Osnovne studije uz rad

 

Sadržaj:

 1. Konkurs
 2. Raspored konsultacija
 3. Program prijemnog ispita
 4. Raspored ispita za proveru sklonosti i sposobnosti
 5. Literatura
 6. Uslovi za upis stranih državljana

 

 

 

K  O  N  K  U  R  S

FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
(pozorišta, filma, radija i televizije)

Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd

telefon: 2135-684, lokal 06

e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEBSITE : www.fdu.bg.ac.rs

žiro račun: 840-1612666-05

 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD 

U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

 

 

Fakultet dramskih umetnosti upisuje do 37 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija uz rad u školskoj 2021/2022. godini u statusu studenata koji se sami finansiraju.

 

 

Studijski program

broj studenata koji se sami finansiraju

Dramske i audiovizuelne umetnosti

do 32

    modul – Filmska i TV režija

do 5

    modul – Filmska i TV produkcija

do 12

    modul – Kamera

do 3

    modul – Montaža

do 2

    modul – Snimanje i dizajn zvuka

do 10

Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture

 

do 5

UKUPNO

do 37

 

 1. Za upis na osnovne akademske studije uz rad mogu konkurisati kandidati koji su u radnom odnosu ili su u proteklih godinu dana bili angažovani po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci, kao i članovi udruženja umetnika i umetničkih saradnika ili kandidati koji imaju drugi radni angažman.

 

 1. Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, kao neophodan uslov za upis. Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, posebno za svaki studijski program, sadrži: proveru talenta, to jest, neophodnog znanja iz oblasti matičnih i srodnih predmeta; proveru psihičkih i fizičkih sposobnosti, sklonosti i osobina ličnosti neophodnih za bavljenje umetničkim radom, odnosno određenim zanimanjem iz oblasti dramskih umetnosti koje se obrazuju na Fakultetu dramskih umetnosti. Provera se vrši kroz praktične zadatke, usmene ispite, pismene radove, testove i intervjue.

 

 

3.         U prvu godinu osnovnih akademskih studija uz rad može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i lice koje nema završeno srednje obrazovanje ako položi posebni dopunski ispit prema programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera iz predmeta: a) srpski jezik i književnost, b) istorija, v) strani jezik (engleski, francuski, nemački ili ruski) i g) umetnost (likovna i muzička).

4.         Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

5.         Pod opštim uspehom u srednjem obrazovanju, podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu, kandidat može steći najmanje 8, a najviše 20 bodova.

Rezultat koji kandidat postiže na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti ocenjuje se od 0 do 80 bodova.

6.         Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang-listi stiče kandidat koji je položio ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti po broju ukupno postignutih bodova.

7.         Kandidat može biti upisan, ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata uz rad i koji je određen ovim konkursom, a ima više od 30 bodova.

8.         U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova, prilikom rangiranja prednost će se dati kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

9.         Fakultet utvrđuje i objavljuje redosled kandidata koji je osnov za upis kandidata u skladu sa konkursom za upis studenata uz rad za školsku 2021/2022. godinu.

 

10.       Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2021/2022. godini za studente osnovnih akademskih studija uz rad koji se sami finansiraju iznosi:

studijski program

visina školarine za studente koji se sami finansiraju državljane Republike Srbije

visina školarine za *strane državljane iz susednih zemalja

visina školarine za strane državljane

Dramske i audiovizuelne umetnosti

 

modul – Filmska i televizijska režija

242.000,00 dinara

363.000,00

dinara

484.000,00

dinara

modul – Filmska i televizijska produkcija

220.000,00

dinara

330.000,00

dinara

440.000,00

dinara

modul – Kamera

330.000,00

dinara

495.000,00

dinara

660.000,00

dinara

modul – Montaža

220.000,00

dinara

330.000,00

dinara

440.000,00

dinara

modul – Snimanje i dizajn zvuka

220.000,00

dinara

330.000,00

dinara

440.000,00

dinara

Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture

220.000,00

dinara

330.000,00

dinara

440.000,00

dinara

 

*Strani državljani iz susednih zemalja (Republike Mađarske, Rumunije, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore).

 

Osnovne akademske studije na studijskim programima Fakulteta dramskih umtnosti traju četiri godine (8 semestara, 240 ESPB).

Mogućnost nastavka studija: master akademske studije, a zatim doktorske akademske studije.

 

 

 

PRIJAVE ZA PRIJEMNE ISPITE

Kandidati podnose prijavu sa potrebnim dokumentima 16. i 17. juna 2021. godine, od 9 do 14 časova u sekretarijatu Fakulteta.

Kandidati podnose:

 • prijavu za konkurs - formular se dobija na FDU na dan predaje dokumenata,
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja (overene fotokopije ili neoverene fotokopije uz originale na uvid)
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju uz original na uvid)
 • biografiju,
 • fotografiju - formata dopisne karte (9x13cm),
 • lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju za upis na fakultet (za sve kandidate),
 • za Kameru i lekarsko uverenje od oftalmologa,
 • za Montažu i lekarsko uverenje od ORL-a o zdravstvenom stanju čula sluha,
 • za Snimanje i dizajn zvuka i lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom,
 • Kandidat je obavezan da priloži dokaz da je u radnom odnosu (fotokopija ugovora o radu).

 

 • Ukoliko kandidat nije zaposlen, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o angažovanju koje je imao u proteklih godinu godina u trajanju od najmanje šest meseci ili potvrdu da je član udruženja umetnika ili umetničkih saradnika ili drugi zvanični dokaz o radnom angažovanju.

potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti – 8.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta 840-1612666-05, šifra plaćanja 189, model 97, poziv na broj 51-07029799-03

 

 

 

 

 

 RASPORED KONSULTACIJA ZA PRIJEMNE ISPITE

za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija uz rad

u školskoj 2021/2022. godini

 

 

 

GLUMA

Konsultacije će se održavati u Bioskopskoj sali FDU u sledećim terminima:

 • 31. mart u 14 časova
 • 7. april u 14 časova
 • 14. april u 14 časova
 • 21. april u 14 časova
 • 28. april u 14 časova
 • 12. maj  u 14 časova
 • 19. maj  u 14 časova
 • 26. maj 14 časova 

 

POZORIŠNA I RADIO REŽIJA

Konsultacije će se održavati online putem u sledećim terminima:

 • 11. februar u 17 časova
 • 11. mart  u 17 časova
 • 11. april 17 časova 
 • 11. maj u 17 časova

Linkovi za pristup će biti dostupni neposredno pred same konsultacije i biće objavljeni u fejsbuk grupi Prijemni ispit za Pozorišnu i radio režiju 2021.

 

DRAMATURGIJA

Konsultacije će se održavati u sledećim terminima:

 • 18. mart  u 13 časova,  prof. Biljana Srbljanović, onlajn

Zoom link:  https://zoom.us/j/94678974982?pwd=Vys0ZlZXY3A4emdKRWdadndsS3dCdz09

 • 25. mart  u 13 časova, prof. Đorđe Milosavljević, uživo, učionica broj 34
 • 1. april 13 časova, docent Vuk Bošković, onlajn

 Google Meet link: > https://meet.google.com/tby-hyke-hbi

 • 8. april u 13 časova, prof. Milena Marković
 • 15. april u 13 časova, prof. Boško Milin
 • 22. april 13 časova, prof. Danica Pajović
 • 29. april u 13 časova, prof. Biljana Srbljanović, onlajn

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85967608268?pwd=NXVlVTdTNTV5RE9PVnJjVmpVaUoxQT09

 • 6. maj u 13 časova - prof. Biljana Srbljanović, onlajn

Zoom link: https://zoom.us/j/94678974982?pwd=Vys0ZlZXY3A4emdKRWdadndsS3dCdz09

 • 13. maj u 13 časova - prof. Đorđe Milosavljević, uživo, učionica 34

Informacije o mestu i načinu održavanja konsultacija u maju biće blagovremeno objavljene.

 

MENADŽMENT I PRODUKCIJA POZORIŠTA, RADIJA I KULTURE

Konsultacije će se održavati putem Zum platforme u sledećim terminima:

 • 8. mart u 16 časova, dr Nikola Maričić, red. prof. na grupi predmeta iz medijske produkcije, šef Katedre
 • 15. mart u 16 časova, dr Jovana Karaulić, asistent na grupi predmeta iz pozorišne produkcije
 • 22. mart u 16 časova, dr Dragana Čolić Biljanovski, red. prof. na grupi predmeta iz pozorišne produkcije
 • 29. mart u 16 časova, dr Ljiljana Rogač Mijatović, vanr. prof. na grupi predmeta iz menadžmenta u kulturi
 • 5. april u 16 časova, dr Mirjana Nikolić, red. prof. na grupi predmeta iz medijske produkcije, vršilac dužnosti rektora Univerziteta umetnosti
 • 12. april u 16 časova, dr Vesna Đukić, red. prof. na grupi predmeta iz menadžmenta u kulturi
 • 19. april u 16 časova, dr Maja Ristić, vanr. prof. na grupi predmeta iz pozorišne produkcije
 • 26. april u 16 časova, dr Ana Martinoli, red. prof. na grupi predmeta iz medijske produkcije, prodekan FDU
 • 10. maj u 16 časova, dr Nina Mihaljinac, docent na grupi predmeta iz menadžmenta u kulturi

Poslednje konsultacije sa svim profesorima i saradnicima Katedre biće održane 17. maja u Bioskopskoj sali FDU uživo od 18 časova.

Link za Fejsbuk grupu za kandidate: https://www.facebook.com/groups/prijemni.mpprk.fdu

Link za pristup Zum platformi u najavljenim terminima konsultacija: https://us02web.zoom.us/j/86952655265

 

FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA

Konsultacije će se održavati online putem u sledećim terminima:

 • 17. mart u 12 časova, doktorand Nikola Polić
 • 31. mart u 12 časova, prof. Andrijana Stojković
 •  14. april 12 časova, docent Stefan Ivančić
 • 28. april u 12 časova, docent Nikola Ležajić
 • 12. maj u 12 časova, asistent Maja Miloš

Link za konsultacije: https://meet.google.com/vek-cgcq-wxr

 

FILMSKA I TV PRODUKCIJA

Konsultacije će se održavati online putem u sledećim terminima:

 • 18. februar, Vanja Šibalić
 • 4. mart, Marina Fafulić Milosavljević
 • 11. mart, Zorana Popović
 • 1. april u 13 časova, Marina Fafulić Milosavljević
 • 8. april u 13 časova, Vanja Šibalić
 • 20. maj u 13 časova, Milan Todorović
 • 10. jun u 13 časova, Milan Todorović
 • 15. april u 13 časova, Jelena Mitroivć
 • 6. maj u 13 časova, Ognjen Rakčević

Zainteresovani će link dobiti putem stranice: https://www.facebook.com/ftvprodukcijafdu ili putem grupe: https://www.facebook.com/groups/157272835617197

 

KAMERA

Konsultacije će se održavati u sledećim terminima:

Informacije o mestu i načinu održavanja konsultacija biće blagovremeno objavljene. 

 

MONTAŽA

Konsultacije će se održavati  online putemu sledećim terminima:

 • 12. februar, u 12 časova 
 • 26. februar, u 12 časova 
 • 12. mart, u 12 časova 
 • 26. mart, u 12 časova 
 • 9. april, u 12 časova 
 • 23. april, u 12 časova 
 • 7. maj, u 12 časova 
 • 14. maj, u 12 časova 
 • 21. maj, u 12 časova 
 • 28. maj, u 12 časova 

Za obaveštenja o terminima i link za konsultacije potrebno je da se zainteresovani priključe grupi na Fejsbuku pod imenom Prijemni ispit - Montaža FDU Beograd 2021.

 

SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

Prve konsultacije će se održati 17. marta u 20 časova onlajn putem. Sve informacije o konsultacijama za prijemni ispit možete da potražite na fejsbuk stranici Snimanje i dizajn zvuka, FDU Beograd - prijemni ispit 2021. 

https://fb.me/e/IKELc4Qo?ti=icl

 

 

 

 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA

U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA UZ RAD

U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI

 

 

 

MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA

 

Svaki kandidat je dužan da prilikom predaje dokumenata priloži sledeću vežbu:

Film u trajanju do deset minuta (predaje se y mp4 ili QuickTime formatu, u kodeku H264 na USB flešu, koji je foramtiran u FAT32 sistemu i elektronski putem privatnog YouTube/Vimeo linka na adresu: ftvrezija@fdu.bg.ac.rs).

 

Ispit se sastoji iz tri eliminatorna dela:

 

Prvi deo

a) Pismeni test iz oblasti filmske i opšte kulture,
 

Napomena: Test sadrži 30 pitanja. Kandidat koji tačno odgovori na 60% pitanja, stiče pravo da pristupi analizi igranog filma i izradi rediteljskih zadataka.

 

BODOVANJE

Prvi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 3 boda i to:

Tačan odgovor kandidata na 18-24 pitanja ocenjuje se sa 1 bodom.

Tačan odgovor kandidata na 25-27 pitanja ocenjuje se sa 2 boda.

