Основне студије

 

Садржај:

 1. Конкурс за упис студената
 2. Распоред консултација
 3. Програм пријемних испита
 4. Распоред пријемних испита
 5. Пријаве за пријемне испите
 6. Литература
 7. Услови за упис страних држављана

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Булевар уметности 20
11 070 Београд
+ 381 11 213 5684
fduinfo@fdu.bg.ac.rs
www.fdu.bg.ac.rs
жиро рачун: 840-1612666-05

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИЈЕМНИМ ИСПИТОМ
Кристинa Oбрaдoвић
сарадник за основне студије
+ 381 11 260 4525
+ 381 11 213 5684 лoкал 124
kristina.obradovic@fdu.bg.ac.rs

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

 

 

Факултет драмских уметности уписује 86 студенaта у прву годину основних академских студија за школску 2022/2023. годину и то: до 57 студената који се финансирају из буџета и до 29 студенaта који се сами финансирају.

 

 

Студијски програм

укупан број студената

број буџетских студената

број студената који се сами финансирају

Глума

до 12

до10

до 2

Драмске и аудиовизуелне уметности

до 59

до 37

до 22

    модул – Позоришна и радио режија

до 5

до 3

до 2

    модул – Драматургија

до 10

до 6

до 4

    модул – Филмска и ТВ режија

до 7

до 5

до 2

    модул – Филмска и ТВ продукција

до 12

до 8

до 4

    модул – Камера

до 7

до 4

до 3

    модул – Монтажа

до 8

до 5

до 3

    модул – Снимање и дизајн звука

до 10

до 6

до 4

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

 

до 15

 

до 10

 

до 5

УКУПНО

до 86

до 57

до 29

 

1. Сви кандидати који конкуришу за упис полажу испит за проверу склоности и способности, као неопходан услов за упис. Испит за проверу склоности и способности, посебно за сваки студијски програм, садржи: проверу талента, то јест, неопходног знања из области матичних и сродних предмета; проверу психичких и физичких способности, склоности и особина личности неопходних за бављење уметничким радом, односно одређеним занимањем из области драмских уметности које се образују на Факултету драмских уметности. Провера се врши кроз практичне задатке, усмене испите, писмене радове, тестове и интервјуе.

2. У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и лице које нема завршено средње образовање ако положи посебни допунски испит према програму образовања за средње школе друштвено-језичког смера из предмета: а) српски језик и књижевност, б) историја, в) страни језик (енглески, француски, немачки или руски) и г) уметност (ликовна и музичка).

3. Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

4. Под општим успехом у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. Општи успех у средњем образовању рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу, кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 бодова.

Резултат који кандидат постиже на испиту за проверу склоности и способности оцењује се од 0 до 80 бодова.

5. Право на рангирање на јединственој ранг-листи стиче кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности по броју укупно постигнутих бодова и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

6. Студент може бити финансиран из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис кандидата који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има најмање 51 бод.

 Кандидат може бити уписан као студент који се сам финансира, уколико се на јединствeној ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и који је одређен овим конкурсом, а има више од 30 бодова.

7. У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

8. Факултет утврђује и објављује редослед кандидата који је основ за упис кандидата у складу са општим одредбама заједничког конкурса за упис студената за школску 2022/2023.

 

Висина школарине на Факултету драмских уметности у школској 2022/2023. години за студенте основних академских студија који се сами финансирају износи 220.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане из суседних земаља (Републике Мађарске, Румуније, Републике Бугарске, Републике Македоније, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Црне Горе) у школској 2022/2023. години на Факултету драмских уметности износи 330.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане у школској 2022/2023. години на Факултету драмских уметности износи 440.000,00 динара.

 

Кандидат који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор Декану Факултета у року од 24 сата од објављивања Јединствене ранг листе.

 

Основне академске студије на студијским програмима Факултета драмских умтности трају четири године (8 семестара, 240 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: мастер академске студије, а затим докторске академске студије.

 

 

 

 РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

за упис у прву годину основних академских студија и студија уз рад

у школској 2022/2023. години

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ИСПИТА

ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

У школској 2022/2023. години

 

1.ГЛУМА

 

Испит се састоји из два елиминаторна дела:

Први део (ШИРИ ИЗБОР) и други део (УЖИ ИЗБОР)

Програм првог елиминаторног дела:

а) рецитација (по избору кандидата);

б) драмски монолог (по избору кандидата)

в) монолог из комедије домаћег комедиографа.

