Кaмeрa

Нaзив студијскoг прoгрaмa - Модул

МАС Драмске и аудиовизуелне уметности – Камера

Научна, стручна или уметничка област

Дрaмскe и aудиoвизуeлнe умeтнoсти

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

1 гoдинa (2 сeмeстрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

Дo 10 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

На мастер академске студије на студијском програму Драмске и аудиовизулне уметности могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије  са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Услови за упис на мастер академске студије одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

 

Положен пријемни испит.

Сврха

Сврха програма је обезбеђивање највиших академских стандарда и стицање врхунских практичних уметничких и општих - теоријских знања и вештина, у складу са потребама институција уметности, културе и медија, тржишта рада и друштва у целини, повезивање процеса учења (теoрија и пракса) са уметничко-истраживачким радом који налази пуни обухват у изради завршног рада (заједнички и самостални радови студената) под надзором ментора.

Поред тога, сврха је усавршавање у погледу естетских, креативних и практичних метода креирања слике; стицање сложених знања и вештина за самостално креативно снимање покретне слике (кинематографске), статичне слике (фотографске), како са становишта класичних, хемијско аналогних, тако и са становишта савремених дигиталних поступака снимања, гененерисања и постпродукционих метода обраде и одговарајућих креативно светлосних решења.

Циљеви

Основни циљеви су развијање знања и вештина у области драмских и аудиовизуелних уметности, развијање креативних и интелектуалних способности студената на највишем практичном нивоу уз одговарајућу теоријску надградњу, унапређење образовног и уметничко-истраживачког рада, пројектовање и реализовање уметничких пројеката, посебно кроз завршне радове студената, у свим аспектима драмског и аудиовизуелног стваралаштва.

Такође, стицање знања која се заснивају на продубљеним познавањима специфичности појединих фаза креативног процеса, како снимања и генерисања покретне слике (кинематографске и телевизијске) и статичне слике (фотографске), тако и овладавање сложености у постпродукционим поступцима и креирање специјалних визуелних ефеката у постпродукционом процесу у било ком аудио визуелном медију као и дизајнирање стила светлосних решења за најразличитије мултимедијалне циљеве. 

Компетенције

Стечена знања и вештине омогућавају студентима да на одговарајући начин примене креативно-уметничке, техничко-технолошке и продукционе иновације.

Студент је оспособљен за стваралачки рад са позиције аутора слике сложених структура у области филма, телевизије, фотографије, видеа, интернета, анимације, специјалних визуелних ефеката у свим облицима дистрибуције покретне и статичне фото-реалистичне слике, као и за бављење теоријом, критиком, естетиком слике као и за бављење педагошком праксом у оквиру поменутих области. 

Исходи

Студент поседује високо специјализована академска знања која се односе на принципе и процесе у области драмских и аудиовизуелних уметности, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену учења и рада као основу за научна и примењена истраживања у области драмских и аудиовизуелних уметности;

Такође, успешно примењује вештине решавања сложених проблема на иновативан начин чиме доприноси развоју у области драмских и аудиовизуелних уметности, управљања сложеном комуникацијом, интеракцијом и сарадњом, те примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за сферу драмских и аудиовизуелних уметности.

Назив дипломе (додатак дипломе)

Мастер драмски и аудиовизуелни уметник (из области камере)

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Специјалистичке академске студије (II степен студија)
Докторске академске студије (III степен студија)

 

Фајлови