Зборник радова ФДУ 10

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ Институт за позориште, филм, радио и телевизију Београд


ЗА ИЗДАВАЧА: Мр Зоран Поповић, декан ФДУ, Др Мирослав Савковић, директор Института ФДУ


УРЕДНИШТВО/EDITORIAL BOARD: Проф. др Владимир Јевтовић, главни уредник, Проф. Светозар Рапајић, одговорни уредник, Проф. др Петар Марјановић, Проф. др Мирослав Савковић, Проф. др Невена Даковић, Проф. др Дивна Вуксановић, мр Ениса Успенски


РЕЦЕНЗЕНТИ: Проф. др Никола Стојановић, Проф. др Весна Ђукић Дојчиновић, Проф. др Маја Волк


Издавање Зборника 10 помогли су Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије
Министарство културе и медија Републике Србије

Watchout, Mass media, Mediorama

Издавач: Факултет драмских уметности Институт за позориште, филм, радио и телевизију
Београд, Булевар уметности 20 www.fdu.bg.ac.yu

Уредници: Др Владимир Јевтовић, Светозар Рапајић

ANTHOLOGY OF ESSAYS BY THE FACULTY OF DRAMATIC ARTS
Published twice per year

Publisher: Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television
Belgrade, Bulevar umetnоsti 20 www.fdu.bg.ac.yu

Editors: PhD Vladimir Jevtović, Svetozar Rapajić

За издавача: Мр Зоран Поповић, декан ФДУ
Др Мирослав Савковић, директор Института ФДУ

Ликовно решење: Чугура принт

Технички уредник: Мр сци. Милан Ђорђевић

Секретар уредништва: Мр Александра Протулипац

Oдноси са јавношћу: Горана Петровић
fdu_inst@yubc.net

Лектор за српски и енглески језик: Драгана Китановић

Тираж: 500 примерака

Штампа: Чугура принт Булевар Михајла Пупина 12а, Београд
www.cugura.co.yu

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 10

 

САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА

Милован Здравковић - САВРЕМЕНИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЗОРИШТУ

Владимир Јевтовић - ЧЕКАЈУЋИ ГОДОА ДРАМА XX ВЕКА (1)

Горана Петровић - ДЕФИНИСАЊЕ ВИЗИЈЕ И МИСИЈЕ ПОЗОРИШТА

Светозар Рапајић - СТЕВАН СРЕМАЦ У МУЗИЧКОМ ПОЗОРИШТУ

Enisa Uspenski - TEATAR „OBERIU” NA JUGOSLOVENSKOJ SCENI OSAMDESETIH GODINA XX veka

 

СТУДИЈЕ ФИЛМА

Nevena Daković - VAŠINGTONSKA RAZGLEDNICA

Ivana Kronja - URBANI ŽIVOTNI STILOVI I MEDIJSKA REPREZENTACIJA GRADSKOG ŽIVOTA I OMLADINSKE KULTURE

 

СТУДИЈЕ МЕДИЈА

Divna Vuksanović - PRILOG KRITICI ONTOLOGIJE MEDIJA

Ana Martinoli - RADIO REVOLUCIJA – RADIO ZA 21. VEK

Mirjana Nikolić - FESTIVAL KAO OBLIK PREZENTACIJA UMETNIČKE I UKUPNE PRODUKCIJE RADIO-STANICA

 

СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Milena Dragićević Šešić, Sanjin Dragojević - ZAMIŠLJENE ILI PRAVE PODELE - KULTURNE POLITIKE I NJIHOVE GRANICE

Mandić Tijana, Ražić Zorica - KREATOLOGIJA

Dragan Nikodijević - LUKRATIVNI DOMAŠAJI TRADICIONALNE UMETNIČKE PRAKSE ILI KAKO JE „MAGIJSKO” PRERASLO U „MUŠTERIJSKO”

 

ПРИЛОЗИ

Svetlana Jovičić - MEĐUNARODNI OKVIRI ZA RAZVOJ KREATIVNIH INDUSTRIJA

Марина Марковић - НОВИ МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПИСАЊУ ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА