Kamera

Naziv studijskog programa - Modul

MAS Dramske i audiovizuelne umetnosti – Kamera

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 7 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Dramske i audiovizulne umetnosti mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Uslovi za upis na master akademske studije određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

 

Položen prijemni ispit.

Svrha

Svrha programa je obezbeđivanje najviših akademskih standarda i sticanje vrhunskih praktičnih umetničkih i opštih - teorijskih znanja i veština, u skladu sa potrebama institucija umetnosti, kulture i medija, tržišta rada i društva u celini, povezivanje procesa učenja (teorija i praksa) sa umetničko-istraživačkim radom koji nalazi puni obuhvat u izradi završnog rada (zajednički i samostalni radovi studenata) pod nadzorom mentora.

Pored toga, svrha je usavršavanje u pogledu estetskih, kreativnih i praktičnih metoda kreiranja slike; sticanje složenih znanja i veština za samostalno kreativno snimanje pokretne slike (kinematografske), statične slike (fotografske), kako sa stanovišta klasičnih, hemijsko analognih, tako i sa stanovišta savremenih digitalnih postupaka snimanja, genenerisanja i postprodukcionih metoda obrade i odgovarajućih kreativno svetlosnih rešenja.

Ciljevi

Osnovni ciljevi su razvijanje znanja i veština u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, razvijanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti studenata na najvišem praktičnom nivou uz odgovarajuću teorijsku nadgradnju, unapređenje obrazovnog i umetničko-istraživačkog rada, projektovanje i realizovanje umetničkih projekata, posebno kroz završne radove studenata, u svim aspektima dramskog i audiovizuelnog stvaralaštva.

Takođe, sticanje znanja koja se zasnivaju na produbljenim poznavanjima specifičnosti pojedinih faza kreativnog procesa, kako snimanja i generisanja pokretne slike (kinematografske i televizijske) i statične slike (fotografske), tako i ovladavanje složenosti u postprodukcionim postupcima i kreiranje specijalnih vizuelnih efekata u postprodukcionom procesu u bilo kom audio vizuelnom mediju kao i dizajniranje stila svetlosnih rešenja za najrazličitije multimedijalne ciljeve. 

Kompetencije

Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da na odgovarajući način primene kreativno-umetničke, tehničko-tehnološke i produkcione inovacije.

Student je osposobljen za stvaralački rad sa pozicije autora slike složenih struktura u oblasti filma, televizije, fotografije, videa, interneta, animacije, specijalnih vizuelnih efekata u svim oblicima distribucije pokretne i statične foto-realistične slike, kao i za bavljenje teorijom, kritikom, estetikom slike kao i za bavljenje pedagoškom praksom u okviru pomenutih oblasti. 

Ishodi

Student poseduje visoko specijalizovana akademska znanja koja se odnose na principe i procese u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu učenja i rada kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti;

Takođe, uspešno primenjuje veštine rešavanja složenih problema na inovativan način čime doprinosi razvoju u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, upravljanja složenom komunikacijom, interakcijom i saradnjom, te primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za sferu dramskih i audiovizuelnih umetnosti.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti kamere)

Mogućnost nastavka studija

Specijalističke akademske studije (II stepen studija)
Doktorske akademske studije (III stepen studija)

 

Fajlovi