Pristupno predavanje - Dušan Matejić

Na osnovu Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu (''Sl. glasnik RS'' br. 101/2015, 102/2016. i 119/2017.), Minimalnih uslova za izbor nastavnika Fakulteta dramskih umetnosti, člana 104. tačka 12. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti i člana 4, 5. i 6. Pravilnika o pristupnom predavanju FDU, a na predlog Komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor nastavnika u zvanje docenta za umetničku oblast Gluma - nastavni predmet  Gluma u sastavu: dr um. Srđan Karanović, red. profesor, Dragan Petrović, red. profesor, Marija Milenković, red. profesor, Petar Benčina, docent i dr Ljiljana Mrkić Popović, profesor emeritus, donosim

 

 

O D L U K U

 

 

 

Dušan Matejić, kandidat za izbor nastavnika u zvanje docenta za umetničku oblast Gluma - nastavni predmet  Gluma održaće pristupno predavanje dana 23. marta 2023. godine sa početkom u 16 časova u vežbaonici br. 11 na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Tema pristupnog predavanja glasi: "Glumački trening za razvoj unutrašnjeg  doživljaja".

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

 

 

 

 

                                                           DEKAN

                                                                                                                                         Miloš Pavlović, red. prof.