Основне студије уз рад

 

Садржај:

 1. Конкурс
 2. Распоред консултација
 3. Програм пријемног испита
 4. Распоред испита за проверу склоности и способности
 5. Литература
 6. Услови за упис страних држављана

 

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
(позоришта, филма, радија и телевизије)

Булевар уметности 20, Нови Београд

телефон: 2135-684, локал 06

е-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEBSITE : www.fdu.bg.ac.rs

жиро рачун: 840-1612666-05


ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УЗ РАД

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

 

 

Факултет драмских уметности уписује до 37 студента у прву годину основних академских студија уз рад у школској 2020/2021. години у статусу студената који се сами финансирају.

 

 

Студијски програм

број студената који се сами финансирају

Драмске и аудиовизуелне уметности

до 32

    модул – Филмска и ТВ режија

до 5

    модул – Филмска и ТВ продукција

до 12

    модул – Камера

до 3

    модул – Монтажа

до 2

    модул – Снимање и дизајн звука

до 10

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

 

до 5

УКУПНО

до 37

 

 1. За упис на основне академске студије уз рад могу конкурисати кандидати који су у радном односу или су у протеклих годину дана били ангажовани по уговору у трајању од најмање шест месеци, као и чланови удружења уметника и уметничких сарадника или кандидати који имају други радни ангажман.

 

 1. Сви кандидати који конкуришу за упис полажу испит за проверу склоности и способности, као неопходан услов за упис. Испит за проверу склоности и способности, посебно за сваки студијски програм, садржи: проверу талента, то јест, неопходног знања из области матичних и сродних предмета; проверу психичких и физичких способности, склоности и особина личности неопходних за бављење уметничким радом, односно одређеним занимањем из области драмских уметности које се образују на Факултету драмских уметности. Провера се врши кроз практичне задатке, усмене испите, писмене радове, тестове и интервјуе.

 

 

3.         У прву годину основних академских студија уз рад може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и лице које нема завршено средње образовање ако положи посебни допунски испит према програму образовања за средње школе друштвено-језичког смера из предмета: а) српски језик и књижевност, б) историја, в) страни језик (енглески, француски, немачки или руски) и г) уметност (ликовна и музичка).

4.         Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

5.         Под општим успехом у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. Општи успех у средњем образовању рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу, кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 бодова.

Резултат који кандидат постиже на испиту за проверу склоности и способности оцењује се од 0 до 80 бодова.

6.         Право на рангирање на јединственој ранг-листи стиче кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности по броју укупно постигнутих бодова.

7.         Кандидат може бити уписан, уколико се на јединствeној ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената уз рад и који је одређен овим конкурсом, а има више од 30 бодова.

8.         У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

9.         Факултет утврђује и објављује редослед кандидата који је основ за упис кандидата у складу са конкурсом за упис студената уз рад за школску 2020/2021. годину.

 

10.       Висина школарине на Факултету драмских уметности у школској 2020/2021. години за студенте основних академских студија уз рад који се сами финансирају износи:

студијски програм

висина школарине за студенте који се сами финансирају држављане Републике Србије

висина школарине за *стране држављане из суседних земаља

висина школарине за стране држављане

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул – Филмска и телевизијска режија

242.000,00 динара

363.000,00

динара

484.000,00

динара

модул – Филмска и телевизијска продукција

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

модул – Камера

330.000,00

динара

495.000,00

динара

660.000,00

динара

модул – Монтажа

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

модул – Снимање и дизајн звука

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

 

*Страни држављани из суседних земаља (Републике Мађарске, Румуније, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Црне Горе).

 

Основне академске студије на студијским програмима Факултета драмских умтности трају четири године (8 семестара, 240 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: мастер академске студије, а затим докторске академске студије.

 

 

ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

Кандидати подносе пријаву са потребним документима 17. и 18. јуна 2020. године, од 9 до 14 часова у секретаријату Факултета.

Кандидати подносе:

 • пријаву за конкурс - формулар се добија на ФДУ на дан предаје докумената,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих разреда средњег образовања (оверене фотокопије или неоверене фотокопије уз оригинале на увид)
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оверену фотокопију или неоверену фотокопију уз оригинал на увид)
 • биографију,
 • фотографију - формата дописне карте (9x13cm),
 • лекарско уверење о здравственом стању за упис на факултет (за све кандидате),
 • за Камеру и лекарско уверење од офталмолога,
 • за Монтажу и лекарско уверење од ОРЛ-а о здравственом стању чула слуха,
 • за Снимање и дизајн звука и лекарско уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом,
 • Кандидат је обавезан да приложи доказ да је у радном односу (фотокопија уговора о раду).

 

 • Уколико кандидат није запослен, дужан је да достави фотокопију уговора о ангажовању које је имао у протеклих годину година у трајању од најмање шест месеци или потврду да је члан удружења уметника или уметничких сарадника или други званични доказ о радном ангажовању.
 • потврду о уплати накнаде за полагање испита за проверу склоности и способности – 8.000,00 динара на жиро рачун Факултета 840-1612666-05, шифра плаћања 189, модел 97, позив на број 51-07029799-03

 

 

 

 

 РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

за упис у прву годину основних академских студија и студија уз рад

у школској 2020/2021. години

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

-модул ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА

од 12. фебруара до20. маја 2020. средом у 10 часова у учионици 44

(12. фебруар; 11. март; 25. март; 8. април; 22. април; 6. мај и 20. мај)

 

 

-модул ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА

од 20. фебруара до 4. јуна 2020. четвртком у 12 часова у учионици 35

(20. фебруар; 12. март; 9. април; 23. април; 7. мај; 14. мај; 21. мај; 28. мај и 4. јун)

 

-модул КАМЕРА

од 25. фебруара до 1. јуна 2020.

 • уторак,  25. фебруар у 12 часова у кабинету ФА1
 • среда, 18. март у 15 часова у кабинету ФА1
 • уторак,  7. април у 12 часова у учионици 55
 • уторак,  12. мај у 14 часова у учионици 55
 • понедељак,  1. јун у 12 часова у учионици 55

 

 

-модул МОНТАЖА

од 24. фебруара до 25. маја 2020. понедељком у 12 часова у кабинету 19

(24. фебруар; 16. март; 13. април; 27. април; 4. мај; 11. мај; 18. мај и 25. мај)

 

 

-модул СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

од 6. фебруара до 4. јуна 2020. у учионици 39

 • четвртак, 6. фебруар у 11 часова
 • четвртак, 5. март у 12 часова
 • четвртак, 2. април у 12 часова
 • четвртак, 7. мај  у 12 часова
 • четвртак, 4. јун у 12 часова

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

од 24. фебруара до 18 маја 2020. понедељком у 16 часова у учионици 36а

(24. фебруар; 2. март; 9. март; 16. март; 23. март; 30. март; 6. април; 13. април; 27. април; 4. мај; 11. мај и 18. мај)

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА

У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УЗ РАД

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

 

*МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА

 

Сваки кандидат је дужан да приликом предаје докумената приложи следећу вежбу:

Филм у трајању до десет минута (предаје се y mp4 или QuickTime формату, у кодеку H264 на УСБ флешу, који је форамтиран у ФАТ32 систему и електронски путем приватног YouTube/Vimeo линка на адресу: ftvrezija@fdu.bg.ac.rs).

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

Први део

а) Писмени тест из области филмске и опште културе,
 

Напомена: Тест садржи 30 питања. Кандидат који тачно одговори на 60% питања, стиче право да приступи анализи играног филма и изради редитељских задатака.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 3 бода и то:

Тачан одговор кандидата на 18-24 питања оцењује се са 1 бодом.

Тачан одговор кандидата на 25-27 питања оцењује се са 2 бода.

Тачан одговор кандидата на 28-30 питања оцењује се са 3 бода.

 

б) Сажета анализа играног филма – писмено,
в) Израда редитељских задатака – писмено.

 

 

Други део

 

Усмени испит (разговор с кандидатом, презентација филма, одбрана редитељских задатака, анализа филма, проверавање општих знања из области филма и телевизије на основу обавезне литературе).

 

БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може остварити максимално 7 бодова.

Кандидат који оствари најмање 4 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

Трећи део

 1. Практични део:

а) Снимање кратке документарне вежбе видео техником на терену,
б) Монтажа кратке документарне вежбе уз учешће демонстратора,
в) Снимање кратке игране сцене,

г) Монтажа кратке игране вежбе уз учешће демонстратора.

 

 1. Теоретски део:

г) Усмена одбрана практичних радова,
д) Питања из области које обухвата обавезна литература.

 

БОДОВАЊЕ

Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

ФИЛМОГРАФИЈА

 

Кандидати су дужни да погледају следеће филмове пред пријемни испит:

 

- Нанук са севера (Роберт Флаерти, 1922)

- Седам самураја (Акира Куросава, 1954)

- Седми печат (Ингмар Бергман, 1957)

- Вртоглавица (Алфред Хичкок, 1958)

- До последњег даха (Жан-Лик Годар, 1960)

- Виридијана (Луис Буњуел, 1961)

- Лоренс од Арабије (Дејвид Лин, 1962)

- За шаку долара (Серђо Леоне, 1964)

- Строго контролисани возови (Јиржи Менцл, 1966)

- Андреј Рубљов (Андреј Тарковски, 1966)

- Увећање (Микеланђело Антониони, 1966)

- Амаркорд (Федерико Фелини, 1973)

- Ловац на јелене (Мајкл Ћимино, 1978)

- Апокалипса данас (Франсис Форд Копола, 1979)

- Кроз таласе (Ларс фон Трир, 1996)

- Кад будем мртав и бео (Живојин Павловић, 1967)

- Скупљачи перја (Александар Петровић, 1967)

- Бреза (Анте Бабаја, 1967)

- Пионири малени (Желимир Жилник, 1967)

- Незапослени људи (Желимир Жилник, 1968)

- Битка на Неретви (Вељко Булајић, 1969)

- Мистерије организма (Душан Макавејев, 1971)

- Црни филм (Желимир Жилник, 1971)

- Ко то тамо пева (Слободан Шијан, 1980)

- Мајстори, мајстори (Горан Марковић, 1980)

- Петријин венац (Срђан Карановић, 1982)

- Отац на службеном путу (Емир Кустурица, 1985)

- Лепа села лепо горе (Срђан Драгојевић, 1996)

 

 

 

*МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА

 

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

Први део

 

ПИСМЕНИ ТЕСТ, којим се проверавају основна знања из области кинематографије, телевизије и опште културе, који се састоји од 60 питања. Од тог броја је око 50% питања из области кинематографије и телевизије према приложеној литератури из конкурса. На питања се одговара избором тачног од три понуђена одговора. За решавање теста предвиђено је 15 минута, а тест су положили и настављају са полагањем кандидати који имају најмање 41 тачан одговор.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

Други део

           

ПИСМЕНИ РАД, на задату тему из области кинематографије и телевизије, полаже се и оцењује под шифром оценама од 5 до 10. Оцењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата. За писање рада предвиђено је два сата. Кандидати који на писменом раду добију оцену нижу од 7, не могу да наставе полагање испита.

                                              

БОДОВАЊЕ


Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који оствари најмање 1 бод стиче право да приступи трећем делу испита.

 

Трећи део

            ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ – састоји се из два дела:

 

 1. Индивидуална продукциона анализа филма или телевизијске емисије са

усменом одбраном.

б)   Колективно решавање продукционог задатка са усменом одбраном.

 

Четврти део

 

РАЗГОВОР (ИНТЕРВЈУ) са кандидатима.

