dr Maja Ristić

Vanredni profesor

Biografija

Maja Ristić rođena je u Beogradu 1973. godine. Diplomirala je na Katedri za pozorišnu i radio produkciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu kao student generacije 1996. godine. Njen diplomski rad „Aristotel i pozorište“ bio je prvi teorijski rad na navedenoj Katedri. Od 1996 godine dr Maja Ristić je angažovana u nastavi na Fakultetu dramskih umetnosti na predmetima iz oblasti menadžmenta i pozorišne produkcije. Od 1996 do 2001. radila je u sledećim zvanjima: stručni saradnik, obdareno lice, a zatim je izabrana za asistenta pripravnika, asistenta, dok je 2010 izabrana u zvanje docenta za naučnu oblast Menadžmnet kulture i medija – pozorišna produkcija. Od 2015 je vanredni profesor na predmetima Osnovi pozorišne produkcije, Pozorišna produkcija, pozorišni modeli, Pozorišni sistemi. Menadžment pozorišnih festivala na osnovvnim, Menadžment ljudskih resursa na osnovnim studijama. Na master studijama  predaje: Razvoj pozorišne publike i Menadžment ljudskih resursa u kulturi i umetnosti, dok na doktorskim naučnim studijama obavlja nastavu iz Savremenog menadžmenta pozorišta 1 i 2, Naučni članak. Dr Maja Ristić je kreirala i napisala silabus sa predmet Pozorišna publika koji se od 2015. Godine predaje na Katedri za menadžment i prdukciju, ali i na Katedri za pozorišnu i radio režiju. Od osnivanja Fakulteta dramskih nije postojao predmet koji se posebno bavi osobensotima publike dramksog i muzičkog pozorišta, kao i temom recepcije dramskog i umetničkog dela. Maja Ristić Magistrirala je na Fakultetu dramskih sa temom „Uticaj pozorišne politike na razvoj zakonodavstva Narodnog pozorišta u Beogradu (1868 – 2003)“ kod mentorke dr Danke Muždeke - Mandžuke red.prof. u penziji. Doktorirala je 2020. sa temom „Publika muzičkog pozoripta (Pozorište na Terazijama i Opera i teatar Madlenianum 2000 - 2010) kod mentorke dr Milene Dragićević – Šešić prof. Emerite. Objavila je preko dvadeset naučnih radova u časopisima od nacionalnog značaja: Zborniku radova Fakulteta dramskih umetnosti, časopisu Kultura Zavoda za proučavanje kultrunog razvitka, Zborniku matice srpke za scenske umetnosti, kao i međunardonim časopisima, „Medijski dijalozi“ (Podgorica) i časopisu koji pripada između ostalog i Tomson Rojters listi naučnih časopisa, EMC Review – Econommy and Market communication Revivew.(Univerzitet Apeiron – Banja Luka). Objavila je dve naučne monogografije, „Publika mjuzikla“ 2014 u izdanju Zadužbine Andrejević (recenzenti dr Darko Lukić, rd. prof. prof. Dr Srđan Vukadinović) i „Menadžment pozorišta – ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave“, Beograd, 2020, (recenzti dr Bojana Škorc, red. prof. Fakulteta likovnih umetnosti i psiholog, dr Ana Stojanoska, red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti u Skoplju, mr Janko Ljumović, van. prof. Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, dr Danka Muždeka - Mandžuka, red. prof. u penziji ). Mentorisala je preko pedeset master radova na Fakultetu dramskih umetnosti i bila je saradnik na master studijama Unesko Katedre za menadžment i kultrunu politiku na Univerzitetu umetnosti. Izvela je i dva uspešno odbranjena doktorska rada. Učestovala je na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu (Sofija, Zagreb, Banja Luka, Podgorica). Bila je istraživač na dva naučna projekta Ministarstva nauke: „Tehničko – tehnološki potencijali i produkcione osobenosti pozorišta u Srbiji“ Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i „Tehničko – tehnološki potencijali i produkcione osobenosti domova kulture u Srbiji Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Koautor (zajedno sa kuratorom Draganom Ristićem) međunarodnog stručno – umetničkoh projekta ARoma koji se bavi izučavanjem i mapiranjem Romskog pozorišta u Evropi. Projekat je predstavljen u Domu omladine u Beogradu u okviru programa obeležavanja međunarodnog dana Roma 8. aprila 2018. godine. Rukovodila je studentskim projektima koji su podrazumevali uspostavljanje saradnje između FDU –a i Nacionalne akademije za pozorište, film i televiziju u Sofiji i Akademije dramske umjetnosti – Sveučilišta u Zagrebu. Saradnik je na projektu E – kultura Zavoda za proučavanje kultrunog razvitka i urednik publikacije  - 60 godina Katedre za menaddžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Predsednica je organizacionog odbora naučne konferencije, „Kreativne inovacije u produkciji dramskih umetnosti, kulture i medija – vizije i preduslovi za budućnost na kojoj će osmisliti i moderirati panel Pozorište u doba krize (FDU, novembar 2021). Recenzent je Zbornika Akademije umetnosti u Novom Sadu i Zbornika radova Fakulteta dramskih umetnosti. Gostujući je predavač Instituta za umetničku igru u Beogradu. Završila je edukaciju iz kognitivno - bihejvioralne koučinga kod Mie Popić, psihološkinje (Sinergija 2018) Od 1998 do 2004. bila je novinar kultrune rubrike dnevnog lista Danas. Uređivala je bila autor priloga za emisiju Hronike Bitefa na RTS –u. Od 2010 piše za Kulturni dodatak lista Politika.

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Marketing aktivnosti u cilju animacije i edukacije publike u Pozorištu na Terazijama, Marko Todić, 27.10.2020.
  • SAVREMENA PLESNA SCENA U SRBIJI - IZAZOVI EDUKACIJE I ANIMACIJE PUBLIKE, Elena Kurenkova, 07.10.2020.
  • Doprinos festivala decentralizaciji kulture u Srbiji, Konstanca Golubović, 19.06.2020.
  • Unapređenje rada marketing sektora Pozorišta lutaka "Pinokio", Zorana Tasić Milošaković, 29.10.2019.
  • Mogućnost osnivanja stalnog muzičkog pozorišta u Novom Sadu, Anja Đuričin, 30.10.2018.
  • Antropologija pozorišta vs Produkcija izvođačkih umetnosti, Jovan Bukovala, 27.09.2018.
  • Uticaj primenjenog pozorišta na razvoj pozorišne publike, Ninoslav Spasić, 27.09.2018.
  • Uticaj škole na formiranje pozorišnih navika kod srednjoškolaca, Jelena Mihajlović, 26.09.2018.