Služba opštih poslova

U okviru Opšte službe postoje: pravna služba, studentska služba i služba za nastavu i magistarske studije.

Pravna služba obavlja različite administrativne poslove vezane za kadrovska pitanja. Ona obavlja izradu pravnih akata, sprovodi postupak za izbor nastavnika i saradnika, sastavlja različite vrste ugovora, organizuje sednice Nastavno-umetničkog veća FDU, Saveta FDU, Naučnog veća, obavlja korespodenciju sa odgovarajućim institucijama, vodi matičnu knjigu zaposlenih i izdaje različite potvrde i uverenja iz radnog odnosa.

Sekretar Fakulteta
Vesna Janjetović, dipl. prav.
telefon: 38111-311-1071
kancelarija 74

Šef kabineta dekana
Aleksandra Avramović
e-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs
telefon: 3811-214-0419
kancelarija 73

Programer - inženjer
Nenad Spasić
kancelarija 31
e-mail: nenad.spasic@fdu.bg.ac.rs

Studentska služba vrši: upis studenata i overu semestra, zakazivanje ispita, ažuriranje ispitnih prijava, izdavanje različitih uverenja i potvrda studentima, vođenje matične knjige studenata i evidenciju prijemnih ispita.

Samostalni stručnotehnički saradnik za osnovne studije i opšte poslove
Kristina Obradović
e-mail: kristina.obradovic@fdu.bg.ac.rs
kancelarija 70

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja
Vesna Aleksandrić
e-mail: vesna.aleksandric@fdu.bg.ac.rs
telefon: 38111-2604-525; 38111-2135-684, lok. 06
kancelarija 70

Služba za nastavu i magistarske studije organizuje izvođenje nastave za studije koje organizuje Fakultet (osnovne, diplomske, specijalističke, doktorske), izrađuje godišnji raspored časova i nastavne planove Fakulteta, vrši upis godine i overu semestra studenata i obavlja administrativno-tehničku obradu materijala za potrebe Fakulteta.

Samostalni stručnotehnički saradnik za nastavu i doktorske studije
Olivera Trajković
e-mail: olivera.trajkovic@fdu.bg.ac.rs
telefon: +38111 31-32-686

Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja
Svetlana Đukić
e-mail: svetlana.djukic@fdu.bg.ac.rs
telefon: +38111 31-32-686

Kurir
Milica Vučković
telefon: 38111-2604-525; 38111-2135-684, lok. 15
kancelarija 69

Viši stručnotehnički saradnik za opšte poslove
Branka Mažibrada
e-mail: branka.mazibrada@fdu.bg.ac.rs

Viši stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti
Tijana Obradović