 

Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

БОДОВАЊЕ

Трећи и четврти део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

 

 

 

*МОДУЛ КАМЕРА

 

Кандидати су дужни да припреме:

 1. Колекцију фотографија која представља избор из њиховог дотадашњег рада. Колекција треба да садржи 9 - 15 фотографија, формата 20x30 цм (А4). Фотографије треба да буду некаширане и без паспартуа. Свака фотографија и коверат у коме се предају треба да буду потписане именом и презименом кандидата.
 2. USB флеш меморију са једним или више самостално реализованих видео радова измонтираним у јединствену целину у трајању до 5 минута. Формат радова који кандидати предају је: Mpg 4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps. USB флеш меморија, или коверат у коме се предаје треба да буде потписана именом и презименом кандидата.
 3. Напомена: Радови треба да буду искључиво у наведеном формату. Радови који су у другом формату, без обзира што су на наведеном медијуму, неће бити прихваћени.

Ови радови се предају уз пријаву на конкурс.

 

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

Снимање фотографија на задате теме. Снима се дигиталним фотоапаратом који обезбеђује кандидат. Задатак за све кандидате је исти. Након обављеног снимања и избора фотографија, кандидати пред комисијом усмено бране своје фотографије.

БОДОВАЊЕ

Kандидат може остварити максимално 5 бодова. Кандидат који оствари минимум 3 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО

Снимање кратког филма на задате теме. Кандидати снимају сопственом техником. Задатак за све кандидате је исти.

БОДОВАЊЕ

Kандидат може остварити максимално 5 бодова. Кандидат који оствари минимум 3 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

а) Писмени тест из области визуелне, филмске и опште културе.

б) Интервју – провера визуелне, опште и техничке културе и информисаности, провера склоности за визуелно изражавање и комуникацију, провера склоности и способности за филмску и телевизијску делатност, провера познавања једног светског језика и основа рада на рачунару.

 

БОДОВАЊЕ

Писмени тест и интервју се бодују интегрално. Kандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

Напомена: за учешће на конкурсу, а касније и на студијама неопходно је да кандидати обезбеде следећу опрему:

а) дигитални SLR фотоапарат,

б) статив,

в) светломер,

г) рачунар оспособљен за обраду слике.

 

 

 

*МОДУЛ МОНТАЖА

 

Кандидати уз пријаву на конкурс прилажу видео-аутобиографију на ДВД диску као mp4 или mov фајл h.264 компресије, до три минута, којом треба јасно и разумљиво да истакну важне биографске елементе у артикулисаном монтажном облику. Кандидат треба да покаже способности аудио-визуелног изражавања „аутопортрета”, а технички квалитет израде презентираног садржаја није од пресудне важности.

На пријемни испит кандидати треба да понесу, као резерву, USB диск са својом аутобиографијом.

Кандидати могу да предају на увид комисији и једно аудио-визуелно дело које истиче способности кандидата да се бави монтажом.

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писмени тест којим се проверавају основна знања из области филма, телевизије, историје уметности, информатике и опште културе, састоји се од 60 питања. Кандидати који тачно одговорe на најмање 38 питањa на тесту, стичу право да приступе другом делу испита.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 2 бода и то:

Тачан одговор кандидата на 38-49 питања оцењује се са 1 бодом.

Тачан одговор кандидата на 50-60 питања оцењује се са 2 бода.

Кандидат који оствари минимум 1 бод стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО


            Усменим испитом се проверавају склоности кандидата за бављење филмском и телевизијском монтажом. Анализирају се филмски инсерти и поднети практичан рад.

А – Поднети практични рад кандидата

Б – Анализа филмског инсерта


БОДОВАЊЕ


Други део – кандидат може остварити максимално 8 бодова.

Кандидат који оствари минимум 5 бодова стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

 

 1. Монтажа задатог филмског одломка

б)   Одбрана рада пред комисијом

в)   Усмена анализа звучне слике

г)    Разговор са кандидатом


 

БОДОВАЊЕ


Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

 

 

*МОДУЛ СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

 

Сви кaндидaти кoји кoнкуришу зa упис, пoлaжу пријeмни испит кao нeoпхoдaн услoв зa упис.

Фотографија, коју кандидат прилаже уз обавезна документа, треба да јасно показује лице кандидата. Препорука је да фотографија не буде старија од 6 (шест) месеци.

Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи самостално направљен снимак кратког аудио дела слободне теме и форме, трајања до 2 минута. За креирање овог рада обавезно је користити звучне ефекте, музику и говор. Током пријемног испита, вреднују се: идеја, способност изражавања и естетски осећај за стварање звучне слике, а није пресудан технички квалитет записа. Снимак се прилаже на USB меморији у WAV формату, 44.1kHz или 48kHz, 16 или 24 бита, стерео. USB меморија ће бити враћена по завршетку пријемног испита.

Кандидат мора да приложи опште лекарско уверење и посебно уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом издатим од званичне специјализоване лекарске установе, не старијим од 6 (шест) месеци.

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

ПРВИ ДЕО

Писани тест којим се проверавају основна знања из области опште културе и информисаности, филма, телевизије, радија, позоришта, музике и аудио технике. Тест се састоји од 60 питања. Решавање теста траје 30 минута.

Кандидат који тачно одговори на најмање 38 питањa стиче право да настави са полагањем другог дела пријемног испита.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 3 (три) бода. Кандидат који оствари минимално 1 (један) бод, стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита. Кандидати који одговоре тачно на мање од 38 питања, добијају 0 (нула) бодова.

ДРУГИ ДЕО

а) Провера музикалности

б) Писана анализа звучне слике филмског инсерта који ће бити приказан на самом испиту.

Кандидат који је успешно положио проверу музикалности, стиче право да приступи трећем делу испита.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 3 бода. Кандидат који оствари минимално 2 бода, стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

ТРЕЋИ ДЕО

а) Провера способности распознавања звукова, музичких инструмената и музичких састава,
б) Провера склоности и основних знања из области аудио технике и рачунара.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 4 бода. Кандидат који оствари минимално 3 бода стиче право да приступи четвртом елиминаторном делу испита.

ЧЕТВРТИ ДЕО

а) Интервју - током разговора испитују се склоности, способности, особине личности и општа интересовања кандидата за студијски програм.

б) Анализа обавезног практичног рада приложеног на аудио компакт диску;

в) Практична провера креативних способности кандидата.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 70 (седамдесет) бодова.

 

 

 

МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

Испит провере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писмени тест из опште културе. Тест има шездесет питања за чије попуњавање кандидати имају 15 минута. Кандидати који тачно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом делу испита.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

 

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО

 

Писмени рад – есеј на једну од шест задатих тема – позориште, радио или култура (120 мин.).

БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који добије 0 бодова није стекао право да приступи трећем, елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

Интервју – разговор са Комисијом.

           

БОДОВАЊЕ

Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ:

 

 • Менаџмент и продукција позоришта, радија  и културе: 26. јуна 2020. у 10 часова – тест опште културе, од 13 часова писани рад – есеј. Трећи део – интервју, биће обављен у понедељак  29. јуна и уторак 30. јуна 2020. године.
 • Филмска и ТВ режија: 22. јуна 2020. у  10 часова – тест, од 11 до 13 часова – пројекција филма и писмени рад.
 • Филмска и ТВ продукција: 22. јуна 2020. у 11,15 часова – тест.
 • Камера: 22. јуна 2020. у 10 часова.
 • Монтажа: 22. јуна 2020. у 10 часова – писмени тест.
 • Снимање и дизајн звука: 22. јуна 2020. у 9 часова – тест опште културе.

 

 

Сви други услови конкурисања за упис биће усклађени са општим одредбама заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних студија.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Кандидати могу за конкурс подносити оверене фотокопије докумената или неоверене фотокопије уз оригинале на увид, а за упис само оригинална документа.

 

 

 

 

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ:

 

МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

 1. Енди Радок: МЛАДИ И МЕДИЈИ, Клио, Београд, 2015.
 2. Роналд Харвуд: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Бeoград, 1998.
 3. Милена Драгићевић Шешић: КУЛТУРА: МЕНАЏМЕНТ, АНИМАЦИЈА, МАРКЕТИНГ, Клио, Београд, 2011.
   

