Рeклaмa и мeдији

Нaзив студијскoг прoгрaмa - Модул

МАС Драмске и аудиовизуелне уметности – Реклама и медији

Научна, стручна или уметничка област

Дрaмскe и aудиoвизуeлнe умeтнoсти

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

1 гoдинa (2 сeмeстрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

Дo 20 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

На мастер академске студије на студијском програму Драмске и аудиовизулне уметности могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије  са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Услови за упис на мастер академске студије одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

 

Положен пријемни испит.

Сврха

Сврха програма је обезбеђивање највиших академских стандарда и стицање врхунских практичних уметничких и општих - теоријских знања и вештина, у складу са потребама институција уметности, културе и медија, тржишта рада и друштва у целини, повезивање процеса учења (теoрија и пракса) са уметничко-истраживачким радом који налази пуни обухват у изради завршног рада (заједнички и самостални радови студената) под надзором ментора.

Поред тога, сврха је образовање студената за развој уметничких достигнућа у области оглашавања и медија на креативним пословима тржишних комуникација: у оквиру медијских кућа, институција културе и маркетиншких агенција. 

Циљеви

Основни циљеви су развијање знања и вештина у области драмских и аудиовизуелних уметности; развијање креативних и интелектуалних способности студената на највишем практичном нивоу уз одговарајућу теоријску надградњу, унапређење образовног и уметничко-истраживачког рада, пројектовање и реализовање уметничких пројеката, посебно кроз завршне радове студената, у свим аспектима драмског и аудиовизуелног стваралаштва.

Такође, оспособљавање студената за интердисциплинарно уметничко и практично бављење медијима, оглашавањем, односима с јавношћу, додатно теоријско образовање, развијање уметничких способности код студената да самостално примењују технологију и стваралачке методе у оглашавању и медијској делатности. 

Компетенције

Стечена знања и вештине омогућавају студентима да на одговарајући начин примене креативно-уметничке, техничко-технолошке и продукционе иновације.

Студент поседује специјализовано уметничко знање из области рекламе и медија, као и темељна теоријска и емпиријска знања из области уметности и уметничке продукције; има развијене когнитивне и интелектуалне вештине, кључне-преносиве  и практичне вештине; има развијену способност рада у групи и способност вршења лидерске функције, као и способност рада у најсложенијим, специјализованим пројектима рекламне и медијске продукције.

Исходи

Студент поседује високо специјализована академска знања која се односе на принципе и процесе у области драмских и аудиовизуелних уметности, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену учења и рада као основу за научна и примењена истраживања у области драмских и аудиовизуелних уметности;

Такође, успешно примењује вештине решавања сложених проблема на иновативан начин чиме доприноси развоју у области драмских и аудиовизуелних уметности, управљања сложеном комуникацијом, интеракцијом и сарадњом, те примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за сферу драмских и аудиовизуелних уметности.

Назив дипломе (додатак дипломе)

Мастер драмски и аудиовизуелни уметник (из области реклама и медији)

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Специјалистичке академске студије (II степен студија)
Докторске академске студије (III степен студија)

 

www.reklamaimediji.rs