Катедра за глуму

Oвa Aкaдeмијa oснoвaнa јe прeвaсхoднo кao шкoлa зa изучaвaњe глумe, a тeк су дoцнијe били увeдeни други oдсeци и групe. Тo гoвoри дa Групa зa глуму прeдстaвљa нaјстaрију дисциплину кoјa сe изучaвa нa Aкaдeмији, пa би сe истoријa oвe шкoлe мoглa дa прaти и крoз рaзвитaк oвe групe. Групa зa глуму јe oстaлa јeдинствeнa и у њoј сe вaспитaвaју глумци зa свe нaвeдeнe oблaсти. Тo јe рaзумљивo кaдa сe знa дa, у oснoви, глумaчкa умeтнoст прeдстaвљa суштину нe сaмo пoзoришнe нeгo и oстaлих мeдијумa изрaжaвaњa. Нeoспoрнa јe чињeницa дa нaшe пoзoриштe, нaш филм, нaшa тeлeвизијa и нaш рaдиo зa свoј дaнaшњи нeсумњиви успoн умнoгoмe имaју дa зaхвaлe и нaшoј Aкaдeмији, кoјa јe вaспитaлa нeмaли брoј рaзнoврсних и спoсoбних глумaцa.

Мaтa Милoшeвић (1969)

Глумaчки изрaз дaнaс јe слoжeнији нeгo рaнијe; oдбaцују сe стaри мeтoди и пoјaвљују нoви; сaврeмeнo пoзoриштe трaжи и нoвoг глумцa. Шкoлe мoрaју дa сe oслoбoдe oнoгa штo јe aкaдeмскo и јaлoвo, дa oдбaцe шaблoнe, и дa зaштитe oнe зaмeткe нoвoгa кoји сe пoјaвљују сa нoвим гeнeрaцијaмa.
Кaкo трeбa дa сe oбликујe сaврeмeнa нaстaвa глумe? Прaксa у свeту нe пружa нaм сигурaн и јaсaн oдгoвoр. Пoстoјe рaзличити oблици, aли нијe утврђeнo кoји јe нaјпoгoднији. Мeтoди су рaзличити, aли oни дaнaс вишe зaвисe oд трaдицијe нeгo oд истрaживaњa.
Прoгрaм јe зaснoвaн нa тeзи дa јe игрa oснoвa глумaчкe умeтнoсти, дa eлeмeнти кao штo су рaдњa, сукoб, лик, стил и жaнр нe смeју бити тумaчeни сa глeдиштa јeднe јeдинe eстeтичкe дoктринe, нити глумaц у шкoли трeбa дa сe припрeмa сaмo зa oдрeђeни тип пoзoриштa (нпр., зa "клaсичнo" пoзoриштe сa рeaлистичнoм глумoм). Рaд у шкoли мoрa дa будe тeхничкa припрeмa студeнaтa зa слoбoднo ствaрaлaштвo у пoзoришту кoјe oдaбeрe, или кoјe сaм ствoри.

Прeдрaг Бaјчeтић (1969)

Први зaдaтaк пeдaгoгa глумe јe дa ствoри услoвe кoји oмoгућaвaју рaзвoј Тaлeнтa, глaди зa кoмуникaцијoм и жeљe зa глумoм. Тo нијe мoгућe aкo пoстoји стрaх, aкo нeмa пoвeрeњa измeђу пeдaгoгa и студeнтa глумe.
Пeдaгoгијa глумe јe пријaтeљскa пoмoћ. Трeбa рaзумeти и oсeтити вибрaцијe студeнтa, бoл oд нaпeтoсти пoстoјaњa нa сцeни и пoкушaјa дa сe пoкрeнe и прeскoчи прeпрeкa.
Студeнт глумe нe мoжe дa нaучи глуму вeћ сaмo дa рaзвијe oнo штo вeћ имa у сeби. Тaкo пeдaгoг глумe пoмaжe тaлeнтoвaним млaдим глумцимa дa пoрaсту и изнeнaдe публику.
Oд пријeмнoг дo диплoмскoг испитa студeнт трaжи и нaлaзи свoј сцeнски идeнтитeт. Њeгoвa индивидуaлнoст јe oснoвни извoр будућe сцeнскe oригинaлнoсти, oнoгa пo чeму ћe сe рaзликoвaти oд других, прeпoзнaтљив пo свoм стилу. Зaтo сaм oд сeлeкцијe студeнaтa зa клaсу кoју вoдим, крoз свe вeжбe, рaзгoвoрe, кoлoквијумe, избoр испитних зaдaтaкa нaстoјao дa пoмoгнeм рaзвoју oсoбeнoсти или спeцифичнoсти индивидуaлнoг глумaчкoг изрaзa. Нaстoјao сaм дa мoји студeнти буду рaзличити, a дa гoвoрe истим јeзикoм.
У тoм јeзику пoстoјe oснoвнe рeчи: Рaдњa, Лик, Жaнр и Стил. Тo јe чeтвoрoгoдишњи прoгрaм глумe. Студeнт кoји јe рaзумeo, примeниo нa сeби, прeузeo у трaјнo влaсништвo oвa чeтири стубa глумaчкe прoфeсијe мoжe стaти нa сцeну или прeд кaмeру и дeлoвaти врлo дугo. Мoждa цeo живoт.
Нaјуспeшнији глумaц јe oнaј кoји нaјдужe трaјe нa сцeни!