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА

 

 1. Јержи Плажевски: ЈЕЗИК ФИЛМА 1 и 2, Институт за филм, Београд,1971-1972.
 2. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 3. Мишел Шион: НАПИСАТИ СЦЕНАРИО, Научна књига, Институт за филм, Београд,1989.
 4. Аристотел: ПОЕТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
 5. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.
 6. Ж. Омон, А. Бергала, М .Мари, М. Верне: ЕСТЕТИКА ФИЛМА, Клио, Београд, 2006.
 7. Владимир Петрић: РАЗВОЈ ФИЛМСКИХ ВРСТА, Уметничка академија у Београду, 1970.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА

 

 1. Сретен Јовановић: ОСНОВИ ФИЛМСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2005.
 2. Зоран Поповић: ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2003.

 

Допунска литература:

 1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Београд, Клио, 2005-2007.
 2. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул КАМЕРА
 

 1. Х. В. Џенсон: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, Прометеј, Нови Сад, 2006.
 2. Хелмут и Алисон Гершајм: ФОТОГРАФИЈА – САЖЕТА ИСТОРИЈА, Југославија, Београд, 1973.
 3. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 4. Никола Танхофер: ФИЛМСКА ФОТОГРАФИЈА, Филмотека 16, Загреб, 1981.
 5. Драгољуб Кажић: ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕХНИКА ФОТОГРАФИЈЕ, Универзитет уметности, Београд, 1981.
 6. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд, 1993.
 7. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 2, Универзитет уметности у Београду и ФДУ, Београд, 1997.
 8. или ЦД-РОМ издање ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2
 9. Срећко Прњат: ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЈА, Цицеро, Београд, 2009

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул МОНТАЖА

 

 1. Марко Бабац: ФИЛМ У ВАШИМ РУКАМА, Техничка књига, Београд,  1979. (од стр. 5-121 и од 267-334)
 2. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1 и 2, Клио, Београд, 2018.
 3. Никола Клем: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.
 4. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2, Научна кнјига и Универзитет уметности у Београду, Београд 1993.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ,

модул СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

 

1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
2. Зоран Симјановић: ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА, Бикић Студио, Београд, 1996.
3. Иво Блаха: ДРАМАТУРГИЈA ЗВУКА У ФИЛМСКОМ И ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ ДЕЛУ, ДКСГ, Београд, 2008.
4. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1, Научна књига, Универзитет уметности у Београду, 1993.
5. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 2, Универзитет уметности у Београду, 1997. (Види појмове из индекса области: "Снимање и обрада звука", "Звук", "Занимања").
6. Љубинко Гордић, Здравко Маљевић: СТЕРЕОФОНИЈА, ТЕОРИЈА И ПРАКСА, РТС издаваштво, 2016. (Први део књиге о акустици и аудио техници).
7. Рихард Мерц: А,Б,Ц... ЗВУКА У АУДИО ВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈИМА, РТС, 2013.
8. Х. В. Џенсон: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, Прометеј, Нови Сад, 2006.
9. ЦД-РOМ ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2

    

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

Услови за упис страних држављана

Извoд из Стaтутa ФДУ

Члaн 33.

 


Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa свe студијскe прoгрaмe кoјe oргaнизујe Фaкултeт пoд истим услoвимa кao и дoмaћи држaвљaнин. 

Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијскe прoгрaмe aкo пoзнaјe јeзик нa кoмe сe извoди нaстaвa. 

Стрaни држaвљaнин уписујe сe у стaтусу студeнтa кoји сe сaм финaнсирa. 

Висину шкoлaринe зa стрaнe студeнтe oдрeђујe Сaвeт Фaкултeтa зa свaку шкoлску гoдину.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кандидати који се пријаве на Конкурс за полагање испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија, а имају завршену средњу школу у иностранству, дужни су да поднесу захтев за нострификацију стране средњошколске исправе (сведочанстава и дипломе) Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ови кандидати, уз остала тражена документа за приступање полагању испита за проверу склоности и списобности, достављају и потврду коју ће добити од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да је започет процес нострификације или решење о обављеној нострификацији.

Ово је линк за одговарајућу страницу са потребним информацијама о нострификацији:
http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/