Osnovne studije uz rad

 

Sadržaj:

 1. Konkurs
 2. Raspored konsultacija
 3. Program prijemnog ispita
 4. Raspored ispita za proveru sklonosti i sposobnosti
 5. Literatura
 6. Uslovi za upis stranih državljana

 

 

 

K  O  N  K  U  R  S

FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
(pozorišta, filma, radija i televizije)

Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd

telefon: 2135-684, lokal 06

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : fdu.bg.ac.rs

žiro račun: 840-1612666-05


ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD

U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

 

 

Fakultet dramskih umetnosti upisuje do 37 studenta u prvu godinu osnovnih akademskih studija uz rad u školskoj 2019/2020. godini u statusu studenata koji se sami finansiraju.

 

Studijski program

broj studenata koji se sami finansiraju

Dramske i audiovizuelne umetnosti

do 32

    modul – Filmska i TV režija

do 5

    modul – Filmska i TV produkcija

do 12

    modul – Kamera

do 3

    modul – Montaža

do 2

    modul – Snimanje i dizajn zvuka

do 10

Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture

do 5

UKUPNO

do 37

 

 1. Za upis na osnovne akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.

 

 1. Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, kao neophodan uslov za upis. Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, posebno za svaki studijski program, sadrži: proveru talenta, to jest, neophodnog znanja iz oblasti matičnih i srodnih predmeta; proveru psihičkih i fizičkih sposobnosti, sklonosti i osobina ličnosti neophodnih za bavljenje umetničkim radom, odnosno određenim zanimanjem iz oblasti dramskih umetnosti koje se obrazuju na Fakultetu dramskih umetnosti. Provera se vrši kroz praktične zadatke, usmene ispite, pismene radove, testove i intervjue.

 

 

3.         U prvu godinu osnovnih akademskih studija uz rad može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i lice koje nema završeno srednje obrazovanje ako položi posebni dopunski ispit prema programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera iz predmeta: a) srpski jezik i književnost, b) istorija, v) strani jezik (engleski, francuski, nemački ili ruski) i g) umetnost (likovna i muzička).

4.         Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

5.         Pod opštim uspehom u srednjem obrazovanju, podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu, kandidat može steći najmanje 8, a najviše 20 bodova.

Rezultat koji kandidat postiže na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti ocenjuje se od 0 do 80 bodova.

6.         Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang-listi stiče kandidat koji je položio ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti po broju ukupno postignutih bodova.

7.         Kandidat može biti upisan, ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima više od 30 bodova.

8.         U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova, prilikom rangiranja prednost će se dati kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

9.         Fakultet utvrđuje i objavljuje redosled kandidata koji je osnov za upis kandidata u skladu sa konkursom za upis studenata uz rad za školsku 2019/2020. godinu.

10.       Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2019/2020. godini za studente osnovnih akademskih studija uz rad koji se sami finansiraju iznosi:

studijski program

visina školarine za studente koji se sami finansiraju državljane Republike Srbije

visina školarine za *strane državljane iz susednih zemalja

visina školarine za strane državljane

Dramske i audiovizuelne umetnosti

 

modul – Filmska i televizijska režija

242.000,00 dinara

363.000,00

dinara

484.000,00

dinara

modul – Filmska i televizijska produkcija

220.000,00

dinara

330.000,00

dinara

440.000,00

dinara

modul – Kamera

330.000,00

dinara

495.000,00

dinara

660.000,00

dinara

modul – Montaža

220.000,00

dinara

330.000,00

dinara

440.000,00

dinara

modul – Snimanje i dizajn zvuka

200.000,00

dinara

300.000,00

dinara

400.000,00

dinara

Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture

220.000,00

dinara

330.000,00

dinara

440.000,00

dinara

 

*Strani državljani iz susednih zemalja (Republike Mađarske, Rumunije, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore).

 

Osnovne akademske studije na studijskim programima Fakulteta dramskih umtnosti traju četiri godine (8 semestara, 240 ESPB).

Mogućnost nastavka studija: master akademske studije, a zatim doktorske akademske studije.

