Мeнaџмeнт културних и медијских индустрија

Нaзив студијскoг прoгрaмa

МАС Менаџмент културних и медијских индустрија

Научна, стручна или уметничка област

Културолошке науке и комуникологија, Менаџмент и бизнис,

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

1 гoдинa (2 сeмeстрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

Дo 15 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

На мастер академске студије на студијском програму Менаџмент културних и медијских индустрија могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије  са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Услови за упис на мастер академске студије одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.


Положен пријемни испит.

Сврха

Студијски програм мастер академских студија Менаџмент културних и медијских индустрија одликује се високим степеном интердисциплинарне заснованости и практичне примењивости у области културе и медија. Програм омогућава стицање компетенција неопходних за развој културне, позоришне и сценске, визуелне уметности, сценских догађаја и медијске праксе у контексту развоја културних индустрија, времена доминације масовне и комерцијалне културе. Студијски програм конципиран је тако да изучава менаџмент профитног и непрофитног јавног, цивилног и независног сектора у култури, али и све промене у менаџменту и концепту културе, медија и различитих сценских догађаја.

Циљеви

Основни циљ мастер академских студија Менаџмнет културних и медијска индустрија је да студентима омогући продубљивање већ стечених теоријских знања као и овладавање специфичним продуцентско-менаџерским професионалним интердисциплинарним вештинама, неопходним за примену теорије у пракси односно теоријску концептуализацију праксе. Стога ће пажња бити поклоњена подједнако питањима организације, економије и уметности, менаџмента, извођачких уметности, култруниг туризма, менаџмента догађаја, културних индустрија и менаџмента позоришта.

Компетенције

Компетенције и способности које студенти стичу у оквиру мастер академских студија Менаџмент културних и медијских индустрија могу се поделити на опште и предметно-специфичне. Њихов опис у националном оквиру квалификација одговара седмом нивоу, односно поднивоу 7.1, који се стиче завршавањем МАС обима од најмање 60 ЕСПБ бодова, уз претходно остварене ОАС обима 240 ЕСПБ, а према Закону о Националном оквиру квалификација Републике Србије - НОКС ("Службени гласник РС", бр. 27 од 6. априла 2018, 6 од 24. јануара 2020, 129 од 28. децембра 2021).
У погледу општих компетенција и способности студената по завршеним мастер академским студијама  Менаџмент културних и медијских индустрија, стечена знања могу се разврстати на теоријска и примењена знања, из области културе и уметности. Општа знања из ових области утемељена су у: 

 • савременој методологији и епистемологији научних истраживања за концептуализацију комплексних тема и самосталних пројеката;
 • посебним техникама академског писања теоријских радова 
 • развоју критичког промишљања и разумевању динамичних савремених трендова развоја менаџмента културних и медијских индустрија у актуелним друштвеним процесима 
 • примени знања у пракси, у контексту планирања, управњања процесима, пројекнтоном обликовању и имеплемнтацији
 • развоју професионалне етичности и компетенција за самостални и тимски рад који је утемељен на (интер)националној теоријској релевантности у сфери менадџмента културе и медија 

Предметно-специфичне компетенције подразумевају посебна знања и везују се за уже области теоријских преиспитивања менаџмента културе и медија, праћењем различитих трансформативних карактеристика и особености, с обзиром на могућу теоријску и практичну примену. Оне подразумевају:

 • темељно познавање и разумевање основних појмова теорије Менаџмента кутлуре и медија, као и анализу, синтезу и интерпретацију њених проблемских полазишта, чија се евалуација даље позиционира у националном и међународном оквиру; 
 • научни развој, критичко обликовање и унапређење специфичних тема из области менаџмента културе и медија представљених у оквиру обавезних и изборних предмета на програму; 
 • овладавање процесима концептуализације, истраживања, израде и презентације свог теоријско-истраживачког рада; 
 • решавања конкретних проблема научним методама и поступцима, убедљиво и аргументовано доказивање истраживане проблематике (покретање истраживачких питања и доказивање/оповргавање хипотеза);
 • праћење промена и примена новина у области менаџмента културе и медија у складу са индивидуалним интересовањима кандидата
   

Назив дипломе (додатак дипломе)

Мастер менаџер – култура и медији

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Специјалистичке академске студије (II степен студија)
Докторске академске студије (III степен студија)