NOVA TEMATSKA MONOGRAFIJA U IZDANJU FDU I ADU

NOVA TEMATSKA  MONOGRAFIJA U IZDANJU FDU I ADU

"Performing arts between politics and policies: implications and challenges"
 


Međunarodni tematski zbornik "Performing arts between politics and policies: implications and challenges"
je objavljen u ko-izdavaštvu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, te u uredništvu  Ane Letunić docentkinje ADU i dr Jovane Karaulić asistentkinje na Katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi FDU.

Publikacija sadrži empirijske i teorijske analize dinamičnog odnosa između politika, političnosti i izvedbenih umetnosti, te naučna promišljanja savremenih izvedbenih praksi iz različitih profesionalnih i kulturoloških perspektiva. Radovi koje objedinjuje publikacija izloženi su na međunarodnoj naučnoj konferenciji u organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti «Pozorište između politike i političnosti: novi izazovi», čijim Progarmskim odborom je predsedavala profesorka emerita dr Milena Dragićević Šešić. Interdisciplinarni naučni radovi teatrologa, kulturologa i umetnika sa univerziteta u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Poljskoj, Češkoj, Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj razmatraju razradu političkih tema u pozorišnoj praksi, i oslanjaju na teorijska promišljanja po kojima se političnost pozorišta ostvaruje kroz moduse reprezentacije. Shodno tome, osnovna ideja publikacije je da za politično delovanje izvedbenih umetnosti nije dovoljno ukazati na političke i socijalne probleme zajednice u kojoj one nastaju, već i unapređenje njihovih umetničkih strategija i produkcijskih modela. S druge strane, javne politike i njihova primena u području kulture, uključujući načine finansiranja i druge oblike javnog i kulturnog menadžmenta, uveliko utiču na moguće oblike političnosti pozorišta. 

Recenzenti knjige su: dr Stefan Hulfeld, Univerzitet u Beču; dr Silvija Jestrović, Univerzitet Warwick, dr Ivan Medenica, Univerzitet umetnosti / Fakultet dramskih umetnosti Beograd


Izvod iz recenzije dr Stefan Hulfelda, redovnog profesora Univerziteta u Beču:

"Knjiga se temelji na zapažanjima o nedostatnom dijalogu između istraživača u polju izvedbenih umetnosti i u polju kulturne politike. U tom smislu, urednice nastoje nadomestiti dosadašnje praznine u komunikaciji s uverenjem da je za to prvo nužno analizirati što se podrazumeva kao politično i političko u ta dva polja. O kojim političkim diskursima danas govorimo vezano za izvedbene prakse? Koje je političko polje delovanja izvedbenih umjetnosti u trenutnom društveno-političkom kontekstu i kako se ono osvešćuje? Na koji način politika utiče na domete izvedbenih umetnosti? Ovo su neka od vodećih pitanja koje publikacija analizira u četiri potpoglavlja s po tri ili četiri doprinosa. Knjiga se temelji na velikoj konferenciji održanoj 2018, međutim, urednice su napravile rigoroznu selekciju iz tada predstavljenih radova s ciljem izrade konceptualno jasno definirane knjige čiju strukturu obrazlažu u uvodu. To je utoliko važnije jer se političko i politično u kontekstu izvedbenih umetnosti može adresirati na vrlo različitim nivoima i s vrlo različitim konceptima. S moje tačke gledišta, to je u ovoj publikaciji svakako postignuto. Među posebno inovativnim delovima knjige je drugo poglavlje posvećeno primenjenom pozorištu te poglavlja koja analiziraju probleme iz područja savremenog plesa i kulturalnih izvedbi koje se mogu čitati unutar okvira politika identiteta. No, i doprinos ekološkom otisku pozorišnih produkcija iz prvog potpoglavlja sve više dobija na značaju u savremenom svetu."

Slike

  • /uploads/attachment/vest/393/image_6483441.JPG