 

PRIJAVE ZA PRIJEMNE ISPITE

Kandidati podnose prijavu sa potrebnim dokumentima 6. septembra 2019. godine, od 9 do 16 časova i 7. septembra 2019. godine, od 10 do 14 časova u sekretarijatu Fakulteta.

Kandidati podnose:

 • prijavu za konkurs - formular možete preuzeti OVDE ili dobiti na FDU na dan predaje dokumenata,
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja (overene fotokopije ili neoverene fotokopije uz originale na uvid)
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju uz original na uvid)
 • biografiju,
 • fotografiju - formata dopisne karte (9x13cm),
 • lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju za upis na fakultet (za sve kandidate),
 • za Kameru i lekarsko uverenje od oftalmologa,
 • za Montažu i lekarsko uverenje od ORL-a o zdravstvenom stanju čula sluha,
 • za Snimanje i dizajn zvuka i lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom,
 • Kandidat je obavezan da priloži dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

 

 • Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.
 • potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti – 8.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta 840-1612666-05, šifra plaćanja 189, model 97, poziv na broj 51-07029799-03

 

 

 

 

RASPORED KONSULTACIJA ZA PRIJEMNE ISPITE

za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija uz rad

u školskoj 2019/2020. godini

 

modul FILMSKA I TV REŽIJA

3. septembra 2019. u 12 časova u učionici 46

 

modul FILMSKA I TV PRODUKCIJA

3. septembra 2019. u 14 časova u učionici 35

 

modul KAMERA

5. septembra 2019. u 11 časova u učionici 55

 

modul MONTAŽA

19. i 26. avgusta 2019. u 12 časova u učionici 39

 

modul SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

15. i 22. avgusta 2019. u 12 časova u učionici 39

 

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT I PRODUKCIJA POZORIŠTA, RADIJA I KULTURE

2. septembra 2019. u 16 časova u učionioci 36

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA

U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD

U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

 

 

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

 

 

 • MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA

 

Svaki kandidat je dužan da prilikom predaje dokumenata priloži sledeću vežbu:

Film u trajanju do deset minuta (predaje se y mp4 ili QuickTime formatu, u kodeku H264 na USB flešu, koji je foramtiran u FAT32 sistemu i elektronski putem privatnog YouTube/Vimeo linka na adresu: ftvrezija@fdu.bg.ac.rs).

 

Ispit se sastoji iz tri eliminatorna dela:

 

Prvi deo

a) Pismeni test iz oblasti filmske i opšte kulture,
 

Napomena: Test sadrži 30 pitanja. Kandidat koji tačno odgovori na 60% pitanja, stiče pravo da pristupi analizi igranog filma i izradi rediteljskih zadataka.

 

BODOVANJE

Prvi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 3 boda i to:

Tačan odgovor kandidata na 18-24 pitanja ocenjuje se sa 1 bodom.

Tačan odgovor kandidata na 25-27 pitanja ocenjuje se sa 2 boda.

Tačan odgovor kandidata na 28-30 pitanja ocenjuje se sa 3 boda.

 

b) Sažeta analiza igranog filma – pismeno,
v) Izrada rediteljskih zadataka – pismeno.

 

 

Drugi deo

 

Usmeni ispit (razgovor s kandidatom, prezentacija filma, odbrana rediteljskih zadataka, analiza filma, proveravanje opštih znanja iz oblasti filma i televizije na osnovu obavezne literature).

 

BODOVANJE

Drugi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 7 bodova.

Kandidat koji ostvari najmanje 4 boda stiče pravo da pristupi trećem eliminatornom delu ispita.

 

Treći deo

 1. Praktični deo:

a) Snimanje kratke dokumentarne vežbe video tehnikom na terenu,
b) Montaža kratke dokumentarne vežbe uz učešće demonstratora,
v) Snimanje kratke igrane scene,

g) Montaža kratke igrane vežbe uz učešće demonstratora.

 

 1. Teoretski deo:

g) Usmena odbrana praktičnih radova,
d) Pitanja iz oblasti koje obuhvata obavezna literatura.