Кандидат је дужан да напамет научи и припреми сва три задатка. Комисија може, након приказаног програма, поставити кандидату и накнадне задатке (импровизације), ради стицања што потпунијег суда о способностима кандидата.

 

 БОДОВАЊЕ

У ПРВОМ, елиминаторном делу, кандидат може освојити највише 5 бодова.

Кандидат који у ПРВОМ делу пријемног испита освоји МИНИМУМ 3 бода, приступа полагању испита у ДРУГОМ кругу (УЖИ ИЗБОР).

 

ДРУГИ елиминаторни део (УЖИ ИЗБОР) састоји се из рада са одређеним наставницима, писања писменог задатка и завршне провере способности. У току рада у другом елиминаторном делу, методама теста, разговора, вежби и проба, наставници и сарадници, а ради утврђивања неопходног степена глумачке обдарености, испитују: карактеристике говора и говорног апарата, глас, осећање ритма, телесне способности, издржљивост и покретљивост, као и карактеристике личности, њене особености, маштовитост, прилагодљивост у раду.

У другом елиминаторном делу, комисија прегледа и установљава резултате провере способности сваког кандидата по следећим основама:

а) Комисија оцењује резултате провере гласа и говора кандидата;
б) Комисија оцењује резулатате провере покрета и изгледа кандидата;
в) Комисија оцењује резултате провере способности кандидата да оствари         особен глумачки израз.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

БОДОВАЊЕ

Кандидат у ДРУГОМ кругу може да освоји до 75 бодова.  

а) Гласовно-говорне способности кандидата оцењују се са 0 до 10 бодова.
б) Сценски покрет – телесне способности кандидата оцењују се са 0 до 10 бодова.
в) Способност кандидата да оствари особен глумачки израз оцењује се са 0 до 55 бодова.

Бодови из ПРВОГ и ДРУГОГ круга се сабирају.

 

 

 

 

2. ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

МОДУЛ ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА

 

Задатак за пријемни испит 2023/2024

 

Испит за проверу склоности и способности састоји се из два елиминаторна дела:

1. део (шири избор) и 2. део (ужи избор)

 

Први део

 

а. Писани рад „Моја представа“ (предаје се уз пријаву у два примерка)

- замисао режије представе по драмском делу Страх и нада у Немачкој, Франц Ксавер Крец

Писани рад се састоји од следећих елемената:

 1. Разлог за представу (да ли постоји и која је лична мотивација за режију предложеног писца и дела; проблем који дело Страх и нада у Немачкој третира, значај извођења тог писца и дела данас, веза са савременим тренутком и публиком, интеракција представе и публике)
 2. Тема и идеја
 3. Препознавање и дефинисање сукоба у делу
 4. Фабула
 5. Шта се у представи дешава (најзначајнији догађај у представи)
 6. Редитељски до детаља описана сцена по избору
 7. Ликови (основне карактеристике, сукоби између ликова, идеална подела улога)
 8. Дејство представе на публику и на који начин се то постиже
 9. Сценографија и простор представе
 10. Костим
 11. Музика и звук
 12. Видео рад или опис видео рада ако је потребно

 

Уз писани рад приложити скице сценографије и костима (цртеж, колаж фотографија), као и инспирације за визуелни израз представе, видео, звук, музику, и пропратни материјал који кандидат сматра важним.

Писани рад садржи од 10 до 15 страна.

 

б. Мотивационо писмо (предаје се уз пријаву, до 3600 карактера)

 

 1. Због чега желим да студирам позоришну режију
 2. Ko сам ја (особине, интересовања и досадашње активости)
 3. Очекивања од студија позоришне режије

 

в.  Писмени испит

1.Тест из области опште културе и литературе  ( трајање 60 минута )

2. Есеј – анализа и тумачење одређеног сегмента задатог перформативног дела

 ( трајање пројекције 20 минута, писање рада на одређену тему која проистиче из задатог материјала 45 минута )

3. Тест испитивања маште и креативности ( 60 минута )

Између тестова је пауза  15 минута. Тестирање почиње 20. јуна у 11:30 часова у учионици 38.

 

 

г. Усмени испит

Разговор о писаном раду, о познавању позоришта и драмске литературе, о разумевању задате литературе, и осталих уметничких области.

Разговор почиње 21. јуна у 10 часова.