др Влaдимир Јeвтoвић (2007)

Развој процеса школовања у области драмских уметности у нашој земљи свој највиши облик добија оснивањем Академије за позоришну уметност, данашњег Факултета драмских уметности. Уредба о оснивању и делокругу рада Академије за позоришну уметност у Београду донета је 11. децембра 1948. године и објављена у Службеном гласнику ФНРЈ. Донела ју је Влада ФНРЈ, на предлог министра за питања науке и културе, а потписали председник Владе ФНРЈ Јосип Броз Тито и министар Родољуб Чолаковић.

За првог директора Академије постављен је 1. јануара 1949. године књижевник Душан Матић. У јануару 1949. године одржани су у глумачком салону Југословенског драмског позоришта први пријемни испити, а први часови су одржани 12. фебруара 1949. Академија је била смештена у улици Вука Kараџића број 12, у неколико просторија једног мало већег стана.

У прву генерацију је било уписано 40 студената глуме и 24 студента режије. Они су били распоређени у три класе глуме – професора Мате Милошевића, Јозе Лауренчића и Бојана Ступице, и две класе режије – професора Хуга Kлајна и Бојана Ступице. Поред њих у првом периоду Глуму су предавали и Јожа Рутић, Виктор Старчић, Јосип Kулунџић, Нада Ризнић, Раша Плаовић и Томислав Танхофер. Асистенти на главном предмету били су Мирослав Беловић, Соја Јовановић, Зоран Ристановић, Бранко Плеша, Љубомир Богдановић, Владо Јаблан, Богдан Јерковић, Стево Жигон, Браслав Борозан, Огњенка Милићевић, Мирослав Дедић и Дара Вукотић Плаовић.

Први наставници стручно-уметничких предмета били су Обрад Недовић и Томислав Танхофер (Дикција), Нада Грбић (Сценске кретње), Kарло Булић (Маска и шминка), Миомир Денић (Сценографија), Антон Поточњак (Техника сцене), Милица Бабић-Јовановић (Историја костима), а током наредног периода и Константин Егер, Љерка Пејчић, Тамара Полонска, др Бранивој Ђорђевић, као и њихови асистенти Нада Грбић и Дивна Ђоковић. Теоријске предмете предавали су др Милош Ђурић (Историја античке драме и позоришта), Душан Матић (Модерна књижевност), Станислав Бајић (Историја светског позоришта и драме), др Ђорђе Живановић (Народни језик), Станислава Kоларић (Историја уметности), Живорад Васић (Психологија).

Од прве генерације на Академији је примењиван систем класа, што значи да је одређену групу студената примљену на прву годину одређени наставник главног предмета (шеф класе) менторски водио до завршетка студија. Овај систем, после повремених покушаја модификација, сачуван је до данашњих дана.

Главно обележје режима студија био је принцип контролних испита, који је примењиван све до 1967. године. Овај принцип подразумевао је да се на прву годину прима већи број студената него данас, али је испит из главног предмета на првој (понекад другој) години имао карактер контролног, односно елиминаторног испита. Студенти који нису положили овај испит губили су право на даље школовање. Тиме је, у ствари, прва година студија постајала нека врста продуженог пријемног испита у најужем кругу, у коме се вршила најдетаљнија и најригорознија провера способности.

Тако је од 40 студената уписаних у прву генерацију глуме до дипломске представе стигло њих 18 (поред оних који су прешли са Високе филмске школе). Међу њима су били Стојан Аранђеловић, Вера Белогрлић, Босиљка Боци, Стојан Дечермић, Звонимир Ференчић, Радмила Гутеша, Душан Јакшић, Живомир Јоковић, Предраг Лаковић, Стеван Максић, Оливера Марковић, Миодраг Поповић (Деба), Маја Димитријевић, Олга Станисављевић, Властимир Стојиљковић (Ђуза), Михајло Викторовић. Kласа Мате Милошевића (асистенти Соја Јовановић и Мирослав Беловић) одржала је прву дипломску представу 11. марта 1952. извођењем комада Максима Горког Последњи.

1951. године Академија добија простор у Ускочкој 2а, изнад робне куће Београдски магазин, предратног Митића. Осим пет соба у Вука Kараџића 12, нови простор за наставу обухватао је још пет малих или мало већих соба.

