dr Vesna Đukić

Redovni profesor

Biografija

Vesna Đukić je doktor nauka o dramskih umetnostima u oblasti organizacije scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti. Diplomirala je (1981), magistrirala (1989) i doktorirala (1995) na Fakultetu dramskih umetnosti gde predaje od 1998/9 školske godine, a od 2008. je redovni profesor FDU. Oblasti istraživačkog, naučnog, stručnog i profesionalnog rada prof. dr Đukić su: menadžment u kulturi, kulturna politika i kulturni turizam. Predaje na osnovnim, master i doktorskim studijama Katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi Fakulteta dramskih umetnosti. Angažovana je na predmetima: Kulturna politika (osnovne i master studije), Menadžment u kulturi i kulturna politika (master), Finansijsko poslovanje u kulturi i umetnosti (master), Teorija menadžmenta u kulturi i kulturne politike (doktorske), Menadžment u kulturi i kulturna politika (doktorske), Kulturna politika i održivi razvoj (doktorske) i Metode i tehnike naučnih istraživanja (doktorske). Od 2000. godine je po pozivu predavala na UNESKO master programu menadžmenta u kulturi i kulturne politike Univerziteta umetnosti u Beogradu, Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, Filološkom fakultetu u Beogradu, Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i Diplomatskoj akademiji Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije.

Objavila je šest naučnih monografija: (Ka)ko smo, studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji (2017), Država i kultura – studije savremene kulturne politike (prvo izdanje 2010, drugo izdanje 2012), Kulturni turizam – menadžment i razvojne strategije (2005), Tranzicione kulturne politike – konfuzije i dileme (2003), Pravo na razlike selo-grad (1997) i Seoski turizam u Srbiji (1992). Učestvovala je u četiri nacionalna naučno-istraživačka projekta Fakulteta dramskih umetnosti finansirana od strane Ministarstva nauke RS: Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (178012), Funkcija umetnosti i medija u evropskim integracijama: Srbija 2000-2010 (149004), Mediji i obrazovanje (1799) i Medijska reprezentacija nacionalnog i kulturnog identiteta u Srbiji (1312). U periodu 2011-2015. učestvovala je u međunarodnom naučno-istraživačkom projektu Univerziteta umetnosti u Beogradu COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) – Akcija IS1007 pod nazivom Istraživanje kulturne održivosti (Investigating Cultural Sustainability). Priredila je za štampu više od 100 naučnih i stručnih radova objavljenih na srpskom,  engleskom i ruskom jeziku u nacionalnim i međunarodnim štampanim i elektronskim časopisima i publikacijama: Kultura, Baština, Glasnik Etnografskog muzeja, Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti, Zbornik Instituta društvenih nauka, Zbornik radova Nove srpske političke misli, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy, American Journal of Tourism management, Sage open, World Future, iNtergraph journal, UnDo.net, policy.hu/Djukic, Ekologiя kulturi i dr. Izlagala je na više od 30 naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu (Rusija, Bugarska, Makedonija, Crna Gora i dr). Bila je mentor jedanaest odbranjenih doktorskih disertacija (2011-2018), šest magistarskih teza (2005-2010) i više desetina master i diplomskih radova odbranjenih na Fakultetu dramskih umetnosti i Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Autor je i rukovodilac više naučnih, razvojnih i akcionih projekata, među kojima: Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije (Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, projekat PERFORM, 2018),  Institucionalni menadžment i kulturne politike - intervjui sa ministrima kulture i direktorima ustanova kulture u zemljama Jugoistočne Evrope (Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2005/2006), Kulturna politika u Srbiji u periodu od 1989 do 2001 (Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Fond za otvoreno društvo i Centralnoevropski univerzitet u Budimpešti, 2002/2003) i istraživačko-dokumentacionog projekta Geokulturna karta Srbije (Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2002/2003). Održala je više od 50 edukativnih seminara za predstavnike državnih organa uprave i zaposlene u oblasti kulture i turizma u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, Magna agendom i velikim brojem drugih nevladinih organizacija, Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka, Centrom za profesionalni razvoj i konsalting Univerziteta umetnosti u Beogradu, Evropskom agencijom za rekonstrukciju, Narodnom Skupštinom Republike Srbije i drugim.

 

Prof. dr Vesna Đukić je od 2018. član Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela a kao predstavnik Univerziteta umetnosti u Beogradu, bila je član Nacionalnog prosvetnog saveta RS (2005-2011) i član Radne grupe NPS za izradu pravaca razvoja i unapređenja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja u Srbiji (2011). Kao član centralne koordinacione grupe Ministarstva kulture i informisanja RS za izradu strategije kulture, bila je rukovodilac grupe za međuresorne oblasti (2010), a potom i član tima za izradu strategije obrazovanja RS (2011). Bila je član radne grupe Ministarstva kulture Republike Srbije za profesionalni razvoj i permanentnu edukaciju (2008), konsultant Skupštine opštine Valjevo na projektu osnivanja kulturnog centra u Valjevu (2008), rukovodilac tima stručnih saradnika Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu Vojvodine na izradi predloga strategije razvoja kulture u Pokrajini (2007-2009), rukovodilac tima za izradu strategije razvoja opštine Voždovac (grad Beograd) i strateške analize potencijala za razvoj turizma (2006), Član gradske Komisije u oblasti kulture kao stručnog radnog tela Gradonačelnika grada Beograda (2005 – 2007). Kao strućnjak u oblasti menadžmenta u kulkturi i kulturnog turizma, bila je i član žirija međunarodnog programa Izuzetne destinacije Evrope EDEN (Turistička organizacija Srbije, Evropska komisija 2017) i Odbora za praćenje realizacije projekta Kikindski mamut, koji je finansijski podržan od strane evropske agencije za rekonstrukciju (Opština Kikinda, 2006). Od 2001. do 2003. je bila direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka gde je rukovodila velikim brojem istraživačkih projekata, a u periodu 1994-2001. je kao šef marketinga i informisanja Demokratske stranke Srbije, bila menadžer svih stranačkih predizbornih kampanja uključujući i kampanju za lokalne izbore u gradu Beogradu 1997. i predsedničke izbore 2000.godine. Član je evropske mreže eksperata u kulturi Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije European expert network on culture (EENC) i počasni građanin Teksasa (SAD).

 

Dobitnik je međunarodne stipendije Centra za javne praktične politike Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti za istraživački projekat „Kulturne politike u Srbiji 1989-2001“ (2002/03), međunarodne nagrade za doprinos razvoju dramskog odgoja “Grozdanin Kikot” Centra za dramski odgoj Mostar (2011), priznanja Zadužbine „Andrejević“ za doprinos naučnom izdavaštvu u Srbiji (2015) i nagrade trećeg festivala humanistike, kulture i umetnosti FESK „Pazi šta čitaš“ (2018) za knjigu (Ka)ko smo, studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji koja ima trajnu vrednost i ostvaruje važan naučni doprinos.