Снимaњe и дизaјн звукa

Нaзив студијскoг прoгрaмa 

Снимање и дизајн звука

Научна, стручна или уметничка област

Дрaмскe и aудиoвизуeлнe умeтнoсти

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

4 гoдинe (8 сeмeстaрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

дo 10 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

Диплoмa o зaвршeнoм срeдњем образовању у четворогодишњем трајању, a зa лицe кoјe нeмa зaвршeнo срeдњe oбрaзoвaњe, пoлoжeн дoпунски испит прeмa Прoгрaму oбрaзoвaњa зa срeдњe шкoлe друштвeнo-јeзичкoг смeрa (Стaтут ФДУ); пoлoжeн пријeмни испит зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти зa студијe снимaњa и дизaјнa звукa.

Сврха

Дизајн звука је, у уметничком и креативном смислу, неизоставан део доживљаја ма ког дела из области драмских и аудиовизуелних уметности и може бити искључиви носилац уметничке вредности једномедијског, или саставни део комплексног доживљаја вишемедијског уметничког дела. Због тога се на студијском програму детаљно изучавају различити уметнички аспекти дизајна звука и могућности које дизајн звука пружа, у циљу унапређења уметничког квалитета целокупног драмског дела и остваривања жељеног уметничког циља од стране дизајнера звука, било као самосталног аутора/уметника, или члана мањих или већих ауторских тимова. Такође, један од основних задатака који се остварује на студијском програму је и детаљно проучавање техничких стандарда у области звука, који управо омогућавају формирање адекватних канала којима уметничке поруке могу бити саопштене.

Циљеви

  • Развијање креативних/уметничких способности - кроз педагошки и менторски рад са сваким од професора, теоријску наставу, анализу постојеће литературе и репрезентативног стваралаштва других аутора, а у најужем смислу кроз самосталну реализацију индивидуалних и заједничких вежби и практичних испитних радова
  • Оспособљавање за рад на савременим аудио-системима и технологијама - технолошко оспособљавање се изводи у току свих осам семестара путем теоријских предавања, вежби и практичних радова, који су најбољи показатељ успешности и добрих ефеката наставе.
  • Естетско-драматуршко образовање - студент се на студијском програму упознаје са историјатом драмских форми, са развојем аудио-визуелних форми (филмских, телевизијских, радијских, позоришних, музичких, форми видео игара и интерактивних уметности и осталих форми), стиче аналитичко искуство на основу којег гради аргументовани критички став према савременом медијском изражавању.
  • Етички принципи - уз градиво које савлађују, наставник, током припреме и реализације испитних радова, а зависно од материје коју предаје, указује на принципе етичког односа према послу истичући значај тимског рада у стваралачком процесу, значај и одговорност ауторства над аудио-визуелним делима и писаним текстовима, као и поштовање туђег ауторског рада у свим овим областима.

Компетенције

Студент стиче способности да анализира задатак који је постављен пред њега и да, у складу са расположивим ресурсима, дефинише адекватна уметничка и техничко-технолошка решења; да разматра процесе и резултате рада критички и самокритички; да примени стечена знања у пракси; да компетентно комуницира са сарадницима; да развије професионалну етику.
Студент стиче и предметно-специфичне способности темељног познавања и разумевања области снимања и дизајна звука за филм, телевизију, позориште, радио, музику, сценске догађаје, видео игре и дигиталне интерактивне уметности; самосталног реализовања звучне слике и/или звучног простора у свим фазама производње и емитовања аудиовизуелних дела способност за самостално обављање свих појединачних фаза уметничког рада из области дизајна звука за драмске и аудио-визуелне уметности и медије; повезивања основних знања из различитих области дизајна звука и примене у евентуалним мешаним формама и новим медијима; праћења и примене новина у струци; употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у оквиру одговарајућег подручја.

Исходи

Студент влада креативним знањима и вештинама које му омогућавају да таленат (склоности и способности, које су утврђене на пријемном испиту) оптимално употреби у процесу концептуализације и реализације уметничких остварења у области снимања и дизајна звука; влада теоријским знањима и вештинама из области снимања и дизајна звука; успешно примењује стечена знања и вештине у обављању професионалне делатности; успешно представља у јавности своје уметничке и теоријске радова, чиме они постају део релевантне уметничке, научне и стручне друштвене праксе; поштује универзалне људске и националне вредности (културне и грађанске компетенције); развија комуникацијске и професионалне вештине; поседује одређене личне особине (аутономност, иницијативност, посвећеност позиву, отвореност за сарадњу, креативност, итд); развија и примењује етичке кодексе и кодексе струке.

Назив дипломе (додатак дипломе)

Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник - дизајнер звука

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Mастер aкaдeмскe студијe (II степен студија)