Osnovne studije uz rad

 

Sadržaj:

 1. Konkurs
 2. Raspored konsultacija
 3. Program prijemnog ispita
 4. Raspored ispita za proveru sklonosti i sposobnosti
 5. Literatura
 6. Uslovi za upis stranih državljana

 

 

 

K  O  N  K  U  R  S

FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
(pozorišta, filma, radija i televizije)

Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd

telefon: 2135-684, lokal 06

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEBSITE : www.fdu.bg.ac.rs

žiro račun: 840-1612666-05

 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJAUZ RAD

U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

 

 

Fakultet dramskih umetnosti upisuje do 20 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija uz rad u školskoj 2022/2023. godini u statusu studenata koji se sami finansiraju.

 

 

Studijski program

broj studenata koji se sami finansiraju

Dramske i audiovizuelne umetnosti

 

    modul – Filmska i TV produkcija

do 10

    modul – Snimanje i dizajn zvuka

do 10

UKUPNO

do 20

 

 1. Za upis na osnovne akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.

 

 1. Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, kao neophodan uslov za upis. Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, posebno za svaki studijski program, sadrži: proveru talenta, to jest, neophodnog znanja iz oblasti matičnih i srodnih predmeta; proveru psihičkih i fizičkih sposobnosti, sklonosti i osobina ličnosti neophodnih za bavljenje umetničkim radom, odnosno određenim zanimanjem iz oblasti dramskih umetnosti koje se obrazuju na Fakultetu dramskih umetnosti. Provera se vrši kroz praktične zadatke, usmene ispite, pismene radove, testove i intervjue.

3.         U prvu godinu osnovnih akademskih studija uz rad može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i lice koje nema završeno srednje obrazovanje ako položi posebni dopunski ispit prema programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera iz predmeta: a) srpski jezik i književnost, b) istorija, v) strani jezik (engleski, francuski, nemački ili ruski) i g) umetnost (likovna i muzička).

4.         Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

5.         Pod opštim uspehom u srednjem obrazovanju, podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu, kandidat može steći najmanje 8, a najviše 20 bodova.

Rezultat koji kandidat postiže na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti ocenjuje se od 0 do 80 bodova.

6.         Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang-listi stiče kandidat koji je položio ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti po broju ukupno postignutih bodova.

7.         Kandidat može biti upisan, ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima više od 30 bodova.

8.         U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova, prilikom rangiranja prednost će se dati kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

9.         Fakultet utvrđuje i objavljuje redosled kandidata koji je osnov za upis kandidata u skladu sa konkursom za upis studenata uz rad za školsku 2022/2023. godinu.

 

10.       Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2022/2023. godini za studente osnovnih akademskih studija uz rad koji se sami finansiraju iznosi:

studijski program

visina školarine za studente koji se sami finansiraju državljane Republike Srbije

visina školarine za *strane državljane iz susednih zemalja

visina školarine za strane državljane

Dramske i audiovizuelne umetnosti

 

modul – Filmska i televizijska produkcija

220.000,00

dinara

330.000,00

dinara

440.000,00

dinara

modul – Snimanje i dizajn zvuka

220.000,00

dinara

330.000,00

dinara

440.000,00

dinara

 

*Strani državljani iz susednih zemalja (Republike Mađarske, Rumunije, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore).

 

Kandidat koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor Dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od objavljivanja Jedinstvene rang liste.

 

Osnovne akademske studije na studijskim programima Fakulteta dramskih umtnosti traju četiri godine (8 semestara, 240 ESPB).

 

Mogućnost nastavka studija: master akademske studije, a zatim doktorske akademske studije.

 

 

 

PRIJAVE ZA PRIJEMNE ISPITE

Kandidati podnose prijavu sa potrebnim dokumentima 8. i 9. septembra 2022. godine, od 10 do 14 časova u sekretarijatu Fakulteta.

Kandidati podnose:

 • prijavu za konkurs - formular se dobija na FDU na dan predaje dokumenata,
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja (overene fotokopije ili neoverene fotokopije uz originale na uvid)
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju uz original na uvid)
 • biografiju,
 • fotografiju - formata dopisne karte (9x13cm),
 • lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju za upis na fakultet (za sve kandidate),
 • za Snimanje i dizajn zvuka i lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom,
 • Kandidat je obavezan da priloži dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

 

 • Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.
 • potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti – 8.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta 840-1612666-05, šifra plaćanja 189, model 97, poziv na broj 51-07029799-03,

 

 

 

 

 

 RASPORED KONSULTACIJA ZA PRIJEMNE ISPITE

za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija uz rad

u školskoj 2022/2023. godini

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA

U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD

U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

 

 

 

MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA

 

Ispit se sastoji iz četiri eliminatorna dela:

Prvi deo

 

PISMENI TEST, kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti kinematografije, televizije i opšte kulture, koji se sastoji od 60 pitanja. Od tog broja je oko 50% pitanja iz oblasti kinematografije i televizije prema priloženoj literaturi iz konkursa. Na pitanja se odgovara izborom tačnog od tri ponuđena odgovora. Za rešavanje testa predviđeno je 15 minuta, a test su položili i nastavljaju sa polaganjem kandidati koji imaju najmanje 41 tačan odgovor.