 

BODOVANJE

Treći deo  – kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

 

 • MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA

 

Ispit se sastoji iz četiri dela od kojih su tri eliminatorna:

Prvi deo

 

PISMENI TEST, kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti kinematografije, televizije i opšte kulture, koji se sastoji od 60 pitanja. Od tog broja je oko 50% pitanja iz oblasti kinematografije i televizije prema priloženoj literaturi iz konkursa. Na pitanja se odgovara izborom tačnog od tri ponuđena odgovora. Za rešavanje testa predviđeno je 15 minuta, a test su položili i nastavljaju sa polaganjem kandidati koji imaju najmanje 41 tačan odgovor.

 

BODOVANJE

Prvi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 6 bodova.

Kandidat koji ostvari minimum 4,1 boda stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita.

 

Drugi deo

 

PISMENI RAD.  Nakon gledanja kratkog igranog filma kandidati pišu produkcionu analizu. Ocenjuje se: analiza produkcionih elemenata, razmatranje teme i ideje filma, lični stav kandidata. Za pisanje rada predviđeno je pola sata. Kandidati koji na pismenom radu dobiju ocenu nižu od 7, ne mogu da nastave polaganje ispita.

BODOVANJE

Drugi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 4 boda.

Kandidat koji ostvari najmanje 1 bod stiče pravo da pristupi trećem delu ispita.

 

Treći deo

PRAKTIČNA PROVERA KREATIVNIH SPOSOBNOSTI:

Individualna produkciona analiza filma ili televizijske emisije sa usmenom odbranom.

 

Četvrti deo

 

RAZGOVOR (INTERVJU) sa kandidatima.

Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.

 

BODOVANJE

 

Treći i četvrti deo  – kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

 

 • MODUL KAMERA

 

Kandidati su dužni da pripreme:

 1. Kolekciju fotografija koja predstavlja izbor iz njihovog dotadašnjeg rada. Kolekcija treba da sadrži 9 - 15 fotografija, formata 20x30 cm (A4). Fotografije treba da budu nekaširane i bez paspartua. Svaka fotografija i koverat u kome se predaju treba da budu potpisane imenom i prezimenom kandidata.
 2. USB fleš memoriju sa jednim ili više samostalno realizovanih video radova izmontiranim u jedinstvenu celinu u trajanju do 5 minuta. Format radova koji kandidati predaju je: Mpg 4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps. USB fleš memorija, ili koverat u kome se predaje treba da bude potpisana imenom i prezimenom kandidata.
 3. Napomena: Radovi treba da budu isključivo u navedenom formatu. Radovi koji su u drugom formatu, bez obzira što su na navedenom medijumu, neće biti prihvaćeni.

Ovi radovi se predaju uz prijavu na konkurs.

 

 

Ispit se sastoji iz tri eliminatorna dela:

 

PRVI DEO

Snimanje fotografija na zadate teme. Snima se digitalnim fotoaparatom koji obezbeđuje kandidat. Zadatak za sve kandidate je isti. Nakon obavljenog snimanja i izbora fotografija, kandidati pred komisijom usmeno brane svoje fotografije.

BODOVANJE

Kandidat može ostvariti maksimalno 5 bodova. Kandidat koji ostvari minimum 3 boda stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita.

 

DRUGI DEO

Snimanje kratkog filma na zadate teme. Kandidati snimaju sopstvenom tehnikom. Zadatak za sve kandidate je isti.

BODOVANJE

Kandidat može ostvariti maksimalno 5 bodova. Kandidat koji ostvari minimum 3 boda stiče pravo da pristupi trećem eliminatornom delu ispita.

 

TREĆI DEO

a) Pismeni test iz oblasti vizuelne, filmske i opšte kulture.

b) Intervju – provera vizuelne, opšte i tehničke kulture i informisanosti, provera sklonosti za vizuelno izražavanje i komunikaciju, provera sklonosti i sposobnosti za filmsku i televizijsku delatnost, provera poznavanja jednog svetskog jezika i osnova rada na računaru.

 

BODOVANJE

Pismeni test i intervju se boduju integralno. Kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

Napomena: za učešće na konkursu, a kasnije i na studijama neophodno je da kandidati obezbede sledeću opremu:

a) digitalni SLR fotoaparat,

b) stativ,

v) svetlomer,

g) računar osposobljen za obradu slike.

 

 

 • MODUL MONTAŽA

 

Kandidati uz prijavu na konkurs prilažu video-autobiografiju na DVD disku kao mp4 ili mov fajl h.264 kompresije, do tri minuta, kojom treba jasno i razumljivo da istaknu važne biografske elemente u artikulisanom montažnom obliku. Kandidat treba da pokaže sposobnosti audio-vizuelnog izražavanja „autoportreta”, a tehnički kvalitet izrade prezentiranog sadržaja nije od presudne važnosti.

Na drugi deo prijemnog ispita kandidati treba da ponesu, kao rezervu, USB disk sa svojom autobiografijom.

Kandidati mogu da predaju na uvid komisiji i jedno audio-vizuelni delo koje ističe sposobnosti kandidata da se bavi montažom.

 

Ispit se sastoji iz tri eliminatorna dela:

 

PRVI DEO

 

Pismeni test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti filma, televizije, istorije umetnosti, informatike i opšte kulture, sastoji se od 60 pitanja. Kandidati koji tačno odgovore na najmanje 38 pitanja na testu, stiču pravo da pristupe drugom delu ispita.

BODOVANJE

Prvi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 2 boda i to:

Tačan odgovor kandidata na 38-49 pitanja ocenjuje se sa 1 bodom.

Tačan odgovor kandidata na 50-60 pitanja ocenjuje se sa 2 boda.

Kandidat koji ostvari minimum 1 bod stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita.

 

DRUGI DEO


            Usmenim ispitom se proveravaju sklonosti kandidata za bavljenje filmskom i televizijskom montažom. Analiziraju se filmski inserti i podneti praktičan rad.

A – Podneti praktični rad kandidata

B – Analiza filmskog inserta

 


BODOVANJE
Drugi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 8 bodova.

Kandidat koji ostvari minimum 5 bodova stiče pravo da pristupi trećem eliminatornom delu ispita.

 

TREĆI DEO

 

 1. Montaža zadatog filmskog odlomka

b)   Odbrana rada pred komisijom

v)   Usmena analiza zvučne slike

g)    Razgovor sa kandidatom

                                               BODOVANJE
Treći deo  – kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

 

 • MODUL SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

 

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit kao neophodan uslov za upis.

Fotografija, koju kandidat prilaže uz obavezna dokumenta, treba da jasno pokazuje lice kandidata. Preporuka je da fotografija ne bude starija od 6 (šest) meseci.

Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži samostalno napravljen snimak kratkog audio dela slobodne teme i forme, trajanja do 2 minuta. Za kreiranje ovog rada obavezno je koristiti zvučne efekte, muziku i govor. Tokom prijemnog ispita, vrednuju se: ideja, sposobnost izražavanja i estetski osećaj za stvaranje zvučne slike, a nije presudan tehnički kvalitet zapisa.

Snimak se prilaže na AUDIO KOMPAKT DISKU (format CD AUDIO, 44.1kHz, 16 bita, stereo, a ne DATA kao što su MP3, WAV, AIFF...).

Uz AUDIO KOMPAKT DISK kandidat prilaže detaljno napisano objašnjenje koji su audio uređaji korišćeni za realizaciju audio dela i postupak rada. Na KOMPAKT DISKU koji se predaje mora biti napisano ime i prezime kandidata, naziv i trajanje rada i podatak mono/stereo.

Kandidat mora da priloži opšte lekarsko uverenje i posebno uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom izdatim od zvanične specijalizovane lekarske ustanove, ne starijim od 6 (šest) meseci.

Ispit se sastoji iz četiri eliminatorna dela:

PRVI DEO

Pisani test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti opšte kulture i informisanosti, filma, televizije, radija, pozorišta, muzike i audio tehnike. Test se sastoji od 60 pitanja. Rešavanje testa traje 30 minuta.

Kandidat koji tačno odgovori na najmanje 38 pitanja stiče pravo da nastavi sa polaganjem drugog dela prijemnog ispita.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 3 (tri) boda. Kandidat koji ostvari minimalno 1 (jedan) bod, stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita. Kandidati koji odgovore tačno na manje od 38 pitanja, dobijaju 0 (nula) bodova.