Tačan odgovor kandidata na 28-30 pitanja ocenjuje se sa 3 boda.

 

b) Sažeta analiza igranog filma – pismeno,
v) Izrada rediteljskih zadataka – pismeno.

 

 

Drugi deo

 

Usmeni ispit (razgovor s kandidatom, prezentacija filma, odbrana rediteljskih zadataka, analiza filma, proveravanje opštih znanja iz oblasti filma i televizije na osnovu obavezne literature).

 

BODOVANJE

Drugi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 7 bodova.

Kandidat koji ostvari najmanje 4 boda stiče pravo da pristupi trećem eliminatornom delu ispita.

 

Treći deo

 1. Praktični deo:

a) Snimanje kratke dokumentarne vežbe video tehnikom na terenu,
b) Montaža kratke dokumentarne vežbe uz učešće demonstratora,
v) Snimanje kratke igrane scene,

g) Montaža kratke igrane vežbe uz učešće demonstratora.

Zadatak može da se promeni u odnosu na epidemiološku situaciju.

 1. Teoretski deo:

g) Usmena odbrana praktičnih radova,
d) Pitanja iz oblasti koje obuhvata obavezna literatura.

 

BODOVANJE

Treći deo  – kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

FILMOGRAFIJA

 

Kandidati su dužni da pogledaju sledeće filmove pred prijemni ispit:

 

- Nanuk sa severa (Robert Flaerti, 1922)

- Sedam samuraja (Akira Kurosava, 1954)

- Sedmi pečat (Ingmar Bergman, 1957)

- Vrtoglavica (Alfred Hičkok, 1958)

- Do poslednjeg daha (Žan-Lik Godar, 1960)

- Viridijana (Luis Bunjuel, 1961)

- Lorens od Arabije (Dejvid Lin, 1962)

- Za šaku dolara (Serđo Leone, 1964)

- Strogo kontrolisani vozovi (Jirži Mencl, 1966)

- Andrej Rubljov (Andrej Tarkovski, 1966)

- Uvećanje (Mikelanđelo Antonioni, 1966)

- Amarkord (Federiko Felini, 1973)

- Lovac na jelene (Majkl Ćimino, 1978)

- Apokalipsa danas (Fransis Ford Kopola, 1979)

- Kroz talase (Lars fon Trir, 1996)

 

- Kad budem mrtav i beo (Živojin Pavlović, 1967)

- Skupljači perja (Aleksandar Petrović, 1967)

- Breza (Ante Babaja, 1967)

- Pioniri maleni (Želimir Žilnik, 1967)

- Nezaposleni ljudi (Želimir Žilnik, 1968)

- Bitka na Neretvi (Veljko Bulajić, 1969)

- Misterije organizma (Dušan Makavejev, 1971)

- Crni film (Želimir Žilnik, 1971)

- Ko to tamo peva (Slobodan Šijan, 1980)

- Majstori, majstori (Goran Marković, 1980)

- Petrijin venac (Srđan Karanović, 1982)

- Otac na službenom putu (Emir Kusturica, 1985)

- Lepa sela lepo gore (Srđan Dragojević, 1996)

 

 

 

MODUL FILMSKA I TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA

 

Ispit se sastoji iz četiri eliminatorna dela:

Prvi deo

 

PISMENI TEST, kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti kinematografije, televizije i opšte kulture, koji se sastoji od 60 pitanja. Od tog broja je oko 50% pitanja iz oblasti kinematografije i televizije prema priloženoj literaturi iz konkursa. Na pitanja se odgovara izborom tačnog od tri ponuđena odgovora. Za rešavanje testa predviđeno je 15 minuta, a test su položili i nastavljaju sa polaganjem kandidati koji imaju najmanje 41 tačan odgovor.

 

BODOVANJE

Prvi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 6 bodova.

Kandidat koji ostvari minimum 4,1 boda stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita.

 

Drugi deo

           

PISMENI RAD, na zadatu temu iz oblasti kinematografije i televizije, polaže se i ocenjuje pod šifrom ocenama od 5 do 10. Ocenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, stepen korišćenja literature, lični stav kandidata. Za pisanje rada predviđeno je dva sata. Kandidati koji na pismenom radu dobiju ocenu nižu od 7, ne mogu da nastave polaganje ispita.

                                              

BODOVANJE


Drugi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 4 boda.

Kandidat koji ostvari najmanje 1 bod stiče pravo da pristupi trećem delu ispita.

 

Treći deo

            PRAKTIČNA PROVERA KREATIVNIH SPOSOBNOSTI – sastoji se iz dva dela:

 

 1. Individualna produkciona analiza filma ili televizijske emisije sa

usmenom odbranom.

b)   Kolektivno rešavanje produkcionog zadatka sa usmenom odbranom.

Zadatak može da se promeni u odnosu na epidemiološku situaciju.

 

Četvrti deo

 

RAZGOVOR (INTERVJU) sa kandidatima.

 

Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.

 

BODOVANJE

Treći i četvrti deo  – kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

 

 

MODUL KAMERA

 

Kandidati su dužni da pripreme:

 1. Kolekciju fotografija koja predstavlja izbor iz njihovog dotadašnjeg rada. Kolekcija treba da sadrži 9 - 15 fotografija, formata 20x30 cm (A4). Fotografije treba da budu nekaširane i bez paspartua. Svaka fotografija i koverat u kome se predaju treba da budu potpisane imenom i prezimenom kandidata. Kandidati su u obavezi da kolekciju izabranih fotografija prebace na svoj lični nalog koji bi kreirali na internet stranici www.behance.net. Adresu naloga sa fotografijama potrebno je poslati na elektronsku poštu: fdukatedrakamere@gmail.com, a u naslovu elektronske pošte potrebno je navesti ime i prezime kandidata.
 2. USB fleš memoriju sa jednim ili više samostalno realizovanih video radova izmontiranim u jedinstvenu celinu u trajanju do 5 minuta. Format radova koji kandidati predaju je: Mpg 4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps. USB fleš memorija, ili koverat u kome se predaje treba da bude potpisana imenom i prezimenom kandidata. Kandidati su u obavezi da video radove prebace na svoj lični nalog koji bi kreirali na internet stranici www.vimeo.com. Adresu naloga sa video radovima potrebno je poslati na elektronsku poštu: fdukatedrakamere@gmail.com, a u naslovu elektronske pošte potrebno je navesti ime i prezime kandidata.                                                             
 3. Napomena: Radovi treba da budu isključivo u navedenom formatu. Radovi koji su u drugom formatu, bez obzira što su na navedenom medijumu, neće biti prihvaćeni.

Ovi radovi se predaju uz prijavu na konkurs.

 

Ispit se sastoji iz tri eliminatorna dela:

 

PRVI DEO

Snimanje fotografija na zadate teme. Snima se digitalnim fotoaparatom koji obezbeđuje kandidat. Zadatak za sve kandidate je isti. Nakon obavljenog snimanja i izbora fotografija, kandidati pred komisijom usmeno brane svoje fotografije.

Zadatak može da se promeni u odnosu na epidemiološku situaciju.

 

BODOVANJE

Kandidat može ostvariti maksimalno 5 bodova. Kandidat koji ostvari minimum 3 boda stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita.

 

 

DRUGI DEO

Snimanje kratkog filma na zadate teme. Kandidati snimaju sopstvenom tehnikom. Zadatak za sve kandidate je isti.

 

 

BODOVANJE

Kandidat može ostvariti maksimalno 5 bodova. Kandidat koji ostvari minimum 3 boda stiče pravo da pristupi trećem eliminatornom delu ispita.

 

TREĆI DEO

a) Pismeni test iz oblasti vizuelne, filmske i opšte kulture.

b) Intervju – provera vizuelne, opšte i tehničke kulture i informisanosti, provera sklonosti za vizuelno izražavanje i komunikaciju, provera sklonosti i sposobnosti za filmsku i televizijsku delatnost, provera poznavanja jednog svetskog jezika i osnova rada na računaru.

 

 

BODOVANJE

Pismeni test i intervju se boduju integralno. Kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

Napomena: za učešće na konkursu, a kasnije i na studijama neophodno je da kandidati obezbede sledeću opremu:

a) digitalni fotoaparat i/ili digitalnu kameru,

b) stativ,

v) svetlomer,

g) računar osposobljen za obradu slike.

 

 

 

MODUL MONTAŽA

 

Kandidati uz prijavu na konkurs prilažu video-autobiografiju na DVD disku kao mp4 ili mov fajl h.264 kompresije, do tri minuta, kojom treba da uz predstavljanje važnih autobiografskih elemenata iskažu sposobnost audio-vizuelnog izražavanja kroz funkcionalni montažni postupak.
Tehnički kvalitet izrade prezentiranog sadržaja nije od presudne važnosti. 
Na drugi deo prijemnog ispita kandidati treba da ponesu, kao rezervu, USB disk sa svojom autobiografijom.

