Kamera

Naziv studijskog programa - Modul

MAS Dramske i audiovizuelne umetnosti – Kamera

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 10 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Dramske i audiovizulne umetnosti mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Uslovi za upis na master akademske studije određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

 

Položen prijemni ispit.

Svrha

Svrha programa je obezbeđivanje najviših akademskih standarda i sticanje vrhunskih praktičnih umetničkih i opštih - teorijskih znanja i veština, u skladu sa potrebama institucija umetnosti, kulture i medija, tržišta rada i društva u celini, povezivanje procesa učenja (teorija i praksa) sa umetničko-istraživačkim radom koji nalazi puni obuhvat u izradi završnog rada (zajednički i samostalni radovi studenata) pod nadzorom mentora.

Pored toga, svrha je usavršavanje u pogledu estetskih, kreativnih i praktičnih metoda kreiranja slike; sticanje složenih znanja i veština za samostalno kreativno snimanje pokretne slike (kinematografske), statične slike (fotografske), kako sa stanovišta klasičnih, hemijsko analognih, tako i sa stanovišta savremenih digitalnih postupaka snimanja, genenerisanja i postprodukcionih metoda obrade i odgovarajućih kreativno svetlosnih rešenja.

Ciljevi

Osnovni ciljevi su razvijanje znanja i veština u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, razvijanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti studenata na najvišem praktičnom nivou uz odgovarajuću teorijsku nadgradnju, unapređenje obrazovnog i umetničko-istraživačkog rada, projektovanje i realizovanje umetničkih projekata, posebno kroz završne radove studenata, u svim aspektima dramskog i audiovizuelnog stvaralaštva.

Takođe, sticanje znanja koja se zasnivaju na produbljenim poznavanjima specifičnosti pojedinih faza kreativnog procesa, kako snimanja i generisanja pokretne slike (kinematografske i televizijske) i statične slike (fotografske), tako i ovladavanje složenosti u postprodukcionim postupcima i kreiranje specijalnih vizuelnih efekata u postprodukcionom procesu u bilo kom audio vizuelnom mediju kao i dizajniranje stila svetlosnih rešenja za najrazličitije multimedijalne ciljeve. 

Kompetencije

Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da na odgovarajući način primene kreativno-umetničke, tehničko-tehnološke i produkcione inovacije.

Student je osposobljen za stvaralački rad sa pozicije autora slike složenih struktura u oblasti filma, televizije, fotografije, videa, interneta, animacije, specijalnih vizuelnih efekata u svim oblicima distribucije pokretne i statične foto-realistične slike, kao i za bavljenje teorijom, kritikom, estetikom slike kao i za bavljenje pedagoškom praksom u okviru pomenutih oblasti. 

Ishodi

Student poseduje visoko specijalizovana akademska znanja koja se odnose na principe i procese u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu učenja i rada kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti;

Takođe, uspešno primenjuje veštine rešavanja složenih problema na inovativan način čime doprinosi razvoju u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, upravljanja složenom komunikacijom, interakcijom i saradnjom, te primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za sferu dramskih i audiovizuelnih umetnosti.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti kamere)

Mogućnost nastavka studija

Specijalističke akademske studije (II stepen studija)
Doktorske akademske studije (III stepen studija)

 

Fajlovi