dr Maja Ristić

Vanredni profesor

Biografija

Katedra

Menadžment i produkcija, pozorišta, radija i kulture

 

Predmeti

Osnovi pozorišne produkcije, Pozorišna produkcija pozorišni modeli, Menadžment pozorišnih festivala, Savremeni pozorišni sistemi, Master studije: Menadžment pozorišta 1 i 2; Razvoj pozorišne publike, Menadžment ljudskih resursa; Doktorske: Savremeni menadžment pozorišta 1 i 2, Načni članak;

 

Obrazovanje

Diplomirani pozorišni i radio producent; magistar o dramskim umetnostima iz oblasti menadžmenta pozorišta, doktor nauka iz oblasti dramskih umetnosti iz oblasti menadžmenta pozorišta

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture

 

Umetnički rad

Kurator izložbe na projektu ARoma

 

Naučno-istraživački rad

Monografije: Publika mjuzikla, Zadužbina Andrejević 2014. godine

Monografija, Menadžment pozorišta – ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave (izdanje autora), Beograd; 2020.

Ristić Maja, Namena, programska struktura i kulturna funkcija arhitektonskih objekata za scenske događaje u Republici Srbiji; Zbornik radova broj 16 Fakulteta dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd, 2009.

Ristić Maja, Mjuzikl između tržišta i institucije, Zbornik Fakulteta dramskig umetnosti broj 17, Insitut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd; 2010;

Ristić Maja, Muzičko pozorište: od površne zabave, ekstravagance, melodrame do totalnog spektakla, Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku broj 46, Novi Sad, 2012;

Ristić Maja, Menadžment pozorišta, racionalno i iracionalno donošenje odluka, Zbornik radpva Fakulteta dramskih umetnosti broj 22, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd; 2012;

Ristić Maja, Publika kao drugi glumac,Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti broj 23. Institut za pozorište, film, radio i zeleviziju. FDU, Beograd, 2013;

Ristić Maja, Naše Beogradsko dramsko

pozorište – pozorište domaće drame, Zbornik Matice srpske za scenke umetnosti i muziku broj  49. Novi Sad, 2013;

Ristić Maja, Nevidljivi PR u srpskom pozorištu, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti broj 23, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd, 2013;

Ristić Maja, Producent u društvu znanja, Zbornik fakulteta dramskih umetnosti broj 21. Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd, 2014;

Ristić Maja, Reprezentacija pozorišnih festivala u elektronskim medijima, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Medijska arheologija, Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd; 2016

Ristić Maja, Etika u pozorištu, časopis Kultura broj 153, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2016;

Ristić Maja, Psihodrama – isceliteljska moć pozorišta, Zbornik radova broj 29, Institut za pozorište, film, radi o televiziju, FDU, Beograd, 2016;

Ristić Maja, Maska u pozorištu,časopis Kultura broj 155, Zavod za proučavanje kultrunog razvitka, Beograd;

Ristić Maja, Šekspir festiva: prožimanje, učitavanje, iščitavanje, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu nroj 31, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd; 2017;

Ristić Maja, Performans kao drugost, Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa Filozofija medija, Pedagoški fakultet Jagodina, Udruženje Mladi grašak, Jagodina, Beograd; 2018;

Ristić Maja, Tadić Darko, Adaptivni menadžment pozorišta: mjuzikl između tržišta i institucije, EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržine komunikacije, broj 9. Univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2019;

Ristić Maja, Kultura otpora – pozorište koje menja svet, časopis Kultura broj 169. kritičko promišljanje digitalnih medija – putevima menadžmenta, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2020;

 

Učešće na međunarodnim koneferencija; Novi Horizonti, Pozorište između politike i političnosti, Medijska Arheologija i mnogih drugih na Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu 2015 – 2020; Učešće na međunarodnoj konferenciji EDASOL univerziteta Apeiron u Banja Luci (oktobar 2018).

Učešće na međunarodnog konferenciji “Mediji i drugost”, Pedagopki fakultet Jagodina, septembar 2017.

Učešće na međunarodnoj konferenciji “Filozofija medija, CFM, Kaptol, Zagreb 2018;

Učešće na stručnom skupu “Otvoreno tržište” na Akademiji za pozorište, film i televiziju, NATFA u Sofiji, Bugarska (2010).

 

Članstvo u umetničkim / naučnim organizacijama

Gostujući predavač na Institutu za umetničku igru u Beogradu, saradnik na projektu E – Kultura Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, saradnik Matice Srpske u Novom Sadu. Predstavnik Katedre za menadžment u Savetu FDU;

 

 

Maja Ristić diplomirala je 1996. godine kao student generacije. Od 1996 je angažovana na Fakultetu dramskih umetnosti: od zvanja stručnog saradnika, obdarenog lica, preko docenta do vanrednog profesora. Njeno pedagoško iskustvo traje ukupno 24. godine, Radila je kao PR menadžer  na koncertu Sanje Ilića i Balkanike (2001) godine, napisala dramu “Naša stvar”, uradila promociju knjige “Razgoovri sa Bogom” Nil Donalda Volša. Od 1998 – 2004 je pisala za kultrunu rubriku dnevnog lista Danas, a od 2005 do danas je autor brojnih prikaza, intervjua i tematskih tekstova u Kulturnom dodatku lista Politika. Radila je kao autor priloga u TV formatu Hronike Bitefa za RTS -u i pisala za emisiju Hronika Trećeg programa Radio Beograda. Bila je kurator međunarodnog projekta koji se bavio istraživanjem Romskog pozorišta ARoma i istraživač je na dva naučna projekta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Mentorisala je preko trideset master radova. Mentor je dva doktorska rada.

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Marketing aktivnosti u cilju animacije i edukacije publike u Pozorištu na Terazijama, Marko Todić, 27.10.2020.
  • SAVREMENA PLESNA SCENA U SRBIJI - IZAZOVI EDUKACIJE I ANIMACIJE PUBLIKE, Elena Kurenkova, 07.10.2020.
  • Doprinos festivala decentralizaciji kulture u Srbiji, Konstanca Golubović, 19.06.2020.
  • Unapređenje rada marketing sektora Pozorišta lutaka "Pinokio", Zorana Tasić-Milošaković, 29.10.2019.
  • Mogućnost osnivanja stalnog muzičkog pozorišta u Novom Sadu, Anja Đuričin, 30.10.2018.
  • Uticaj primenjenog pozorišta na razvoj pozorišne publike, Ninoslav Spasić, 27.09.2018.
  • Antropologija pozorišta vs Produkcija izvođačkih umetnosti, Jovan Bukovala, 27.09.2018.
  • Uticaj škole na formiranje pozorišnih navika kod srednjoškolaca, Jelena Mihajlović, 26.09.2018.