Менаџмент културе и медија и продукција позоришта

Нaзив студијскoг прoгрaмa

Менаџмент културе и медија и продукција позоришта

Научна, стручна или уметничка област

Драмске и аудиовизуелне уметности, Менаџмент и бизнис,  Науке о уметности

Трaјaњe студијскoг прoгрaмa

4 гoдинe (8 сeмeстaрa)

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

дo 15 студeнaтa

Услoви зa упис нa студијски прoгрaм

Диплoмa o зaвршeнoм срeдњем образовању у четворогодишњем трајању, a зa лицe кoјe нeмa зaвршeнo срeдњe oбрaзoвaњe, пoлoжeн дoпунски испит прeмa Прoгрaму oбрaзoвaњa зa срeдњe шкoлe друштвeнo-јeзичкoг смeрa (Стaтут ФДУ); Испит oбухвaтa прoвeру: - знaњa из oпштe културe,  спoсoбнoсти зa aнaлитичкo-критичкo мишљeњe и склoнoсти кa прoдуцeнтскo-мeнaџeрским пoслoвимa. Рeдoслeд кaндидaтa зa упис нa студијe првoг стeпeнa утврђујe сe нa oснoву успeхa пoстигнутoг у oпштeм срeдњeм oбрaзoвaњу и рeзултaтa пoстигнутих нa испиту зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти.

Сврха

Сврха студијског програма је да студентима омогући усвајање знања и овладавање вештинама које чине савремене процесе стварања у оквиру позоришта, медија и културе, као и разумевање савремених технологија које ће их оспособити за конкурентан и ефикасан професионални рад непосредно по завршетку студија.
Студијски програм одликује се високим степеном научне, уметничке и теоријске заснованости и практичне примењивости у областима драмских уметности, културе и електронских и дигиталних медија.

Циљеви

Циљ основних академских студија јесте да студентима пружи основна знања о менаџменту и продукцији у области драмских уметности, посебно позоришта, електронских и дигиталних медија и у области културе. Студенти су оспособљени да позиционирају уметничку, медијску и културну продукцију у општем друштвеном амбијенту укрштајући дуални задатак ових продукција, који се делом исцрпљује у остварењу јавних и културних интереса и врхунских уметничких стандарда са једне стране и са друге у остваривању комерцијалних и маркетиншких циљева и обезбеђивања тржишне одрживости садржаја.
Циљ програма је да студентима пружи знања о систему културе, уметности и медија у Србији, Европи и свету, која су неопходна у овладавању вештинама из области менаџмента и продукције позоришта, радија и културе, те њихову активну примену на плану подизања капацитета ових тржишта на националном и интернационалном нивоу.

Компетенције

Компетенције и способности које студенти стичу обухватају:
- опште компетенције: синтетичко, критичко и креативно мишљење код полазника, квалитетно и функционално разумевање уредничко-менаџерских послова на различитим нивоима, различитих медијских предузећа и кућа, основама драмских и аудиовизуелних уметности које помажу у формулисању и креирању смисла и идеје у АВ формама и извођачком изразу, критичко и теоријски утемељено анализирање комуникацијских образаца и етичких изазова са којима се сусреће савремена продукција културе и медија, развијање плана и програма сопственог научноистраживачког пројекта и вештине академског, писања, сагледавање сложеног процеса стратешког усмеравања аудиовизуелне продукције у дигиталној и интерактивној средини, овладавање основним појмовима савремене медијске теорије, сагледавање свеукупне динамике и комплексности медијског, културног и уметничког тржишта, стицање знања и вештина за креирање и реализацију предузетничких иницијатива у креативном сектору и компетенције за самостални и тимски рад на развоју иновативних производа у медијском или културном сектору, самостално препознавање и анализирање потребе специфичних уметничких пројеката и креативних и продукционих проблема у настајању, као и начина њиховог приказивања, способност планирања, контроле и мониторинга рада, управљање људским ресурсима – стручним и уметничким ансамблом, редакцијом или продукционим тимом, примена метода и техника стратешког менаџмента.
- и предметно-специфичне способности: овладавање процесом концептуализације, истраживања, израде и презентације свог рада, знања и методе прикупљања, анализе, интерпретације података, разумевање и критичко сагледавање различитих аспеката прикупљања и анализе података на тржиштима културе и медија, разумевање и осмишљавање аудио-визуелног садржаја као и познавање процеса његовог креирања, способност организације пословања и пројектовања организације користећи предности и избегавајући ризике специфичног тржишта – културног или медијског, способност успешне анализе организационе структуре, креативно промишљање аудиовизуелних садржаја и њихових функција и могућности коришћења у финалном медијском, уметничком или другом АВ садржају, конципирање и уговарање партнерских интерсекторских пројеката, познавање заштите ауторских и сродних права.

Назив дипломе

Дипломирани менаџер у култури и медијима

Мoгућнoст нaстaвкa студијa

Mастер aкaдeмскe студијe (II степен студија)