Кaмeрa

Нaзив студијскoг прoгрaмa - Модул

МАС Драмске и аудиовизуелне уметности – Камера

Научна, стручна или уметничка област

Дрaмскe и aудиoвизуeлнe умeтнoсти

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

1 гoдинa (2 сeмeстрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

Дo 7 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

На мастер академске студије на студијском програму Драмске и аудиовизулне уметности могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије  са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Услови за упис на мастер академске студије одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

 

Положен пријемни испит.

Сврха

Сврха програма је обезбеђивање највиших академских стандарда и стицање врхунских практичних уметничких и општих - теоријских знања и вештина, у складу са потребама институција уметности, културе и медија, тржишта рада и друштва у целини, повезивање процеса учења (теoрија и пракса) са уметничко-истраживачким радом који налази пуни обухват у изради завршног рада (заједнички и самостални радови студената) под надзором ментора.

Поред тога, сврха је усавршавање у погледу естетских, креативних и практичних метода креирања слике; стицање сложених знања и вештина за самостално креативно снимање покретне слике (кинематографске), статичне слике (фотографске), како са становишта класичних, хемијско аналогних, тако и са становишта савремених дигиталних поступака снимања, гененерисања и постпродукционих метода обраде и одговарајућих креативно светлосних решења.

Циљеви

Основни циљеви су развијање знања и вештина у области драмских и аудиовизуелних уметности, развијање креативних и интелектуалних способности студената на највишем практичном нивоу уз одговарајућу теоријску надградњу, унапређење образовног и уметничко-истраживачког рада, пројектовање и реализовање уметничких пројеката, посебно кроз завршне радове студената, у свим аспектима драмског и аудиовизуелног стваралаштва.

Такође, стицање знања која се заснивају на продубљеним познавањима специфичности појединих фаза креативног процеса, како снимања и генерисања покретне слике (кинематографске и телевизијске) и статичне слике (фотографске), тако и овладавање сложености у постпродукционим поступцима и креирање специјалних визуелних ефеката у постпродукционом процесу у било ком аудио визуелном медију као и дизајнирање стила светлосних решења за најразличитије мултимедијалне циљеве. 

Компетенције

Стечена знања и вештине омогућавају студентима да на одговарајући начин примене креативно-уметничке, техничко-технолошке и продукционе иновације.

Студент је оспособљен за стваралачки рад са позиције аутора слике сложених структура у области филма, телевизије, фотографије, видеа, интернета, анимације, специјалних визуелних ефеката у свим облицима дистрибуције покретне и статичне фото-реалистичне слике, као и за бављење теоријом, критиком, естетиком слике као и за бављење педагошком праксом у оквиру поменутих области. 

Исходи

Студент поседује високо специјализована академска знања која се односе на принципе и процесе у области драмских и аудиовизуелних уметности, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену учења и рада као основу за научна и примењена истраживања у области драмских и аудиовизуелних уметности;

Такође, успешно примењује вештине решавања сложених проблема на иновативан начин чиме доприноси развоју у области драмских и аудиовизуелних уметности, управљања сложеном комуникацијом, интеракцијом и сарадњом, те примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за сферу драмских и аудиовизуелних уметности.

Назив дипломе (додатак дипломе)

Мастер драмски и аудиовизуелни уметник (из области камере)

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Специјалистичке академске студије (II степен студија)
Докторске академске студије (III степен студија)

 

Фајлови