad po svojoj formi ne poseduje špicu, potrebna je overena izjava producenta o tome ko je snimatelj slike. Radovi se predaju u formatu: Mp4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps na USB fleš memorijskoj kartici. Radovi koji su u drugom formatu, bez obzira što su na navedenim medijumima, neće biti prihvaćeni.

 

i

KOLEKCIJU od 20 fotografija formata 20h30 cm.

 1. Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima
 2. Motivaciono pismo maksimalne dužine 2 strane A4 formata
 3. Predlog završnog rada
 4. Overenu fotokopiju diplome ili uverenja fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03)

Po pregledu radova komisija u intervjuu sa kandidatom vrši proveru njegovog umetničkog potencijala za nastavak školovanja na master studijama.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu postignutom na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:


a) na osnovu priloženih radova od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom i provere kreativnog i umetničkog potencijala od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran  do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI I MEDIJA

 1. Za upis na master akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.
 2. Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit, kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na master akademske studije određeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i prikupljeno najmanje 240 ESPB ili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 1. Kandidat je obavezan da priloži dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

 1. Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
 1. Uverenje o položenim ispitima ili overenu kopiju dodatka diplomi
 2. Motivaciono pismo
 3. Biografiju
 4. Pristupni rad – jedan primerak diplomskog (završnog rada) sa osnovnih studija ili, u slučaju da je kandidat završio umetničke studije ili studije kojima nije predviđena izrada završnog rada, jedan primerak teorijskog rada obima do 10 strana (ili 12000 znakova) u kome će pokazati svoje interesovanje za naučno istraživanje i spremnost za upoznavanje teorijskih metoda u analizi umetničkog dela. Radove dostaviti u štampanom i elektronskom obliku (štampani radovi dostavljaju se uz prijavu na konkurs, a elektronski se dostavljaju ne mejl teorija@fdu.bg.ac.rs ).
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj 51-07029799-03)

Za usmeni deo prijemnog ispita preporučuje se sledeća literatura:

 1. Aristotel: O pesničkoj umetnosti
 2. Čezare Molinari: Istorija pozorišta
 3. Žan Divinjo: Sociologija pozorišta

Odnosno:

 1. Dejvid Kuk: Istorija filma I i II
 2. Žak Omon: Estetika filma

Prijemni ispit se sastoji od razgovora - intervjua Komisije za prijemni ispit i kandidata na teme koje inicira njegov pristupni rad i pročitana literatura.

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

 • najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na osnovnim studijama. Bodovi se dobijaju tako što se opšti uspeh na osnovnim studijama množi sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • najviše 70 bodova na osnovu provere njegovih sklonosti i sposobnosti, i to:

 

a) na osnovu pristupnog rada od 0 do 20 bodova;

b) na osnovu razgovora sa kandidatom od 0 do 50 bodova.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova

Kandidat može biti upisan ukoliko se na jedinstvanoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 60 bodova.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

 

 

 

 

RASPORED KONSULTACIJA ZA PRIJEMNE ISPITE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE UZ RAD

školska 2022/2023. godina

 

STUDIJSKI PROGRAM

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI:

 

MODUL FILMSKA I TV PRODUKCIJA

9. maj 2022. u 13 časova, učionica 35a 
2. jun 2022. u 13 časova, učionica 35a 
20. jun 2022. u 13 časova, učionica 35 
8. septembar 2022. u 13 časova, učionica 35a 
15. septembar 2022. u 13 časova, učionica 35 

 

MODUL KAMERA

10. maja 2022. u 13 časova, učionica FA1

6. septembra 2022. godine u 13 časova, učionica FA1 i

28. septembra 2022. godine u 13 časova, učionica FA1

 

 

STUDIJSKI PROGRAM TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI  I MEDIJA

u učionici 37

petak, 16. septembra 2022. godine u 13,00 časova

četvrtak, 22. septembra 2022. godine u 10,00 časova

petak, 30. septembra 2022. godine u 11,30 časova

 

 

 

 

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

 

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu master akademskih studija Fakulteta dramskih umetnosti obaviće se u sredu i četvrtak, 5. i 6. oktobra 2022. godine od 10 do 14 časova u Sekretarijatu Fakulteta.

 

 

 

 

 

RASPORED POLAGANJA

PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD

U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

 

STUDIJSKI PROGRAM

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

 

 • MODUL FTV PRODUKCIJA: ponedeljak, 10. oktobra 2022. u 10 časova u učionici 35a – intervju
 • MODUL KAMERA: ponedeljak, 10. oktobra 2022. u 10 časova u učionici FA-1

 

STUDIJSKI PROGRAM

TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI I MEDIJA: utorak, 11. oktobra 2022. u 10,30 časova u učionici 37

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE KOJI SU STUDIJE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

 

Svi kandidati koji su završili osnovne akademske studije u inostranstvu treba da obave nostrifikaciju (priznavanje) strane visokoškolske isprave (diplome).

Nostrifikacija diploma iz oblasti umetnosti obavlja se na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Kosančićev venac 29, više informacija potražiti na linku  https://www.arts.bg.ac.rs/studije/priznavanje-isprava/

 

Nostrifikacija diploma iz ostalih oblasti obavlja se na Univerzitetu u Beogradu, više informacija potražiti na linku  http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu master akademskih studija FDU, a imaju završene osnovne akademske studije u inostranstvu, uz ostala dokumenta koja se podnose uz prijavu, predaju i rešenje o nostrifikaciji ili potvrdu od odgovarajućeg univerziteta da je proces nostrifikacije u toku.