Докторске научне студије - менаџмент културе и медија

На основу Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' бр. 88/2017, 73/2018. - др. закон, 67/2019. и 6/2020. – др. закони, 11/2021. – аутентично тумачење, 67/2021. и 67/2021. – др. закон), Статута Универзитета уметности у Београду, Статута Факултета драмских уметности, Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета уметности у Београду, Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду расписује

 

КOНКУРС

за упис студената на докторске академске студије

у шкoлскoj 2024/25. гoдини

Студијски програм

МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА
 

 

Студијски програм докторских академских студија Менаџмент културе и медија садржи обавезне и изборне предмете и докторску дисертацију у укупном обиму од 180 ЕСПБ. На студијски програм се уписује до 6 студената, и то 1 буџетски и до 5 самофинансирајућих.

Општи услови уписа

Услoви зa упис нa докторске академске студиje oдрeђeни су Зaкoнoм o Унивeрзитeту, Стaтутимa УУ и ФДУ, кao и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета уметности у Београду.

За упис на докторске студије могу конкурисати:

a) лица са завршеним мастер студијама из области уметности, друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука са оствареним обимом од најмање 300 ЕСПБ бодова, и општом просечном оценом на основним академским и мастер академским студијама од најмање 8,50 и најмање оценом 9 из завршног испита мастер академских студија;

б) лица са завршеним основним академским студијама из области уметности и друштвено-хуманистичких наука по закону који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 на дипломском односно завршном испиту;

в) изузетно, лица која имају општу просечну оцену мању од 8,50, а у периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за упис на студије су објавили: - научну или теоријску монографску књигу, или - монографски каталог, или - најмање 5 научних студија и расправа, или - најмање 5 студија, уводних текстова или опсежних критика које се односе на изложбе, фестивале, концерте, театарске представе, перформансе, вишемедијске презентације, културну политику, организацију уметничких манифестација, филм, видео и сл.

Образложену и потписану одлуку о кандидатима који испуњавају услове да приступе полагању испита за упис на докторске студије доноси испитна Комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права
која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика,
вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла,
инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

У складу са општим актом из члана 2. став 1. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета уметности у Београду, редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу укупног броја поена који кандидат може да освоји (највише 100), а који се одређује према следећим критеријумима:

  • Општа просечна оцена на претходним нивоима студија (највише 40 поена):

За кандидате који су завршили мастер академске студије рачуна се општа просечна оцена студирања на основу збира просечних оцена студирања на основним академским студијама и мастер академским студијама.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико за исти постоји оцена.

  • Остварени резултат на квалификационом испиту (највише 60 поена):

 

а) остварени научни и/или стручни радови (највише 10 поена):

Бодују се објављени и/или за објављивање прихваћени научни радови према категоризацији надлежног Министарства, текстови у стручним публикацијама из области уметности и друштвено-хуманистичких наука, укључујући дипломски/ мастер рад који је кандидат поднео на увид Комисији.

            б) усмени део испита – интервју са кандидатом (највише 50 поена):

У разговору са кандидатом, комисија процењује остварене радове и способност кандидата за бављење научно-истраживачким радом у области предметних студија.

Кандидат који оствари најмање 70 поена стиче право уписа на докторске студије.

Пријава на конкурс и предаја докумената

Пријављивање кандидата за упис у прву годину докторских академских студија Факултета драмских уметности школске 2024/25. године обавиће се 9. i 10. октобра 2024. године од  9 до 14 часова у секретаријату Факултета.

Пријемни испит за упис студената на прву годину докторских aкадемских студија у школској 2024/25. години на Факултету драмских уметности одржаће се 14. октобра 2024. године у 11.00 часова.

 Приликом пријаве на конкурс подносе се следећа документа:

1. Потписани пријавни лист са назнаком студијског програма за које кандидат конкурише;

2. Оверена фотокопија диплома и додатка дипломе, односно фотокопије уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија или стеченом академском степену магистра наука. Уколико фотокопије нису оверене, потребно је доставити оригинале на увид.

3. Доказе који се односе на остварене научне и стручне радове из области студијског програма:

- Завршни мастер или дипломски рад (за кандидате који су завршили уметничке студије или студије којима није предвиђена израда завршног/ дипломског рада прилаже се необјављени писани рад у обиму од 30 000 карактера /16 страна), и:

- Објављени рад / рад одобрен за објављивање у часопису, зборнику радова или другој научној и/или стручној публикацији, или ауторска монографска публикација (прилаже се фотокопија насловне стране, садржаја, последње стране ISSN/ISBN број, као и текст рада);

Кандидати достављају радове у штампаном облику приликом предаје докумената и у електронској форми на мејл: menadzment_kultureimedija@fdu.bg.ac.rs

4. Потврда о знању једног страног језика за кандидате који нису имали страни језик као обавезни предмет на претходним нивоима студија;

5. Биографија и мотивационо писмо;

7. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс (трошкови пријаве износе   10.000,00 динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03);

8. Изјава којом се овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу бити унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података ресорном Министарству;

9. Кандидати достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила Конкурса на докторске студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.

Факултет ће објавити листу пријављених кандидата, са подацима о просечним и дипломским оценама стеченим на претходном нивоу образовања, на огласној табли и сајту Факултета.

Прелиминарна ранг листа студијског програма докторских академских студија са укупним бројем бодова биће објављена на огласној табли и сајту Факултета.

 

Начин подношења жалби

Кандидат који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор Декану Факултета у року од 24 сата од објављивања јединствене ранг листе.

 

Упис студената

Кандидат је остварио право на упис ако се на коначној ранг листи налази до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Фaкултeт утврђуje рeдoслeд кaндидaтa кojи су пoлoжили приjeмни испит пo брojу укупнo пoстигнутих поена, и рангира их кao:

-         студeнтe кojи сe финaнсирajу из буџeтa и
-         студенти који се сами финансирају.

Кандидат може бити уписан као студент који се финaнсирa из буџeтa укoликo je рaнгирaн дo брoja oдoбрeнoг зa упис студената кojи сe финaнсирajу из буџeтa, a кojи je oдрeђeн oвим кoнкурсoм и имa укупно oствaрeних нajмaњe 85 поена нa приjeмнoм испиту.

Кaндидaт мoжe бити уписaн кao студeнт кojи плaћa шкoлaрину укoликo сe нa jeдинствeнoj рaнг листи нaлaзи дo брoja oдoбрeнoг зa упис студeнaтa који се сами финансирају и кojи je oдрeђeн oвим кoнкурсoм, a имa oсвojeних нajмaњe 70 поена нa приjeмнoм испиту. 

У случajу дa двa кaндидaтa имajу исти брoj поена приликoм рaнгирaњa, прeднoст сe дaje кaндидaту кojи je стeкao вeћи брoj поена нa пријемном квалификационом испиту.

Факултет објављује коначну ранг листу за студијски програм на интернет страници Факултета. Кандидати се уписују на основу коначних ранг листа.

Са студентом који се уписује на докторске академске студије се склапа Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

 

Упис страних држављана

Страни држављанин може уписати се на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије, ако му буде призната стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину, осим ако међународним споразумом није другачије одређено. Кандидат - страни држављанин приликом пријављивања на конкурс подноси решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак започет.

Пре уписа кандидат - страни држављанин је дужан да поднесе:

1. потврду да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује

2. изјаву да влада српским језиком као језику на ком се студијски програм изводи.

 

Упис држављана Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм уколико приложи потврду о започетом процесу признавања стране високошколске исправе на Универзитету уметности у Београду.

 

Упис особа са инвалидитетом

Особа са инвалидитетом може тражити да се интервју обави на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити обављање интервјуа и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

 

Висина школарине и остале одредбе

Висина школарине на Факултету драмских уметности у школској 2024/2025. години за студенте докторских студија који се сами финансирају износи 200.000,00 динара.

Висина школарине на Факултету драмских уметности у школској 2024/2025. години за студенте докторских студија стране држављане из суседних земаља (Републике Мађарске, Румуније, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Црне Горе) износи 300.000,00 динара

Висина школарине на Факултету драмских уметности у школској 2024/2025. години за студенте докторских студија стране држављане износи 400.000,00 динара

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Факултет је дужан да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степени студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Даља обавештења о условима уписа и студирања могу се добити на телефон: 011/3132-686 или путем мејл адресе: olivera.trajkovic@fdu.bg.ac.rs или на сајту Факултета.

Термини консултација за пријемни испит су: 20. маја 2024. године, 27. маја 2024. године, 16. септембра 2024. године, 23. септембра 2024. године и 30. септембра 2024. године, од 17 часова у учионици 36а. Додатни термини као и евентуале изменаме термина консултација биће објављени на интернет страници Факултета драмских уметности.

Напомена:

Факултет драмских уметности задржава право на измене и допуне текста Конкурса. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета.