Приступно предавање - Марта Бјелица

На основу Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (''Сл. гласник РС'' бр. 101/2015.), Минималних услова за избор наставника Факултета драмских уметности, члана 104. тачка 12. Статута Факултета драмских уметности и члана 4, 5. и 6. Правилника о приступном предавању ФДУ, а на предлог Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за уметничку област Глума - наставни предмет  Сценски покрет у саставу: Ферид Карајица, ред. професор, Марија Миленковић, ред. професор и Борис Лијешевић, доцент Академије уметности у Новом Саду, доносим

 

О Д Л У К У

 

Марта Бјелица, кандидаткиња за избор наставника у звање доцента за уметничку област Глума - наставни предмет  Сценски покрет одржаће приступно предавање дана 6. децембра 2021. године са почетком у 15 часова у вежбаоници бр. 14 на Факултету драмских уметности у Београду.

Тема приступног предавања гласи: ''Контактна импровизација- искуство рада са радионица из области сценског покрета у Берлину и Верони''.

Одлуку објавити на огласној табли и сајту Факултета драмских уметности у Београду.

 

 

 

 

 

                                                         ДЕКАН

                                                                                                                                    Милош Павловић, ред. проф.