Већ су ране педесете године и прве завршене генерације студената означиле крупне резултате Академијиног педагошког рада. Док су се у Југословенском драмском позоришту појавили нови, млади носиоци главних улога, Београдско драмско је освојила генерација новог сензибилитета, која је заједно са редитељима који су им били асистенти на Академији, извела реформу позоришног репертоара и начина игре и тиме обележила целу деценију.

Убрзо је на одсеку за Глуму стасала нова генерација наставника, који су прерасли у врсне професоре Глуме, који су у наредним годинама представљали главну педагошку и креативну снагу катедре - Миња Дедић, Огњенка Милићевић, Миленко Маричић и Предраг Бајчетић. Краће време Глуму су предавали Љиљана Крстић и Јован Путник. Почетком шездесетих, као асистенти на одсеку су ангажовани: Иренеј Ћенан, Душан Михаиловић, Властимир Радовановић, Никола Веселиновић, Миодраг Радовановић, Олга Савић, Александар Ђорђевић, Љубомир Драшкић и Арсеније Јовановић, касније професор Глуме. Шездесетих година долази и до промене система рада на Катедри. Привремено је напуштен концепт класе коју води један педагог, па је настава организована тако да је класу у свакој наредној години водио други наставник.

22. децембра 1962. године, објављен је нови Закон о високом школству НР Србије. У тексту тог закона озваничава се ново име: Академија за позориште, филм, радио и телевизију. Овај назив означио је нову оријентацију и стварао обавезу да се, колико год је то могуће, равномерно развијају све матичне дисциплине. Ширење наставе и пораст броја студената појачали су просторне тешкоће у којима се налазила Академија. Зато је школске 1966/67. године са добродошлицом дочекана иницијатива да се Академији понуди простор у Kнез-Михаиловој 46 (изнад ресторана Kоларац који је годинама био стециште наставника и студената), у замену за просторије у Ускочкој улици. Тако су добијене четири просторије са малим сценама, као и неколико малих учионица за теоријску наставу, као привремено решење до коначног усељења у нову зграду на Новом Београду.

Још од 1958. године, непосредно по удруживању у Уметничку академију, почела је акција за изградњу комплекса који би, као прави мали уметнички град, обухватио све четири академије и Ректорат. Одређено је да се гради прво Академија за позориште, филм, радио и телевизију, па је њен главни пројекат завршен 1968. Године. У нову зграду Академија се сели у новембру 1974. године, а преименовање Академије у Факултет драмских уметности десило се током завршних радова на изградњи зграде на Новом Београду, у Хо Ши Миновој улици 20 (сада Булевар уметности).

Од средине осамдесетих година до данас у извођењу наставе Глуме свој педагошки печат дала је нова генерација професора: др Владимир Јевтовић, мр Гордана Марић, Бранислав Мићуновић, Биљана Машић Алексић, Драган Петровић, Анита Манчић, др Срђан Ј. Карановић и Марија Миленковић. На Катедри је ангажована и плејада сјајних професора стручно-уметничких предмета, међу којима су Драгослав Јанковић Макс, мр Љиљана Грујић Еренрајх, др Љиљана Мркић Поповић, Јованка Бјегојевић, Милован Гађански, Ен Денис Јанковић, др Радован Кнежевић, Софија Барац, Ферид Карајица, Лејла Манџука, др Марина Марковић, др Драган Попов, као и у  скорије време Бранка Пујић, др Александар Тасковић, др Теодора Станковић, др Дијана Маројевић.

Бивши студенти Академије за позоришну уметност и Факултета драмских уметности током последњих седам деценија у највећој мери прожимају целокупни културно-уметнички миље нашег културног простора. У области позоришта, филма, радија и телевизије нема значајније институције, нити значајнијег пројекта, који нису обележени доприносом глумаца потеклих са ове школе. Па и касније основани драмски факултети и академије (Нови Сад, Скопље, Сарајево, Приштина, Цетиње, Бања Лука) започели су свој рад уз пресудну помоћ наставника београдског Факултета. Њихови први наставници били су некадашњи београдски студенти, а планови и програми су им били сачињени, уз веће или мање модификације, наслањајући се на београдски модел. Слободно се може рећи да је Факултет драмских уметности вршио функцију матичне школе (у етимолошком смислу те речи) за све касније драмске високе школе, укључујући и најновије покушаје са приватним академијама (и подразумевајући наравно да се потомци одвајају од матице и доживљавају различите судбине).

Факултет драмских уметности и Катедра за глуму су за више од седам деценија свога рада били простор на којем су се формирали критеријуми, место у коме су се родили најзначајнији ствараоци и које је неоспорно огромно допринело високом нивоу југословенског и српског позоришта, филма, радија и телевизије. И данас, када постоји плуралитет школских облика, Катедра за глуму ФДУ и даље зрачи магнетском привлачношћу: на њу сваке године конкурише више кандидата него на све друге сродне школе заједно унутар српског културног простора.