Основне студије

 

Садржај:

 1. Конкурс за упис студената
 2. Распоред консултација
 3. Програм пријемних испита
 4. Распоред пријемних испита
 5. Пријаве за пријемне испите
 6. Литература
 7. Услови за упис страних држављана

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
(позоришта, филма, радија и телевизије)

Булевар уметности 20, Нови Београд

телефон: 2135-684, локал 15

е-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEBSITE : fdu.bg.ac.rs

жиро рачун: 840-1612666-05

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

 

 

Факултет драмских уметности уписује до 105 студента у прву годину основних академских студија за школску 2024/2025. годину и то: до 63 студента који се финансирају из буџета и до 42 студенaта који се сами финансирају.

 

 

Студијски програм

укупан број студената

број буџетских студената

број студената који се сами финансирају

Глума

до 12

до10

до 2

Позоришна и радио режија

до 5

до 3

до 2

Драмске и аудиовизуелне уметности

до 47

до 28

до 19

    модул – Драматургија

до 10

до 6

до 4

    модул – Филмска и ТВ режија

до 7

до 5

до 2

    модул – Филмска и ТВ продукција

до 15

до 8

до 7

    модул – Камера

до 7

до 4

до 3

    модул – Монтажа

до 8

до 5

до 3

Снимање и дизајн звука

до 10

до 6

до 4

Менаџмент културе и медија и продукција позоришта

 

до 15

 

до 10

 

до 5

Визуелни ефекти, анимација и гејм арт

до 16

до 6

до 10

УКУПНО

до 105

до 63

до 42

 

1. Сви кандидати који конкуришу за упис полажу испит за проверу склоности и способности, као неопходан услов за упис. Испит за проверу склоности и способности, посебно за сваки студијски програм, садржи: проверу талента, то јест, неопходног знања из области матичних и сродних предмета; проверу психичких и физичких способности, склоности и особина личности неопходних за бављење уметничким радом, односно одређеним занимањем из области драмских уметности које се образују на Факултету драмских уметности. Провера се врши кроз практичне задатке, усмене испите, писмене радове, тестове и интервјуе.

2. У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и лице које нема завршено средње образовање ако положи посебни допунски испит према програму образовања за средње школе друштвено-језичког смера из предмета: а) српски језик и књижевност, б) историја, в) страни језик (енглески, француски, немачки или руски) и г) уметност (ликовна и музичка).

3. Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

4. Под општим успехом у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. Општи успех у средњем образовању рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу, кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 бодова.

Резултат који кандидат постиже на испиту за проверу склоности и способности оцењује се од 0 до 80 бодова.

5. Право на рангирање на јединственој ранг-листи стиче кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности по броју укупно постигнутих бодова и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

6. Студент може бити финансиран из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис кандидата који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има најмање 51 бод.

 Кандидат може бити уписан као студент који се сам финансира, уколико се на јединствeној ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и који је одређен овим конкурсом, а има више од 30 бодова.

7. У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

8. Факултет утврђује и објављује редослед кандидата који је основ за упис кандидата у складу са општим одредбама заједничког конкурса за упис студената за школску 2024/2025.

 

Висина школарине на Факултету драмских уметности у школској 2024/2025. години за студенте основних академских студија, који се сами финансирају и стране држављане износи:

 

студијски програм

висина школарине за студенте који се сами финансирају

држављане Републике Србије

висина школарине за стране држављане из суседних земаља

висина школарине за стране држављане

 

Глума

250.000,00 динара

360.000,00 динара

480.000,00 динара

Позоришна  режија

250.000,00 динара

360.000,00 динара

480.000,00 динара

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул - Драматургија

250.000,00 динара

360.000,00 динара

480.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска режија

250.000,00 динара

360.000,00 динара

480.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска продукција

250.000,00 динара

360.000,00 динара

480.000,00 динара

модул - Камера

250.000,00 динара

360.000,00 динара

480.000,00 динара

модул - Монтажа

250.000,00 динара

360.000,00 динара

480.000,00 динара

Снимање и дизајн звука

250.000,00 динара

360.000,00 динара

480.000,00 динара

Менаџмент културе и медија и продукција позоришта

240.000,00 динара

350.000,00 динара

460.000,00 динара

Визуелни ефекти, анимација и гејм арт

250.000,00 динара

360.000,00 динара

480.000,00 динара

 

Кандидат који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор Декану Факултета у року од 24 сата од објављивања Јединствене ранг листе.

 

Основне академске студије на студијским програмима Факултета драмских умтности трају четири године (8 семестара, 240 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: мастер академске студије, а затим докторске академске студије.

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

за упис у прву годину основних академских студија

у школској 2024/2025. години

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЛУМА

Од 18.марта – 22. априла

Понедељком у 14:00 ч

Петком у 15:00 ч

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЗОРИШНА РЕЖИЈА

 • 28.02.2024. у 14:00, кабинет бр. 5
 • 06.03.2024. у 14:00, кабинет бр. 5
 • 13.03.2024. у 14:00, кабинет бр. 5
 • 14.03.2024. у 16:00, онлајн, линк: https://join.skype.com/AeHXGfSsN8q0 
 • 20.03.2024. у 14:00, кабинет бр. 5
 • 21.03.2024. у 16:00, онлајн, линк: https://join.skype.com/AeHXGfSsN8q0 
 • 27.03.2024. у 14:00, кабинет бр. 5
 • 03.04.2024. у 14:00, кабинет бр. 5

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ДРАМАТУРГИЈА

 • 14. март у 13 часова, учионица 34
 • 28. март у 13 часова, учионица 34
 • 11. април у 13 часова, учионица 34
 • 25. април у 13 часова, учионица 34
 • 9. мај у 13 часова, учионица 34
 • 16. мај у 13 часова, учионица 34
 • 23. мај у 13 часова, учионица 34

 

модул ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА

 • Среда 27. март, 10:00, велика биоскопска сала / Стефан Иванчић, доцент
 • Среда 10. април, 10:00, велика биоскопска сала / Нарциса Даријевић Марковић, ред. проф.
 • Среда 24. април, 15:00, велика биоскопска сала / Андријана Стојковић, ванр. проф.
 • Среда 8. мај, 10:00, велика биоскопска сала / Маја Милош, доцент
 • Среда 22. мај, 10:00, велика биоскопска сала / Никола Лежаић, ванр. проф.

