FDU PO PRVI PUT U PROJEKTU FINANSIRANOM KROZ HORIZON 2020

Kao deo međunarodnog tima vodećih naučnih i obrazovnih institucija u oblasti umetnosti i kulture, Fakultet dramskih umetnosti je – po po prvi put – dobio finansiranje glavnog programa EU za nauku HORIZONT 2020. Ostvarena je podrška za realizaciju projekta ARTIS (Art and Research on Transformations of Individuals and Societies), kojim rukovodi ekspertski tim univerziteta u Beču (Austrija), a među ostalim partnerima su Univerzitet u Amsterdamu (Holandija), Humbolt univerzitet u Berlinu (Nemačka), Univerzitet u Arhusu (Danska), Akademija umetnosti u Berlinu (Nemačka), UNESKO (Francuska), Rojal Holovej i Bedford koledž Univerziteta u Londonu (Velika Britanija), Interdisciplinarni forum Neururbanizam (Nemačka) i Univerzitet u Oksfordu (Velika Britanija).  Projekat se realizuje u okviru Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti, a njime rukovodi prof. dr Milena Dragićević Šešić. Partner u realizaciji projekta u Srbiji je i Galerija Matice srpske u Novom Sadu.

Projekat ARTIS teorijski i empirijski istražuje potencijale umetnosti za stvaranje pozitivnih promena društava i pojedinaca, a takođe učestvuje u uvođenju tih promena kroz niz umetničkih akcija. Projekat polazi od teze da umetnost može pozitivno da deluje na pojedince i društvo, i da su za postizanje tog cilja neophodna dva uslova: temeljan naučnoistraživački rad koji uključuje različite grupe aktera – naučnike, umetnike, edukatore i druge stejkholdere, i sistemsko planiranje programa za transformaciju društva i pojedinaca kroz umetnost koji će biti zasnovani na rezultatima sprovedenih istraživanja.

Cilj projekta je četvorostruk. Prvo, mapiraće postojeća naučna dostignuća u oblasti psihologije, neuronauke i fenomenologije koja se odnose na istraživanja umetnosti. Drugo, kontekstualizovaće i kritički analizirati dobijene empirijske podatke koristeći korpus teorijskih pristupa i znanja  iz filozofije, političkih nauka i  umetničke kritike kako bi –  kao treći cilj – kombinovao takav teorijsko-empirijski fokus sa serijom konkretnih umetničkih intervencija, radionica i eksperimenata razvijenih u saradnji sa umetničkim školama, umetnicima i galerijama opredeljenim za stvaranje novih načina mišljenja i delovanja u odnosu na savremene društvene izazove. Četvrto, svi stečeni uvidi biće korišćeni za koncipiranje smernica za razvoj kulturnih politika, koje će biti promovisane u okviru programa ključnih organizacija u umetnosti i kulturi (UNESCO, IFNU).

Radeći s ljudima iz dominantnih i marginalizovanih društvenih grupa, i gradeći mostove između naučnika, umetnika i donosilaca odluka u domenu kulturne politike, projekat će analizirati različite mogućnosti uticaja umetnosti na društvo i pružiće nova znanja i metodološke alate za postizanje ovog cilja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/26/horizon_2020.png