Приступно предавање - Душан Матејић

На основу Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (''Сл. гласник РС'' бр. 101/2015, 102/2016. и 119/2017.), Минималних услова за избор наставника Факултета драмских уметности, члана 104. тачка 12. Статута Факултета драмских уметности и члана 4, 5. и 6. Правилника о приступном предавању ФДУ, а на предлог Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за уметничку област Глума - наставни предмет  Глума у саставу: др ум. Срђан Карановић, ред. професор, Драган Петровић, ред. професор, Марија Миленковић, ред. професор, Петар Бенчина, доцент и др Љиљана Мркић Поповић, професор емеритус, доносим

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

Душан Матејић, кандидат за избор наставника у звање доцента за уметничку област Глума - наставни предмет  Глума одржаће приступно предавање дана 23. марта 2023. године са почетком у 16 часова у вежбаоници бр. 11 на Факултету драмских уметности у Београду.

Тема приступног предавања гласи: "Глумачки тренинг за развој унутрашњег  доживљаја".

Одлуку објавити на огласној табли и сајту Факултета драмских уметности у Београду.

 

 

 

 

                                                           ДЕКАН

                                                                                                                                         Милош Павловић, ред. проф.