Глума

Нaзив студијскoг прoгрaмa - Модул

МАС Драмске и аудиовизуелне уметности - Глумa

Научна, стручна или уметничка област

Дрaмскe и aудиoвизуeлнe умeтнoсти

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

1 гoдинa (2 сeмeстрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

Дo 12 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

На мастер академске студије на студијском програму Драмске и аудиовизулне уметности – модул Глума могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије  са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ на студијском програму/модулу Глума, Позоришна и радио режија или Филмска и ТВ режија, као  и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању студијском програму Глума, Позоришна и радио режија или Филмска и ТВ режија. Услови за упис на мастер академске студије одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

 

Положен пријемни испит.

Сврха

Сврха програма је обезбеђивање највиших академских стандарда и стицање врхунских практичних уметничких и општих - теоријских знања и вештина у складу са потребама институција уметности, културе и медија, тржишта рада и друштва у целини, повезивање процеса учења (теoрија и пракса) са уметничко-истраживачким радом који налази пуни обухват у изради завршног рада (заједнички и самостални радови студената) под надзором ментора.

Поред тога, сврха је препознавање и развијање личне особености у глуми, профилисање дара у односу на обим и квалитет глумачких средстава која одликују таленат; фокусирање на поједине области које студент бира за предмет дубљег изучавања, у складу са својим могућностима и глумачким афинитетима.

Циљеви

Основни циљеви су развијање знања и вештина у области драмских и аудиовизуелних уметности, развијање креативних и интелектуалних способности студената на највишем практичном нивоу уз одговарајућу теоријску надградњу, унапређење образовног и уметничко-истраживачког рада, пројектовање и реализовање уметничких пројеката, посебно кроз завршне радове студената, у свим аспектима драмског и аудиовизуелног стваралаштва.

Такође, развој активног знања и способност коришћења глумачких средстава и вештина, усавршавање глумачке технике и изражајних средстава, прилагодљивост у односу на изабрани медиј  и разноврсне сценске и друге презентације, профилисање сопственог глумачког бића и израза кроз развијање стваралачког и критичког мишљења и формирање начела заједничког стварања и професионалне етике.

Компетенције

Стечена знања и вештине омогућавају студентима да на одговарајући начин примене креативно-уметничке, техничко-технолошке и продукционе иновације.

Студент влада теоријским знањима и практичним вештинама, оспособљен је да буде свесни, ослобођени и аутентични чинилац глумачке игре, прилагођен је групном раду и остварује неопходну и добру стваралачку комуникацију са свим чиниоцима у процесу рада у било ком медију. Постиже висок степен самосталности у анализи и обради текста и фабуле, креира аутентичан и модеран глумачки стил, повезује теоријска и практична знања.

Исходи

Студент поседује високо специјализована академска знања која се односе на принципе и процесе у области драмских и аудиовизуелних уметности, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену учења и рада као основу за научна и примењена истраживања у области драмских и аудиовизуелних уметности;

Такође, успешно примењује вештине решавања сложених проблема на иновативан начин чиме доприноси развоју у области драмских и аудиовизуелних уметности, управљања сложеном комуникацијом, интеракцијом и сарадњом, те примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за сферу драмских и аудиовизуелних уметности.

Назив дипломе (додатак дипломе)

Мастер драмски и аудиовизуелни уметник (из области глуме)

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Специјалистичке академске студије (II степен студија)
Докторске академске студије (III степен студија)

 

Фајлови