 

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 5 бодова и то:

А – Писани рад кандидата се оцењује са 0-1 бодом;

Б – Мотивационо писмо кандидата оцењује се са 0-1 бодом;

В – Писмени рад оцењује се са 0-1 бодом;

Г –Усмени испит се оцењује са 0-2 бода

Кандидат који оствари минимум 3 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

 

Други део

 

а. практични редитељски рад: вежба два лица у сукобу

(време за рад 9 дана)

   (задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију)

б. тест звука (радио)

в. тест костима, простора и ликовности

г. извођење рада пред комисијом

д. усмена одбрана рада пред комисијом

 

Завршни разговор другог дела пријемног испита одржаће се 30. јуна након приказаних вежби. Сатница ће накнадно бити прецизирана.

 

 

БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може да оствари максимално 75 бодова.

 

 

 

МОДУЛ ДРАМАТУРГИЈА

Кандидати су дужни да при подношењу пријаве за полагање пријемног испита, уз документа приложе и једно своје драмско дело (позоришна драма, или сценарио за получасовни играни или ТВ-филм, или радио драма) у било којоj фази рада, или теоријски рад из области позоришне или филмске драматургије.

Приложено дело може бити необјављено или раније објављено. Приложено дело треба да буде откуцано на рачунару, на српском језику, одштампано и предато у пет повезаних и потписаних  примерака и послато на електронску адресу dramaturgija.prijemni@fdu.bg.ac.rs

Испит за проверу посебних склоности и способности састоји се из два eлиминаторна дела.

ПРВИ ДЕО

а) Кандидати гледају филм после којег пишу анализу филма.

б) Кандидати пишу једну драмску сцену на задату тему у медију по избору (позориште, филм, радио или телевизија).

в)  Комисија чита и обавља стручну анализу приложеног дела (позоришна драма, или сценарио за играни или ТВ-филм, или радио драма или теоријски рад) сваког кандидата.

Комисија потом оцењује комплет радова (приложено дело, анализа филма и драмска сцена на задату тему) сваког кандидата, рангира кандидате по броју стечених бодова и доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе другом делу испита.

БОДОВАЊЕ

Први део - кандидат може остварити максимално 10 бодова:

А - Анализа филма кандидата се оцењује се са 0-3 бода;

Б - Драмска сцена написана на задату тему се оцењује се са 0-3 бода;

В - Приложено дело кандидата оцењује се са 0-4 бода.

Кандидат који оствари минимум 6 бодова стиче право да приступи другом делу испита.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

ДРУГИ ДЕО

Други елиминаторни део пријемног испита јесте излазак сваког кандидата на усмени испит пред Комисијом.

Усмени испит подразумева дискусију о сваком раду из комплета радова кандидата.

Комисија затим кроз разговор с кандидатом испитује и утврђује:

 • обим познавања и степен разумевања обавезне и препоручене литературе са списка који је истакнут у самом Конкурсу;
 • обим општег знања из области теорије и историје позоришта и филма;
 • обим познавања светске и домаће драме, позоришта, филма и телевизијских серија;
 • општу културу кандидата с акцентом на прочитаним класицима светске и домаће књижевности
 • уметничке и естетске афинитете кандидата

БОДОВАЊЕ

Други део - кандидат може остварити максимално 70 бодова.

Финална ранг листа формира се тако што се бодови из ПРВОГ и ДРУГОГ круга сабирају са бодовима које кандидат носи из средње школе.

 

 

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА

 

Сваки кандидат је дужан да приликом предаје докумената приложи следећу вежбу:

Филм у трајању до десет минута (предаје се y mp4 или QuickTime формату, у кодеку H264 на УСБ флешу, који је форамтиран у ФАТ32 систему и електронски путем приватног YouTube/Vimeo линка на адресу: ftvrezija@fdu.bg.ac.rs).

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

Први део

а) Писмени тест из области филмске и опште културе,
 

Напомена: Тест садржи 30 питања. Кандидат који тачно одговори на 60% питања, стиче право да приступи анализи играног филма и изради редитељских задатака.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 3 бода и то:

Тачан одговор кандидата на 18-24 питања оцењује се са 1 бодом.

Тачан одговор кандидата на 25-27 питања оцењује се са 2 бода.

Тачан одговор кандидата на 28-30 питања оцењује се са 3 бода.

 

б) Сажета анализа играног филма – писмено,
в) Израда редитељских задатака – писмено.

 

 

Други део

 

Усмени испит (разговор с кандидатом, презентација филма, одбрана редитељских задатака, анализа филма, проверавање општих знања из области филма и телевизије на основу обавезне литературе).

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може остварити максимално 7 бодова.

