dr Ljiljana Rogač Mijatović

Vanredni profesor

Biografija

Uža naučna odnosno umetnička oblast:  Menadžment u kulturi; Studije kulture

Predmeti na kojima je angažovana:

Osnovne akademske studije: Uvod u menadžment u kulturi;  Međunarodni kulturni odnosi

Doktorske naučne studije: Teorije menadžmenta u kulturi i kulturne politike;  Metodologija naučno-istraživačkog rada 2

Ljiljana Rogač Mijatović diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na Katedri za Pozorišnu i radio produkciju (2005). Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu magistrirala je na interdisciplinarnim studijama sa tezom Redefinisanje i transformacija identiteta i imidža Srbije u kontekstu evropskih integracija (2007), a doktorirala sa temom Međunarodni kulturni odnosi i interkulturna komunikacija u funkciji repozicioniranja Srbije u evropskoj i svetskoj javnosti (2012).  U zvanje naučnog saradnika za oblast studije kulture izabrana je 2012. a za višeg naučnog saradnika 2018. godine.

Kao doktorand i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, od 2011. počela je da radi u nastavi, kao i na naučno-istraživačkim projektima FDU i Univerziteta umetnosti.  Od 2014. radi u Institutu za pozorište, film, radio i televiziju FDU kao stručni saradnik, pa koordinator za naučno-istraživački rad, a od  2018. godine kao zamenik direktora Instituta. Za vanrednog profesora na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta radija i kulture na FDU izabrana je 2020. godine.

Ljiljana Rogač Mijatović bavi se naučno-istraživačkim radom, učestvuje na naučnim projektima, izlaže na naučnim skupovima, a bavi se i razvojem naučnog podmlatka Fakulteta. Izabrani naučni projekti: Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014) (Min. prosvete, nauke i tehn.razvoja RS); Erazmus+ BE-OPEN Jačanje kapaciteta srpskih univerziteta za otvorenu nauku; COST projekti: IS1007 Investigating Cultural Sustainability; IS1308 Populist Political Communication in Europe; IS1307 New Materialism; CA18126 Writing Urban Places; CA18204 Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities.

Autorka je knjige Kulturna diplomatija i identitet Srbije. Recenzent je u nekoliko časopisa od međunarodnog značaja i član Redakcije Zbornika radova FDU.

Stručno-profesionalni doprinos Ljiljana Rogač Mijatović ostvaruje kroz višegodišnje iskustvo u saradnji sa institucijama kulture, kao i u radu na produkciji i promociji međunarodnih manifestacija i festivala. Autorka je i urednica niza programa i debata u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom,  Kulturnim centrom Beograda, Centrom za promociju nauke, itd.

Član je Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije (2019,-); član Upravnog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu (2019, -); član u Savetu za kreativne industrije Predsednika Vlade RS (2018, -).

Dobitnica je Srebrne medalje Univerziteta umetnosti u Beogradu za značajan i kreativan doprinos razvoju Fakulteta dramskih umetnosti.

 

Naučne reference (izabrane):

Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) Kulturna diplomatija i identitet Srbije, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju;  Clio, ISBN 978-86-82101-52-9

 

Tekstovi u naučnim časopisima

Rogač Mijatović, Ljiljana (2018) „Baštinjenje ideja i dela Stevana Majstorovića: jedan prilog dijalogu o kulturi“ Kultura br. 160, str.36-57, ISSN: 0023-5164

Rogač Mijatović, Ljiljana (2018) „Od „prostornog obrta” ka kulturnoj topografiji železnice Balkana“ Zbornik radova FDU br. 34, str. 147-160. ISSN: 1450-5681

Rogač Mijatović, Ljiljana (2017) Za prijateljstvo i solidarnost: politike i značenja međunarodnog dečjeg festivala „“Radost Evrope”, Zbornik radova FDU br.31-32. str. 181-196, ISSN: 1450-5681

Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) "Kolektivno pamćenje u digitalno doba: Europeana i Veliki rat", Zbornik radova Fakulteta drmaskih umetnosti br. 25/26, str.275-293, ISSN 1450-5681

Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) "Balkan Dissonant Heritage Narratives (and Their Attractiveness) for Tourism" American Journal of Tourism Management  3(1B): 10-19. DOI: 10.5923/s.tourism.201402.02 

Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) "Cultural Memory and Urban Symbolism of Belgrade"  Interkulturalnost br.8, str. 43-51, ISSN 2217-4893

Rogač Mijatović, Ljiljana (2012) „Dihotomije paradigmi međunarodnih kulturnih odnosa“, Teme g. XXXVI, br. 3, str. 1047-1064. ISSN 0353-7919

 

Poglavlja u publikacijama međunarodnog značaja

Rogač Mijatović, Ljiljana (2018) „Humanistika u perspektivi naučne izvrsnosti i evropskih istraživačkih politika“, Kultura i/ili nauka, ur. Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković. Beograd: Filološki fakultet, ISSN 2560-3426, ISBN 978-86-6153-493-5. str. 125-136.

Rogač Mijatović, Ljiljana (2017) Implications of Multiple Identity Layers for Cultural Diplomacy of Serbia, Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, eds. Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana; Mihaljinac, Nina. Desk Kreativna Evropa Srbija, Fakultet dramskih umetnosti Beograd. , pp. 203-211. ISBN 978-86-85033-34-6

Daković, Nevena, Ljiljana Rogač Mijatovič, Mirjana Nikolić (2015) From dissonance to resilence: the heritage of Belgrade`s Staro Sajmište, in: Theory and Practice in Heritage and Sustainability, E. Auclair and G.Fairclough (eds.), London: Routledge, pp. 190-202. ISBN 978-1-138-77890-0

Rogač Mijatović, Ljiljana (2015) "Prevođenje kultura u perspektivi međunarodnih kulturnih odnosa", u: Kulture u prevodu, tematski zbornik u 4 knjige, knjiga 2, ur. Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Andrićev institut, str. 25-38, ISBN 978-86-6153-356-3

Rogač Mijatović, Ljiljana, Milena Dragićević Šešić (2014) "From the Contested Past to the Neglected Present: The Cultural Politics of Memory of Belgrade's Staro Sajmište (the Old Fairground)", Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media Beograd, ed. Nevena Daković, FDU, Diskurs, pp. 35-48, ISBN 978-86-82101-54-3

Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) "Međunarodni kulturni odnosi u osvit Prvog svetskog rata" u: Prvi svetski rat u kulturi i bibliografiji tematski zbornik u 2 knjige. Knj. 1, urednici Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, str.45-57.     ISBN 978-86-6153-242-9

 

Uredništvo publikacija međunarodnog značaja

Sari Asikainen, Claudia Brites, Katarzyna Plebańczyk, Ljiljana Rogač Mijatović and Katriina Soini (eds.) (2017) SoPhi No. 139, Culture in Sustainability: Towards a Transdisciplinary Approach, University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy. ISSN 1238-8025,  ISBN 978-951-39-7267-7

Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana; Mihaljinac, Nina (2017) Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics. Desk Kreativna Evropa Srbija, Fakultet dramskih umetnosti Beograd. ISBN 978-86-85033-34-6 

Daković, Nevena, Mirjana Nikolić, Ljiljana Rogač Mijatović, ured. (2016) Media archaeology: memory, media and culture in the digital age / Medijska arheologija : sećanje, mediji i kultura u digitalnom dobu, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, 310 str. ISBN 978-86-82101-61-1

Dragićević Šešić, Milena; Nikolić, Mirjana; Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) Zbornik radova Kultura i održivi razvoj u doba krize, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, ISBN 978-86-82101-53-6