dr Milica Kočović De Santo

Naučni saradnik

Biografija

Katedra

Saradnik FDU

 

Predmeti

Master i Doktorske studije

Menadžment u kulturi i umetnosti I i II

Kulturna politika

Finansiranje kulture i umetnosti

Kultura i Održivi razvoj

 

Obrazovanje

Diplomirani ekonomista (MA ekvivalencija), Ekonomski fakultet u Beogradu, Beogradski Univerzitet

Doktor nauka, akademskih studija Menadžment u kulturi umetnosti i medijima, Fakultet Dramskih Umetnosti, Univerzitet Umetnosti

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Kulturna politika, Menadžment u kulturi, Kulturne kritičke studije, Ekonomika kulture, Politička ekonomija, Politička ekologija, Odrast (Degrowth), Eko-kulturni turizam, Teorije razvoja, Teorije organizacije, Teorije kriza, Komonsi (Commons)

 

Umetnički rad

Konceptualizacija performansa kulturno-subverzivnog sadržaja u aktivističkoj grupi ORSP

 

Naučno-istraživački rad

Preko pedeset naučnih publikacija uz učestvovanje i izlaganje na konferencijama domaćeg i međunarodnog značaja

Članstva u mentorskim komisijama za odbranu doktorata

 

Članstvo u umetničkim / naučnim organizacijama

Od 2015 član European network on cultural management and policy ENCATC,

Od 2018 član  International Association for the Study of the Commons, IASC

Od 2018 član  Zhe international society for ecological economics, ISSE

Od 2020 MC za Srbiju, za COST 19129 Action Decolonizing development,WG1 Decolonizing research

Član Centra za ekonomsku istoriju, pri IEN

Član Departmana za Ekonomsku teoriju i istoriju, pri IEN

 

 

Od 2019. i dalje, angažovana u predavanjima na predmetima Menadžment u kulturi i umetnosti, Kulturna politika, Kultura i Održivi razvoj, Finansiranje kulture i Umetnosti (master i doktorske studije)

Od 2016/17. angažovana na doktorskim studijama kao predavač, Filološki fakultet, na predmetima Savremene studije kulture 1 i 3

Od 2017-2018. projektni menadžer Kulture na putevima svile, i direktorka Centra za Studije Azije

Od 2016-2017. profesionalna asistencija u izvođenju nastave na master i doktorskim studijama FDU

Od 2012- i dalje zaposlena sa punim radnim vremenom na Institutu Ekonomskih nauka u Beogradu, kao interdisciplinarna istraživačica

2011-2012. radila kao asistent u nastavi na predmetu Menadžment Ljudskih resursa na Vojnoj Akademiji, Smer za Strategiju, Univerzitet Vojske

2009-2012. Institut za Osiguranje i Aktuarstvo, saradnik

2010-2014. Direktorka i vlasnica preduzetničke firme Artam

2009-2010. Praksa u organizacionom odeljenju Akademije 28

od 2021. komentor za doktorat kandidata Zorana Džunića

2020. član mentorske komisije za dve odbranjene doktorske disertacije

http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/445

http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/466?locale-attribute=sr_RS

Aktivizam:

Od 2019. aktivistkinja pokreta ORSP (Odbranimo Reke Stare Planine)

2021. U okviru „Male škole Odrasta“ održala uvodno predavanje o Odrastu, u organizaciji plavo-zeleno i Zero waste pokreta u Srbiji

U martu 2021. učestvuje u osnivanju nevladine organizacije EKO Društvena akcija – EKO DA, za životnu okolinu, društvena i kulturna pitanja

2021. Predsednica sindikalne organizacije IEN

 

Novija istraživanja: https://fvm.academia.edu/MilicaKo%C4%8Dovi%C4%87DeSanto ,

Sva istraivanja: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss