др Весна Ђукић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Менаџмент и продукција у позоришту, радију и култури

 

Предмети

Културна политика, основне

Менаџмент у култури и културна политика, мастер

Финансијско пословање у култури, мастер

Теорија менаџмента у култури и културне политике, докторске

Менаџмент у култури и културна политика 2, докторске

Културна политика и одрживи развој, докторске

Методологија научних истраживања, докторске

 

Образовање

Дипломирала је (1981), магистрирала (1989) и докторирала (1995) на Факултету драмских уметности

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Менаџмент у култури, културна политика, културни туризам, културно памћење, политика идентитета.

 

Уметнички рад и истраживање

Објављивала песме у збирци поезије младих песника Панчева Рукописи

Објављивала песме у збирци поезије младих песника Панчева Рукописи и у часопису за културу Домети.

 

Научно-истраживачки рад

Објавила је шест научних монографија: (Ка)ко смо, студије културе памћења и политике идентитета у Србији (2017), Држава и култура – студије савремене културне политике (прво издање 2010, друго издање 2012), Културни туризам – менаџмент и развојне стратегије (2005), Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме (2003), Право на разлике село-град (1997) и Сеоски туризам у Србији (1992). Учествовала је у четири национална научно-истраживачка пројекта Факултета драмских уметности финансирана од стране Министарства науке РС: Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (178012), Функција уметности и медија у европским интеграцијама: Србија 2000-2010 (149004), Медији и образовање (1799) и Медијска репрезентација националног и културног идентитета у Србији (1312). У периоду 2011-2015. учествовала је у међународном научно-истраживачком пројекту Универзитета уметности у Београду COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) – Akcijа IS1007 под називом Истраживање културне одрживости (Investigating Cultural Sustainability).
Објавила је више од 100 научних и стручних радова објављених на српском, енглеском и руском језику у националним и међународним штампаним и електронским часописима и публикацијама: Култура, Баштина, Гласник Етнографског музеја, Зборник Факултета драмских уметности, Зборник Института друштвених наука, Зборник радова Нове српске политичке мисли, Зборник Матице српске за друштвене науке, The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy, American Journal of Tourism management, Sage open, World Future, iNtergraph journal, UnDo.net, policy.hu/Djukic, Екология култури и др. Излагала је на више од 30 научних и стручних конференција у земљи и иностранству (Русија, Бугарска, Македонија, Црна Гора и др).

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Члан је Удружења драмских уметника Србије и европске мреже експерата у култури Генералног директората за образовање и културу Европске комисије European expert network on culture (EENC)

 

 

Члан је Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног акредитационог тела од 2018. а као представник Универзитета уметности у Београду, била је члан Националног просветног савета РС (2005-2011) и члан Радне групе НПС за израду праваца развоја и унапређења квалитета предшколског, основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања у Србији (2011). Као члан централне координационе групе Министарства културе и информисања РС за израду стратегије културе, била је руководилац групе за међуресорне области (2010), а потом и члан тима за израду стратегије образовања РС (2011). Била је члан радне групе Министарства културе Републике Србије за професионални развој и перманентну едукацију (2008), консултант Скупштине општине Ваљево на пројекту оснивања културног центра у Ваљеву (2008), руководилац тима стручних сарадника Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу Војводине на изради предлога стратегије развоја културе у Покрајини (2007-2009), руководилац тима за израду стратегије развоја општине Вождовац (град Београд) и стратешке анализе потенцијала за развој туризма (2006) и члан градске Комисије у области културе као стручног радног тела Градоначелника града Београда (2005–2007). Као стручњак у области менаџмента у култури и културног туризма, била је и члан жирија међународног програма Изузетне дестинације Европе ЕДЕН (Туристичка организација Србије, Европска комисија 2017) и Одбора за праћење реализације пројекта Кикиндски мамут (2006). Била је директор Завода за проучавање културног развитка (2001-2003) и шеф маркетинга и информисања Демократске странке Србије (1994-2001). Добитник је међународне стипендије Центра за јавне практичне политике Централноевропског универзитета у Будимпешти за истраживачки пројекат Културне политике у Србији 1989-2001 (2002/03), међународне награде за допринос развоју драмског одгоја Грозданин Кикот Центра за драмски одгој Мостар (2011), признања Задужбине „Андрејевић“ за допринос научном издаваштву у Србији (2015) и награде трећег фестивала хуманистике, културе и уметности ФЕСК „Пази шта читаш“ (2018) за књигу (Ка)ко смо, студије културе памћења и политике идентитета у Србији која има трајну вредност и остварује важан научни допринос.

Менторство

Докторске академске студије

  • Значај организационе структуре за стратешко управљање културно туристичким рутама које пролазе кроз Унеско локалитете, Данијела Вићентијевић, 15.03.2024.