 

Ispit se sastoji iz tri eliminatorna dela:

 

PRVI DEO

 

Pismeni test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti filma, televizije, istorije umetnosti, informatike, opšte kulture i informisanosti, sastoji se od 60 pitanja. Kandidati koji tačno odgovore na najmanje 38 pitanja na testu, stiču pravo da pristupe drugom delu ispita.

BODOVANJE

Prvi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 2 boda i to:

Tačan odgovor kandidata na 38-49 pitanja ocenjuje se sa 1 bodom.

Tačan odgovor kandidata na 50-60 pitanja ocenjuje se sa 2 boda.

Kandidat koji ostvari minimum 1 bod stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita.

 

DRUGI DEO


            Usmenim ispitom se proveravaju sklonosti kandidata za bavljenje filmskom i televizijskom montažom. Analiziraju se filmski inserti i podneti praktičan rad.

A – Podneti praktični rad kandidata

B – Analiza filmskog inserta

V – Intervju sa kandidatom


BODOVANJE


Drugi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 8 bodova.

 

Kandidat koji ostvari minimum 5 bodova stiče pravo da pristupi trećem eliminatornom delu ispita.

 

TREĆI DEO

 

 1. Montaža zadatog filmskog odlomka

b)   Odbrana rada pred komisijom

v)   Usmena analiza zvučnog odlomka

                                               BODOVANJE


Treći deo  – kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

 

Zadatak može da se promeni u odnosu na epidemiološku situaciju.

 

 

 

MODUL SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

MODUL SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit kao neophodan uslov za upis.

Fotografija, koju kandidat prilaže uz obavezna dokumenta, treba da jasno pokazuje lice kandidata. Preporuka je da fotografija ne bude starija od 6 (šest) meseci.

Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži samostalno napravljen snimak kratkog audio dela slobodne teme i forme, trajanja do 2 minuta. Za kreiranje ovog rada obavezno je koristiti zvučne efekte, muziku i govor. Tokom prijemnog ispita, vrednuju se: ideja, sposobnost izražavanja i estetski osećaj za stvaranje zvučne slike, a nije presudan tehnički kvalitet zapisa. Snimak se prilaže na USB memoriji u WAV formatu, 44.1kHz ili 48kHz, 16 ili 24 bita, stereo. USB memorija će biti vraćena po završetku prijemnog ispita. U pisanoj formi dostaviti tehničke podatke o snimku (naziv rada, trajanje, 44.1kHz ili 48kHz, 16 ili 24 bita, broj kanala (mono ili stereo)) kao i listu tehnike o softvera koji su korišćeni prilikom izrade rada.

Kandidat mora da priloži opšte lekarsko uverenje i posebno uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom izdatim od zvanične specijalizovane lekarske ustanove, ne starijim od 6 (šest) meseci.

Ispit se sastoji iz četiri eliminatorna dela:

PRVI DEO

Pisani test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti opšte kulture i informisanosti, filma, televizije, radija, pozorišta, muzike i audio tehnike. Test se sastoji od 60 pitanja. Rešavanje testa traje 30 minuta.

Kandidat koji tačno odgovori na najmanje 38 pitanja stiče pravo da nastavi sa polaganjem drugog dela prijemnog ispita.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 3 (tri) boda. Kandidat koji ostvari minimalno 1 (jedan) bod, stiče pravo da pristupi drugom eliminatornom delu ispita. Kandidati koji odgovore tačno na manje od 38 pitanja, dobijaju 0 (nula) bodova.

DRUGI DEO

a) Provera muzikalnosti

b) Pisana analiza zvučne slike filmskog inserta koji će biti prikazan na samom ispitu.

Kandidat koji je uspešno položio proveru muzikalnosti, stiče pravo da pristupi trećem delu ispita.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 3 boda. Kandidat koji ostvari minimalno 2 boda, stiče pravo da pristupi trećem eliminatornom delu ispita.

Zadatak može da se promeni u odnosu na epidemiološku situaciju.

TREĆI DEO

a) Provera sposobnosti raspoznavanja zvukova, muzičkih instrumenata i muzičkih sastava,
b) Provera sklonosti i osnovnih znanja iz oblasti audio tehnike i računara.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 4 boda. Kandidat koji ostvari minimalno 3 boda stiče pravo da pristupi četvrtom eliminatornom delu ispita.

