Филмскa и тeлeвизијскa рeжијa

Нaзив студијскoг прoгрaмa - Модул

МАС Драмске и аудиовизуелне уметности – Филмска и телевизијска режија

Научна, стручна или уметничка област

Дрaмскe и aудиoвизуeлнe умeтнoсти

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

1 гoдинa (2 сeмeстрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

Дo 10 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

На мастер академске студије на студијском програму Драмске и аудиовизулне уметности- модул Филмска и телевизијска режија могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије  са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Услови за упис на мастер академске студије одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

Квaлификaциoни испит кoји сe сaстoји из рaзгoвoрa сa кoмисијoм, тe прeглeдa и aнaлизe урaђeних, a прe свeгa пријaвљeних прaктичних рaдoвa и прoјeкaтa.

 

Положен пријемни испит.

Сврха

Сврха програма је обезбеђивање највиших академских стандарда и стицање врхунских практичних уметничких и општих - теоријских знања и вештина, у складу са потребама институција уметности, културе и медија, тржишта рада и друштва у целини, повезивање процеса учења (теoрија и пракса) са уметничко-истраживачким радом који налази пуни обухват у изради завршног рада (заједнички и самостални радови студената) под надзором ментора.

Поред тога, сврха је формирање аутономне креативне личности способне да ствара најсложеније пројекте било које аудиовизуелне форме, како у процесу креативног настајања тако и током технолошке изведбе, по завршетку студија уклапање у професионално окружење.

Циљеви

Основни циљеви су развијање знања и вештина у области драмских и аудиовизуелних уметности; развијање креативних и интелектуалних способности студената на највишем практичном нивоу уз одговарајућу теоријску надградњу, унапређење образовног и уметничко-истраживачког рада, пројектовање и реализовање уметничких пројеката, посебно кроз завршне радове студената, у свим аспектима драмског и аудиовизуелног стваралаштва.

Такође, детаљно и стручно усавршавање и савладавање свих сложених технолошких и креативних, стваралачких задатака у редитељском послу, стручност у обављању редитељских послова на дугом играном филму, телевизијском уметничком програму (драма, ТВ филм, серија, забавно-музички програм), режији програма уживо, документарном филму, наменском филму и другим аудиовизуелним формама (комерцијални филм, видео арт, интерактивна форма, анимација...).

Компетенције

Стечена знања и вештине омогућавају студентима да на одговарајући начин примене креативно-уметничке, техничко-технолошке и продукционе иновације.

Студент је развио индивидуалне, креативне способности и склоности за лични допринос и ауторски рукопис у области режије дугог и кратког играног филма, режије културно-уметничког и драмског, играног телевизијског програма, режије живог програма, режије целовечерњег документарног филма и других аудиовизуелних форми, способан је да учествује у тиму или као самосталан креатор идеја и предложака за било који облик аудио визуалног изражавања.

Исходи

Студент поседује високо специјализована академска знања која се односе на принципе и процесе у области драмских и аудиовизуелних уметности, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену учења и рада као основу за научна и примењена истраживања у области драмских и аудиовизуелних уметности;

Такође, успешно примењује вештине решавања сложених проблема на иновативан начин чиме доприноси развоју у области драмских и аудиовизуелних уметности, управљања сложеном комуникацијом, интеракцијом и сарадњом, те примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за сферу драмских и аудиовизуелних уметности.

Назив дипломе (додатак дипломе)

Мастер драмски и аудиовизуелни уметник (из области филмске и телевизијске режије)

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Специјалистичке академске студије (II степен студија)
Докторске академске студије (III степен студија)

 

Фајлови