Дигитална трансформација медија и културе

Нaзив студијскoг прoгрaмa

МАС Дигитална трансформација медија и културе

Научна, стручна или уметничка област

Драмске и аудиовизуелне уметности, Менаџмент и бизнис, Науке о уметности

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

1 гoдинa (2 сeмeстрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Планирани број студената који ће се

уписати на овај студијски програм

Дo 30 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

На мастер академске студије на студијском програму Дигитална трансформација медија и културе могу конкурисати кандидати који имају завршене основне академске студије  са оствареним обимом од најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Услови за упис на мастер академске студије одређени  су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

 

Положен пријемни испит.

Назив дипломе (додатак дипломе)

Mастер менаџер – култура и медији

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Специјалистичке академске студије (II степен студија)
Докторске академске студије (III степен студија)