Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti

Rokovi za prijem radova su 1. mart odnosno 1. septembar. Radove možete poslati na adresu institutfdu@yahoo.com

 

Uputstva autorima

1. Naslov časopisa: Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti

2. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti je periodična publikacija koja izlazi dva puta godišnje. Radovi za prvi godišnji broj se primaju do 1. marta, a za drugi do 1. septembra tekuće godine. Predajom rada za publikovanje u Zborniku FDU, autori daju saglasnot za njegovo objavljivanje i u štampanom i u digitalnom odnosno elektronskom obliku.

3. U Zborniku radova Fakulteta dramskih umetnosti objavljuju se radovi iz oblasti dramskih umetnosti, medija i kulture. Objavljuju se naučni članci iz kategorija: originalni naučni rad, pregledni rad, prethodno saopštenje i naučna kritika ili polemika, ali i radovi koji se bave umetničkom praksom, eksperimentom i umetničkom pedagogijom.

4. Po pravilu časopis objavljuje radove na srpskom, ali je otvoren i za tekstove na stranim jezicima. Radove na srpskom jeziku, štampaju se ćiriličnim ili latiničnim pismom u zavisnosti od izbora autora.

5. Svi radovi se recenziraju od strane dva anonimna recenzenta, po jednakim kriterijumima i uslovima.

6. Obim i font: Rad bi trebalo da bude pripremljen u Microsoft Word verziji; font: Times New Roman (12 t); razmak 1,5 redova, obim do 30.000 karaktera bez razmaka (Characters no Space). Veličina slova u fusnotama 10 t.

7. Naslov rada, podnaslovi i podaci o autoru: Naslov rada, ne duži od 10 reči; daje se centrirano, boldovano, veličine 16 t. Ispod naslova stoji ime autora sa afilijacijom, bez titule i sa prvom fusnotom u kojoj se navodi elektronska adresa autora. Podnaslove manuelno numerisati, veličina fonta 14 t., levo poravnani i podvučeni.

8. Rad mora da sadrži apstrakt na jeziku rada (do 500 karaktera), ključne reči na jeziku rada (do 5 reči), rezime na engleskom jeziku (1500-2000 karaktera) i ključne reči na engleskom. Za radove na stranom jeziku, rezime treba da bude na srpskom. Apstrakt i rezime ne sadrže reference.

9. Reference i citati. Prilikom citiranja, u zagradi se navodi prezime autora, godina izdanja, dve tačke i broj stranice kao na primer (Marjanović 1995: 156). Citati obavezno počinju i završavaju znacima navoda. Strana imena se u tekstu pišu transkribovana, a prilikom prvog navođenja u zagradi se navode u originalu. Kraći citati bi trebalo da budu integrisani u tekstu i odvojeni znacima navoda. Izostavljene delove citiranog teksta obeležiti uglastim zagradama [...]. Duže citate izdvojiti kao posebne pasuse koji su od ostalih pasusa uvučeni sa leve i desne strane. Ne preporučuju se citati duži od 400 karaktera.

10. Popis konačne literatura i izvora se sastavlja prema prezimenima autora i to po azbučnom ili abecednom redu, u zavisnosti od pisma kojim autor piše. Tekstovi istog autora se rangiraju prema godini izdanja, odnosno (ako postoji koautor) prema prezimenu koautora. Ukoliko se navodi više tekstova jednog autora objavljenih u istoj godini, uz svaki rad se dodaje abecedno slovo po redu, naprimer 1998a, 1998b...
Popis literature sadrži sledeće podatke: prezime autora, ime autora, godinu izdanja, naslov rada, mesto izdanja i izdavača. Naslovi dela se navode u kurzivu. Ako je u pitanju prevod ili ponovljeno izdanje, poželjno je u zagradi navesti podatke o originalnom izdanju, u navedenom obimu i poretku.
Ukoliko se navodi tekst iz časopisa, uz prezime i ime autora i godinu izdanja, potrebno je navesti tačan naziv časopisa, broj časopisa i prvu i poslednju stranicu navedenog članka. Naslov časopisa se navodi u kurzivu. Isto važi i za tekstove preuzete iz dnevnih novina i magazina, s tim što se u slučaju dnevnih novina navodi datum izlaska iz štampe.
Za tekstove preuzete iz zbornika ili za poglavlje knjige, potrebno je navesti pune podatke o zborniku (uz prezime i ime priređivača u zagradi), prvu i poslednju stranicu navedenog teksta ili poglavlja. Naslov zbornika se navodi u kurzivu.
Sadržaji preuzeti sa Interneta trebalo bi da sadrže pune podatke o autoru, naslov članka, ukoliko se radi o elektronskom časopisu, naslov časopisa, celovit link i datum pristupa.
Ukoliko je reč o sajtovima organizacija /institucija onda je neophodno navesti ime institucije, a zatim u nastavku adresu sajta sa podatkom kada je obavljem pristup. Obavezno je navođenje datuma pa čak i vreme pristupa.

11. Radove slati elektronskom poštom na adresu Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu: fduinstitut@gmail.com ili institutfdu@yahoo.com sa naznakom "Za Zbornik FDU".