 

BODOVANJE

Prvi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 6 bodova.

Kandidat koji ostvari minimum 4,1 boda stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita.

 

Drugi deo

           

PISMENI RAD, na zadatu temu iz oblasti kinematografije i televizije, polaže se i ocenjuje pod šifrom ocenama od 5 do 10. Ocenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, stepen korišćenja literature, lični stav kandidata. Za pisanje rada predviđeno je dva sata. Kandidati koji na pismenom radu dobiju ocenu nižu od 7, ne mogu da nastave polaganje ispita.

                                              

BODOVANJE


Drugi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 4 boda.

Kandidat koji ostvari najmanje 1 bod stiče pravo da pristupi trećem delu ispita.

 

Treći deo

            PRAKTIČNA PROVERA KREATIVNIH SPOSOBNOSTI – sastoji se iz dva dela:

 

 1. Individualna produkciona analiza filma ili televizijske emisije sa

usmenom odbranom.

b)   Kolektivno rešavanje produkcionog zadatka sa usmenom odbranom.

 

Zadatak može da se promeni u odnosu na epidemiološku situaciju.

 

Četvrti deo

 

RAZGOVOR (INTERVJU) sa kandidatima.

 

Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.

BODOVANJE

Treći i četvrti deo  – kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

 

 

 

 

MODUL SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit kao neophodan uslov za upis.

Kandidat mora da priloži opšte lekarsko uverenje i posebno uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom izdatim od zvanične specijalizovane lekarske ustanove ili ordinacije, ne starijim od 6 (šest) meseci

Fotografija, koju kandidat prilaže uz obavezna dokumenta, treba da jasno pokazuje lice kandidata. Preporuka je da fotografija ne bude starija od 6 (šest) meseci.

Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži samostalno realizovan snimak kratkog audio dela slobodne teme i forme, trajanja do 2 minuta. Za kreiranje ovog rada obavezno je koristiti zvučne efekte, muziku i govor. Tokom prijemnog ispita, vrednuju se: ideja, sposobnost izražavanja i estetski osećaj za stvaranje zvučne slike, a nije presudan tehnički kvalitet audio zapisa. Snimak se prilaže na USB memoriji u WAV formatu, 44.1kHz ili 48kHz, 16 ili 24 bita, mono ili stereo. U pisanoj formi dostaviti tehničke podatke o snimku:naziv rada, trajanje, 44.1kHz ili 48kHz, 16 ili 24 bita, broj kanala (mono ili stereo), kao i listu tehnike i softvera koji su korišćeni prilikom izrade rada.

Ispit se sastoji iz četiri eliminatorna dela:

PRVI DEO

Pisani test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti opšte kulture i informisanosti, filma, televizije, radija, pozorišta, muzike i audio tehnike. Test se sastoji od 60 pitanja. Rešavanje testa traje 30 minuta.

Kandidat koji tačno odgovori na najmanje 38 pitanja stiče pravo da nastavi sa polaganjem drugog dela prijemnog ispita.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 3 (tri) boda. Kandidat koji ostvari minimalno 1 (jedan) bod, stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita. Kandidati koji odgovore tačno na manje od 38 pitanja, dobijaju 0 (nula) bodova.

DRUGI DEO

a) Provera muzikalnosti

b) Pisana analiza zvučne slike filmskog inserta koji će biti prikazan na samom ispitu.

Kandidat koji je uspešno položio proveru muzikalnosti, stiče pravo da pristupi trećem delu ispita.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 3 boda. Kandidat koji ostvari minimalno 2 boda, stiče pravo da pristupi trećem eliminatornom delu ispita.

Zadatak može da se promeni u odnosu na epidemiološku situaciju.

TREĆI DEO

a) Provera sposobnosti raspoznavanja zvukova, muzičkih instrumenata i muzičkih sastava,
b) Provera sklonosti i osnovnih znanja iz oblasti audio tehnike i računara.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 4 boda. Kandidat koji ostvari minimalno 3 boda stiče pravo da pristupi četvrtom eliminatornom delu ispita.

