Doktorske naučne studije - menadžment kulture i medija

KONKURS

ZA UPIS U PRVU GODINU
DOKTORSKIH STUDIJA  MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA
U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI
 

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na doktorske akademske studije određeni  su Zakonom o Univerzitetu, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu na II i III stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Fakultet dramskih umetnosti u školskoj 2021/2022. godini upisuje do 6 studenata na studijskom programu doktorskih akademskih studija Menadžment kulture i medija.

Pravo da konkurišu imaju kandidati koji su završili master studije iz oblasti društveno-humanističkih nauka i umetnosti sa ostvarenim obimom od najmanje 300 ESPB bodova, kao i kandidati koji imaju završene osnovne studije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, opštu prosečnu ocenu od najmanje 8,50 na osnovnim i master akademskim studijama i ocenu 9 iz diplomskog rada.

Izuzetno, kandidatima koji imaju manju prosečnu ocenu od 8,50, a koji su u periodu od pet godina neposredno pre prijavljivanja na konkurs za upis na studije, objavili:

 • naučnu ili teorijsku monografsku knjigu, ili
 • monografski katalog, ili
 • najmanje pet naučnih studija i rasprava, ili
 • najmanje pet studija, uvodnih tekstova ili opsežnih kritika koje se odnose na izložbe, festivale, koncerte, teatarske predstave, performanse, projekcije, višemedijske prezentacije, kulturnu politiku, organizaciju umetničkih manifestacija i slično;

 

omogućiće se polaganje ispita.

 

Obrazloženu odluku o tome ko može da pristupi polaganju ispita donosi ispitna komisija najkasnije 48 sati pre održavanja prijemnog ispita.


Kvalifikacioni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti se sastoji iz dva dela:

 1. Pregled i analiza podnetih dokumenata i dostavljenih radova.
 2. Razgovor sa komisijom o pitanjima koja iniciraju njihovi dosadašnji radovi kao i o drugim relevantnim naučnim i naučno-istraživačkim problemima.

 

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 • Popunjen prijavni list
 • Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
 • Prepis ocena sa ostvarenim ESP bodovima (ako ih je tokom prethodnog školovanja ostvario)
 • Motivaciono pismo (u štampanom i elektronskom obliku)
 • Biografiju (u štampanom i elektronskom obliku)
 • Diplomski/master rad, a kandidati koji su završili umetničke studije ili studije kojima nije predviđena izrada završnog/diplomskog rada u obavezi su da predaju pisani rad u obimu od 30 000 karaktera (16 strana) koji tretira savremene probleme menadžmenta umetnosti, kulture i medija; kandidati sami definišu temu i u skladu sa naučnom metodologijom pišu originalni naučni ili pregledni članak. Radove dostaviti u štampanom obliku prilikom predaje dokumenata i u elektronskoj formi na mejl: menadzment_kultureimedija@fdu.bg.ac.rs 
 • Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 

8.000, oo dinara i uplaćuju se na žiro račun 840-1612666-05; poziv na broj

51-07029799-03)

 • Dokaz o znanju jednog svetskog jezika

Na prijemnom ispitu, kandidat može da osvoji najviše 100 bodova, i to:

 • Najviše 40 bodova na osnovu prethodnog uspeha na studijama. Opšti uspeh na studijama množi se sa 4. Pod opštim uspehom na studijama podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta tokom celokupnog studiranja. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.

 

 • Najviše 60 bodova na kvalifikacionom ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti:

a) Maksimalno 10 bodova, na osnovu prethodnih naučnih i naučno-istraživačkih radova, uključujući diplomsk/master rad koji je kandidat podneo na uvid Komisiji i

b) Maksimalno 50 bodova (do 10 bodova od svakog člana petočlane komisije) na osnovu razgovora sa kandidatom i procene njegovih kapaciteta za bavljenje naučnim i naučno-istraživačkim radom u datoj oblasti.

 

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit i ostvario minimalno 70 bodova. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i rangira ih kao:

-          studente koji se finansiraju iz budžeta i
-          studenti koji se sami finansiraju.

 

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ukupno ostvarenih najmanje 85 bodova na prijemnom ispitu.

 

Kandidat može biti upisan kao student koji plaća školarinu ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima osvojenih najmanje 70 bodova na prijemnom ispitu. 

 

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost  se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na kvalifikacionom ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2021/2022. godini za studente doktorskih studija koji se sami finansiraju iznosi 160.000,00 dinara.

 

Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2021/2022. godini za studente doktorskih studija strane državljane iz susednih zemalja (Republike Mađarske, Rumunije, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore) iznosi 240.000,00 dinara

 

Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2021/2022. godini za studente doktorskih studija strane državljane iznosi 320.000,00 dinara

 

TERMINI KONSULTACIJA

Konsultacije za prijemne ispite na studijskom programu Menadžment kulture i medija zakazane su za ponedeljak, u sledećim terminima: 13.9, 20.9, 27.09. i 4.10. 2021. godine u 16 časova.

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija Fakulteta dramskih umetnosti školske 2021/2022. godine obaviće se 4. i 5. oktobra 2021. godine od  9 do 14 časova u sekretarijatu Fakulteta.

TERMINI PRIJEMNOG ISPITA

Prijemni ispiti za upis studenata na prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini na Fakultetu dramskih umetnosti održaće se u petak, 8. oktobra 2021. godine u 11 časova.