 

модул ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА

 • понедељак, 19. фебруар у 15 часова, учионица 35а, Милан Тодоровић, ванр.проф.;
 • четвртак, 7. март у 13 часова, учионица 35 и онлајн, Мартина Кривокапић, виши стручни сарадник, линк: https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa
 • четвртак, 14. март у 13 часова, учионица 35 и онлајн, Јелена Митровић, ванр.проф, линк: https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa
 • четвртак, 28. март у 13 часова, учионица 35 и онлајн, Милан Стојановић, доцент, линк: https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa
 • среда, 3. април у 11 часова, учионица 35, Биљана Царевић, доцент;
 • четвртак, 11. април у 16 часова, учионица 35 и онлајн, Вања Шибалић, ванр.проф, линк: https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa
 • среда, 24. април у 17 часова, учионица 35 и онлајн, Огњен Ракчевић, доцент, линк: https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa
 • четвртак, 9. мај у 14 часова, учионица 35, Данка Трбојевић, доцент;
 • четвртак, 16. мај у 13 часова, учионица 35 и онлајн, Зорана Поповић, ред. проф, линк: https://meet.google.com/wvt-dnhw-nxa
 • понедељак 20. мај у 10 часова, учионица 35а, Милан Тодоровић, ванр. проф.;
 • четвртак, 6. јун у 13 часова, учионица 35, Марина Фафулић Милосављевић, виши стручни сарадник

 

модул КАМЕРА

 • мр Миладин Чолаковић, ред. проф. термин 28.02.2024. у 13.00, учионица ФА1
 • Петар Поповић, ред. проф. термин 04.03.2024. у 14.00, учионица 55А
 • Иван Шијак, ред. проф. термин 19.03.2024. у 13.00, учионица ФА 1
 • Александар Костић, ред. проф, 02.04.2024 у 12.00, учионица ФА 1
 • Небојша Башић, ванр. проф, 17.04.2024. у 13.00, учионица ФА1
 • Александар Илић, ванр. проф, 15.05.2024. у 16.00 учионица 55
 • Владан Павић, ред. проф, 23.05. 2024. у 10.00, учионица ФА1
 • Милица Дракулић, доценткиња, 06.06.2024. у 15.00, учионица ФА1

 

модул МОНТАЖА

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

 • 13.02.2024. у 11:00, учионица 38, доцент Слободан Михајловић
 • 26.03.2024. у 11:00, учионица 38, маст. ум. Павле Динуловић, доцент
 • 30.04.2024. у 11:00, учионица 38, маст. ум. Сања Ђуричић, асистент
 • 28.05.2024. у 11:00, учионица 38, Никола Кокотовић, ред. проф.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА

 • понедељак, 26. фебруар у 16 часова, учионица бр. 36а, проф. др Никола Маричић
 • понедељак, 4. март у 16 часова, учионица бр. 36а, доц. др Јована Караулић
 • понедељак, 11. март у 16 часова, учионица бр. 36а, проф. др Мирјана Николић
 • понедељак, 18. март у 16 часова, учионица бр. 36а, проф. др Маја Ристић
 • понедељак, 25. март у 16 часова, учионица бр. 36а, проф. др Љиљана Рогач Мијатовић
 • понедељак, 1. април у 16 часова, учионица бр. 36а, Јелена Кнежевић, асс.
 • понедељак, 8. април у 16 часова, учионица бр. 36а, доц. др Милена Стефановић
 • понедељак, 15. април у 16 часова, учионица бр. 36а, проф. др Нина Михаљинац
 • понедељак, 22. април у 16 часова, учионица бр. 36а, Милица Илчић, асс.
 • понедељак,13. мај у 16 часова, учионица бр. 36а, проф. др Ана Мартиноли

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ, АНИМАЦИЈА И ГЕЈМ АРТ

 • 07.02.2024. (среда) у 13 часова на Факултету драмских уметности (биоскопска сала или учионица 2)
 • 23.02.2024. (петак) у 10 часова Online консултације на платформи Discord https://discord.gg/JBaVZdWjwQ
 • 06.03.2024. (среда) у 13 часова на Факултету драмских уметности (биоскопска сала или учионица 2)
 • 22.03.2024. (петак) у 10 часова Online консултације на платформi Discord https://discord.gg/JBaVZdWjwQ
 • 10.04.2024. (среда) у 13 часова на Факултету драмских уметности (биоскопска сала или учионица 2)
 • 26.04.2024. (петак) у 10 часова Online консултације на платформи Discord https://discord.gg/JBaVZdWjwQ
 • 08.05.2024. (среда) у 13 часова на Факултету драмских уметности (биоскопска сала или учионица 2)
 • 24.05.2024. (петак) у 10 часова Online консултације на платформи Discord https://discord.gg/JBaVZdWjwQ

 

 

ПРОГРАМ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

 

1. ГЛУМА

 

Испит се састоји из два елиминаторна дела:

Први део (ШИРИ ИЗБОР) и други део (УЖИ ИЗБОР)

Програм првог елиминаторног дела:

а) рецитација (по избору кандидата);

б) драмски монолог (по избору кандидата)

в) монолог из комедије домаћег комедиографа.

Кандидат је дужан да напамет научи и припреми сва три задатка. Комисија може, након приказаног програма, поставити кандидату и накнадне задатке (импровизације), ради стицања што потпунијег суда о способностима кандидата.

 БОДОВАЊЕ

У ПРВОМ, елиминаторном делу, кандидат може освојити највише 5 бодова.

Кандидат који у ПРВОМ делу пријемног испита освоји МИНИМУМ 3 бода, приступа полагању испита у ДРУГОМ кругу (УЖИ ИЗБОР).

 

ДРУГИ елиминаторни део (УЖИ ИЗБОР) састоји се из рада са одређеним наставницима, писања писменог задатка и завршне провере способности. У току рада у другом елиминаторном делу, методама теста, разговора, вежби и проба, наставници и сарадници, а ради утврђивања неопходног степена глумачке обдарености, испитују: карактеристике говора и говорног апарата, глас, осећање ритма, телесне способности, издржљивост и покретљивост, као и карактеристике личности, њене особености, маштовитост, прилагодљивост у раду.

У другом елиминаторном делу, комисија прегледа и установљава резултате провере способности сваког кандидата по следећим основама:

а) Комисија оцењује резултате провере гласа и говора кандидата;
б) Комисија оцењује резулатате провере покрета и изгледа кандидата;
в) Комисија оцењује резултате провере способности кандидата да оствари         особен глумачки израз.

БОДОВАЊЕ

Кандидат у ДРУГОМ кругу може да освоји до 75 бодова.  

а) Гласовно-говорне способности кандидата оцењују се са 0 до 10 бодова.
б) Сценски покрет – телесне способности кандидата оцењују се са 0 до 10 бодова.
в) Способност кандидата да оствари особен глумачки израз оцењује се са 0 до 55 бодова.

Бодови из ПРВОГ и ДРУГОГ круга се сабирају.

 

 

2. ПОЗОРИШНА РЕЖИЈА

 

Испит за проверу склоности и способности састоји се из два елиминаторна дела: први део (шири избор) и други део (ужи избор).

Први део (шири избор)

 1. Писани рад „Моја представа" (предаје се уз пријаву у два примерка).

Изаберите једно драмско дело (драма, комедија, трагедија…), оно које највише одговара вашем сензибилитету и вашим ставовима, од неког од понуђених аутора:

Ж. Б. П. Молијер, Хенрик Ибзен, Бертолд Брехт: Љубомир Симовић;

Мартин Макдона; Милена Марковић

Писани рад треба да се састоји од два дела :

Први део -  Анализа дела - треба да садржи следеће елементе:

а) О писцу и његовом опусу (подаци битни за разумевање проблематике одабраног дела)

б) Фабула (испричати одабрано дело – до сто речи)

в) Тема – проблеми којима се писац бавио у свом делу

г) Основни сукоб (како бисте назвали основну радњу и против радњу у делу, ко су носиоци радње и против радње и око чега су у сукобу – предмет сукоба)

Други део – Моја представа (синтеза) - треба да садржи следеће елементе:

а) Тема моје представе (проблем о којем ће ваша представа говорити, a који је препознатљив у данашњем времену и друштву; значај извођења изабраног писца и дела данас, веза са савременим тренутком...)

б) однос према одабраном тексту (у којој мери бисте мењали, скраћивали, премештали, допуњавали, адаптирали текст - образложите зашто бисте то чинили)

в) простор моје представе (опишите где се дешава ваша представа, како изгледа сценографија, како се мења  током представе, опишите осветљење, све то у простору/ на позорници по вашем избору)

г) Ликови (основне карактеристике, костим, идеална подела улога)

д) До детаља описана сцена по избору (покушајте да што верније дочарате вашу поставку једне изабране сцене: опис ликова, њихове односе и мотиве, мизансцен, поступке, простор, костим, музику, осветљење...).

Уз писани рад можете приложити скице сценографије и костима (цртеж, колаж фотографија), као и инспирације за визуелни израз представе,  звук, музику и пропратни материјал који сматрате важним.

Писани рад требао би да садржи од 5 до 15 страна.

 1. Мотивационо писмо (предаје се уз пријаву)

У мотивационом писму би требало да представите себе, своја искуства и занимања из разних области која вас препоручују за студије на Катедри позоришне режије.

Пожељно је да одговорите на следећа питања.

а) моја досадашња искуства из поља уметности

б) моја искуства из области драмских уметности

в) остале активности и искуства која сте стекли (за која сматрате да су важна)

г) позоришна представа/е која је/су  битно утицала/е на вас

д) због чега желите да студирате позоришну режију

3. Усмени испит

Разговор о писаном раду, о познавању позоришта, стручне и драмске литературе, као  и осталих уметничких области. 

Бодовање првог дела

Кандидат може да оствари највише 5 бодова и то:

 •  Писани рад кандидата се оцењује: 0-1
 •  Мотивационо писмо кандидата оцењује се: 0-1
 • Усмени испит се оцењује се: 0-3

Кандидат који оствари најмање 3 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

Други део (ужи избор)

Други део пријемног испита, у трајању од пет дана, одвија се уз сарадњу са педагозима и демонстраторима у изради практичног рада - поставке задате вежбе. Послењег дана одржава се завршни испит, који се састоји од два дела:

 1. Практични редитељски рад

Поставка вежбе: Означавање датости кроз поступке радње са препреком. 

Први део завршног испита - приказивање задате вежбе пред комисијом.

 1. Други део завршног испита - разговор са комисијом

Разговор се претежно води о поставци испитне вежбе.

Бодовање другог дела

Кандидат може да оствари највише 75 бодова.

 

 

3. ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

 

 

МОДУЛ ДРАМАТУРГИЈА

 

Кандидати су дужни да при подношењу пријаве за полагање пријемног испита уз документа приложе и један свој оригинални текст (драмски текст до 40 страна, или сценарио за получасовни филм).

Приложени текст може бити необјављен или раније објављен. Приложени текст треба да буде откуцан на рачунару, на српском језику, одштампан и предат у пет повезаних и потписаних  примерака и послат на електронску адресу dramaturgija.prijemni@fdu.bg.ac.rs

Испит за проверу посебних склоности и способности састоји се из два eлиминаторна дела.

ПРВИ ДЕО

а) Кандидати гледају филм после којег пишу анализу филма.

б) Кандидати пишу једну драмску сцену на задату тему у медију по избору (позориште, филм, радио или телевизија).

в)  Комисија чита и обавља стручну анализу приложеног дела (драмски текст до 40 страна или сценарио за получасовни филм,) сваког кандидата.

Комисија потом оцењује комплет радова (приложени текст, анализа филма и драмска сцена на задату тему) сваког кандидата, рангира кандидате по броју стечених бодова и доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе другом делу испита.

БОДОВАЊЕ

Први део - кандидат може остварити максимално 10 бодова:

А - Анализа филма кандидата се оцењује се са 0-3 бода;

Б - Драмска сцена написана на задату тему се оцењује се са 0-3 бода;

В - Приложени текст кандидата оцењује се са 0-4 бода.

Кандидат који оствари минимум 6 бодова стиче право да приступи .

ДРУГИ ДЕО

Други елиминаторни део пријемног испита јесте излазак сваког кандидата на усмени испит пред Комисијом.

Усмени испит подразумева дискусију о сваком раду из комплета радова кандидата.

Комисија затим кроз разговор са кандидатом испитује и утврђује:

 • обим познавања и степен разумевања обавезне и препоручене литературе са списка који је истакнут у самом Конкурсу;
 • обим општег знања из области теорије и историје позоришта и филма;
 • обим познавања светске и домаће драме, позоришта, филма и телевизијских серија;
 • општу културу кандидата са акцентом на прочитаним класицима светске и домаће књижевности;
 • уметничке и естетске афинитете кандидата.

БОДОВАЊЕ

Други део - кандидат може остварити максимално 70 бодова.

Финална ранг листа формира се тако што се бодови из ПРВОГ и ДРУГОГ круга сабирају са бодовима које кандидат носи из средње школе.

 

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА

 

Сваки кандидат је дужан да приликом предаје докумената приложи филм у трајању до десет минута. Филм се предаје y mp4 формату, у кодеку H264, на УСБ флешу који је форамтиран у ФАТ32 систему и електронски путем приватног YouTube/Vimeo линка на адресу: ftvrezija@fdu.bg.ac.rs

Испит се састоји из три елиминаторна дела.

Први део

1. Писмени тест из области филмске и опште културе. Тест садржи 30 питања. Кандидат који тачно одговори на 70% питања, стиче право да приступи анализи играног филма и изради редитељских задатака.

2. Анализа играног филма – писмено.

3. Израда редитељских задатака – писмено.

Бодовање првог дела

Кандидат може да оствари највише 3 бода.

Други део

Усмени испит (разговор с кандидатом, презентација филма, одбрана редитељских задатака, анализа филма, проверавање општих знања из области филма и телевизије на основу обавезне литературе).

Бодовање другог дела

Кандидат може да оствари највише 7 бодова.

Кандидат који оствари најмање 4 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

Трећи део

 1. Практични део

а) Снимање кратке документарне вежбе видео техником на терену.
б) Монтажа кратке документарне вежбе уз учешће демонстратора.
в) Снимање кратке игране сцене.
г) Монтажа кратке игране вежбе уз учешће демонстратора.

 1. Теоријски део:

д) Усмена одбрана практичних радова.
ђ) Питања из области које обухвата обавезна филмографија.

Бодовање трећег дела

Кандидат може да оствари највише 70 бодова.

