Služba opštih poslova

U okviru Opšte službe postoje: pravna služba, studentska služba i služba za nastavu i magistarske studije.

Pravna služba obavlja različite administrativne poslove u vezi sa kadrovskim pitanjima, izrađuje pravne akte, sprovodi postupak za izbor nastavnika i saradnika, sastavlja ugovore, organizuje sednice Nastavno-umetničkog veća FDU, Saveta FDU, Naučnog veća, obavlja korespodenciju sa drugim institucijama, vodi matičnu knjigu zaposlenih i izdaje potvrde i uverenja u vezi sa radnim odnosom.

Sekretar Fakulteta
Vesna Janjetović, dipl. prav.
kancelarija 74
telefon: +381 11 311 1071
e-pošta: vesna.janjetovic@fdu.bg.ac.rs

Šef kabineta dekana
Aleksandra Avramović
kancelarija 73
telefon: +381 11 214 0419
e-pošta: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

 

Programer – inženjer
Nenad Spasić
kancelarija 31
e-pošta: nenad.spasic@fdu.bg.ac.rs

Samostalni stručno-tehnički saradnik za digitalni marketing
Aleksandar Jovičić
kancelarija 31
e-pošta: aleksandar.jovicic@fdu.bg.ac.rs

 

Studentska služba vrši upis studenata i overu semestra, zakazuje ispite, ažurira ispitne prijave, izdaje uverenja i potvrde studentima, vodi matične knjige studenata i evidenciju prijemnih ispita.

Samostalni stručno-tehnički saradnik za osnovne studije i opšte poslove
Kristina Obradović
kancelarija 70
e-pošta: kristina.obradovic@fdu.bg.ac.rs
 

Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
Vesna Aleksandrić
kancelarija 70
telefon: +381 11 260 4525; +381 11 213 5684 lokal 124
e-pošta: vesna.aleksandric@fdu.bg.ac.rs

 

Služba za nastavu i magistarske studije organizuje izvođenje nastave na svim nivoima studija  na Fakultetu (osnovne, diplomske, specijalističke, doktorske), izrađuje godišnji raspored časova i nastavne planove Fakulteta, vrši upis godine i overu semestra studenata i obavlja administrativno-tehničku obradu materijala za potrebe Fakulteta.

Samostalni stručno-tehnički saradnik za nastavu i doktorske studije
Olivera Trajković
telefon: +381 11 313 2686
e-pošta: olivera.trajkovic@fdu.bg.ac.rs
 

Viši stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
Svetlana Đukić
telefon: +381 11 313 2686
e-pošta: svetlana.djukic@fdu.bg.ac.rs

 

Kurir
Milica Vučković
kancelarija 69
telefon: +381 11 260 4525; +381 11 213 5684, lokal 117
 

Viši stručno-tehnički saradnik za opšte poslove
Branka Mažibrada
e-pošta: branka.mazibrada@fdu.bg.ac.rs