Doktorske umetničke studije u dramskim i audiovizuelnim umetnostima

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU 
DOKTORSKIH STUDIJA - DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI
U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI
 

Fakultet dramskih umetnosti upisuje do 20 studenta u prvu godinu Doktorskih studija – dramske i audiovizuelne umetnosti u školskoj 2020/2021. godini.

Svi kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit kao neophodan uslov za upis.

Uslovi za upis na doktorske umetničke studije određeni  su Zakonom o Univerzitetu, Statutima UU i FDU kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

Mogu konkurisati kandidati koji imaju završene master akademske studije  u oblasti umetnosti sa ostvarenim obimom od najmanje 300 ESPB bodova u prethodnim ciklusima studija, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 na završnom ispitu, kao i kandidati koji su završili osnovne studije u oblasti umetnosti po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 na diplomskom ispitu.

Kvalifikacioni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti se sastoji iz dva dela:

 1. Pregled i analiza podnetih dokumenata i praktičnih radova.
 2. Razgovora sa kandidatom u cilju provere kreativnog i umetničkog potencijala za nastavak školovanja na doktorskim studijama.

Kandidat prilikom prijave prilaže:

 • Popunjen prijavni list
 • Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
 • Uverenje o položenim ispitima sa ESPB bodovima (ako ih ima)
 • Motivaciono pismo (font Times, pt 12, 2000 do 3000 karaktera)
 • Biografiju sa navedenim profesionalnim radovima
 • Dve preporuke eminentnih stvaralaca iz uže umetničke oblasti, a koji  poseduju najmanje 7/1 stepen stručne spreme
 • Eksplikaciju umetničkog istraživačkog projekta u štampanom i elektronskom obliku
 • Portfolio radova (Filmovi, TV filmovi i radiodifuzna dela se predaju u DVD-video ili CD-audio formatu koji treba da odogovara matičnom formatu reprodukcije zvuka originalnog dela. Radovi moraju imati najavnu ili odjavnu špicu sa navedenim imenima reditelja, producenta i saradnika.), uz osvrte, kritike i studije o prethodnim umetničkim ostvarenjima, odnosno aktivnostima, a koji su objavljeni u javnosti.
 • Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara na žiro račun 840-1612666-05, poziv na broj 51-07029799-03)
 • Dokaz o znanju jednog svetskog jezika, ukoliko u prethodnom ciklusu studiranja nisu položili strani jezik (osnovne i master studije).

 Na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 100 bodova, i to:

 • Najviše 30 bodova na osnovu prethodnog uspeha na studijama. Prosečan uspeh na prethodnim studijama množi se sa 3. Opšti uspeh se računa zaokruživanjem na dve decimale.
 • Najviše 70 bodova na kvalifikacionom ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, i to:
  1. Maksimalno 25 bodova, na osnovu prethodnog umetničkog rada.
  2. Maksimalno 45 bodova, na osnovu razgovora sa kandidatom i provere kreativnih i umetničkih potencijala.

Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio prijemni ispit. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova, i to kao:

-          studente koji se finansiraju iz budžeta i
-          studente koji se sami finansiraju.

Kandidat može biti upisan kao student koji se finansira iz budžeta ukoliko je rangiran do broja odobrenog za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima ostvarenih najmanje 80 bodova na prijemnom ispitu.

Kandidat može biti upisan kao student koji plaća školarinu ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i koji je određen ovim konkursom, a ima osvojenih najmanje 60 bodova na prijemnom ispitu.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova prilikom rangiranja, prednost se daje kandidatu koji je stekao veći broj bodova na kvalifikacionom ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2020/2021. godini za studente doktorskih studija koji se sami finansiraju iznosi 160.000,00 dinara.

Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2020/2021. godini za studente doktorskih studija strane državljane iz susednih zemalja (Republike Mađarske, Rumunije, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore) iznosi 240.000,00 dinara

Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti u školskoj 2020/2021. godini za studente doktorskih studija strane državljane iznosi 320.000,00 dinara

 

 

TERMINI KONSULTACIJA

 

 • petak, 19. juna 2020.  u 10 časova u Zbornici FDU;
 • petak, 11. septembra 2020. u 10 časova u Zbornici FDU i
 • utorak, 29. septembra 2020. godine u 16 časova u Zbornici FDU.

 

Molimo kandidate da se za konsultacije prethodno prijave na telefon
011/31-32-686, svakim radnim danom od 9 do 15 časova
.

 

 

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

 

Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija Fakulteta dramskih umetnosti u školskoj 2020/2021. godini obaviće se 7. i 8. oktobra 2020. godine od 9 do 14 časova u sekretarijatu Fakulteta.

 

 

TERMINI PRIJEMNOG ISPITA

 

Prijemni ispiti za upis studenata na prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2020/2021. godini na Fakultetu dramskih umetnosti održaće se 12. i 13. oktobra 2020. godine.