Зборник радова ФДУ 5

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI Institut za pozorište, film, radio i televiziju Beograd

Za izdavača: Dr Liljana Mrkić Popović, dekan

Uredništvo/Editorial: dr Nevena Daković, vanr. prof. (glavni i odgovorni urednik), Svetozar Rapajić, red. prof., dr Aleksandra Jovićević vanr. prof, dr Petar Marjanović, red. prof., dr. Radoslav Đokić, red. prof., dr Iva Draškić Vićanović, naučni saradnik

ZBORNIK RADOVA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
Izlazi jedanput godišnje

Izdavač: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, Bulevar Umetnosti

ANTHOLOGY OF ESSAYS BY THE FACULTY OF DRAMATIC ARTS
Published annually

Publisher: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar Umetnosti 20

Editor: dr Nevena Daković

Za izdavača: dr Ljiljana Mrkić Popović

Likovno rešenje korica: Slavica Dragosavac

Tehnički urednici: mr Milan Đorđević, mr Svetozar Stankić

Sekretari uredništva: Vera Todorović, Ana Tasić

Lektor za engleski jezik: dr Liljana Bogoeva Sedlar

Lektori: Miroslav Đokić

Štampano u 500 primeraka

Štampa: FOTOFUTURA, Beograd, Beogradskog bataljona 3

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 5

 

САДРЖАЈ

AVANTURA TALENTA I DUHA - RAZGOVOR SA MIROM STUPICOM

 

СТУДИЈЕ ПОЗОРИШТА

Petar Marjanović - TEATROLOŠKA ANALIZA DOKTORSKE DISERTACIJE - NEBOJŠA ROMČEVIĆ, RANE KOMEDIJE JOVANA STERIJE POPOVIĆA (LAŽA I PARALAŽA, POKONDIRENA TIKVA, KIR JANJA)

Dragana Čolić-Biljanovski - BRANISLAV Đ. NUŠIĆ - SVESTRANA STVARALAČAKA LIČNOST

Vladimir Jevtović - VRLO POŠTOVANI GOSPODINE KREG!

Ljiljana Bogoeva Sedlar - EKSPLICITNO O IMPLICITNOM - O PROMENI VERE U DRAMAMA MARKA REJVENHILA, STIVENA BERKOFA I STIVA TEŠIĆA

Enisa Uspenski - “VANJKA KLJUČAR I PAŽ ŽEAN” - DRAMA FJODORA SOLOGUBA I NJENO IZVOĐENJE NA SCENI NARODNOG POZORIŠTA

Maja Ristić - PREDLOGOM ZAKONA O POZORIŠTU DO NOVOG ORGANIZACIONOG MODELA DOMAĆEG TEATRA

Dragana Čolić-Biljanovski - ISTORIJSKI KONTINUITET I SAVREMENA ORGANIZACIONO-PRODUKCIJSKA PROBLEMATIKA TEATRA “JOAKIM VUJIĆ” U KRAGUJEVCU POČETKOM XXI VEKA

 

СТУДИЈЕ ФИЛМА

Nikola Stojanović - PRINCIPI DRAMSKE REINTERPRETACIJE - ŠEKSPIR I KUROSAVA

Nevena Daković - URBANI MIT I FILMSKE ADAPTACIJE - 1991-2001

Petrit Imami - PRIMARNA VAŽNOST LIKA NA FILMU

Aleksandar Janković - IMAGINARNA MESTA NA FILMU

Radenko S. Ranković - MULTIPLEX BIOSKOP – MODA ILI POTREBA JUGOSLOVENSKE KINEMATOGRAFIJE

 

СТУДИЈЕ МЕДИЈА

Nikola Maričić - PRODUCENTSKI RADIO ILI NOVINARSKI RADIO

Mirjana Nikolić - NACIONALNO ZAKONODAVSTVO U OBLASTI RADIJA I RADIO-DIFUZIJE U PERIODU OD 1918. DO 1941. GODINE

Velimir Dejanović - PRILOZI ZA ISTORIJU TELEVIZIJE DŽON LODŽI BERD – OTAC MEHANIČKE TELEVIZIJE

Dejan Kosanović - TELEVIZIJA – PETI JAHAČ APOKALIPSE - UPOTREBA I ZLOUPOTREBA TELEVIZIJE U SAVREMENIM KONFLIKTIMA I GRAĐANSKOM RATU NA TLU BIVŠE JUGOSLAVIJE

Goran Peković - NEOSTVARENI KORAK ZA KULTURNI NAPREDAK - – ZAKON O RADIJU I TELEVIZIJI

Milena Dragićević Šešić - DIGITALNA KULTURA – ZABAVA, UMETNOST, KOMUNIKACIJA

 

ЕСТЕТИКА

Radoslav Đokić - ESTETIKA PREDSOKRATOVACA

Iva Draškić Vićanović - ZAČARANA UOBRAZILJA U ESTETICI DŽOZEFA EDISONA

Divna Vuksanović - UNAKAŽENA LICA - OLGED IZ SAVREMENE ESTETIKE KOMUNIKACIJA

Tijana Mandić - VIKARISKA TRAUMATIZACIJA (UMETNOST U FUNKCIJI TANATOSA)

 

ПРАКТИКУМ

Уметност и педагогија

Maja Volk - UMETNOST U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Marina Marković - GOVOR – PEVANJE

Vladan Vukašinović - INOVIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA SCENSKE AKROBATIKE STUDENATA GLUME NA III I IV GODINI

Lejla Mandžuka - TELO GLUMCA -  NEGA I ISHRANA

 

Технички практикум

Zoran Maksimović - PUTEVI VIŠEKANALNOG ZVUKA DO SLUŠAOCA (EMITOVANJE VIŠEKANALNOG ZVUKA)

 

IN MEMORIAM

Ognjenka Milićević - IN MEMORIAM - LJERKA PEJČIĆ (1908-2001)

Darko Bajić - IN MEMORIAM - RADOMIR BAJO ŠARANOVIĆ