Филмографија

Кандидати су дужни да погледају следеће филмове пред пријемни испит:

 • Нанук са севера (Роберт Флаерти, 1922)
 • Седам самураја (Акира Куросава, 1954)
 • Седми печат (Ингмар Бергман, 1957)
 • Вртоглавица (Алфред Хичкок, 1958)
 • До последњег даха (Жан-Лик Годар, 1960)
 • Виридијана (Луис Буњуел, 1961)
 • Лоренс од Арабије (Дејвид Лин, 1962)
 • За шаку долара (Серђо Леоне, 1964)
 • Строго контролисани возови (Јиржи Менцл, 1966)
 • Андреј Рубљов (Андреј Тарковски, 1966)
 • Увећање (Микеланђело Антониони, 1966)
 • Амаркорд (Федерико Фелини, 1973)
 • Ловац на јелене (Мајкл Ћимино, 1978)
 • Апокалипса данас (Франсис Форд Копола, 1979)
 • Кроз таласе (Ларс фон Трир, 1996)
 • Кад будем мртав и бео (Живојин Павловић, 1967)
 • Скупљачи перја (Александар Петровић, 1967)
 • Бреза (Анте Бабаја, 1967)
 • Пионири малени (Желимир Жилник, 1967)
 • Незапослени људи (Желимир Жилник, 1968)
 • Битка на Неретви (Вељко Булајић, 1969)
 • Мистерије организма (Душан Макавејев, 1971)
 • Црни филм (Желимир Жилник, 1971)
 • Ко то тамо пева (Слободан Шијан, 1980)
 • Мајстори, мајстори (Горан Марковић, 1980)
 • Петријин венац (Срђан Карановић, 1982)
 • Отац на службеном путу (Емир Кустурица, 1985)
 • Лепа села лепо горе (Срђан Драгојевић, 1996)

 

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА

 

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

Први део

 

ПИСМЕНИ ТЕСТ, којим се проверавају основна знања из области кинематографије, телевизије и опште културе, који се састоји од 60 питања. Од тог броја је око 50% питања из области кинематографије и телевизије према приложеној литератури из конкурса. На питања се одговара избором тачног од три понуђена одговора. За решавање теста предвиђено је 15 минута, а тест су положили и настављају са полагањем кандидати који имају најмање 41 тачан одговор.

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

Други део

           

ПИСМЕНИ РАД, на задату тему из области кинематографије и телевизије, полаже се и оцењује под шифром оценама од 5 до 10. Оцењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата. За писање рада предвиђено је два сата. Кандидати који на писменом раду добију оцену нижу од 7, не могу да наставе полагање испита.

                                                    БОДОВАЊЕ


Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који оствари најмање 1 бод стиче право да приступи трећем делу испита.

 

Трећи део

            ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ – састоји се из два дела:

 

 1. Индивидуална продукциона анализа филма или телевизијске емисије са

усменом одбраном.

б)   Колективно решавање продукционог задатка са усменом одбраном.

 

Четврти део

 

РАЗГОВОР (ИНТЕРВЈУ) са кандидатима.

 

Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

БОДОВАЊЕ

Трећи и четврти део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

Кандидатима се препоручује да погледају следеће филмове и телевизијске серије пред пријемни испит:

Филмови: ПРОХУЈАЛО СА ВИХОРОМ (Gone with the Wind, 1939); 2001: ОДИСЕЈА У СВЕМИРУ (2001: A Space Odyssey, 1968); БИЛО ЈЕДНОМ НА ДИВЉЕМ ЗАПАДУ (Once Upon a Time in the West / C'era una volta il West, 1968); АЈКУЛА (Jaws, 1975); JOŠ JEDNA TURA (Another Round / Druk, 2020); АПОКАЛИПСА ДАНАС (Apocalypse Now, 1979); РАТНИЦИ ПОДЗЕМЉА (The Warriors, 1979); И КОЉЕ УБИЈАЈУ ЗАР НЕ? (They shoot horses, don’t they?, 1969); ТРОУГАО ТУГЕ (Triangle of Sadness, 2022); ПАРАЗИТ (Parasite / Gisaengchung, 2019); UNDERGROUND (1995); МАЈСТОРИ МАЈСТОРИ (1980); MOJ JUTARNJI SMEH (2019); БАЛКАНСКИ ШПИЈУН (1984); МАРАТОНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ (1982)

Телевизијске серије:  ГРЛОМ У ЈАГОДЕ(1975); МОНТЕВИДЕО БОГ ТЕ ВИДЕО (2012); ИГРА ПРЕСТОЛА (Game Of Thrones 2011); ПОРОДИЦА СОПРАНО (The Sopranos 1999), ПРИЈАТЕЉИ (Friends 1994)

 

 

МОДУЛ КАМЕРА

 

Кандидати су дужни да припреме:

 1. Колекцију фотографија која представља избор из њиховог дотадашњег рада. Колекција треба да садржи 9 - 15 фотографија, формата 20x30 цм (А4). Фотографије треба да буду некаширане и без паспартуа. Свака фотографија и коверат у коме се предају треба да буду потписане именом и презименом кандидата. Кандидати су у обавези да колекцију изабраних фотографија пребаце на свој лични налог који би креирали на интернет страници www.behance.net. Адресу налога са фотографијама потребно је послати на електронску пошту: fdukatedrakamere@gmail.com, а у наслову електронске поште потребно је навести име и презиме кандидата.
 2. USB флеш меморију са једним или више самостално реализованих видео радова измонтираним у јединствену целину у трајању до 5 минута. Формат радова који кандидати предају је: Mpg 4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps. USB флеш меморија, или коверат у коме се предаје треба да буде потписана именом и презименом кандидата. Кандидати су у обавези да видео радове пребаце на свој лични налог који би креирали на интернет страници www.vimeo.com. Адресу налога са видео радовима потребно је послати на електронску пошту: fdukatedrakamere@gmail.com, а у наслову електронске поште потребно је навести име и презиме кандидата.                                                              
 3. Напомена: Радови треба да буду искључиво у наведеном формату. Радови који су у другом формату, без обзира што су на наведеном медијуму, неће бити прихваћени.

Ови радови се предају уз пријаву на конкурс.

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

Снимање фотографија на задате теме. Снима се дигиталним фотоапаратом који обезбеђује кандидат. Задатак за све кандидате је исти. Након обављеног снимања и избора фотографија, кандидати пред комисијом усмено бране своје фотографије.

БОДОВАЊЕ

Kандидат може остварити максимално 5 бодова. Кандидат који оствари минимум 3 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

ДРУГИ ДЕО

Снимање кратког филма на задате теме. Кандидати снимају сопственом техником. Задатак за све кандидате је исти.

БОДОВАЊЕ

Kандидат може остварити максимално 5 бодова. Кандидат који оствари минимум 3 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

ТРЕЋИ ДЕО

а) Писмени тест из области визуелне, филмске и опште културе.

б) Интервју – провера визуелне, опште и техничке културе и информисаности, провера склоности за визуелно изражавање и комуникацију, провера склоности и способности за филмску и телевизијску делатност, провера познавања једног светског језика и основа рада на рачунару.

БОДОВАЊЕ

Писмени тест и интервју се бодују интегрално. Kандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

Напомена: за учешће на конкурсу, а касније и на студијама неопходно је да кандидати обезбеде следећу опрему:

а) дигитални фотоапарат и/или дигиталну камеру,

б) статив,

в) светломер,

г) рачунар оспособљен за обраду слике.

 

ОБАВЕЗНА ФИЛМОГРАФИЈА

Citizen Kane (Грађанин Кејн) r. Orson Welles

Vertigo (Вртоглавица) r. Alfred Hitchcock

Breathless (До последњег даха) r. Jean-Luc Godard

2001: A Space Odyssey (2001. Одисеја у свемиру) r. Stanley Kubrick

Taxi Driver (Таксиста) r. Martin Scorsese

Закрало (Огледало) р. Andrei Tarkovsky

Apocalypse Now (Апокалипса данас) r. Francis Ford Coppola

The Godfather (Кум) r. Francis Ford Coppola

The Deer Hunter (Ловац на јелене) r. Michael Cimino

Blade Runner (Истребљибач) r. Ridley Scott

Paris, Texas r. Wim Wenders

Natural Born Killers (Рођене убице) r. Oliver Stone

Barton Fink r. Ethan Coen, Joel Coen

Schindler's List (Шиндлерова листа) р. Steven Spielberg

American Beauty (Америчка лепота) r. Sam Mendes

In the Mood for Love (Расположени за љубљав) r. Wong Kar-wai

Three Colours: Blue Red White (Три боје: Плаво, Црвено, Бело) r. Krzysztof Kieślowski

The Shawshank Redemption (Бекство из Шошенка) r. Frank Darabont

Amour (Љубав) р. Michael Haneke

No Country for Old Men (Нема земље за старце) r. Ethan Coen, Joel Coen

The Tree of Life (Дрво Живота) r. Terrence Malick

Birdman r. Alejandro González Iñárritu

The Revenant (Прогнаник) r. Alejandro González Iñárritu

1917 r. Sam Mendes

 

Скупљачи перја р. Aleksandar Petrović

Битка на Неретви р. Вељко Булајић

Ко то тамо пева р. Слободан Шијан

Мајстори мајстори р. Горан Марковић

Петријин венац р. Срђан Карановић

Сећаш ли се Доли Бел р. Емир Кустурица

Отац на службеном путу р. Емир Кустурица

Вештачки рај р. Карпо Аћимовић Година

Лепа села лепо горе р. Срђан Драгојевић

 

 

 

МОДУЛ МОНТАЖА

 

Кандидати уз пријаву на конкурс прилажу видео-аутобиографију на USB флеш меморији, као mp4 или mov фајл h.264 компресиједо три минута, којом треба да уз представљање важних аутобиографских елемената искажу способност аудио-визуелног изражавања кроз функционални монтажни поступак.
Tехнички квалитет израде презентираног садржаја није од пресудне важности. 
На други део пријемног испита кандидати треба да понесу, као резерву, USB диск са својом аутобиографијом.

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писмени тест којим се проверавају основна знања из области филма, телевизије, историје уметности, информатике, опште културе и информисаности, састоји се од 60 питања. Кандидати који тачно одговорe на најмање 38 питањa на тесту, стичу право да приступе другом делу испита

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 2 бода и то:

Тачан одговор кандидата на 38-49 питања оцењује се са 1 бодом.

Тачан одговор кандидата на 50-60 питања оцењује се са 2 бода.

Кандидат који оствари минимум 1 бод стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО


Усменим испитом се проверавају склоности кандидата за бављење филмском и телевизијском монтажом. Анализирају се филмски инсерти и поднети практичан рад.

А – Поднети практични рад кандидата

Б – Анализа филмског инсерта

В – Интервју са кандидатом


БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може остварити максимално 8 бодова.

Кандидат који оствари минимум 5 бодова стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

 

 1. Монтажа задатог филмског одломка

б)   Одбрана рада пред комисијом

в)   Усмена анализа звучног одломка

                                                             БОДОВАЊЕ
Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

 

 

4. СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

 

Сви кaндидaти кoји кoнкуришу зa упис, пoлaжу пријeмни испит кao нeoпхoдaн услoв зa упис.

Фотографија, коју кандидат прилаже уз обавезна документа, треба да јасно показује лице кандидата. Препорука је да фотографија не буде старија од 6 (шест) месеци.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе и аудио минијатуру у трајању до два минута.  Тема аудио драмске минијатуре је „Аутобиографија“ која може бити реализована у форми документарне радио драме, игране радио драме, саундскејпа, мјузик конкрита, новинарских жанрова  или комбинацијом свих наведених техника.

Циљ задатка је да кандидаткиња/кандидат представи себе, своје успомене, сећања, осећања и личне ставове изражавајући се искључиво звуком.  Дело треба да се обликује  у  драмску форму  са уводом, кулминацијом и закључком, не нужно тим редом, која би била интересантна и пре свега разумљива слушаоцу,  али да се никако не запостави  централна тема, на коју назив минијатуре упућује. Сценослед не мора да буде хронолошки представљен (од детињства до данас), оцењује се креативност у начину презентације звучним изражајним средствима, а не фактографија.

Аудио драмска минијатура може, а и не мора да садржи сва изражајна средства звука: говор, музику, звучне ефекте и амбијенте, уколико кандидаткиња/кандидат сматра да му одређени елементи нису неопходни за експресивност и разумевање приче.

Током пријемног испита, вреднују се: идеја, способност изражавања и естетски осећај за стварање звучне слике, а није пресудан технички квалитет записа. Снимак се прилаже на USB меморији у WAV формату, 44.1kHz или 48kHz, 16 или 24 бита, стерео. У писаној форми доставити техничке податке о снимку (назив рада, трајање, 44.1kHz или 48kHz, 16 или 24 бита, број канала (моно или стерео)) као и листу технике и софтвера који су коришћени приликом израде рада.

 

Кандидат мора да приложи опште лекарско уверење и посебно уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом издатим од званичне специјализоване лекарске установе, не старијим од 6 (шест) месеци.

 

ПРОГРАМ ИСПИТА

 

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писани тест којим се проверавају основна знања из области опште културе и информисаности, филма, телевизије, радија, позоришта, музике и аудио технике. Тест се састоји од 60 питања са понуђеним одговорима. Решавање теста траје 30 минута.

Кандидат који тачно одговори на најмање 38 питањa стиче право да настави са полагањем другог дела пријемног испита.

 

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 3 (три) бода. Кандидат који оствари минимално 1 (један) бод, стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита. Кандидати који одговоре тачно на мање од 38 питања, добијају 0 (нула) бодова.

 

ДРУГИ ДЕО

 

а) Провера музикалности

б) Писана анализа звучне слике филмског инсерта који ће бити приказан на самом испиту.

Кандидат који је успешно положио проверу музикалности, стиче право да приступи трећем делу испита.

 

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 3 бода. Кандидат који оствари минимално 2 бода, стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

 

а) Провера способности распознавања звукова, музичких инструмената и музичких састава,
б) Провера склоности и основних знања из области аудио технике и рачунара.

 

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 4 бода. Кандидат који оствари минимално 3 бода стиче право да приступи четвртом елиминаторном делу испита.

 

ЧЕТВРТИ ДЕО

 

а) Интервју - током разговора испитују се склоности, способности, особине личности и општа интересовања кандидата за студијски програм.

б) Анализа обавезног практичног рада приложеног на USB меморији;

в) Практична провера креативних способности кандидата.

 

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 70 (седамдесет) бодова.

 

 

5. МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА

 

Испит провере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дела:

ПРВИ ДЕО

Писмени тест из опште културе. Тест има шездесет питања за чије попуњавање кандидати имају 15 минута. Кандидати који тачно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом делу испита.

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом делу испита.

ДРУГИ ДЕО

Писмени рад – есеј на једну од шест задатих тема – позориште, радио или култура (120 мин.).

БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који добије 0 бодова није стекао право да приступи трећем, елиминаторном делу испита.

ТРЕЋИ ДЕО

Интервју – разговор са Комисијом о темама везаним за савремена дешавања у области културе, позоришта и медија, познавање актуелних дешавања на националној културној и медијској сцени и способност њихове критичке анализе, усвојеним знањима из препоручене литературе.

БОДОВАЊЕ

Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

 

6. ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ, АНИМАЦИЈА И ГЕЈМ АРТ

 

Кандидати уз пријаву на конкурс прилажу следеће обавезне радове:

 1. Фотомонтажа у софтверу Photoshop. Рад треба доставити у PSD формату са најмање пет елемената и коначан резултат у JPG формату. Тема је по избору, али композиција треба да представља кохерентну реалистичну визуелну целину.

 

 1. Сториборд у 12 сличица о теми по избору. Рад треба да има кохерентну и заокружену причу представљену у форми цртежа кроз 12 кадрова. Рад се предаје у дигиталном JPG формату.

 

 1. Снимљена видео презентација идеје видео игре. Видео мора да садржи следеће елементе и да одговори на следећа питања:

 

 1. На почетку видеа мора да се види име и презиме кандидата и име игре.
 2. Видео треба да садржи:
  • Нацртани концепт арт ликова, окружења и других елемената видео игре.
  • Може да садржи исечке из других видео игара који су релевантни за опис идеје предложене игре. (Пример механике, анимације и сл.)
  • Потребно је да кандидат сними аудио преко видео материјала у којем усмено треба да појасни елементе видео игре.
  • Видео не сме да буде дужи од три минута.
  • Видео материјал треба предати у mp4 формату, h264 компресији, резолуција не сме да буде већа од 1920x1080, и не мања од 1280x720 пиксела.

 

 1. Идеја видео игре треба да се уклапа у жанр акционо авантуристички  2Д платформер и треба да одговори на следећа питања. Напомена: 2Д се односи на правце кретања у простору, а не нужно на визуелни стил игре.
  • Наратив
   • Који је главни ток приче и где се одиграва?
   • Која је позадинска прича главног карактера?
  • Визуелни идентитет игре
   • Како изгледа визуелни стил игре?
   • Како изгледа играчев лик?
   • Покажите барем један пример нивоа видео игре.
  • Циљеви
   • Како се завршава игра, односно који је главни циљ игре?
   • Колико нивоа садржи игра?
   • Који су циљеви сваког нивоа?
  • Актери           
   • Који су непријатељи играча?
   • Какви итеми постоје у видео игри, и чему служе?
   • Да ли има оружја, и ако их има, која оружја и муниције би игра садржала?
  • Механика и правила игре
   • Како функционишу контроле у видео игри и како играч маневрише у нивоима?
   • Како се мотивише или награђује играч да би испунио циљеве у видео игри?
   • Како се кажњава играч, уколико не постиже циљеве?
   • Које препреке играч мора да превазиђе кроз нивое?
   • Која су правила игре конзистентна у току читаве игре, и како се градира тежина игре од почетка до краја?

            Осим обавезних радова, кандидати могу да приложе своје радове у видео формату. Сви радови, укључујући цртеже, фотографије, 3Д моделовање, 3Д и 2Д анимације, кадрове са визуелним ефектима, пројекте моушн графике, модификације постојећих игара (модели, текстуре или рескин, анимације, примере функционисања посебно писаних скрипти и сл.) и други радови, треба да буду саставни део једног видеа. Видео треба да буде у MP4 формату, са H.264 компресијом, резолуцијом не већом од 1920x1080 пиксела и не мањом од 1280x720 пиксела.

Кандидати су дужни да свој видео назову у следећем формату: "Име и Презиме - Showreel Година конкурисања". Овај видео фајл треба да предате на USB меморији уз осталу документацију.

Уз предају USB меморије, кандидати су истог дана обавезни да пошаљу горе наведене обавезне радове и Vimeo линк додатних радова на е-маил адресу: vfx.a.ga.fdu@gmail.com. Наслов е-маила треба да садржи име и презиме кандидата.

Vimeo линк и MP4 fajl na USB-у морају имати исти назив у формату "Име и Презиме - Showreel Година конкурисања".

Радови у другим форматима се неће узимати у разматрање.

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

Први део (ШИРИ ИЗБОР), други део (УЖИ ИЗБОР) и трећи део (НАЈУЖИ ИЗБОР)

 

ПРВИ ДЕО

 

Програм првог елиминаторног дела:

            а. Анализа предатих радова

Предати обавезни радови морају да одговоре на техничке захтеве из овог конкурса. Комисија анализира предате радове и утврђује да ли квалитет предатих радова задовољава минималне критеријуме. Анализирају се следећи аспекти радова:

Фотомонтажа

 1. Да ли је испуњен минимални број елемената.
 2. Боје, перспектива и квалитет уклапања слојева слике

            Сториборд

 1. Да ли је испуњена форма сториборда која захтева 12 слика.
 2. Да ли је квалитет цртежа довољан да би јасно представио ликове, окружење, светло, боје и друге елементе који су важни за разумевање приче.
 3. Да ли прича има заокружену целину.

            Идеја видео игре

 1. Да ли су испуњени технички захтеви постављени у овом конкурсу.
 2. Да ли видео презентација одговара на сва постављена питања.

б.Писмени тест

Писменим тестом се проверавају основна знања из области анимираног филма, филма, телевизије, историје уметности, историје видео игара, информатике, опште културе и информисаности. Тест се састоји од 30 питања,

 

БОДОВАЊЕ

У првом делу кандидат може да оствари максимално 5 бодова.

Тачан одговор кандидата на 15-24 питања оцењује се 1 бодом.

Тачан одговор кандидата на 25-30 питања оцењује се са 2 бода.

Анализом предатих обавезних радова кандидати могу да остваре највише 3 бода.

Кандидати који остваре најмање 3 бода и који су уредно предали неопходну документацију и тражене обавезне радове и задовољавају неопходан просек из средње школе могу да приступе следећем делу пријемног испита.

 

ДРУГИ ДЕО

 

а. Петоминутна презентација радова кандидата, пред комисијом.

 

Кандидат презентује обавезне и остале радове. Комисија оцењује да ли се кандидат држао предвиђене дужине презентације од пет минута. Комисија такође оцењује квалитет саме презентације, начин презентације својих радова и професионални однос кандидата током презентације. Оцењuje се артикулација и јасноћа излагања, као и способност кандидата да на целовит и структуриран начин презентује све своје радове. Комисија такође узима у обзир да ли је из презентације могуће стећи дубљи увид у компетенције и специфичности рада кандидата.

Презентацију донети на USB меморији у форми PowerPoint или Keynote презентације.

 

БОДОВАЊЕ

Кандидат може да оствари максимално 5 бодова. Кандидат који оствари најмање 3 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

 

а. Практична провера креативних способности

б. Интервју – Током разговора испистују се склоности, способности, особине личности и општа интересовања кандидата за студијски програм.

 

БОДОВАЊЕ

У трећем кругу кандидат може да оствари максимално 70 бодова.

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ:

 

 • Глума: од 18. јуна 2024. у  9 часова - усмени испит.
 • Позоришна режија: 18. јуна 2024. у 10 часова – усмени испит.
 • Драматургија:  17. јуна  2024. у 12 часова – пројекција филма.
 • Менаџмент културе и медија и продукција позоришта: 26. јуна 2024. у 10 часова – тест опште културе.
 • Филмска и ТВ режија: 17. јуна 2024. у  9 часова.
 • Филмска и ТВ продукција: 24. јуна 2024. у 10 часова – тест.
 • Камера: 18. јуна 2024. у 9 часова.
 • Монтажа: 17. јуна 2024. у 10 часова – писмени тест.
 • Снимање и дизајн звука: 16. јуна 2024. у 9 часова – тест опште информисаности.
 • Визуелни ефекти, анимација и гејм арт: 16.6.2024. у 12 часова – анализа радова и тест.

 

 

Сви други услови конкурисања за упис биће усклађени са општим одредбама заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних студија.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Кандидати могу за конкурс подносити оверене фотокопије докумената или неоверене фотокопије уз оригинале на увид, а за упис само оригинална документа.

 

 

 

ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

 

Кандидати подносе пријаву са потребним документима 12. и 13. јуна 2024. године, од 9 до 14 часова у секретаријату Факултета.

Кандидати подносе:

 • пријаву за конкурс - формулар се добија на ФДУ на дан предаје докумената,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих разреда средњег образовања (оверене фотокопије или неоверене фотокопије уз оригинале на увид)
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оверену фотокопију или неоверену фотокопију уз оригинал на увид)
 • биографију,
 • фотографију - формата дописне карте (9x13cm),
 • лекарско уверење о здравственом стању за упис на факултет (за све кандидате),
 • за Филмску и телевизијску продукцију и видео мотивационо писмо на УСБ-у у вертикалном формату трајања до 3 мин, упаковано у коверту са читко написаним именом и презименом на коверти
 • за Камеру и лекарско уверење од офталмолога,
 • за  Монтажу и лекарско уверење офтамолога и ОРЛ-а о здравственом стању чула вида и слуха,
 • за Снимање и дизајн звука и лекарско уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом,
 • потврду о уплати накнаде за полагање испита за проверу склоности на жиро рачун Факултета 840-1612666-05, шифра плаћања 189, модел 97, позив на број 51-07029799-03, за студијске програме:

студијски програм

Висина накнаде

Глума

12.000,00 динара

Позоришна режија

10.000,00 динара

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул - Драматургија

1.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска режија

10.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска продукција

10.000,00 динара

модул - Камера

10.000,00 динара

модул - Монтажа

10.000,00 динара

   

Снимање и дизајн звука

10.000,00 динара

Менаџмент културе и медија и продукција позоришта

10.000,00 динара

Визуелни ефекти, анимација и гејм арт

10.000,00 динара

 

 

 

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ:

 

ГЛУМА

 1. К. С. Станиславски: СИСТЕМ, Партизанска књига, Београд, 1982.
 2. Бертолт Брехт: ДИЈАЛЕКТИКА У ТЕАТРУ, Нолит, Београд, 1966.
 3. Јежи Гротовски: КА СИРОМАШНОМ ПОЗОРИШТУ, Издавачко-информативни центар студената, Београд, 1976.
 4. Мата Милошевић: МОЈА ГЛУМА, Театрон, Београд, 1977.
 5. Мата Милошевић: МОЈА РЕЖИЈА,  Стеријино позорје, Нови Сад, 1982.
 6. Ен Денис: АРТИКУЛИСАНО ТЕЛО (ФИЗИЧКА ОБУКА ГЛУМЦА), Факултет драмских уметности, Београд, 1997.
 7. К. С. Станиславски: ЕТИКА, Геа, Београд, 1996.
 8. Боро Стјепановић: ГЛУМА 1-2-3, Факултет драмских умјетности, Цетиње, 1997.
 9. Михаил Чехов: О ТЕХНИЦИ ГЛУМЦА, ННК Интернационал, Београд, 2005.
 10. Ли Стразберг: САН О СТРАСТИ (МЕТОД ГЛУМАЧКЕ ИГРЕ), Факултет драмских уметности, Београд, 2004.
 11. Питер Брук: НИТИ ВРЕМЕНА, Zepter Book World, Београд, 2004.
 12. Владимир Јевтовић: СИРОМАШНО ПОЗОРИШТЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 1992.
 13. Владимир Јевтовић: УЗБУДЉИВО ПОЗОРИШТЕ, Геа, Београд, 1997.
 14. Марина Марковић: ГЛАС ГЛУМЦА, Kлио, Београд, 2002.
 15. Зборници радова ФДУ.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке ― Кнез Михаилова 19, Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ПОЗОРИШНА РЕЖИЈА

 1. С. Станиславски: Систем, Партизанска књига, Београд 1982.
 2. др Хуго Клајн: Основни проблеми режије, Универзитет уметности у Београду 1995.
 3. Питер Брук: Празан простор, Лапис, Београд 1996.
 4. Чезаре Молинари: Историја позоришта, Вук Караџић, Београд 1982. - или Роналд Харвуд: Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.
 5. Марија Шевцова и Кристофер Инес, Кембриџов увод у позоришну режију, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу, Студио Лабораторија извођачких уметности, БИТЕФ, Београд, 2017.
 6. Бертолт Брехт, Дијалектика у театру, Нолит, 1966.

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности могу се служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у онлајн књижари „Макарт“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ДРАМАТУРГИЈА

Обавезна литература:

Аристотел: ПОЕТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.

Мишел Шион: НАПИСАТИ СЦЕНАРИО, Научна књига – Институт за филм,

Београд, 1987.

Избор из драмске књижевности*

Франсоа Трифо: ХИЧКОК, Институт за филм, Београд, 1987.

*Избор из драмске књижевности:

Бертолт Брехт ― Опера за три гроша

Тенеси Вилијамс ― Трамвај звани жеља

Флоријан Зелер - Отац

Хенрик Ибзен ― Луткина кућа

Душан Ковачевић ― Балкански шпијун

Артур Милер ― Вештице из Салема

Јован Стерија Поповић ― Покондирена тиква

Јасмина Реза ― Арт

Љубомир Симовић - Путујуће позориште Шопаловић

Софокле ― Цар Едип

Горан Стефановски ― Дивље месо

Вилијам Шекспир ― Ричард трећи

Вилијам Шекспир ― Сан летње ноћи

 

Литература која се препоручује:

НОВА ФИЛМСКА ЕВРОПА, Клио, Београд, 1999.

СВЕТЛО У ТАМИ – НОВИ ХОЛИВУД, Клио, Београд, 2002.

Стјуарт М. Камински: ЖАНРОВИ АМЕРИЧКОГ ФИЛМА, Прометеј, Нови Сад,

Југословенска кинотека, Београд, 1995.

Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.

Чезаре Молинари: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Вук Караџић, Београд, 1982.

Небојша Пајкић: АНТОЛОГИЈА НЕПРОЧИТАНИХ СЦЕНАРИЈА, Филмски центар

Србије, Београд, 2009.

