др Ениса Успенски

Редовни професор

Биографија

Научна област: русистика

Предаје на основним студијам: Руски језик, ма мастер студијама: Достојевски на филму и у позоришту, Руско позориште и драма краја 19. и почетка 20. века, на докторским студијама: Руске теме: позориште и филм.

Завршила Филолошки факултет у Београду, одсек за Славистику. Магистрирала науку о књижевности на Филолошком факултету у Београду. Звање доктора науке о књижевности стекла на Филозофском факултету у Новом Саду. Била директор Научног института за позориште, радо, филм и телевизију, при Факултету драмских уметности у периоду од 2008. до 2012., у истом периоду била главни уредник Зборника радова Факултета драмских уметности. Предавала руску књижевност на Одсеку за славистику на Филозофском факултету у Новом Саду, у периоду од 2007. до 2015.

Библиографија изабраних радова:

Театар Фјодора Сологуба, Нови Сад: Позоришни музеј Војводине, 2011. (Двојезично издање),

Мајаковски и Достојевски, Београд: Висока школа за комуникације, 2018.

Јуриј Љвович Ракитин: живот, дело, сећања,( главни уредник) Нови Сад - Београд: Позоришни музеј Војводине и Факултет драмских уметности, 2007.

У трагању за уметничком формом (између књижевности, филма, позоришта и других медија, (уредници др Ениса Успенски и Владимир Коларић) Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, 2012.

Радови у међународним и домаћим часописима:

(2014) Лењинградско-петербурша поезија деведесетих година двадесетог века, Књижевна смотра, 46, Брoј 171 (1) Загреб, стр. 53-67

(2011) Случај и време. (О антиномијаком дискурсу у драмама А. П. Чехова, Књижевна историја 43, Београд, стр. 69-88.

(2015) Антропоним Лиза у руској књижевности: Карамзин и Пушкин, Зборник матице српске за књижевност и језик, Књ. шездесет и трећа, св. 3., Нови Сад, стр. 719-739.

(2014) Функция нарративности в трансформациях литературного текста на язык киноискусства (Кинематографическая адаптация романа Достоевского Бесы в фильме Анџея Вайды -Одержимые-), Зборник Матице српске за славистику, бр. 86, (53-77) М 51

Мотив вез девојачког руха у приповеци Момчила Настасијевића Дарови моје рођаке Марије и новели Фјодора Сологуба Госпођица Лиза, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Књ. шездесет и пета, св. 2., Нови Сад, стр.601-619

Тријумф начела плеса: -Машта- победница Фјодора Сологуба и -Галеб- А. П. Чехова, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, 42, Нови Сад, 2010, стр. 61-79.

А.П. Чехов: између реторике и смисла у инсценацијама 21. века Зборник радова факултета драмских уметности 17, Београд, 2010, стр. 31-45.

Екфрастички приказ последњег дана Помпеје К. П. Брјулова у "немој сцени" Гогољевог Ревизора, Зборник радова факултета драмских уметности 15, Београд, 2009, стр. 11-25.

Режиссуры Юрия Ракитина в Русском Доме, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, 40. Нови Сад, 2009, стр. 81-87.
Маяковскй и Уистлер, Славистика.13, Београд, 2009, стр. 248- 254.

Три Малармеова начела плеса на примеру позоришног опуса Ф. К. Сологуба и Н.Н. Јеврејинова. Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, број 41/, Нови Сад. 2009, стр. 19-28.

Успенски, Ениса () Плес-наго тело-светлост, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 39, Нови Сад, 2008, стр. 31-48

О узајамном деловању различитих култура на примеру јужнословенког ареала, Зборник радова Факултета драмских уметности 13-14, Београд, 2008, стр. 13-22.

О немогућностима драме и могућностима филма, Зборник радова Факултета драмских уметности 11-12, Београд, 2007, стр. 31-45.

"Победа смрти" Фјодора Сологуба: последња Мејерхољдова режија у Театру В. Ф. Комисаржевске, Зборник радова Факултета драмских уметности 2006, 8-9, стр. 155-173.

Драма Ф. Сологуба -Страж валикого царя- и персидская школа любви, Славистика 10, Београд, 2006стр. 225-237.

Театар "ОБЕРИУ" на југословенској сцени, Зборник Факултета драмских уметности 10, Београд, 2006, стр. 61-75.

Успенски, Ениса, (2016) Максим Горки на страницама Руског архива, - Часопис: Руски архив (1928-1937) и култура руске емиграције у Краљевини СХС / Југославији: Институт за књижевност и уметност, уредници др Вера Матовић и др Станислава Бараћ (2016; Београд), стр. 287-306.

Достоевский и достоевсковедение, как диалог русской эмиграции с югославской культурой между двумя войнами, Русское зарубежье и славянский мир, Сборник трудов, Белград, 2013. (559-577)

А. Л. Погодин о Ф. М. Достоевском, Русская диаспора и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и иностранном окружении (Белград, 1.2 июня 2011).

Достојевски и о Достојевском на страницама Нове Европе, Београд: Институт за језик и књижевност. 821.161.1.09 Достојевски Ф. М. 050.488 Нова Европа (241-262).

Белградские режиссуры Юурия Ракитина пьес Мориса Метерлинка. Јуриј Љвович Ракитин: живот, дело, сећања, Нови Сад - Београд, 2007.

Проект спасениая мира красотой, Руска дијаспора и српско-руске културне везе, Београд: Филолошки факултет, 2007, стр. 99-114;

Успенски, Ениса Петербург в Белграде. 2006. Феномен Петербурга. Санкт-ПетербургС. 176-190. ISBN 5-86789-004-X , стр. 122-145.

Литературная критика на страницах суворинского -Нового времени- (1921–1923 гг.) // С. Издательское дело российского зарубежья (19–20. вв.): сб. науч. тр. / Отв. ред. П.А. Трибунский; Дом русского зарубежья им. А. Солженицына; Институт российской истории Российской академии наук. М.: Русский путь, 2017.стр. 541-556

Менторство

Докторске академске студије

  • Читање (не)сценичности драмских текстова Момчила Настасијевића, Косара Цветковић, 31.08.2018.