DRUGI DEO

a) Provera muzikalnosti

b) Pisana analiza zvučne slike filmskog inserta koji će biti prikazan na samom ispitu.

Kandidat koji je uspešno položio proveru muzikalnosti, stiče pravo da pristupi trećem delu ispita.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 3 boda. Kandidat koji ostvari minimalno 2 boda, stiče pravo da pristupi trećem eliminatornom delu ispita.

TREĆI DEO

a) Provera sposobnosti raspoznavanja zvukova, muzičkih instrumenata i muzičkih sastava,
b) Provera sklonosti i osnovnih znanja iz oblasti audio tehnike i računara.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 4 boda. Kandidat koji ostvari minimalno 3 boda stiče pravo da pristupi četvrtom eliminatornom delu ispita.

ČETVRTI DEO

a) Intervju - tokom razgovora ispituju se sklonosti, sposobnosti, osobine ličnosti i opšta interesovanja kandidata za studijski program.

b) Analiza obaveznog praktičnog rada priloženog na audio kompakt disku;

v) Praktična provera kreativnih sposobnosti kandidata.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 70 (sedamdeset) bodova.

 

MENADŽMENT I PRODUKCIJA POZORIŠTA, RADIJA I KULTURE

 

Ispit provere sklonosti i sposobnosti se sastoji iz tri eliminatorna dela:

 

PRVI DEO

 

Pismeni test iz opšte kulture. Test ima šezdeset pitanja za čije popunjavanje kandidati imaju 15 minuta. Kandidati koji tačno odgovore na najmanje 41 pitanje stiču pravo da pristupe drugom delu ispita.

 

BODOVANJE

Prvi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 6 bodova.

 

Kandidat koji ostvari minimum 4,1 boda stiče pravo da pristupi drugom delu ispita.

 

DRUGI DEO

 

Pismeni rad – esej na jednu od šest zadatih tema – pozorište, radio ili kultura (120 min.).

BODOVANJE

Drugi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 4 boda.

Kandidat koji dobije 0 bodova nije stekao pravo da pristupi trećem, eliminatornom delu ispita.

 

TREĆI DEO

Intervju – razgovor sa Komisijom.

           

BODOVANJE

Treći deo  – kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

 

 

 

 

RASPORED ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI:

 • Menadžment i produkcija pozorišta, radija  i kulture: 10. septembar 2019. u 9 časova – test opšte kulture, od 10 časova pisani rad – esej, od 13 časova usmeni ispit (intervju)
 • Filmska i TV režija: 9. septembra 2019. u  10 časova – test, od 11 časova – projekcija filma i pismeni rad, od 14 časova - intervju
 • Filmska i TV produkcija: 9. septembra 2019. u 10 časova – test.
 • Kamera: 10. septembar 2019. u 10 časova.
 • Montaža: 9. septembar 2019. u 10 časova – pismeni test.
 • Snimanje i dizajn zvuka: 9. septembar 2019. u 9 časova – test opšte kulture.

 

Svi drugi uslovi konkurisanja za upis biće usklađeni sa opštim odredbama zajedničkog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija uz rad.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati mogu za konkurs podnositi overene fotokopije dokumenata ili neoverene fotokopije uz originale na uvid, a za upis samo originalna dokumenta.

 

 

 

 

SPISAK LITERATURE:

 

MENADŽMENT I PRODUKCIJA POZORIŠTA, RADIJA I KULTURE

 

 1. Dragićević Šešić, Milena i Stojković, Branimir: KULTURA, MENADŽMENT ANIMACIJA, MARKETING, Klio, Beograd, 2011.
 2. Klaić, Dragan: POČETI IZNOVA-PROMENA TEATARSKOG SISTEMA, Klio, Beograd, 2016.
 3.  Šingler, Martin i Viringa, Sindi: RADIO, Klio, Beograd, 2000.
   

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

FILMSKA I TV REŽIJA

 

 1. Jerži Plaževski: JEZIK FILMA 1 i 2, Institut za film, Beograd,1971-1972.
 2. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.
 3. Mišel Šion: NAPISATI SCENARIO, Naučna knjiga, Institut za film, Beograd,1989.
 4. Aristotel: POETIKA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
 5. Dejvid Mek Kvin: TELEVIZIJA, Beograd, Klio, 2000.
 6. Ž. Omon, A. Bergala, M .Mari, M. Verne: ESTETIKA FILMA, Klio, Beograd, 2006.
 7. Vladimir Petrić: RAZVOJ FILMSKIH VRSTA, Umetnička akademija u Beogradu, 1970.

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

FILMSKA I TV PRODUKCIJA
 

 1. Sreten Jovanović: OSNOVI FILMSKE PRODUKCIJE, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2005.
 2. Zoran Popović: OSNOVI TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2003.

 

Dopunska literatura:

 1. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Beograd, Klio, 2005-2007.
 2. Dejvid Mek Kvin: TELEVIZIJA, Beograd, Klio, 2000.

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

KAMERA
 

 1. H. V. Dženson: ISTORIJA UMETNOSTI, Prometej, Novi Sad, 2006.
 2. Helmut i Alison Geršajm: FOTOGRAFIJA – SAŽETA ISTORIJA, Jugoslavija, Beograd, 1973.
 3. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.
 4. Nikola Tanhofer: FILMSKA FOTOGRAFIJA, Filmoteka 16, Zagreb, 1981.
 5. Dragoljub Kažić: ELEMENTARNA TEHNIKA FOTOGRAFIJE, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1981.
 6. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1, Naučna knjiga i Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1993.
 7. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 2, Univerzitet umetnosti u Beogradu i FDU, Beograd, 1997.
 8. ili CD-ROM izdanje LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1 i 2
 9. Srećko Prnjat: DIGITALNA FOTOGRAFIJA, Cicero, Beograd, 2009

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

MONTAŽA

 

 1. Marko Babac: FILM U VAŠIM RUKAMA, Tehnička knjiga, Beograd,  1979. (od str. 5-121 i od 267-334)
 2. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1 i 2, Klio, Beograd, 2018.
 3. Nikola Klem: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA ZA PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2012.
 4. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1 i 2, Naučna knjiga i Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1993.

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

1. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.
2. Zoran Simjanović: PRIMENJENA MUZIKA, Bikić Studio, Beograd, 1996.
3. Ivo Blaha: DRAMATURGIJA ZVUKA U FILMSKOM I TELEVIZIJSKOM DELU, DKSG, Beograd, 2008.
4. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1, Naučna knjiga, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1993.
5. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 2, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1997. (Vidi pojmove iz indeksa oblasti: "Snimanje i obrada zvuka", "Zvuk", "Zanimanja").
6. Ljubinko Gordić, Zdravko Maljević: STEREOFONIJA, TEORIJA I PRAKSA, RTS izdavaštvo, 2016. (Prvi deo knjige o akustici i audio tehnici).
7. Rihard Merc: A,B,C... ZVUKA U AUDIO VIZUELNIM MEDIJIMA, RTS, 2013.
8. H. V. Dženson: ISTORIJA UMETNOSTI, Prometej, Novi Sad, 2006.
9. CD-ROM LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1 i 2

    

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

Uslovi za upis stranih državljana

Izvod iz Statuta FDU

Član 33.

 


Strani državljanin može se upisati na sve studijske programe koje organizuje Fakultet pod istim uslovima kao i domaći državljanin. 

Strani državljanin može se upisati na studijske programe ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. 

Strani državljanin upisuje se u statusu studenta koji se sam finansira. 

Visinu školarine za strane studente određuje Savet Fakulteta za svaku školsku godinu.

 

DODATNE INFORMACIJE

Kandidati koji se prijave na Konkurs za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, a imaju završenu srednju školu u inostranstvu, dužni su da podnesu zahtev za nostrifikaciju strane srednjoškolske isprave (svedočanstava i diplome) Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ovi kandidati, uz ostala tražena dokumenta za pristupanje polaganju ispita za proveru sklonosti i spisobnosti, dostavljaju i potvrdu koju će dobiti od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da je započet proces nostrifikacije ili rešenje o obavljenoj nostrifikaciji.

Ovo je link za odgovarajuću stranicu sa potrebnim informacijama o nostrifikaciji:
http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/