Dramaturgija

Naziv studijskog programa - Modul

MAS Dramske i audiovizuelne umetnosti – Dramaturgija

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 10 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Dramske i audiovizulne umetnosti mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije  sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Uslovi za upis na master akademske studije određeni  su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

 

Položen prijemni ispit.

Svrha

Svrha programa je obezbeđivanje najviših akademskih standarda i sticanje vrhunskih praktičnih umetničkih i opštih - teorijskih znanja i veština, u skladu sa potrebama institucija umetnosti, kulture i medija, tržišta rada i društva u celini, povezivanje procesa učenja (teorija i praksa) sa umetničko-istraživačkim radom koji nalazi puni obuhvat u izradi završnog rada (zajednički i samostalni radovi studenata) pod nadzorom mentora.

Pored toga, svrha je savladavanje svih elemenata tehnike dramskog stvaranja kroz proces majstorske radionice, uz korišćenje stečenih teorijskih znanja, sa težnjom da svako delo može biti prikazano i u profesionalnoj konkurenciji.

Ciljevi

Osnovni ciljevi su razvijanje znanja i veština u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, razvijanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti studenata na najvišem praktičnom nivou uz odgovarajuću teorijsku nadgradnju, unapređenje obrazovnog i umetničko-istraživačkog rada, projektovanje i realizovanje umetničkih projekata, posebno kroz završne radove studenata, u svim aspektima dramskog i audiovizuelnog stvaralaštva.

Takođe, osposobljavanje studenata za prenošenje umetničkih i stručnih znanja i veština, kao i teorijskih znanja, obrazovanje umetnika-pisaca i formiranje stručnjaka za bavljenje kreativnom dramaturgijom i dramaturškim poslovima u pozorištu, na filmu, televiziji, radiju, reklamnim agencijama i u raznim oblicima video produkcije, formiranje stručnjaka za bavljenje teorijom, estetikom i kritikom u okviru pomenutih oblasti.

Kompetencije

Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da na odgovarajući način primene kreativno-umetničke, tehničko-tehnološke i produkcione inovacije.

Student je profesionalno osposobljen za pisanje pozorišnih i radio drama, scenarija za filmsku, TV i video produkciju (po originalnoj ideji ili po predlošku); ima sposobnost za teorijsku i kritičku analizu umetničkih dela iz navedenih umetničkih oblasti; ima razvijenu stručnu sposobnost za obavljanje poslova dramaturga i sposobnost za pisanje kritike o delima iz navedene oblasti umetnosti.

Ishodi

Student poseduje visoko specijalizovana akademska znanja koja se odnose na principe i procese u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu učenja i rada kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti;

Takođe, uspešno primenjuje veštine rešavanja složenih problema na inovativan način čime doprinosi razvoju u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, upravljanja složenom komunikacijom, interakcijom i saradnjom, te primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za sferu dramskih i audiovizuelnih umetnosti.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti dramaturgije)

Mogućnost nastavka studija

Specijalističke akademske studije (II stepen studija)
Doktorske akademske studije (III stepen studija)