Кандидат који оствари најмање 4 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

Трећи део

 1. Практични део:

а) Снимање кратке документарне вежбе видео техником на терену,
б) Монтажа кратке документарне вежбе уз учешће демонстратора,
в) Снимање кратке игране сцене,

г) Монтажа кратке игране вежбе уз учешће демонстратора.

 

 1. Теоретски део:

г) Усмена одбрана практичних радова,
д) Питања из области које обухвата обавезна литература.

 

БОДОВАЊЕ

Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

ФИЛМОГРАФИЈА

 

Кандидати су дужни да погледају следеће филмове пред пријемни испит:

 

- Нанук са севера (Роберт Флаерти, 1922)

- Седам самураја (Акира Куросава, 1954)

- Седми печат (Ингмар Бергман, 1957)

- Вртоглавица (Алфред Хичкок, 1958)

- До последњег даха (Жан-Лик Годар, 1960)

- Виридијана (Луис Буњуел, 1961)

- Лоренс од Арабије (Дејвид Лин, 1962)

- За шаку долара (Серђо Леоне, 1964)

- Строго контролисани возови (Јиржи Менцл, 1966)

- Андреј Рубљов (Андреј Тарковски, 1966)

- Увећање (Микеланђело Антониони, 1966)

- Амаркорд (Федерико Фелини, 1973)

- Ловац на јелене (Мајкл Ћимино, 1978)

- Апокалипса данас (Франсис Форд Копола, 1979)

- Кроз таласе (Ларс фон Трир, 1996)

- Кад будем мртав и бео (Живојин Павловић, 1967)

- Скупљачи перја (Александар Петровић, 1967)

- Бреза (Анте Бабаја, 1967)

- Пионири малени (Желимир Жилник, 1967)

- Незапослени људи (Желимир Жилник, 1968)

- Битка на Неретви (Вељко Булајић, 1969)

- Мистерије организма (Душан Макавејев, 1971)

- Црни филм (Желимир Жилник, 1971)

- Ко то тамо пева (Слободан Шијан, 1980)

- Мајстори, мајстори (Горан Марковић, 1980)

- Петријин венац (Срђан Карановић, 1982)

- Отац на службеном путу (Емир Кустурица, 1985)

- Лепа села лепо горе (Срђан Драгојевић, 1996)

 

 

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА

 

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

Први део

 

ПИСМЕНИ ТЕСТ, којим се проверавају основна знања из области кинематографије, телевизије и опште културе, који се састоји од 60 питања. Од тог броја је око 50% питања из области кинематографије и телевизије према приложеној литератури из конкурса. На питања се одговара избором тачног од три понуђена одговора. За решавање теста предвиђено је 15 минута, а тест су положили и настављају са полагањем кандидати који имају најмање 41 тачан одговор.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

Други део

           

ПИСМЕНИ РАД, на задату тему из области кинематографије и телевизије, полаже се и оцењује под шифром оценама од 5 до 10. Оцењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата. За писање рада предвиђено је два сата. Кандидати који на писменом раду добију оцену нижу од 7, не могу да наставе полагање испита.

                                              

БОДОВАЊЕ


Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који оствари најмање 1 бод стиче право да приступи трећем делу испита.

 

Трећи део

            ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ – састоји се из два дела:

 

 1. Индивидуална продукциона анализа филма или телевизијске емисије са

усменом одбраном.

б)   Колективно решавање продукционог задатка са усменом одбраном.

 

Четврти део

 

РАЗГОВОР (ИНТЕРВЈУ) са кандидатима.

 

Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

БОДОВАЊЕ

Трећи и четврти део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

 

 

 

МОДУЛ КАМЕРА

 

Кандидати су дужни да припреме:

 1. Колекцију фотографија која представља избор из њиховог дотадашњег рада. Колекција треба да садржи 9 - 15 фотографија, формата 20x30 цм (А4). Фотографије треба да буду некаширане и без паспартуа. Свака фотографија и коверат у коме се предају треба да буду потписане именом и презименом кандидата. Кандидати су у обавези да колекцију изабраних фотографија пребаце на свој лични налог који би креирали на интернет страници www.behance.net. Адресу налога са фотографијама потребно је послати на електронску пошту: fdukatedrakamere@gmail.com, а у наслову електронске поште потребно је навести име и презиме кандидата.
 2. USB флеш меморију са једним или више самостално реализованих видео радова измонтираним у јединствену целину у трајању до 5 минута. Формат радова који кандидати предају је: Mpg 4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps. USB флеш меморија, или коверат у коме се предаје треба да буде потписана именом и презименом кандидата. Кандидати су у обавези да видео радове пребаце на свој лични налог који би креирали на интернет страници www.vimeo.com. Адресу налога са видео радовима потребно је послати на електронску пошту: fdukatedrakamere@gmail.com, а у наслову електронске поште потребно је навести име и презиме кандидата.                                                             
 3. Напомена: Радови треба да буду искључиво у наведеном формату. Радови који су у другом формату, без обзира што су на наведеном медијуму, неће бити прихваћени.

Ови радови се предају уз пријаву на конкурс.

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

Снимање фотографија на задате теме. Снима се дигиталним фотоапаратом који обезбеђује кандидат. Задатак за све кандидате је исти. Након обављеног снимања и избора фотографија, кандидати пред комисијом усмено бране своје фотографије.

БОДОВАЊЕ

Kандидат може остварити максимално 5 бодова. Кандидат који оствари минимум 3 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО

Снимање кратког филма на задате теме. Кандидати снимају сопственом техником. Задатак за све кандидате је исти.

 

 

БОДОВАЊЕ

Kандидат може остварити максимално 5 бодова. Кандидат који оствари минимум 3 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

а) Писмени тест из области визуелне, филмске и опште културе.

б) Интервју – провера визуелне, опште и техничке културе и информисаности, провера склоности за визуелно изражавање и комуникацију, провера склоности и способности за филмску и телевизијску делатност, провера познавања једног светског језика и основа рада на рачунару.

 

БОДОВАЊЕ

Писмени тест и интервју се бодују интегрално. Kандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

Напомена: за учешће на конкурсу, а касније и на студијама неопходно је да кандидати обезбеде следећу опрему:

а) дигитални фотоапарат и/или дигиталну камеру,

б) статив,

в) светломер,

г) рачунар оспособљен за обраду слике.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

 

 

 

 

МОДУЛ МОНТАЖА

 

Кандидати уз пријаву на конкурс прилажу видео-аутобиографију на ДВД диску као mp4 или mov фајл h.264 компресије, до три минута, којом треба да уз представљање важних аутобиографских елемената искажу способност аудио-визуелног изражавања кроз функционални монтажни поступак.
Tехнички квалитет израде презентираног садржаја није од пресудне важности. 
На други део пријемног испита кандидати треба да понесу, као резерву, USB диск са својом аутобиографијом.

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писмени тест којим се проверавају основна знања из области филма, телевизије, историје уметности, информатике, опште културе и информисаности, састоји се од 60 питања. Кандидати који тачно одговорe на најмање 38 питањa на тесту, стичу право да приступе другом делу испита.

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 2 бода и то:

Тачан одговор кандидата на 38-49 питања оцењује се са 1 бодом.

Тачан одговор кандидата на 50-60 питања оцењује се са 2 бода.

Кандидат који оствари минимум 1 бод стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО


            Усменим испитом се проверавају склоности кандидата за бављење филмском и телевизијском монтажом. Анализирају се филмски инсерти и поднети практичан рад.

А – Поднети практични рад кандидата

Б – Анализа филмског инсерта

В – Интервју са кандидатом


БОДОВАЊЕ
Други део – кандидат може остварити максимално 8 бодова.

Кандидат који оствари минимум 5 бодова стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

 

 1. Монтажа задатог филмског одломка

б)   Одбрана рада пред комисијом

в)   Усмена анализа звучног одломка

                                               БОДОВАЊЕ
Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

 

 

 

МОДУЛ СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

Сви кaндидaти кoји кoнкуришу зa упис, пoлaжу пријeмни испит кao нeoпхoдaн услoв зa упис.

Кандидат мора да приложи опште лекарско уверење и посебно уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом издатим од званичне специјализоване лекарске установе или ординације, не старијим од 6 (шест) месеци

Фотографија, коју кандидат прилаже уз обавезна документа, треба да јасно показује лице кандидата. Препорука је да фотографија не буде старија од 6 (шест) месеци.

Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи самостално реализован снимак кратког аудио дела слободне теме и форме, трајања до 2 минута. За креирање овог рада обавезно је користити звучне ефекте, музику и говор. Током пријемног испита, вреднују се: идеја, способност изражавања и естетски осећај за стварање звучне слике, а није пресудан технички квалитет аудио записа. Снимак се прилаже на USB меморији у WAV формату, 44.1kHz или 48kHz, 16 или 24 бита, моно или стерео. У писаној форми доставити техничке податке о снимку:назив рада, трајање, 44.1kHz или 48kHz, 16 или 24 бита, број канала (моно или стерео), као и листу технике и софтвера који су коришћени приликом израде рада.

