др Љиљана Рогач Мијатовић

Ванредни професор

Биографија

Ужа научна односно уметничка област:  Менаџмент у култури; Студије културе

Предмети на којима је ангажована:

Основне академске студије: Увод у менаџмент у култури;  Међународни културни односи

Докторске научне студије: Теорије менаџмента у култури и културне политике;  Методологија научно-истраживачког рада 2

Љиљана Рогач Мијатовић дипломирала је на Факултету драмских уметности у Београду, на Катедри за Позоришну и радио продукцију (2005). На Универзитету уметности у Београду магистрирала је на интердисциплинарним студијама са тезом Редефинисање и трансформација идентитета и имиџа Србије у контексту европских интеграција (2007), а докторирала са темом Међународни културни односи и интеркултурна комуникација у функцији репозиционирања Србије у европској и светској јавности (2012).  У звање научног сарадника за област студије културе изабрана је 2012. а за вишег научног сарадника 2018. године.

Као докторанд и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од 2011. почела је да ради у настави, као и на научно-истраживачким пројектима ФДУ и Универзитета уметности.  Од 2014. ради у Институту за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ као стручни сарадник, па координатор за научно-истраживачки рад, а од  2018. године као заменик директора Института. За ванредног професора на Катедри за менаџмент и продукцију позоришта радија и културе на ФДУ изабрана је 2020. године.

Љиљана Рогач Мијатовић бави се научно-истраживачким радом, учествује на научним пројектима, излаже на научним скуповима, а бави се и развојем научног подмлатка Факултета. Изабрани научни пројекти: Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србијa 1989-2014) (Мин. просвете, науке и техн.развоја РС); Еразмус+ БЕ-ОПЕН Јачање капацитета српских универзитета за отворену науку; COST пројекти: IS1007 Investigating Cultural Sustainability; IS1308 Populist Political Communication in Europe; IS1307 New Materialism; CA18126 Writing Urban Places; CA18204 Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities.

Ауторка је књиге Културна дипломатија и идентитет Србије. Рецензент је у неколико часописа од међународног значаја и члан Редакције Зборника радова ФДУ.

Стручно-професионални допринос Љиљана Рогач Мијатовић остварује кроз вишегодишње искуство у сарадњи са институцијама културе, као и у раду на продукцији и промоцији међународних манифестација и фестивала. Ауторка је и уредница низа програма и дебата у сарадњи са Коларчевом задужбином,  Културним центром Београда, Центром за промоцију науке, итд.

Члан је Научног савета Фонда за науку Републике Србије (2019,-); члан Управног одбора Завода за проучавање културног развитка у Београду (2019, -); члан у Савету за креативне индустрије Председника Владе РС (2018, -).

Добитница је Сребрне медаље Универзитета уметности у Београду за значајан и креативан допринос развоју Факултета драмских уметности.

 

Научне референце (изабране):

Рогач Мијатовић, Љиљана (2014) Културна дипломатија и идентитет Србије, Београд: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију;  Clio, ISBN 978-86-82101-52-9

 

Текстови у научним часописима

Рогач Мијатовић, Љиљана (2018) „Баштињење идеја и дела Стевана Мајсторовића: један прилог дијалогу о култури“ Култура бр. 160, стр.36-57, ISSN: 0023-5164

Rogač Mijatović, Ljiljana (2018) „Оd „prostornog obrta” ka kulturnoj topografiji železnice Balkana“ Zbornik radova FDU br. 34, str. 147-160. ISSN: 1450-5681

Рогач Мијатовић, Љиљана (2017) За пријатељство и солидарност: политике и значења међународног дечјег фестивала „“Радост Европе”, Зборник радова ФДУ бр.31-32. стр. 181-196, ISSN: 1450-5681

Рогач Мијатовић, Љиљана (2014) "Колективно памћење у дигитално доба: Еуропеана и Велики рат", Зборник радова Факултета дрмаских уметности бр. 25/26, стр.275-293, ISSN 1450-5681

Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) "Balkan Dissonant Heritage Narratives (and Their Attractiveness) for Tourism" American Journal of Tourism Management  3(1B): 10-19. DOI: 10.5923/s.tourism.201402.02 

Рогач Мијатовић, Љиљана (2014) "Cultural Memory and Urban Symbolism of Belgrade"  Интеркултуралност бр.8, стр. 43-51, ISSN 2217-4893

Рогач Мијатовић, Љиљана (2012) „Дихотомије парадигми међународних културних односа“, Теме г. XXXVI, бр. 3, стр. 1047-1064. ISSN 0353-7919

 

Поглавља у публикацијама међународног значаја

Рогач Мијатовић, Љиљана (2018) „Хуманистика у перспективи научне изврсности и европских истраживачких политика“, Култура и/или наука, ур. Александра Вранеш, Љиљана Марковић. Београд: Филолошки факултет, ISSN 2560-3426, ISBN 978-86-6153-493-5. стр. 125-136.

Rogač Mijatović, Ljiljana (2017) Implications of Multiple Identity Layers for Cultural Diplomacy of Serbia, Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, eds. Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana; Mihaljinac, Nina. Desk Kreativna Evropa Srbija, Fakultet dramskih umetnosti Beograd. , pp. 203-211. ISBN 978-86-85033-34-6

Daković, Nevena, Ljiljana Rogač Mijatovič, Mirjana Nikolić (2015) From dissonance to resilence: the heritage of Belgrade`s Staro Sajmište, in: Theory and Practice in Heritage and Sustainability, E. Auclair and G.Fairclough (eds.), London: Routledge, pp. 190-202. ISBN 978-1-138-77890-0

Рогач Мијатовић, Љиљана (2015) "Превођење култура у перспективи међународних културних односа", у: Културе у преводу, тематски зборник у 4 књиге, књига 2, ур. Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Андрићев институт, стр. 25-38, ISBN 978-86-6153-356-3

Rogač Mijatović, Ljiljana, Milena Dragićević Šešić (2014) "From the Contested Past to the Neglected Present: The Cultural Politics of Memory of Belgrade's Staro Sajmište (the Old Fairground)", Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media Beograd, ed. Nevena Daković, FDU, Diskurs, pp. 35-48, ISBN 978-86-82101-54-3

Рогач Мијатовић, Љиљана (2014) "Међународни културни односи у освит Првог светског рата" у: Први светски рат у култури и библиографији тематски зборник у 2 књиге. Књ. 1, уредници Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Београд: Филолошки факултет Универзитета, стр.45-57.     ISBN 978-86-6153-242-9

 

Уредништво публикација међународног значаја

Sari Asikainen, Claudia Brites, Katarzyna Plebańczyk, Ljiljana Rogač Mijatović and Katriina Soini (eds.) (2017) SoPhi No. 139, Culture in Sustainability: Towards a Transdisciplinary Approach, University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy. ISSN 1238-8025,  ISBN 978-951-39-7267-7

Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana; Mihaljinac, Nina (2017) Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics. Desk Kreativna Evropa Srbija, Fakultet dramskih umetnosti Beograd. ISBN 978-86-85033-34-6 

Daković, Nevena, Mirjana Nikolić, Ljiljana Rogač Mijatović, ured. (2016) Media archaeology: memory, media and culture in the digital age / Medijska arheologija : sećanje, mediji i kultura u digitalnom dobu, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, 310 str. ISBN 978-86-82101-61-1

Драгићевић Шешић, Милена; Николић, Мирјана; Рогач Мијатовић, Љиљана (2014) Зборник радова Култура и одрживи развој у доба кризе, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, ISBN 978-86-82101-53-6