Menadžment kulture i medija

Naziv studijskog programa

Menadžment kulture i medija

Naučna ili umetnička oblast

Kulturološke nauke i komunikologija, Menadžment i biznis, Nauke o umetnosti

Trajanje studijskog programa

3 godine (6 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

180

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 6

Uslovi za upis na studijski program

Master diploma iz oblasti društveno-humanističkih nauka i umetnosti, 300 ESPB ili završene osnovne studije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Minimalni prosek ocena 8,50 (osam 50/100) na osnovnim i master akademskim studijama i ocenu 9 iz diplomskog rada . Izuzetno, kandidati sa prosekom manjim od 8,50 mogu konkurisati pod uslovima propisanim Pravilnikom o upisu na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umentosti.

Položen prijemni ispit.

Naziv diplome (dodatka diplome)

Doktor nauka- menadžmenta kulture i medija

Mogućnost nastavka studija

Postdoktorske studije

 

Studijski program Menadžment kulture i medija je interdisciplinarni (IMT) program doktorskih studija koji je utemeljen u naučnim oblastima: kulturološke nauke i komunikologija, menadžment i biznis, i nauke o umetnostima. Program traje tri godine u punom režimu studiranja odnosno šest semestara i nosi 180 ESPB. Zvanje koje se stiče odbranom doktorske disertacije na ovom studijskom programu je doktor nauka – menadžment kulture i medija.

Strukturu studijskog programa čine obavezni i izborni predmeti, studijski istraživački rad i aktivnosti vezane za teorijska i empirijska istraživanja, konceptualizaciju naučnog istraživanja, izradu eksplikacije, izradu i odbranu doktorske disertacije. U okviru trogodišnjeg pohađanja studijskog programa, student se osposobljava za kritičku analizu, procenu i sintezu novih naučnih saznanja kroz osnovna i primenjena istraživanja, kao i za prenošenje stečenih znanja i ideja kolegama, akademskoj zajednici i društvu u celini.

Predmetne oblasti i teme koji se izučavaju na ovom studijskom programu su:

  • Savremeni menadžment medija
  • Savremeni menadžment pozorišta
  • Menadžment u kulturi i kulturna politika
  • Studije kulturne održivosti
  • Etika medija
  • Politike kulturnog identiteta
  • Arhivsko istraživanje

Cilj studijskog programa Menadžment kulture i medija je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti kulture i medija koji su usvojili profesionalne i etičke standarde u istraživačkom radu. Specifični ciljevi ovog studijskog programa usmereni su na sticanje znanja i veština za: unapređenje postojećih i stvaranje novih znanja o sistemskom unapređenju uslova za kulturni, umetnički i ekonomski razvoj, kroz integrisani interdisciplinarni pristup (IMT); stvaranje uslova za sistematsko širenje interdisciplinarnog naučno-istraživačkog pristupa u kulturnim i medijskim delatnostima, a posebno u kulturnoj i medijskoj politici zasnovanoj na činjenicama (evidence based cultural and media policy); jačanje međunarodne naučne saradnje, mobilnosti istraživača, razvoj naučnoistraživačkog podmlatka u oblasti kulture, medija i umetnosti.

Nastava na ovom studijskom programu izvodi se na srpskom jeziku. Fakultet može organizovati izradu i odbranu doktorske disertacije na jeziku nacionalne manjine ili na stranom jeziku.