dr Vesna Đukić

Redovni profesor

Biografija

Katedra

Menadžment i produkcija u pozorištu, radiju i kulturi

 

Predmeti

Kulturna politika, osnovne

Menadžment u kulturi i kulturna politika, master

Finansijsko poslovanje u kulturi, master

Teorija menadžmenta u kulturi i kulturne politike, doktorske

Kulturna politika i održivi razvoj, doktorske

Metodologija naučnih istraživanja, doktorske

 

Obrazovanje

Diplomirala je (1981), magistrirala (1989) i doktorirala (1995) na Fakultetu dramskih umetnosti

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Menadžment u kulturi, kulturna politika, kulturni turizam, kulturno pamćenje, politika identiteta.

 

Umetnički rad

Objavljivala pesme u zbirci poezije mladih pesnika Pančeva Rukopisi

Objavljivala pesme u zbirci poezije mladih pesnika Pančeva Rukopisi i u časopisu za kulturu Dometi.

 

Naučno-istraživački rad

Objavila je šest naučnih monografija: (Ka)ko smo, studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji (2017), Država i kultura – studije savremene kulturne politike (prvo izdanje 2010, drugo izdanje 2012), Kulturni turizam – menadžment i razvojne strategije (2005), Tranzicione kulturne politike – konfuzije i dileme (2003), Pravo na razlike selo-grad (1997) i Seoski turizam u Srbiji (1992). Učestvovala je u četiri nacionalna naučno-istraživačka projekta Fakulteta dramskih umetnosti finansirana od strane Ministarstva nauke RS: Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (178012), Funkcija umetnosti i medija u evropskim integracijama: Srbija 2000-2010 (149004), Mediji i obrazovanje (1799) i Medijska reprezentacija nacionalnog i kulturnog identiteta u Srbiji (1312). U periodu 2011-2015. učestvovala je u međunarodnom naučno-istraživačkom projektu Univerziteta umetnosti u Beogradu COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) – Akcija IS1007 pod nazivom Istraživanje kulturne održivosti (Investigating Cultural Sustainability).
Objavila je više od 100 naučnih i stručnih radova objavljenih na srpskom, engleskom i ruskom jeziku u nacionalnim i međunarodnim štampanim i elektronskim časopisima i publikacijama: Kultura, Baština, Glasnik Etnografskog muzeja, Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti, Zbornik Instituta društvenih nauka, Zbornik radova Nove srpske političke misli, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy, American Journal of Tourism management, Sage open, World Future, iNtergraph journal, UnDo.net, policy.hu/Djukic, Ekologiя kulturi i dr. Izlagala je na više od 30 naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu (Rusija, Bugarska, Makedonija, Crna Gora i dr).

 

Članstvo u umetničkim / naučnim organizacijama

Član je Udruženja dramskih umetnika Srbije i evropske mreže eksperata u kulturi Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije European expert network on culture (EENC)

 

 

Član je Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela od 2018. a kao predstavnik Univerziteta umetnosti u Beogradu, bila je član Nacionalnog prosvetnog saveta RS (2005-2011) i član Radne grupe NPS za izradu pravaca razvoja i unapređenja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja u Srbiji (2011). Kao član centralne koordinacione grupe Ministarstva kulture i informisanja RS za izradu strategije kulture, bila je rukovodilac grupe za međuresorne oblasti (2010), a potom i član tima za izradu strategije obrazovanja RS (2011). Bila je član radne grupe Ministarstva kulture Republike Srbije za profesionalni razvoj i permanentnu edukaciju (2008), konsultant Skupštine opštine Valjevo na projektu osnivanja kulturnog centra u Valjevu (2008), rukovodilac tima stručnih saradnika Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu Vojvodine na izradi predloga strategije razvoja kulture u Pokrajini (2007-2009), rukovodilac tima za izradu strategije razvoja opštine Voždovac (grad Beograd) i strateške analize potencijala za razvoj turizma (2006) i član gradske Komisije u oblasti kulture kao stručnog radnog tela Gradonačelnika grada Beograda (2005–2007). Kao stručnjak u oblasti menadžmenta u kulturi i kulturnog turizma, bila je i član žirija međunarodnog programa Izuzetne destinacije Evrope EDEN (Turistička organizacija Srbije, Evropska komisija 2017) i Odbora za praćenje realizacije projekta Kikindski mamut (2006). Bila je direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka (2001-2003) i šef marketinga i informisanja Demokratske stranke Srbije (1994-2001). Dobitnik je međunarodne stipendije Centra za javne praktične politike Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti za istraživački projekat Kulturne politike u Srbiji 1989-2001 (2002/03), međunarodne nagrade za doprinos razvoju dramskog odgoja Grozdanin Kikot Centra za dramski odgoj Mostar (2011), priznanja Zadužbine „Andrejević“ za doprinos naučnom izdavaštvu u Srbiji (2015) i nagrade trećeg festivala humanistike, kulture i umetnosti FESK „Pazi šta čitaš“ (2018) za knjigu (Ka)ko smo, studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji koja ima trajnu vrednost i ostvaruje važan naučni doprinos.