Основне студије уз рад

 

Садржај:

 1. Конкурс
 2. Распоред консултација
 3. Програм пријемног испита
 4. Распоред испита за проверу склоности и способности
 5. Литература
 6. Услови за упис страних држављана

 

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
(позоришта, филма, радија и телевизије)

Булевар уметности 20, Нови Београд

телефон: 2135-684, локал 06

е-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEBSITE : www.fdu.bg.ac.rs

жиро рачун: 840-1612666-05

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ

СТУДИЈА УЗ РАД У II УПИСНОМ РОКУ

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

 

 

Факултет драмских уметности у II уписном року уписује до 16 студенaта у прву годину основних академских студија уз рад у школској 2020/2021. години у статусу студената који се сами финансирају.

 

 

Студијски програм

број студената који се сами финансирају

Драмске и аудиовизуелне уметности модул – Филмска и ТВ продукција

до 11

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

 

до 5

УКУПНО

до 16

 

 1. За упис на основне академске студије уз рад могу конкурисати кандидати који су у радном односу или су у протеклих годину дана били ангажовани по уговору у трајању од најмање шест месеци, као и чланови удружења уметника и уметничких сарадника или кандидати који имају други радни ангажман.

 

 1. Сви кандидати који конкуришу за упис полажу испит за проверу склоности и способности, као неопходан услов за упис. Испит за проверу склоности и способности, посебно за сваки студијски програм, садржи: проверу талента, то јест, неопходног знања из области матичних и сродних предмета; проверу психичких и физичких способности, склоности и особина личности неопходних за бављење уметничким радом, односно одређеним занимањем из области драмских уметности које се образују на Факултету драмских уметности. Провера се врши кроз практичне задатке, усмене испите, писмене радове, тестове и интервјуе.

 

3.         У прву годину основних академских студија уз рад може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и лице које нема завршено средње образовање ако положи посебни допунски испит према програму образовања за средње школе друштвено-језичког смера из предмета: а) српски језик и књижевност, б) историја, в) страни језик (енглески, француски, немачки или руски) и г) уметност (ликовна и музичка).

4.         Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

5.         Под општим успехом у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. Општи успех у средњем образовању рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу, кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 бодова.

Резултат који кандидат постиже на испиту за проверу склоности и способности оцењује се од 0 до 80 бодова.

6.         Право на рангирање на јединственој ранг-листи стиче кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности по броју укупно постигнутих бодова.

7.         Кандидат може бити уписан, уколико се на јединствeној ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената уз рад и који је одређен овим конкурсом, а има више од 30 бодова.

8.         У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

9.         Факултет утврђује и објављује редослед кандидата који је основ за упис кандидата у складу са конкурсом за упис студената уз рад за школску 2020/2021. годину.

 

10.       Висина школарине на Факултету драмских уметности у школској 2020/2021. години за студенте основних академских студија уз рад који се сами финансирају износи:

студијски програм

висина школарине за студенте који се сами финансирају држављане Републике Србије

висина школарине за *стране држављане из суседних земаља

висина школарине за стране држављане

Драмске и аудиовизуелне уметности модул – Филмска и телевизијска продукција

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

 

*Страни држављани из суседних земаља (Републике Мађарске, Румуније, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Црне Горе).

 

Основне академске студије на студијским програмима Факултета драмских умтности трају четири године (8 семестара, 240 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: мастер академске студије, а затим докторске академске студије.

 

 

 

ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

Кандидати подносе пријаву са потребним документима 17. септембра 2020. године, од 9 до 14 часова у секретаријату Факултета.

Кандидати подносе:

 • пријаву за конкурс - формулар се добија на ФДУ на дан предаје докумената,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих разреда средњег образовања (оверене фотокопије или неоверене фотокопије уз оригинале на увид)
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оверену фотокопију или неоверену фотокопију уз оригинал на увид)
 • биографију,
 • фотографију - формата дописне карте (9x13cm),
 • лекарско уверење о здравственом стању за упис на факултет (за све кандидате),
 • Кандидат је обавезан да приложи доказ да је у радном односу (фотокопија уговора о раду).

 

 • Уколико кандидат није запослен, дужан је да достави фотокопију уговора о ангажовању које је имао у протеклих годину година у трајању од најмање шест месеци или потврду да је члан удружења уметника или уметничких сарадника или други званични доказ о радном ангажовању.

потврду о уплати накнаде за полагање испита за проверу склоности и способности – 8.000,00 динара на жиро рачун Факултета 840-1612666-05, шифра плаћања 189, модел 97, позив на број 51-07029799-03

 

 

 

 

 

 РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

за упис у прву годину основних академских студија уз рад

у II уписном року у школској 2020/2021. години

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

-модул ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА

 

 • 3. септембра 2020. године у 12 ч (уч.35А) - В.Шибалић
 • 10.септембра 2020. године у 17 ч – електронским путем
 • 17. септембра 2020. године у 12 ч (уч.35А) - М.Тодоровић

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

 • 31. август 2020. године у 16 ч (уч.36а) – М. Ристић
 • 7. септембра 2020. године у 16 ч (уч.36а) – Љ. Рогач
 • 14. септембра 2020. године у 16 ч (уч.36а) – А. Мартиноли

 

 

 

 

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА

У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УЗ РАД

У II УПИСНОМ РОКУ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

*МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА

 

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

Први део

 

ПИСМЕНИ ТЕСТ, којим се проверавају основна знања из области кинематографије, телевизије и опште културе, који се састоји од 60 питања. Од тог броја је око 50% питања из области кинематографије и телевизије према приложеној литератури из конкурса. На питања се одговара избором тачног од три понуђена одговора. За решавање теста предвиђено је 15 минута, а тест су положили и настављају са полагањем кандидати који имају најмање 41 тачан одговор.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

Други део

           

ПИСМЕНИ РАД, на задату тему из области кинематографије и телевизије, полаже се и оцењује под шифром оценама од 5 до 10. Оцењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата. За писање рада предвиђено је два сата. Кандидати који на писменом раду добију оцену нижу од 7, не могу да наставе полагање испита.

                                              

БОДОВАЊЕ


Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који оствари најмање 1 бод стиче право да приступи трећем делу испита.

 

Трећи део

            ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ – састоји се из два дела:

 

 1. Индивидуална продукциона анализа филма или телевизијске емисије са

усменом одбраном.

б)   Колективно решавање продукционог задатка са усменом одбраном.

 

Четврти део

 

РАЗГОВОР (ИНТЕРВЈУ) са кандидатима.

 

Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

 

БОДОВАЊЕ

Трећи и четврти део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

 

 

 

 

МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

Испит провере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писмени тест из опште културе. Тест има шездесет питања за чије попуњавање кандидати имају 15 минута. Кандидати који тачно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом делу испита.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

 

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО

 

Писмени рад – есеј на једну од шест задатих тема – позориште, радио или култура (120 мин.).

БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који добије 0 бодова није стекао право да приступи трећем, елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

Интервју – разговор са Комисијом.

           

БОДОВАЊЕ

Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ:

 

 • Менаџмент и продукција позоришта, радија  и културе: 22. септембра 2020. у 10 часова – тест опште културе, од 11,30 часова писани рад – есеј. Трећи део – интервју, биће обављен 23. септембра 2020. године у 10 часова.
 • Филмска и ТВ продукција: 21. септембра 2020. у 10 часова – тест.

 

 

Сви други услови конкурисања за упис биће усклађени са општим одредбама заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних студија.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Кандидати могу за конкурс подносити оверене фотокопије докумената или неоверене фотокопије уз оригинале на увид, а за упис само оригинална документа.

 

 

 

 

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ:

 

МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

 1. Енди Радок: МЛАДИ И МЕДИЈИ, Клио, Београд, 2015.
 2. Роналд Харвуд: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Бeoград, 1998.
 3. Милена Драгићевић Шешић: КУЛТУРА: МЕНАЏМЕНТ, АНИМАЦИЈА, МАРКЕТИНГ, Клио, Београд, 2011.
   

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА
 

 1. Сретен Јовановић: ОСНОВИ ФИЛМСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2005.
 2. Зоран Поповић: ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2003.

 

Допунска литература:

 1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Београд, Клио, 2005-2007.
 2. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

 

Услови за упис страних држављана

Извoд из Стaтутa ФДУ

Члaн 33.

 


Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa свe студијскe прoгрaмe кoјe oргaнизујe Фaкултeт пoд истим услoвимa кao и дoмaћи држaвљaнин. 

Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијскe прoгрaмe aкo пoзнaјe јeзик нa кoмe сe извoди нaстaвa. 

Стрaни држaвљaнин уписујe сe у стaтусу студeнтa кoји сe сaм финaнсирa. 

Висину шкoлaринe зa стрaнe студeнтe oдрeђујe Сaвeт Фaкултeтa зa свaку шкoлску гoдину.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кандидати који се пријаве на Конкурс за полагање испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија, а имају завршену средњу школу у иностранству, дужни су да поднесу захтев за нострификацију стране средњошколске исправе (сведочанстава и дипломе) Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ови кандидати, уз остала тражена документа за приступање полагању испита за проверу склоности и списобности, достављају и потврду коју ће добити од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да је започет процес нострификације или решење о обављеној нострификацији.

Ово је линк за одговарајућу страницу са потребним информацијама о нострификацији:
http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/