EPICA – Empowering Participation in Culture and Architecture: Activating Public Resources for and with Community

Osnovna ideja projekta EPICA glasi da je neophodno osnažiti koncept participacije, kako u teoriji, tako i u praksi, ukoliko želimo da učinimo posvećen korak ka razvoju demokratskog i održivog društva i unapređenju kvaliteta života ljudske zajednice.

Polazeći od analize koncepta i teorija participacije u kulturi, planiranju, upravljanju i budžetiranju, glavni cilj projekta EPICA je suštinska potraga za alternativnim sistemskim rešenjima i modelima odlučivanja u polju kulture i arhitekture. Modelima koji su zasnovani na participativnim principima, društveno i ekološki odgovorni i ekonomski opravdani, orijentisani ka pravičnosti i solidarnosti u našim društvima.

Pod pojmom “participacija” podrazumevaju se različiti procesi i radnje koje ostvaruju javni interes, a koje obuhvataju ljude (stanovnike naselja, gradova, sela, uključujući pripadnike ranjivih i marginalizovanih grupa, kao i druge zainteresovane strane, poput organizacija civilnog društva i akademsku zajednica) koji preuzimaju aktivnu ulogu u donošenju odluka i upravljanju javnim resursima.

Uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, projekat okuplja tim vodećih, međunarodno priznatih istraživača i praktičara u oblasti participacije u kulturi (savremena umetnost i nasleđe), arhitekture i prostornog planiranja u Srbiji, koji dolaze sa Fakulteta dramskih umetnosti, Arhitektonskog fakulteta, Instituta ekonomskih nauka, Fakulteta sporta i psihologije - Tims i Fakulteta likovnih umetnosti.

U trogodišnjem periodu, zajedno i kroz uključivanje brojnih spoljnih saradnika i saradnica, projekat će ponuditi 1) inovativne i sistemske, empirijski testirane modele i alate za participaciju u kulturi, arhitekturi i urbanom planiranju; 2) relevantne preporuke za javne politike; 3) okvir za novu transdisciplinarnu teoriju participacije, i 4) nove metodološke pristupe istraživanju participacije. Sve aktivnosti doprineće lokalnom ekonomskom i kulturnom razvoju, društvenoj inkluziji i zaštiti životne sredine.

Više informacija o projektu je dostupno na veb-sajtu: epica.rs.