ČETVRTI DEO

a) Intervju - tokom razgovora ispituju se sklonosti, sposobnosti, osobine ličnosti i opšta interesovanja kandidata za studijski program.

b) Analiza obaveznog praktičnog rada priloženog na USB memoriji;

v) Praktična provera kreativnih sposobnosti kandidata.

Bodovanje: Kandidat može ostvariti maksimalno 70 (sedamdeset) bodova.

 

 

 

3. MENADŽMENT I PRODUKCIJA POZORIŠTA, RADIJA I KULTURE

 

Ispit provere sklonosti i sposobnosti se sastoji iz tri eliminatorna dela:

 

PRVI DEO

 

Pismeni test iz opšte kulture. Test ima šezdeset pitanja za čije popunjavanje kandidati imaju 15 minuta. Kandidati koji tačno odgovore na najmanje 41 pitanje stiču pravo da pristupe drugom delu ispita.

 

BODOVANJE

Prvi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 6 bodova.

 

Kandidat koji ostvari minimum 4,1 boda stiče pravo da pristupi drugom delu ispita.

 

DRUGI DEO

 

Pismeni rad – esej na jednu od šest zadatih tema – pozorište, radio ili kultura (120 min.).

BODOVANJE

Drugi deo – kandidat može ostvariti maksimalno 4 boda.

Kandidat koji dobije 0 bodova nije stekao pravo da pristupi trećem, eliminatornom delu ispita.

 

TREĆI DEO

Intervju – razgovor sa Komisijom.

           

BODOVANJE

Treći deo  – kandidat može ostvariti maksimalno 70 bodova.

Zadatak može da se promeni u odnosu na epidemiološku situaciju.

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang-listi stiče kandidat koji je položio ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti po broju ukupno postignutih bodova i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.
Student može biti finansiran iz budžeta ukoliko je rangiran do broja odobrenog za upis kandidata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima najmanje 51 bod.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira, ukoliko se na jedinstvanoj rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata i koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 31 bod.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova, prilikom rangiranja prednost će se dati kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

 

 

 

 

RASPORED ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI:

 

 • Gluma: od 19. juna 2021. u  9 časova - usmeni ispit.
 • Pozorišna i radio režija: 21. juna 2021. u 10 časova – pismeni ispit.
 • Dramaturgija:  21. juna  2021. u 14 časova – projekcija filma.
 • Menadžment i produkcija pozorišta, radija  i kulture: 25. juna 2021. u 10 časova – test opšte kulture, od 13 časova pisani rad – esej. Treći deo – intervju, biće obavljen 29. i 30. juna 2021. godine.
 • Filmska i TV režija: 19 juna 2021. u  10 časova – test, od 11 do 13 časova – projekcija filma i pismeni rad.
 • Filmska i TV produkcija: 22. juna 2021. u 10 časova – test.
 • Kamera: 21. juna 2021. u 11 časova.
 • Montaža: 21. juna 2021. u 10 časova – pismeni test.
 • Snimanje i dizajn zvuka: 20. juna 2021. u 9 časova – test opšte kulture.

 

 

 

Svi drugi uslovi konkurisanja za upis biće usklađeni sa opštim odredbama zajedničkog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati mogu za konkurs podnositi overene fotokopije dokumenata ili neoverene fotokopije uz originale na uvid, a za upis samo originalna dokumenta.

 

 

 

 

 

SPISAK LITERATURE:

 

 

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

modul FILMSKA I TV REŽIJA

 

 1. Jerži Plaževski: JEZIK FILMA 1 i 2, Institut za film, Beograd,1971-1972.
 2. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.
 3. Mišel Šion: NAPISATI SCENARIO, Naučna knjiga, Institut za film, Beograd,1989.
 4. Aristotel: POETIKA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.
 5. Dejvid Mek Kvin: TELEVIZIJA, Beograd, Klio, 2000.
 6. Ž. Omon, A. Bergala, M .Mari, M. Verne: ESTETIKA FILMA, Klio, Beograd, 2006.
 7. Vladimir Petrić: RAZVOJ FILMSKIH VRSTA, Umetnička akademija u Beogradu, 1970.

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

modul FILMSKA I TV PRODUKCIJA
 

 1. Sreten Jovanović: OSNOVI FILMSKE PRODUKCIJE, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2005.
 2. Zoran Popović: OSNOVI TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2003.