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

ПРВИ ДЕО

Писани тест којим се проверавају основна знања из области опште културе и информисаности, филма, телевизије, радија, позоришта, музике и аудио технике. Тест се састоји од 60 питања. Решавање теста траје 30 минута.

Кандидат који тачно одговори на најмање 38 питањa стиче право да настави са полагањем другог дела пријемног испита.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 3 (три) бода. Кандидат који оствари минимално 1 (један) бод, стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита. Кандидати који одговоре тачно на мање од 38 питања, добијају 0 (нула) бодова.

ДРУГИ ДЕО

а) Провера музикалности

б) Писана анализа звучне слике филмског инсерта који ће бити приказан на самом испиту.

Кандидат који је успешно положио проверу музикалности, стиче право да приступи трећем делу испита.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 3 бода. Кандидат који оствари минимално 2 бода, стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

ТРЕЋИ ДЕО

а) Провера способности распознавања звукова, музичких инструмената и музичких састава,
б) Провера склоности и основних знања из области аудио технике и рачунара.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 4 бода. Кандидат који оствари минимално 3 бода стиче право да приступи четвртом елиминаторном делу испита.

ЧЕТВРТИ ДЕО

а) Интервју - током разговора испитују се склоности, способности, особине личности и општа интересовања кандидата за студијски програм.

б) Анализа обавезног практичног рада приложеног на USB меморији;

в) Практична провера креативних способности кандидата.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 70 (седамдесет) бодова.

 

 

 

 

3. МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

Испит провере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писмени тест из опште културе. Тест има шездесет питања за чије попуњавање кандидати имају 15 минута. Кандидати који тачно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом делу испита.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

 

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО

 

Писмени рад – есеј на једну од шест задатих тема – позориште, радио или култура (120 мин.).

БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који добије 0 бодова није стекао право да приступи трећем, елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

Интервју – разговор са Комисијом.

           

БОДОВАЊЕ

Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

Право на рангирање на јединственој ранг-листи стиче кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности по броју укупно постигнутих бодова и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.
Студент може бити финансиран из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис кандидата који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат може бити уписан као студент који се сам финансира, уколико се на јединстваној ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 31 бод.
У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ:

У школској 2022/2023. години

 

 

 

 

 

ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ:

 

 

ГЛУМА

 1. К. С. Станиславски: СИСТЕМ, Партизанска књига, Београд, 1982.
 2. Бертолт Брехт: ДИЈАЛЕКТИКА У ТЕАТРУ, Нолит, Београд, 1966.
 3. Јежи Гротовски: КА СИРОМАШНОМ ПОЗОРИШТУ, Издавачко-информативни центар студената, Београд, 1976.
 4. Мата Милошевић: МОЈА ГЛУМА, Театрон, Београд, 1977.
 5. Мата Милошевић: МОЈА РЕЖИЈА,  Стеријино позорје, Нови Сад, 1982.
 6. Ен Денис: АРТИКУЛИСАНО ТЕЛО (ФИЗИЧКА ОБУКА ГЛУМЦА), Факултет драмских уметности, Београд, 1997.
 7. К. С. Станиславски: ЕТИКА, Геа, Београд, 1996.
 8. Боро Стјепановић: ГЛУМА 1-2-3, Факултет драмских умјетности, Цетиње, 1997.
 9. Михаил Чехов: О ТЕХНИЦИ ГЛУМЦА, ННК Интернационал, Београд, 2005.
 10. Ли Стразберг: САН О СТРАСТИ (МЕТОД ГЛУМАЧКЕ ИГРЕ), Факултет драмских уметности, Београд, 2004.
 11. Питер Брук: НИТИ ВРЕМЕНА, Zepter Book World, Београд, 2004.
 12. Владимир Јевтовић: СИРОМАШНО ПОЗОРИШТЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 1992.
 13. Владимир Јевтовић: УЗБУДЉИВО ПОЗОРИШТЕ, Геа, Београд, 1997.
 14. Марина Марковић: ГЛАС ГЛУМЦА, Kлио, Београд, 2002.
 15. Зборници радова ФДУ.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке ― Кнез Михаилова 19, Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА

 1. К. С. Станиславски: СИСТЕМ, Партизанска књига, Београд 1982.
 2. др Хуго Клајн: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ РЕЖИЈЕ, Универзитет уметности у Београду 1995.
 3. Питер Брук: ПРАЗАН ПРОСТОР, Лапис, Београд 1996.
 4. Чезаре Молинари: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Вук Караџић, Београд 1982. - или Роналд Харвуд: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Београд, 1998.
 5. Марија Шевцова и Кристофер Инес, КЕМБРИЏОВ УВОД У ПОЗОРИШНУ РЕЖИЈУ, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу, Студио Лабораторија извођачких уметности, БИТЕФ, Београд, 2017.
 6. Бертолт Брехт, ДИЈАЛЕКТИКА У ТЕАТРУ, Нолит, 1966.

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ДРАМАТУРГИЈА

Обавезна литература:

 

Аристотел: ПОЕТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.

Мишел Шион: НАПИСАТИ СЦЕНАРИО, Научна књига – Институт за филм, Београд, 1987.

Избор из драмске књижевности*

Франсоа Трифо: ХИЧКОК, Институт за филм, Београд, 1987.

 

*Избор из драмске књижевности:

Бертолт Брехт ― Опера за три гроша

Тенеси Вилијамс ― Трамвај звани жеља

Хенрик Ибзен ― Луткина кућа

Душан Ковачевић ― Балкански шпијун

Волфрам Лоц ― Адреса Свемир

Милена Марковић ― Брод за лутке

Артур Милер ― Вештице из Салема

Јован Стерија Поповић ― Покондирена тиква

Јасмина Реза ― Арт

Софокле ― Цар Едип

Биљана Србљановић ― Београдска трилогија

Горан Стефановски ― Дивље месо

Вилијам Шекспир ― Ричард трећи

Вилијам Шекспир ― Сан летње ноћи

Тања Шљивар ― Као и све слободне дјевојке

 

Литература која се препоручује:

 

НОВА ФИЛМСКА ЕВРОПА, Клио, Београд, 1999.

СВЕТЛО У ТАМИ – НОВИ ХОЛИВУД, Клио, Београд, 2002.

Стјуарт М. Камински: ЖАНРОВИ АМЕРИЧКОГ ФИЛМА, Прометеј, Нови Сад, Југословенска кинотека, Београд, 1995.

Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.

Чезаре Молинари: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Вук Караџић, Београд, 1982.

Небојша Пајкић: АНТОЛОГИЈА НЕПРОЧИТАНИХ СЦЕНАРИЈА, Филмски центар Србије, Београд, 2009.

Јержи Плажевски: ЈЕЗИК ФИЛМА 1 и 2, Институт за филм, Београд,1971-1972.

Жан-Пјер Саразак: ЛЕКСИКА МОДЕРНЕ И САВРЕМЕНЕ ДРАМЕ, Књижевна општина Вршац, Вршац, 2009.

Слободан Селенић: ДРАМСКИ ПРАВЦИ XX ВЕКА, ФДУ, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, 2002.

Владимир Стаменковић: КРАЈ УТОПИЈЕ И ПОЗОРИШТЕ, Откровења, Београд, Стеријино позорје, Нови Сад, 2000.

Френсис Фергасон: ПОЈАМ ПОЗОРИШТА, Нолит, Београд, 1979.

Роналд Харвуд:  ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Београд, 1998.

 

Од кандидата који приступају пријемном испиту се очекује да су осим класика драмске књижевности читали и класике светске и домаће књижевности, али и да познају античке митове и епове, библијске приче, народне епске песме и бајке.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

 

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у online књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА

 

 1. Јержи Плажевски: ЈЕЗИК ФИЛМА 1 и 2, Институт за филм, Београд,1971-1972.
 2. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 3. Мишел Шион: НАПИСАТИ СЦЕНАРИО, Научна књига, Институт за филм, Београд,1989.
 4. Аристотел: ПОЕТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
 5. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.
 6. Ж. Омон, А. Бергала, М .Мари, М. Верне: ЕСТЕТИКА ФИЛМА, Клио, Београд, 2006.
 7. Владимир Петрић: РАЗВОЈ ФИЛМСКИХ ВРСТА, Уметничка академија у Београду, 1970.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА
 

 1. Сретен Јовановић: ОСНОВИ ФИЛМСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2005.
 2. Зоран Поповић: ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2003.