Јержи Плажевски: ЈЕЗИК ФИЛМА 1 и 2, Институт за филм, Београд,1971-1972.

Жан-Пјер Саразак: ЛЕКСИКА МОДЕРНЕ И САВРЕМЕНЕ ДРАМЕ, Књижевна

општина Вршац, Вршац, 2009.

 

2

Слободан Селенић: ДРАМСКИ ПРАВЦИ XX ВЕКА, ФДУ, Институт за позориште,

филм, радио и телевизију, Београд, 2002.

Владимир Стаменковић: КРАЈ УТОПИЈЕ И ПОЗОРИШТЕ, Откровења, Београд,

Стеријино позорје, Нови Сад, 2000.

Френсис Фергасон: ПОЈАМ ПОЗОРИШТА, Нолит, Београд, 1979.

Роналд Харвуд: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Београд, 1998.

 

Од кандидата који приступају пријемном испиту се очекује да су осим класика драмске књижевности читали и класике светске и домаће књижевности, али и да познају античке митове и епове, библијске приче, народне епске песме и бајке.

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у online књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА

 

Литература

 1. Јержи Плажевски: Језик филма 1 и 2, Институт за филм, Београд,1971 - 1972.
 2. Дејвид А. Кук: Историја филма 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005 - 2007.
 3. Мишел Шион: Написати сценарио, Научна књига, Институт за филм, Београд, 1989.
 4. Аристотел: Поетика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
 5. Дејвид Мек Квин: Телевизија, Београд, Клио, 2000.
 6. Ж. Омон, А. Бергала, М .Мари, М. Верне: Естетика филма, Клио, Београд, 2006.
 7. Владимир Петрић: Развој филмских врста, Уметничка академија у Београду, 1970.

Кандидати се могу служити литературом у библиотеци Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке, Кнез Михаилова 19, Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у онлајн књижари „Макарт“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА
 

 1. Сретен Јовановић: ОСНОВИ ФИЛМСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2005.
 2. Зоран Поповић: ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2003.

 

Допунска литература:

 1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Београд, Клио, 2005-2007.
 2. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул КАМЕРА
 

 1. Х Х. В. Џенсон: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, Прометеј, Нови Сад, 2006.
 2. Јелена Матић: КРАТКА ИСТОРИЈА ФОТОГРАФИЈЕ, Културни центар Београда, Београд, 2017.
 3. Хелмут и Алисон Гершајм: ФОТОГРАФИЈА – САЖЕТА ИСТОРИЈА, Југославија, Београд, 1973.
 4. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 5. Никола Танхофер: ФИЛМСКА ФОТОГРАФИЈА, Филмотека 16, Загреб, 1981.
 6. Драгољуб Кажић: ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕХНИКА ФОТОГРАФИЈЕ, Универзитет уметности, Београд, 1981.
 7. Срећко Прњат: ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЈА, Цицеро, Београд, 2009
 8. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд, 1993.
 9. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 2, Универзитет уметности у Београду и ФДУ, Београд, 1997. или ЦД-РОМ издање ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2

 

            Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул МОНТАЖА

 

 1. Марко Бабац: ФИЛМ У ВАШИМ РУКАМА, Техничка књига, Београд,  1979. (од стр. 5-121 и од 267-334)
 2. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1 и 2, Клио, Београд, 2018.
 3. Никола Клем: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.
 4. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд 1993.

 

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

 

1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.

2. Зоран Симјановић: ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА, Бикић Студио, Београд, 1996.

3. Иво Блаха: ДРАМАТУРГИЈA ЗВУКА У ФИЛМСКОМ И ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ ДЕЛУ, ДКСГ, Београд, 2008.

4. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1, Научна књига, Универзитет уметности у Београду, 1993.

5. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 2, Универзитет уметности у Београду, 1997. (Види појмове из индекса области: "Снимање и обрада звука", "Звук", "Занимања").

6. Љубинко Гордић, Здравко Маљковић: СТЕРЕОФОНИЈА, ТЕОРИЈА И ПРАКСА, РТС издаваштво, 2016. (Први део књиге о акустици и аудио техници).

7. Миомир Филиповић: АУДИО ТЕХНИКА ЗА III РАЗРЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1995.

8. Рихард Мерц: А,Б,Ц... ЗВУКА У АУДИО ВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈИМА, РТС, 2013.
9. Х. В. Џенсон: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, Прометеј, Нови Сад, 2006.

10. CD-ROM ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности - Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у интернет књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА

 

 1. Прајс, Стјуарт, ИЗУЧАВАЊЕ МЕДИЈА, Клио: Београд, 2011 - поглавља: 1. Основа студија медија, стр. 21-103; 3. "Kонструисање" публике, стр. 198-298 и 6. Популарне форме: телевизија, радио и технологија, стр. 464-603.
 2. Роналд Харвуд: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Бeoград, 1998.
 3. Милена Драгићевић Шешић, Бранимир Стојковић: КУЛТУРА: МЕНАЏМЕНТ, АНИМАЦИЈА, МАРКЕТИНГ, Клио, Београд, 2011.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ , АНИМАЦИЈА И ГЕЈМ АРТ

 

Обавезна литература:

1. Richard Williams, „ANIMATORS SURVIVAL KIT: FOURTH EDITION”, USA, 2012

2. Ian Failes, „Masters of FX” Octopus Publishing Group, Great Britain, 2015.

3. Jesse Schell, “THE ART OF GAME DESIGN: A BOOK OF LENSES 1ST EDITION”, CRC Press, 2008.

4. Ранко Мунитић, “ЕСТЕТИКА АНИМАЦИЈЕ”, Филмски Центар Србије, Факултет Примењених Уметности, 2007.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке

 

Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд, односно у библиотеци Југословенске кинотеке ― Кнез Михаилова 19, Београд.

Кандидати имају приступ дигиталним издањима литературе у Библиотеци Факултета драмских уметности.

Од кандидата који приступају пријемном испиту се очекује да су упознати са истакнутим филмовима, анимираним филмовима и видео играма у последњих 40 година.

 

 

 

 

 

 

Услови за упис страних држављана

Извoд из Стaтутa ФДУ

Члaн 33.

 


Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa свe студијскe прoгрaмe кoјe oргaнизујe Фaкултeт пoд истим услoвимa кao и дoмaћи држaвљaнин. 

Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијскe прoгрaмe aкo пoзнaјe јeзик нa кoмe сe извoди нaстaвa. 

Стрaни држaвљaнин уписујe сe у стaтусу студeнтa кoји сe сaм финaнсирa. 

Висину шкoлaринe зa стрaнe студeнтe oдрeђујe Сaвeт Фaкултeтa зa свaку шкoлску гoдину.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кандидати који се пријаве на Конкурс за полагање испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија, а имају завршену средњу школу у иностранству, дужни су да поднесу захтев за нострификацију стране средњошколске исправе (сведочанстава и дипломе) Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ови кандидати, уз остала тражена документа за приступање полагању испита за проверу склоности и списобности, достављају и потврду коју ће добити од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да је започет процес нострификације или решење о обављеној нострификацији.

Ово је линк за одговарајућу страницу са потребним информацијама о нострификацији:
http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/