 

Dopunska literatura:

 1. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Beograd, Klio, 2005-2007.
 2. Dejvid Mek Kvin: TELEVIZIJA, Beograd, Klio, 2000.

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

modul KAMERA
 

 1. H. V. Dženson: ISTORIJA UMETNOSTI, Prometej, Novi Sad, 2006.
 2. Jelena Matić: KRATKA ISTORIJA FOTOGRAFIJE, Kulturni centar Beograda, Beograd, 2017.
 3. Helmut i Alison Geršajm: FOTOGRAFIJA – SAŽETA ISTORIJA, Jugoslavija, Beograd, 1973.
 4. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.
 5. Nikola Tanhofer: FILMSKA FOTOGRAFIJA, Filmoteka 16, Zagreb, 1981.
 6. Dragoljub Kažić: ELEMENTARNA TEHNIKA FOTOGRAFIJE, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1981.
 7. Srećko Prnjat: DIGITALNA FOTOGRAFIJA, Cicero, Beograd, 2009
 8. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1, Naučna knjiga i Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1993.
 9. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 2, Univerzitet umetnosti u Beogradu i FDU, Beograd, 1997. ili CD-ROM izdanje LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1 i 2

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

modul MONTAŽA

 

 1. Marko Babac: FILM U VAŠIM RUKAMA, Tehnička knjiga, Beograd,  1979. (od str. 5-121 i od 267-334)
 2. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1 i 2, Klio, Beograd, 2018.
 3. Nikola Klem: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA ZA PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2012.
 4. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1 i 2, Naučna knjiga i Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1993.

 

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

modul SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA

1. Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.
2. Zoran Simjanović: PRIMENJENA MUZIKA, Bikić Studio, Beograd, 1996.
3. Ivo Blaha: DRAMATURGIJA ZVUKA U FILMSKOM I TELEVIZIJSKOM DELU, DKSG, Beograd, 2008.
4. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1, Naučna knjiga, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1993.
5. LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 2, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1997. (Vidi pojmove iz indeksa oblasti: "Snimanje i obrada zvuka", "Zvuk", "Zanimanja").
6. Ljubinko Gordić, Zdravko Maljević: STEREOFONIJA, TEORIJA I PRAKSA, RTS izdavaštvo, 2016. (Prvi deo knjige o akustici i audio tehnici).

7. Miomir Filipović: AUDIO TEHNIKA ZA III RAZRED ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1955.
8. Rihard Merc: A,B,C... ZVUKA U AUDIO VIZUELNIM MEDIJIMA, RTS, 2013.
9. H. V. Dženson: ISTORIJA UMETNOSTI, Prometej, Novi Sad, 2006.
10. CD-ROM LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1 i 2

 

 

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

MENADŽMENT I PRODUKCIJA POZORIŠTA, RADIJA I KULTURE

 

 1. Endi Radok: MLADI I MEDIJI, Klio, Beograd, 2015.
 2. Ronald Harvud: ISTORIJA POZORIŠTA, Klio, Beograd, 1998.
 3. Milena Dragićević Šešić, Branimir Stojković: KULTURA: MENADŽMENT, ANIMACIJA, MARKETING, Klio, Beograd, 2011.

Kandidati za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na svim studijskim programima mogu se služiti literaturom u čitaonici biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti ― Bulevar umetnosti 20, Novi Beograd.

Neka od izdanja Fakulteta dramskih umetnosti mogu se nabaviti u on line knjižari „MAKART“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

 

 

Uslovi za upis stranih državljana

Izvod iz Statuta FDU

Član 33.

 


Strani državljanin može se upisati na sve studijske programe koje organizuje Fakultet pod istim uslovima kao i domaći državljanin. 

Strani državljanin može se upisati na studijske programe ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. 

Strani državljanin upisuje se u statusu studenta koji se sam finansira. 

Visinu školarine za strane studente određuje Savet Fakulteta za svaku školsku godinu.

 

DODATNE INFORMACIJE

Kandidati koji se prijave na Konkurs za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, a imaju završenu srednju školu u inostranstvu, dužni su da podnesu zahtev za nostrifikaciju strane srednjoškolske isprave (svedočanstava i diplome) Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ovi kandidati, uz ostala tražena dokumenta za pristupanje polaganju ispita za proveru sklonosti i spisobnosti, dostavljaju i potvrdu koju će dobiti od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da je započet proces nostrifikacije ili rešenje o obavljenoj nostrifikaciji.

Ovo je link za odgovarajuću stranicu sa potrebnim informacijama o nostrifikaciji:
http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/