 

Допунска литература:

 1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Београд, Клио, 2005-2007.
 2. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул КАМЕРА
 

 1. Х. В. Џенсон: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, Прометеј, Нови Сад, 2006.
 2. Јелена Матић: КРАТКА ИСТОРИЈА ФОТОГРАФИЈЕ, Културни центар Београда, Београд, 2017.
 3. Хелмут и Алисон Гершајм: ФОТОГРАФИЈА – САЖЕТА ИСТОРИЈА, Југославија, Београд, 1973.
 4. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 5. Никола Танхофер: ФИЛМСКА ФОТОГРАФИЈА, Филмотека 16, Загреб, 1981.
 6. Драгољуб Кажић: ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕХНИКА ФОТОГРАФИЈЕ, Универзитет уметности, Београд, 1981.
 7. Срећко Прњат: ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЈА, Цицеро, Београд, 2009
 8. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд, 1993.
 9. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 2, Универзитет уметности у Београду и ФДУ, Београд, 1997. или ЦД-РОМ издање ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул МОНТАЖА

 

 1. Марко Бабац: ФИЛМ У ВАШИМ РУКАМА, Техничка књига, Београд,  1979. (од стр. 5-121 и од 267-334)
 2. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1 и 2, Клио, Београд, 2018.
 3. Никола Клем: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.
 4. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд 1993.

 

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
2. Зоран Симјановић: ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА, Бикић Студио, Београд, 1996.
3. Иво Блаха: ДРАМАТУРГИЈA ЗВУКА У ФИЛМСКОМ И ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ ДЕЛУ, ДКСГ, Београд, 2008.
4. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1, Научна књига, Универзитет уметности у Београду, 1993.
5. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 2, Универзитет уметности у Београду, 1997. (Види појмове из индекса области: "Снимање и обрада звука", "Звук", "Занимања").
6. Љубинко Гордић, Здравко Маљевић: СТЕРЕОФОНИЈА, ТЕОРИЈА И ПРАКСА, РТС издаваштво, 2016. (Први део књиге о акустици и аудио техници).

7. Миомир Филиповић: АУДИО ТЕХНИКА ЗА III РАЗРЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1955.
8. Рихард Мерц: А,Б,Ц... ЗВУКА У АУДИО ВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈИМА, РТС, 2013.
9. Х. В. Џенсон: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, Прометеј, Нови Сад, 2006.
10. ЦД-РOМ ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2

 

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

Препоручена литература за припрему пријемног испита:

 1. Џејмс Потер: МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ, Клио, Београд, 2015.
 2. Роналд Харвуд: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Бeoград, 1998.
 3. Милена Драгићевић Шешић, Бранимир Стојковић: КУЛТУРА: МЕНАЏМЕНТ, АНИМАЦИЈА, МАРКЕТИНГ, Клио, Београд, 2011.

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

АНИМАЦИЈА, ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ И ГЕЈМ АРТ

 

Обавезна литература:

 

 1. Richard Williams, „ANIMATORS SURVIVAL KIT: FOURTH EDITION”, USA, 2012
 2. Ian Failes, „Masters of FX” Octopus Publishing Group, Great Britain, 2015.
 3. Jesse Schell, “THE ART OF GAME DESIGN: A BOOK OF LENSES 1ST EDITION”, CRC Press, 2008.
 4. Ранко Мунитић, “ЕСТЕТИКА АНИМАЦИЈЕ”, Филмски Центар Србије, Факултет Примењених Уметности, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови за упис страних држављана

Извoд из Стaтутa ФДУ

Члaн 33.

 


Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa свe студијскe прoгрaмe кoјe oргaнизујe Фaкултeт пoд истим услoвимa кao и дoмaћи држaвљaнин. 

Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијскe прoгрaмe aкo пoзнaјe јeзик нa кoмe сe извoди нaстaвa. 

Стрaни држaвљaнин уписујe сe у стaтусу студeнтa кoји сe сaм финaнсирa. 

Висину шкoлaринe зa стрaнe студeнтe oдрeђујe Сaвeт Фaкултeтa зa свaку шкoлску гoдину.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кандидати који се пријаве на Конкурс за полагање испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија, а имају завршену средњу школу у иностранству, дужни су да поднесу захтев за нострификацију стране средњошколске исправе (сведочанстава и дипломе) Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ови кандидати, уз остала тражена документа за приступање полагању испита за проверу склоности и списобности, достављају и потврду коју ће добити од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да је започет процес нострификације или решење о обављеној нострификацији.

Ово је линк за одговарајућу страницу са потребним информацијама о нострификацији:
http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/