dr Ljiljana Rogač Mijatović

Vanredni profesor

Biografija

Katedra

Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture

 

Predmeti

Uvod u menadžment u kulturi - Osnovne akademske studije; 

Međunarodni kulturni odnosi - Osnovne akademske studije;

Teorije menadžmenta u kulturi i kulturne politike - Doktorske naučne studije;  Metodologija naučno-istraživačkog rada 2 - Doktorske naučne studije; 

Studije spektakla - Doktorske naučne studije; 

Kulturna politika i održivi razvoj - Doktorske naučne studije; 

 

Obrazovanje

Doktor nauka u oblasti humanistike – nauke o umetnosti; magistar nauka i diplomirani pozorišni i radio producent

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Menadžment u kulturi i kulturna politika;

Studije kulture

 

Naučno-istraživački rad

Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) Kulturna diplomatija i identitet Srbije, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju;  Clio.

Rogač Mijatović, Ljiljana (2012) „Dihotomije paradigmi međunarodnih kulturnih odnosa“, Teme g. XXXVI, br. 3, str. 1047-1064.

Rogač Mijatović, Ljiljana (2018) „Baštinjenje ideja i dela Stevana Majstorovića: jedan prilog dijalogu o kulturi“ Kultura br. 160

Rogač Mijatović, Ljiljana (2017) Za prijateljstvo i solidarnost: politike i značenja međunarodnog dečjeg festivala „“Radost Evrope”, Zbornik radova FDU br.31-32.

Rogač Mijatović, Ljiljana (2018) „Kulturne prakse u funkciji kulturne diplomatijegradova Republike Srbije“, Politike državnog i kulturnog identiteta u kontekstu savremenih međunarodnih odnosa, Ministarstvo kulture Crne Gore i Konrad Adenauer Stiftung. Crna Gora.

Rogač Mijatović, Ljiljana (2021) Mapping the railway in the Balkans: cultural landscapes and imaginaries; Mapping Balkan Routes: literary, cultural and linguistic landscapes 2, Faculty of Philology, University of Belgrade, Faculty of Humanities, University of Vlora “Ismail Qemali”.

Rogač Mijatović, Ljiljana, Katriina Soini and Katarzyna Plebańczyk (2017) Culture and Sustainability, SoPhi No. 139 : Culture in Sustainability: Towards a Transdisciplinary Approach, University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy.

Rogač Mijatović, Ljiljana (2017) Implications of Multiple Identity Layers for Cultural Diplomacy of Serbia, Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, eds. Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana; Mihaljinac, Nina. Desk Kreativna Evropa Srbija, Fakultet dramskih umetnosti

Daković, Nevena, Ljiljana Rogač Mijatovič, Mirjana Nikolić (2015) From dissonance to resilence: the heritage of Belgrade`s Staro Sajmište, in: Theory and Practice in Heritage and Sustainability.

Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) "Balkan Dissonant Heritage Narratives (and Their Attractiveness) for Tourism" American Journal of Tourism Management  3(1B): 10-19.

Rogač, Ljiljana (2015) "Humanistika, interdisciplinarnost i proizvodnja znanja u digitalnom dobu", u:  Digitalna humanistika, tematski zbornik u 2 knjige, knjiga 1, ur. Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta

Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) „Istraživanje kulturne održivosti u doba neizvesnosti” u: Kultura i održivi razvoj u doba krize, ur. M. Dragićević Šešić, M. Nikolić, Lj. Rogač Mijatović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti.

 

Članstvo u umetničkim / naučnim organizacijama

Član Naučnog saveta Fonda za nauku, EU COST Actions Review Panel Member, član Saveta za kreativne industrije, član Radne grupe za Otvorenu nauku Univerziteta umetnosti, član UO ZAPROKUL, član komisije za izbor projekata na konkursu Ministarstva kulture.

 

 

Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na Katedri za Pozorišnu i radio produkciju (2005). Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu je magistrirala 2007, a doktorirala 2012. sa temom Međunarodni kulturni odnosi i interkulturna komunikacija u funkciji repozicioniranja Srbije u evropskoj i svetskoj javnosti.  U zvanje naučnog saradnika za oblast studije kulture izabrana je 2012. a za višeg naučnog saradnika 2018. godine.

Na FDU radi od 2014. prvo u Institutu za pozorište, film, radio i televiziju FDU kao stručni saradnik, koordinator za naučno-istraživački rad, a od  2018. godine kao zamenik direktora Instituta. Za vanrednog profesora na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta radija i kulture na FDU izabrana je 2020. godine.

Poseduje višegodišnje iskustvo u razvoju institucionalnih kapaciteta za naučnoistraživački rad na fakultetu i univerzitetu, kroz angažovanje u komisijama za izbore u naučna zvanja, akreditaciju NIO za naučnoistraživački rad, izradu plana integriteta, usvajanje principa otvorene nauke,  unapređenje kvaliteta doktorskih studija i osnaživanje mladih istraživača za naučnoistraživački rad;

Izabrani naučni projekti: Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014) (Min. prosvete, nauke i tehn.razvoja RS); Erazmus+ BE-OPEN Jačanje kapaciteta srpskih univerziteta za otvorenu nauku; COST projekti: IS1007 Investigating Cultural Sustainability; IS1308 Populist Political Communication in Europe; IS1307 New Materialism; CA18126 Writing Urban Places; CA18204 Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities.

Stručno-profesionalni doprinos ostvarila je kroz  saradnju sa institucijama kulture, kao i u radu na produkciji i promociji međunarodnih manifestacija i festivala. Autorka je i urednica niza programa i debata u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom,  Kulturnim centrom Beograda, Centrom za promociju nauke, itd.

Dobitnica je Srebrne medalje Univerziteta umetnosti u Beogradu za značajan i kreativan doprinos razvoju Fakulteta dramskih umetnosti.