ČETVRTI DEO

a) Intervju - tokom razgovora ispituju se sklonosti, sposobnosti, osobine ličnosti i opšta interesovanja kandidata za studijski program.

b) Analiza obaveznog praktičnog rada priloženog na USB memoriji;

v) Praktična provera kreativnih sposobnosti kandidata.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 70 (sedamdeset) bodova.

 

 

 

 

 

RASPORED ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI:

 

 • Filmska i TV produkcija: 12. septembra 2022. u 10 časova – test.
 • Snimanje i dizajn zvuka: 12. septembar 2022. u 9 časova – test opšte kulture.

 

 

Svi drugi uslovi konkurisanja za upis biće usklađeni sa opštim odredbama zajedničkog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati mogu za konkurs podnositi overene fotokopije dokumenata ili neoverene fotokopije uz originale na uvid, a za upis samo originalna dokumenta.

 

 

 

 

 

 

SPISAK LITERATURE:

 

 

modul FILMSKA I TV PRODUKCIJA
 

 1. Sreten Jovanović: OSNOVI FILMSKE PRODUKCIJE, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2005.
 2. Zoran Popović: OSNOVI TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2003.

 

Dopunska literatura:

 1. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Beograd, Klio, 2005-2007.
 2. Dejvid Mek Kvin: TELEVIZIJA, Beograd, Klio, 2000.

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

modul KAMERA
 

 1. H. V. Dženson: ISTORIJA UMETNOSTI, Prometej, Novi Sad, 2006.
 2. Jelena Matić: KRATKA ISTORIJA FOTOGRAFIJE, Kulturni centar Beograda, Beograd, 2017.
 3. Helmut i Alison Geršajm: FOTOGRAFIJA – SAŽETA ISTORIJA, Jugoslavija, Beograd, 1973.
 4. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.
 5. Nikola Tanhofer: FILMSKA FOTOGRAFIJA, Filmoteka 16, Zagreb, 1981.
 6. Dragoljub Kažić: ELEMENTARNA TEHNIKA FOTOGRAFIJE, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1981.
 7. Srećko Prnjat: DIGITALNA FOTOGRAFIJA, Cicero, Beograd, 2009
 8. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1, Naučna knjiga i Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1993.
 9. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 2, Univerzitet umetnosti u Beogradu i FDU, Beograd, 1997. ili CD-ROM izdanje LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1 i 2

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

modul SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

1. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.
2. Zoran Simjanović: PRIMENJENA MUZIKA, Bikić Studio, Beograd, 1996.
3. Ivo Blaha: DRAMATURGIJA ZVUKA U FILMSKOM I TELEVIZIJSKOM DELU, DKSG, Beograd, 2008.
4. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1, Naučna knjiga, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1993.
5. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 2, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1997. (Vidi pojmove iz indeksa oblasti: "Snimanje i obrada zvuka", "Zvuk", "Zanimanja").
6. Ljubinko Gordić, Zdravko Maljević: STEREOFONIJA, TEORIJA I PRAKSA, RTS izdavaštvo, 2016. (Prvi deo knjige o akustici i audio tehnici).

7. Miomir Filipović: AUDIO TEHNIKA ZA III RAZRED ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1955.
8. Rihard Merc: A,B,C... ZVUKA U AUDIO VIZUELNIM MEDIJIMA, RTS, 2013.
9. H. V. Dženson: ISTORIJA UMETNOSTI, Prometej, Novi Sad, 2006.
10. CD-ROM LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1 i 2

 

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

 

 

 

Uslovi za upis stranih državljana

Izvod iz Statuta FDU

Član 33.

 


Strani državljanin može se upisati na sve studijske programe koje organizuje Fakultet pod istim uslovima kao i domaći državljanin. 

Strani državljanin može se upisati na studijske programe ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. 

Strani državljanin upisuje se u statusu studenta koji se sam finansira. 

Visinu školarine za strane studente određuje Savet Fakulteta za svaku školsku godinu.

 

DODATNE INFORMACIJE

Kandidati koji se prijave na Konkurs za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, a imaju završenu srednju školu u inostranstvu, dužni su da podnesu zahtev za nostrifikaciju strane srednjoškolske isprave (svedočanstava i diplome) Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ovi kandidati, uz ostala tražena dokumenta za pristupanje polaganju ispita za proveru sklonosti i spisobnosti, dostavljaju i potvrdu koju će dobiti od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da je započet proces nostrifikacije ili rešenje o obavljenoj nostrifikaciji.

Ovo je link za odgovarajuću stranicu sa potrebnim informacijama o nostrifikaciji:
http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/